Četvrto vanredno zasedanje , 25.07.2023.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/151-23

4. dan rada

25.07.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:15 do 23:55

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Paunović

IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS) | Predsedava
Na član 15. amandmane su istovetnom tekstu podneli narodni poslanici, zajedno Aleksić, Jovanović, Kovačević, Gajić, Rašković Ivić, Janković, Lipovac Tanasković, Novaković, Stanković, Radovanović, Parlić i Tomašević, zajedno Milenković Kerković, Obradović, Vasić, Puškić, Jakovljević, Kostić i zajedno Đorđević, Kozma i Jerinić.
Reč ima Marina Lipovac Tanasković. Izvolite.
...
Narodna stranka

Marina Lipovac Tanasković

Narodna stranka
Zahvaljujem, predsedavajuća.

Narodna stranka je podnela amandmane na brisanje svakog člana ovog zakona zato što smatramo da oni nisu u skladu sa Ustavom Republike Srbije, sa međunarodnim pravom i sa Zakonom o eksproprijaciji.

Osim toga predlažemo da on izađe, odnosno da se povuče iz skupštinske procedure, jer smatramo da kao takav nije dobar.

Narodna stranka smatra da treba započeti novi zakon gde je potrebno uspostaviti transparentnost u radu stručnih kontrola planskih akta, utvrđivanje odgovornosti kod svih njenih članova, kao i neophodnost proširenja ovlašćene urbanističke inspekcije koja je ovim zakonom nije urađena.

Posebnu problematičnost smatramo predložene promene u definisanju hijerarhije planova, jer ona mora biti vrlo precizna i nedvosmisleno definisana, što ovim zakonom nije. Na ovaj način, kada je ona precizno i nedvosmisleno definisana, onda se osigurava i međusobna usklađenost svih planova.

Međutim, s obzirom da toga nema ovo je suprotnosti i plašimo se da će se nastaviti, odnosno da će se pojačati ovaj „ad hok trend“, kako se već naziva, projekat od nacionalnog značaja, kao što je projekat izgradnje „Beograda na vodi“ ili projekat fudbalskog nacionalnog stadiona koji se smatraju od nacionalnog značaja koji nisu u skladu sa strateškim prostornim planovima i koji nanose veliku i nepovratnu štetu prostoru. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Paunović

IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS) | Predsedava
Hvala.
Marina Raguš, po amandmanu koleginice. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Marina Raguš

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
Dragi građani, kolege koje traže da se briše ovaj zakon iz razloga koji su navedeni, evo sad upravo pokušavam da iznesem najvažnije, recimo traže da se ukine zaštita građana od nesavesnih investitora koji uvodi ovaj zakon, odnosno izmene i dopune zato što se ovim izmenama i dopunama utvrđuje obaveza investitora da pre prijave radova, koje se daje posle građevinske dozvole, predaju polisu osiguranja od štete trećim licima.

Dakle, vi ste protiv toga, ali imali smo situacije po Beogradu i po drugim sredinama gde se gradilo da se uruše objekti koji su uz objekat u izgradnji i da teško možemo da rešimo nanetu štetu građanima.

Kolege koje traže da se briše celokupan zakon takođe su protiv toga da se prati kretanje građevinskog otpada, jer ove izmene i dopune zakona predviđaju da svaki investitor pred obijanja upotrebne dozvole mora da preda dokaz o kretanju građevinskog otpada. Znači, i protiv toga ste.

Kolege koje traže da se briše celokupan zakon takođe predlažu u stvari da se ukine elektronski prostor gde uz jedan klik možete da pratite informaciju o lokaciji, između ostalog. Dakle, i protiv toga ste.

Ovaj zakon uvodi da nije potrebna stoprocentna saglasnost suvlasnika, nego većinska saglasnost suvlasnika koji u mnogome olakšava život građana. Dakle, i protiv toga ste.

Između ostalog, ovaj zakon uvodi novinu da svaki Zavod za zaštitu spomenika prilikom donošenja urbanističkog plana ima pravo da traži da izradi studiju zaštite kulturnih dobara od toga kako će da izgleda fasada do drugih detalja.

