Deveto vanredno zasedanje, 22.09.2012.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Deveto vanredno zasedanje

5. dan rada

22.09.2012

Sednicu je otvorio: Vesna Kovač

Sednica je trajala od 10:10 do 22:20

 • TAGOVI

 • Deveto vanredno zasedanje (2012)
 • Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji (pojedinosti) (2012)
 • Zakon o porezu na dodatu vrednost (pojedinosti) (2012)
 • Zakon o porezu na dohodak građana (pojedinosti) (2012)
 • Zakon o akcizama (pojedinosti) (2012)
 • Zakon o duvanu (pojedinosti) (2012)
 • Zakon o fiskalnim kasama (pojedinosti) (2012)
 • Zakon o republičkim administrativnim taksama (pojedinosti) (2012)
 • Zakon o finansiranju lokalne samouprave (pojedinosti) (2012)
 • Zakon o turizmu (pojedinosti) (2012)
 • Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju (pojedinosti) (2012)
 • Zakon o privatizaciji (pojedinosti) (2012)
 • Zakon o zaštiti od jonizujućih zračenja i o nuklearnoj sigurnosti (pojedinosti) (2012)
 • Zakon o hemikalijama (pojedinosti) (2012)
 • Zakon o prestanku važenja Zakona o Fondu za zaštitu životne sredine (pojedinosti) (2012)
 • Zakon o vodama (pojedinosti) (2012)
 • Zakon o javnim putevima (pojedinosti) (2012)
 • Zakon o stočarstvu (pojedinosti) (2012)
 • Zakon o sudskim taksama (pojedinosti) (2012)
 • Zakon o šumama (pojedinosti) (2012)
 • Zakon o vanrednim situacijama (pojedinosti) (2012)
 • Zakon o vazdušnom saobraćaju (pojedinosti) (2012)
 • Zakon o veterinarstvu (pojedinosti) (2012)
 • Zakon o vinu (pojedinosti) (2012)
 • Zakon o energetici (pojedinosti) (2012)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu (pojedinosti) (2012)
 • Zakon o budžetskom sistemu (pojedinosti) (2012)
 • Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju (pojedinosti) (2012)
 • Zakon o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru (pojedinosti) (2012)
 • OBRAĆANJA

  Vesna Kovač

  Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
  Reč ima ministar Dinkić.

  Mlađan Dinkić

  Ujedinjeni regioni Srbije
  Hvala vam na ovome što ste ukazali. Mi ćemo onda, u svakom slučaju, kada zakon stupi na snagu, poslati instrukciju svim bankama i naložiti im da otvaraju tekuće račune poljoprivrednicima kao građanima, da bi mogli da koriste ovo pravo. Hvala što ste ukazali da tu ima problema, jer ja nisam znao. Nema potrebe da se to u zakonu menja, u zakonu je jasno definisano otvaranje računa, tekućeg, štednog, bilo kakvog. U instrukciji koju ćemo poslati bankama obavezaćemo ih, u skladu sa ovim što vi predlažete, da oni moraju svakome da otvore račun. Ako bude bilo problema u praksi, vi ćete javiti. Nema potrebe da se to zakonom uređuje, to možemo i instrukcijama uraditi.

  Vesna Kovač

  Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
  Hvala.
  Gospodine Rističeviću, hteli ste još nešto? Izvolite.
  ...
  Narodna seljačka stranka

  Marijan Rističević

  Srpska napredna stranka
  U tom slučaju, rekao sam da povlačim amandman i to ću pismeno uraditi.

  Vesna Kovač

  Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
  Hvala.
  Reč ima Jožef Šandor.

  Jožef Šandor

  Hteo sam malo da doprinesem ovoj raspravi, pošto sam do 16. jula ukupno 21 godinu proveo kao direktor Zadruge u Senti, svaki dan susrećući se sa ovim problemima. Kolega Rističević najverovatnije pogrešno tumači ovaj deo oko tekućih računa. Postoje dve vrste računa, postoji račun za proizvođače koji se registruju u PDV sistemu, odnosno kao gazdinstva, i postoji običan tekući račun koji bez problema može da otvori u bilo kojoj banci. Prema tome, ova mera povećanja PDV, odnosno povraćaja PDV sa 5 na 8% je jedan od najbolje pozdravljenih mera. U zadnjih tri-četiri dana dobijam samo SMS poruke iz Vojvodine da nam čestitaju na ovome. Mislim da je samo u tumačenju problem i da je mera ispravna, posebne intervencije ne treba ni napraviti. Hvala.

  Vesna Kovač

  Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
  Na član 28. amandman je podneo narodni poslanik Srđan Miković.
  Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava nisu prihvatili amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
  Da li neko želi reč? (Da.)
  Reč ima narodni poslanik Srđan Miković. Izvolite.

