Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 25.10.2018.

7. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/239-18

7. dan rada

25.10.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:15 do 20:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Majkić.
Da li neko želi reč?
Izvolite, koleginice.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandra Majkić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre sa saradnicima, podnela sam amandman na član 4. Zakona o građevinskim proizvodima, želeći da ukažem na to koliko je ovaj zakon povezan sa politikom investicija. Ovaj zakon po prvi put na jedinstven način uređuje tržište građevinskih proizvoda, podiže kvalitet materijala koji se koriste, kako u izgradnji puteva, mostova, pruga, zgrada i svih objekata koji se grade u Srbiji, ali on omogućava povoljnije cene za investitore zbog konkurencije ponuđača i čini da domaći investitori budu konkurentni na tržištu zemalja EU, zbog toga što podiže kvalitet tih građevinskih proizvoda na standard zemalja EU.

Donošenje ovog zakona će olakšati primenu okvirnog sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske u oblasti infrastrukturnih projekata, koji je takođe na dnevnom redu ovih dana, zbog toga što Republika Srbija i Mađarska imaju kontinuiranu saradnju koja ima za cilj infrastrukturni razvoj obe zemlje, a sigurno će olakšati i izgradnju jednog od najvećih infrastrukturnih projekata u ovom delu Evrope, a to je izgradnja brze pruge Beograd-Budimpešta koja će povezati Srbiju sa modernim zemljama EU na ovaj način. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Dragan Savkić.
Da li neko želi reč?
Izvolite, kolega.
...
Srpska napredna stranka

Dragan Savkić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Poštovani ministre sa saradnicima, poštovane kolege narodni poslanici, podneo sam amandman na član 4. Predloga zakona o građevinskim proizvodima koji glasi – primenom ovog zakona podstiče se sveukupni razvoj Republike Srbije sa posebnim osvrtom na unapređenje privrednih resursa.

Dosadašnji pravni okvir kojim je regulisana nova oblast nije bio usklađen sa propisima EU, što je stvaralo velike probleme za privredne subjekte koji su imali dvostruke troškove pri dokazivanju da ispunjavaju propisane zahteve Republike Srbije i EU. To je uzrokovalo i nekonkurentnost domaćih proizvođača i tela koji vrše ocenjivanje usaglašenosti proizvoda sa stranim tržištima. Dodatni troškovi su se javljali i kod privrednih subjekata koji su svoje poslovanje prilagodili propisima EU, a koji posluju i na domaćem i na inostranom tržištu zbog primena duplih procedura.

Predlogom zakona o građevinskim proizvodima vrši se potpuna usklađenost domaćeg zakonodavstva sa propisima EU i na taj način se regulišu svi navedeni problemi i privrednim subjektima se olakšava poslove i smanjuju se troškovi. To će za direktnu posledicu imati dalji razvoj ove oblasti kod nas, ali će i naši proizvođači postati konkurentniji na inostranom tržištu.

Predlogom zakona o građevinskim proizvodima jasno su definisane obaveze svih aktera pri stavljanju proizvoda na tržište, i to u svim fazama procesa od proizvodnje do ugradnje, čime se definiše jasna podela odgovornosti. Imajući u vidu sve navedeno, Predlog zakona o građevinskim proizvodima znatno unapređuje privredne resurse Republike Srbije i doprinosi sveukupnom razvoju Republike Srbije. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Radovan Jančić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Milosav Milojević.
Da li neko želi reč?
Kolega Milojeviću, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Milosav Milojević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Uvaženi potpredsedniče Narodne skupštine, cenjeni ministre, dame i gospodo poslanici, u članu 4. Predloga zakona predlažem da se doda stav 2. koji glasi – Primenom ovog zakona podstiče se sveukupni razvoj Republike Srbije sa posebnim osvrtom na unapređenje privatnog sektora.

Veoma je bitno da kao država zadržimo stabilnost i da idemo u pravom smeru. Sve ovo možemo postići samo ukoliko nastavimo da sledimo viziju Aleksandra Vučića i politika Vlade Republike Srbije.

Zaista je mnogo toga što može da se kaže u prilog činjenici da napokon posle mnogo godina Srbija i svi građani mogu jasno da vide boljitak. Jedan od tih primera je svakako razvoj građevinarstva. Svedoci smo koliko se gradi kakve sve projekte možemo videti, ne samo u Beogradu, već i u drugim gradovima Srbije. Na taj način direktno, ali i posredno unapređujemo privatni sektor.