Dakle, vi se protiv ovih izmena u zakonu. Pa, čekajte, sve ove izmene dobrim delom olakšavaju naravno život našim sugrađanima. Ovaj zakon je reflekcija onoga što se naši građani zapravo želeli i meni je samo bilo bitno u ovih dva i po minuta da građani Srbije razumeju protiv čega su kolege iz opozicije i zašto traže da se briše celokupan Predlog izmene i dopune zakona.
...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Paunović

IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS) | Predsedava
Po amandmanu Gorica Gajić. Izvolite.
...
Nova Demokratska stranka Srbije

Gorica Gajić

NADA - NOVI DSS - POKS
Hvala, predsedavajuća.

Naša koalicija NADA je u načelnoj raspravi, gospodine ministre, istakla i šta je ono sa čime se složila u ovim izmenama Zakona o planiranju i izgradnji, kao što su „zelena gradnja“, kao što je prostor, kao što je obezbeđenje polise, kao što je obaveza priključenja kada novi investitori sagrade zgradu na postojeću infrastrukturu, itd, ali smo i u načelnoj raspravi izrazili bojazan kod člana 5. Predloga zakona gde ste dodali stavove 3. i 4. koji glase: „Izuzetno po zahtevu podnosioca, informacija o lokaciji može pored nadležnih službi u opštinama ili Sekretarijatu za urbanizam da daju i javni beležnici, preduzetnici i druga pravna lica koja se registruju za tu delatnost“. Vi ste to obrazložili da će oni vašim aktom, koji vi budete doneli, morati da ispune određene uslove kao što je stručni kadar, licenca za taj stručni kadar, itd.

Ja se sada pitam, da li investitor može da dobije informaciju od više tih davalaca uslova za informacije o lokaciji i da onda prihvati ono što je za njega najpovoljnije?

Drugo, ja vas pitam, vi obrazložite, da li postoje neki obrasci koji su univerzalni? Da li će se ti obrasci kod svih davalaca uslova za lokaciju upodobiti i biti jednoobrazni? Prosto je to naša primedba, zamerka i da li će i za koje vreme i ovi drugi davaoci uslova za lokaciju ispuniti sve te uslove koje vi budete predvideli u nekom pravilniku koji će doneti u smislu novozaposlenih, u smislu stručnog kadra, u smislu tehničke opremljenosti, itd. To je prosto bila naša bojazan kako će ti novi davaoci informacija uslovima profunkcionisati i na vreme i u najkraćem mogućem roku biti na usluzi investitorima. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Paunović

IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS) | Predsedava
Reč ima ministar Goran Vesić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Goran Vesić

| Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
Gospođo Gajić, hvala vam na korektnosti. Za razliku od nekih drugih poslanika, koji inače predlažu brisanje svih članova zakona, a onda daju amandmane na taj zakon za koji inače kažu da treba da se ukine, što je zaista po meni neverovatno, vi ste poslanik koji kaže šta smatra da je dobro.

U ovom zakonu ima jako dobrih stvari i kažete vrlo otvoreno sa čim se ne slažete. Ja bih razumeo da neko predloži da se izbriše nešto sa čim se ne slaže, a ne apsolutno sve, jer zaista ima puno dobrih stvari koje su u korist građana.

Ono što ste sam rekli oko obrasca, potpuno ste u pravu i podzakonskim aktima biće definisan obrazac, to je potpuno normalno.

Ono što želim da kažem i želim da istaknem, kada je u pitanju informacija o lokaciji, informacija o lokaciji, izvod iz postojećeg plana, znači čitanje postojećeg plana je šta možete da gradite na predmetnoj lokaciji i ništa više i to može da pročita svaki arhitekt.

Suština je u tome da smo želeli da damo mogućnost da se ovo radi, s obzirom da ona ne proizvodi nikakvo pravno dejstvo, nisu ni lokacijski uslovi, ni građevinska dozvola, želeli smo da ostavimo mogućnost da to mogu da izdaju javni beležnici kao i druga fizička i pravna lica koja su registrovana za ovu delatnosti i to je potpuno normalno.