  Srđan Miković

  Demokratska stranka
  Predloženim amandmanom predložio sam da se proširi krug obveznika PDV koji bi mogli da izvršavaju poreske obaveze po naplaćenom potraživanju, a ne prema fakturisanju. U mišljenju Vlade je predloženo da se ne prihvati ovaj moj amandman kojim sam predložio proširenje kruga obveznika, navodeći kao razlog određenu direktivu Saveta Evrope da postoji mogućnost da se primena sistema obračunavanja PDV prema naplaćenom potraživanju može odobriti u određenoj kategoriji poreskih obveznika, a nikako svim poreskim obveznicima.
  Ukoliko bi se prihvatio predloženi amandman, ne radi se o svim poreskim obveznicima, ostaju da plaćaju odmah po fakturisanju svi oni koji npr. u prethodnih 12 meseci nisu podnosili poreske prijave za PDV u propisanom roku. Zatim, kao jedan od uslova da bi moglo da se traži plaćanje PDV po naplaćenom potraživanju je da u prethodnih 12 meseci nisu prestali uslovi za obračunavanje PDV po sistemu naplate. Znači, postoje određeni uslovi. Verovatno usvajanjem amandmana bi taj krug poreskih obveznika sa 86% išao na mnogo veći procenat, a ne bi se radilo o 100% poreskih obveznika.
  Ovog trenutka ukazujem upravo da bi bio siguran da li je tačno nešto preneto, odnosno da li je rečeno na Odboru za finansije, i sam gospodin ministar je izneo podatak da promet do 50 miliona dinara trenutno ima 86% obveznika u Srbiji. Šta je izuzetak, a šta je pravilo? Ako izuzetak može da bude 86, da li izuzetak može da bude i 95%?
  Da su drugi razlozi bili izneti kao razlozi za odbijanje amandmana, u smislu boljeg punjenja budžeta ili nemogućnosti budžeta da odgovori o određenim obavezama, pa zbog toga nećemo, to bi razumeo, ali samo sa ovom argumentacijom baš ne bih mogao da se složim.

  Vesna Kovač

  Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
  Na osnovu člana 157. stav 6. Poslovnika Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava podneo je  amandman kojim je predloži da se posle člana 45. dodaju čl. 45a i 45b.
  Predstavnik predlagača Mlađan Dinkić, ministar finansija i privrede prihvatio je amandman na sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.
  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Da.)
  Reč ima Srđan Miković. Izvolite.

  Srđan Miković

  Demokratska stranka
  Upravo, brzina predlaganja 28 predloga zakona od kojih smo veći deo dobili, polovina 12 valjda zakona je stiglo 11. a ostali su stigli 14. septembra, upravo zbog toga svi mi zajedno nismo mogli detaljno da pročitamo zakone i da vidimo šta sve treba popraviti.
  Isto tako i odbori su imali kratke rokove da vide šta sve treba popraviti, a činjenica je da u mnogim tim stvarima nisu poštovani oni akti koji su obavezujući za sve predlagače zakona.
  Konkretno, ovaj podneti amandman je postao sastavni deo teksta Predloga zakona, a ovaj amandman tretira materiju koja nije bila u Predlogu zakona o izmenama i dopunama osnovnog zakona. Znači, time smo otišli šire od Predloga zakona čim smo dodali pored člana 45. i član 45a i 45b. Upravo zbog toga ovde na plenumu pred predsedavajućim Skupštine ističem da smo probili jednu praksu i napravili presedan, koji se sada postavlja pitanje – da li ćemo primenjivati u drugim stvarima kada dobijemo predlog izmena i dopune nekog zakona, da li ćemo ići u praktično noveliranje celog osnovnog zakona? Tu vam ukazujem da smo napravili presedan.
  Ima još nekih u slučajevima gde smo napravili presedan, jer u isto vreme, kolega Neđo Jovanović, jedan koristan amandman podneo, on je odbačen zato što je išao van obima Predloga zakona o izmenama i dopunama. Znači, nemojte različite kriterijume da pravimo?
  Druga stvar, samim Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, novelira se 50 članova osnovnog, znači sam ovaj predlog zakona ima 50 članova. Osnovni tekst zakona ima 68 sa nekim novelacijama iz ranijeg perioda, a ja vam čitam član 47. jedinstvenih metodoloških pravila za izradu propisa, koji je obavezujući akt za svakog predlagača zakona i za Vladu i za Narodnu skupštinu, da ako se više od polovina članova osnovnog propisa menja, odnosno dopunjuje, treba doneti novi propisa. Da smo to poštovali imali bi novi predlog zakona, na to bi apsolutno u skladu sa Poslovnikom mogli da idemo i van obima zakona i ne bi kršili važeće akte.
  Znači, u tom smislu, apelujem, bez obzira što je sada prošlo 28 zakona ovako u hitnoj proceduri, nemojte to da nam se dešava, jer time pravimo greške i pokazujemo da smo nedovoljno profesionalci u pogledu pravljenja zakona.
  Slika svega onoga što izađe iz Narodne skupštine, je slika svih nas narodnih poslanika, to je slika države i zbog toga bez obzira da li je koristan neki amandman ili nije dajte da omogućimo redovnu proceduru i dajte da sve popravimo na način kako treba. Ako odbacujemo amandman kolege Neđe Jovanovića, onda u adekvatnoj situaciji treba da se odnosimo prema svim drugim amandmanima. Zbog toga vas pozivam na profesionalnost i pozivam vas da ukupnom postupanju Narodne skupštine poštujemo i Zakon o Narodnoj skupštini, i Poslovnik, i jedinstvena metodološka pravila za izradu propisa. Hvala.