Navešću samo neke primere kompanija u Aranđelovcu koje su proteklih nekoliko godina zabeležile veliki rast proizvodnje, izvoza i broja zaposlenih radnika. Kompanije „Peštan“, „Bekament“, „Stubline“, „Univerzum“ i druge koje se bave stvaranjem građevinskih proizvoda zapošljavaju nekoliko hiljada ljudi u Aranđelovcu. Danas one važe za veoma prepoznatljive i značajne kompanije na međunarodnom nivou, čiji je fokus izvoz na mnoga inostrana tržišta uz poboljšanje zahteva svakog pojedinačnog kupca, ali iznad svega i na poštovanje standarda i kvaliteta.

Opština Aranđelovac je ostvarila veliki napredak u ekonomskim i finansijskim parametrima. Zaključno krajem 2017. godine privreda opštine Aranđelovac ostvarila je 20,2 miliona evra suficita, od toga 95,6 miliona evra izvoza i 75,4 miliona evra uvoza, što jasno govori da se privatne kompanije razvijaju, a samim tim raste potražnja ne samo roba i usluga, već i potreba za novim radnim mestima. U poslednjih godinu dana u Aranđelovcu je uočen značajan pad nezaposlenosti. Sa 5.800 nezaposlenih za dve godine taj je broj pao na 4.120 nezaposlenih lica, a to znači da uskoro može doći na istorijski nivo od pre nekoliko decenija, a kada je opština Aranđelovac imala manji broj … (Isključen mikrofon.)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Branko Popović.
Da li neko želi reč?
Kolega Popoviću, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Branko Popović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Poštovani ministre, dame i gospodo narodni poslanici, uređivanje uslova za stavljanje na tržište 35 oblasti građevinskih proizvoda značajno utiče na sve učesnike na tržištu građevinskih proizvoda, od industrije preko investitora, projektanata, proizvođača, do nadzornih organa.

Jedan od ciljeva ovog zakona je i povećanje obima izvoza građevinskih proizvoda, ali i podizanje nivoa realizacije projekata u oblasti infrastrukture. Jedan od strateških ciljeva Vlade Republike Srbije, pored završetka Koridora 10 i 11, u oblasti kapitalnih investicija je izgradnja deonice autoputa od Pojata do Preljina, dugog 110 km. Ova saobraćajnica će povezati više gradova, odnosno povezaće koridore 10 i 11. Nesumnjivo je da će izgradnja ovog autoputa dovesti do boljih životnih uslova za oko 500.000 građana koji žive u ovom delu Srbije, ali i do privlačenja većeg broja investitora, zapošljavanja mladih ljudi i rasta privrede.

Donošenje ovog, kao i drugih zakona iz oblasti građevinarstva doprineće većoj privrednoj aktivnosti, povećanju broja zaposlenih, veće konkurentnosti na tržištu i uopšte ekonomskom razvoju Republike Srbije. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Goran Kovačević.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Ana Čarapić.
Da li neko želi reč?
Koleginice Čarapić, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Ana Čarapić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, s obzirom da se moj amandman odnosi na investicije u privredi, moram da naglasim da je osnovni uslov za privlačenje, kako domaćih, tako i stranih investitora upravo realizacija infrastrukturnih projekata.

U vezi sa tim želim da napomenem da je prošle nedelje u Vranju predsednica Vlade, gospođa Ana Brnabić, najavila da će upravo u 2019. godini biti izdvojeno iz budžeta Republike Srbije 200 milijardi dinara za realizaciju infrastrukturnih projekata. Sredstva koja će biti izdvojena iz budžeta Republike Srbije u 2019. godini se odnose na izgradnju glavnih saobraćajnica, i to za završetak izgradnje Koridora 10, 11, za početak izgradnje moravskog koridora, zatim za izgradnju železničke pruge Niš-Dimitrovgrad i brze pruge Beograd-Budimpešta.

Koliko je bitan Zakon o građevinskim proizvodima, a o kome raspravljamo ove i prethodne nedelje, govori činjenica da će upravo taj zakon doneti kvalitetnije i jeftinije proizvode, a upravo ti proizvodi će biti ugrađeni u stanove za pripadnike snaga bezbednosti. Dakle, 8.086 stanova će biti izgrađeno do 2020. godine, i to je ujedno jedna trećina svih podnetih zahteva od strane pripadnika snaga bezbednosti.

Takođe, naša država će subvencionisati i kupovinu stanova za opštine i gradove u unutrašnjosti Srbije, i to sa ciljem da se spreči odliv stanovništva koji je prisutan u zadnjih 30 godina. Dakle, politika Vlade Republike Srbije i SNS jeste rast, razvoj i viši životni standard svih građana Srbije. Zahvaljujem.