Oni će morati da se licenciraju u Ministarstvu. Znači, moraće da dobiju potvrdu, da dokažu da imaju kapacitet to da rade i to je prenošenje jednog javnog ovlašćenja. To naravno ne znači da to sekretarijati u opštinskim, gradskim upravama i dalje neće radi.

Znači, građanin sam bira da li će otići u Sekretarijat i po sadašnjoj proceduri zatražiti informaciju o lokaciji ili će otići kod onog beležnika, odnosno onog fizičkog pravnog lica koje ima licencu i takođe zatražiti istu tu informaciju o lokaciji.

Nemoguće je izdati različite informacije o lokaciji, jer pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću kao i svi drugi koji imaju javna ovlašćenja, odgovaraju za ono što urade, zato će se davati bankarska garancija i sve drugo što je važno da ispune kada budu radili takve poslove.

Zašto smo ovo uradili? Zato što smo mi sigurni da će u velikim gradovima biti mnogo onih koji će želeti to da rade, ali u manjim mestima verovatno ne. Tamo gde se izdaju pet ili 10 ili 15 građevinskih dozvola godišnje i zato smo ostavili nadležnosti sekretarijatima.

Tako da građani mogu da biraju gde će da rade, jer informacije o lokaciji je informacija šta možete da gradite po postojećim planovima i ništa više i nema potrebe da se ona čeka, mesec dana ili dva meseca ili tri meseca kada ona treba da se dobije u roku od sat vremena ili pola sata, koliko vam treba vremena da pročitate i izdate tu informaciju. To je ubrzavanje postupka.

Mogu da vam kažem da postoje zemlje i u Evropi, a i van Evrope koje su recimo, čak i blizu nas u našem okruženju, koje su delom građevinske dozvole takođe, prebacile na projektne biroe. Mi to nismo uradili. Nismo išli toliko daleko. Ali, čak i takvi slučajevi postoje kada su u pitanju manji broj kvadrata itd.

Tako da sa te strane, hteo sam da se zahvalim na tome što ste primetili kada je u pitanju obrazac. Kao što sam rekao ne možemo sve zakonom da predvidimo i zato će biti donet podzakonski akt. Tako je, podzakonskim aktom deo tog podzakonskog akta biće i jedinstven obrazac na osnovu koga se izdaje, što je potpuno normalno.

Takođe, želim da kažem, hajde sada kada sam se već javio, bilo je nekoliko primedbi koje takođe nisu opravdane i nisu zasnovane na zakonu.

Prvo, rečeno je da mora da se piše nov zakon ako se menja jedna trećina članova, što nije tačno. Obaveza postoji da se piše novi zakon ako se menja više od jedne polovine članova. U ovom slučaju se menja nešto manje od jedne trećine članova. Tako da ta stvar nije tačna.

Takođe, po Poslovniku Vlade je određeno da javna rasprava traje 20 dana. Ova javna rasprava je trajala, kao što sam rekao, 45 dana, a ako dodamo i ono što smo dodatno dali rok da stižu mejlom predlozi, trajala je bogami skoro 60 dana, ali ajde, neka bude i 45 dana. Produžena je, trajala je duže, samo ona rasprava koja je podrazumevala javna slušanja sa građanima stajala je 20 dana. Posle toga je bio čitav niz konsultacija sa svima koji su se javili, koji su bili zainteresovani za ovaj zakon, a to nisu samo udruženja privrednika, to nije samo Privredna komora, tu su i advokatske komore i druge komore koje su izrazile želju da učestvuju i da daju svoj doprinos u izradi ovog zakona.

Kao što sam sam rekao, preko 600 predloga koja su stigla, oko 100 je uvršćeno u zakon i prihvaćeno kao dobra rešenja i to je nešto čime sam posebno ponosan.

Objavljivanje izveštaja je bio deo programa, deo programa javne rasprave, ali objavljivanje izveštaja nije uslov za usvajanje zakona. To nije zakonski uslov za usvajanje zakona. Dobro je da se objavi i čim smo dobili pitanje jednog od poslanika tada je objavljen izveštaj, ali su ovde u ovoj Skupštini usvajani mnogi zakoni ili skoro svi zakoni bez objavljenog izveštaja o javnoj raspravi.

Tako da to nije uslov da se usvoji zakon i ono što ćemo buduće raditi, na tome ću ja insistirati, za svaki zakon koji prođe javnu raspravu izveštaj treba da bude objavljen u roku od 15 dana, a nema razloga da ne bude objavljen. To je izveštaj o javnoj raspravi na kojoj su svi učestvovali i ljudi treba da vide, ali su zato svi koji su podneli primedbe pisanim putem dobili odgovor od ministarstva na svoje primedbe, što je takođe naša obaveza u javnoj raspravi. Dobili odgovor da li je njihov predlog prihvaćen ili nije prihvaćen.

Bilo je priče oko Prostornog plana Republike Srbije. Javna rasprava za Prostorni plan Republike Srbije je završena 2021. godine. Završena. U međuvremenu je došlo do raspisivanja izbora, bila je tehnička Vlada, Skupština nije radila i to je razlog, čitava 2022. godina, Vlada je izbrana prošle godine krajem oktobra 2022. godine. Prema tome, nemojmo samo, sada se trenutno Prostorni plan Republike Srbije u protekla tri meseca je bio proces usaglašavanja pre svega sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine zbog njihovog Plana klimatskih promena koji mora dodatno da se usaglasi, zatim sa Ministarstvom rudarstva i energetike takođe i u tom smislu Prostorni plan Republike Srbije se trenutno nalazi na mišljenju ministarstva. Čim prođu sva mišljenja, čim dobijemo sva pozitivna mišljenja on će biti usvojen na Vladi i poslat Narodnoj skupštini.

To je važan dokument. Neću sad da degradiram da li je važniji ovaj zakon ili taj dokument, ali sasvim sigurno jedan od najvažnijih koji Skupština treba da usvoji i mi ćemo, moja ideja je da napravim i javno slušanje o Prostornom planu, da pričamo o tome i mislim da je važno da poslanici čuju od onih ljudi koji su radili prostorni plan šta je predviđeno, šta je usvojeno. Važno je da se pripremimo za tu sednicu.

Ali, ono što zaista molim i voleo bih da budemo jasniji i precizni, bez obzira što u Prostornom planu imate odrednicu za koju godinu se odnosi, on važi do usvajanja novog Prostornog plana. To je tako. Mi nismo bez Prostornog plana.

Ono što sam mogao da uradim kao ministar, pošto su svi ti zakoni, čim sam došao krenuli smo u novu rundu konsultacija sa ministarstvima, s obzirom da su neki dokumenti doneti kasnije, neki programi, odnosno planovi koje je trebalo uvrstiti, u najbržem mogućem roku Prostorni plan će biti prosleđen Skupštini. Nisam bio taj koji je organizovao javnu raspravu, ali sasvim sigurno stojim iza nje, jer ona je urađena u skladu sa zakonom.

Ono na čemu ću insistirati to je da kada bude usvojen Prostorni plan na Vladi Republike Srbije da se organizuje javno slušanje, pozvaćemo sve poslanike i mislim da je to dobro da svi pričamo o tome, jer ćemo na tom javnom slušanju verovatno razrešiti mnoge dileme koje bi se pojavile ovde u sali i pričali dodatno o tome kako vidi Prostorni plan Republike Srbije.

Prostorni plan ne donosi jedna Vlada, ne donosi jedna politička stranka, to je dokument koji je važan za sve građanke i građane i važno je da se o tome vodi temeljita rasprava. Znači, insistiraću na tome da se organizuje bez obzira, što kažem, ne postoji obaveza, ali ja zaista smatram da je to važno, kao što sam radio i u slučaju ovog zakona. Čim bude usvojen na Vladi imaćemo javno slušanje i tada će ljudi sa tada već iz Agencije za prostorno planiranje, koja će nadam se biti osnovana, oni će predstaviti sam Prostorni plan.

Čuo sam zaista jednu stvar i nadam se da je to lapsus i ne bih voleo da o tome pričamo, da će glavni republički urbanisti i pokrajinski da budu botovi. Dajte, ljudi, stvarno, zna se koje uslove treba da ispuni neko da bi bio Glavni republički urbanista. Zaista mislim da je neophodno, niste to vi rekli, zna se koje uslove treba da ispuni da bi neko bio Glavni republički urbanista, mislim da je važno da dovršimo taj sistem, jer već godinama postoje gradski urbanisti. To je uvedeno zakonom. Treba da postoji Pokrajinski i Glavni republički urbanista zato što su to ljudi koji su stručni. To su ljudi koji moraju da budu po zanimanju arhitekte i oni zaista treba da vode računa o celovitosti urbanističke politike u zemlji.

Sa velikim zadovoljstvom sam predložio to, iako to neko može da kaže da znači smanjivanje ovlašćenja ministarstva, ali ja zaista mislim da urbanizam treba da vode ljudi koji su stručni i uvek sam bio na strani i kada je u pitanju Urbanistički zavod i kada je u pitanju Planska komisija, to se odnosi i na ovu državnu, na strani struke i kako su oni predlagali da se uradi, tako smo prihvatali i tako će biti i u buduće.

Tako da, hvala još jednom gospođo Gajić na ovome. Biće to deo podzakonskih akata jer naravno da iza ovog zakona sledi čitav niz podzakonskih akata koji će da precizira čitav niz oblasti koje su ovde pomenute, jer ne možemo se zakonom da uredimo.

Zahvalio sam se juče i gospodinu Obradoviću koji je predložio jedan dobar amandman, ali amandman je bio na Odboru za prostorno planiranje, taj amandman je jako dobar, ali taj amandman je suviše detaljan da bi bio deo zakona i biće deo podzakonskog akta, jer je normalno da bude deo podzakonskog akta zato što zakonom ne treba ići toliko u detalje i zato ćemo uzeti u obzir taj amandman i verovatno usvojiti čitav ili najveći deo tog amandmana kada budemo radili podzakonske akte. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Paunović

IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS) | Predsedava
Po amandmanu Tamara Milenković Kerković.
Izvolite.
...
Srpski pokret Dveri

Tamara Milenković Kerković

SRPSKI POKRET DVERI - PATRIOTSKI BLOK
Čuli smo mnogo stvari danas.

Međutim, ono što treba građani Srbije da znaju je da sve ono što se dešavalo tačno je u prethodnom režimu u vezi pljačkaških privatizacija na čijem je razrešenju ova vlast u obećanjima došla i ništa po tome nije uradila, sada treba da se okonča ovim zakonom. To treba da znaju građani Srbije, jer ovaj zakon treba da legalizuje tu pljačku i da zemljište koje je dobijeno i to bez pravnog osnova u privatizacijama sada proglasi za zemljište na kome se ima pravo svojine.

Zbog toga za Srpski pokret Dveri ovaj zakon je ne samo neustavan, a potpisali smo zajedničku inicijativu za proveru ustavnosti brojnih članova ovog zakona, već je i novotehnički jako loše rađen. Bez obzira što je tačno da je jedna trećina normi ovde novelirana, ne zaboravite da je ovo 16 izmena Zakona o planiranju i izgradnji, što znači da je mnogo normi ovim novelirano i da se na mala vrata uvode promene.

Takođe, u prvi plan se stavljaju stvari kao što su električni punjači u garažama, zeleni sertifikati, zelena gradnja, kretanje građevinskog otpada. To je sve sjajno. Međutim, iza toga krije se noveliranje Zakona o eksproprijaciji kojim se legalizuje otimanje od građana i oduzimanje zemlje odnosno plaćanje zemlje kao poljoprivrednog zemljišta kada se ono oduzima, a onda se za njega dobija građevinska dozvola. Ono je defakto građevinsko zemljište.

Takođe, novelira se Zakon o opšte upravnom postupku, jer se ovim zakonom ukida pravo žalbe na donetu građevinsku dozvolu. Ako vam neko izgradi kuću, dobije građevinsku dozvolu da gradi na vašem imanju, vi ne možete da se žalite.

Najzad, ima mnogo toga, ali u zemlji u kojoj je korupcija najviša u Evropi, videli ste šta su stepeni korupcije, ovde se računa na institucije, pa se onda definiše da se javna ovlašćenja prebacuju javnim notarima, odnosno projektantima, a oni su direktno uključeni vrlo često u koruptivne delatnosti. Hvala.