DRUGA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA, 17.11.1998.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

DRUGA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA

1. dan rada

17.11.1998

Sednicu je otvorio: Dragan Tomić

Sednica je trajala od 10:20 do 19:00

 • TAGOVI

 • Druga sednica Drugog redovnog zasedanja (1998)
 • Utvrđivanje dnevnog reda (Druga sednica Drugog redovnog zasedanja)
 • Izbor i razrešenje nosilaca pravosudnih funkcija (jedinstveni pretres) (1998)
 • Glasanje o izboru i razrešenju nosilaca pravosudnih funkcija (jedinstven pretres) (1998)
 • Predlog zakona o prometu nepokretnosti (načela) (1998)
 • Predlog zakona o prometu nepokretnosti (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o prometu nepokretnosti (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o kontroli_utvrđivanju i naplati javnih prihoda (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o kontroli_utvrđivanju i naplati javnih prihoda (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o kontroli_utvrđivanju i naplati javnih prihoda (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeća (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeća (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeća (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama i porezu na promet (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (pojedinosti) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama i porezu na promet (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama i porezu na promet (u celini) (1998)
 • Predlog za razrešene ministara u Vladi Republike Srbije (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama i naknadama (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama i naknadama (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunam Zakona o administrativnim taksama (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama i naknadama (pojedinosti) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunam Zakona o administrativnim taksama (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunam Zakona o administrativnim taksama (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima (pojedinosti) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanju zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu (načela) (1998)
 • OBRAĆANJA

  Borislav Milačić

  Predlažem da se amandman ne prihvati. Vlada kroz ovaj član traži od Skupštine saglasnost, koju Skupština može da joj da,  da u određenim granama i delatnostima radi podsticanja programa prestrukturiranja i zaštite od uvoza, koji ruši ekonomske pozicije grana i delatnosti, može dobiti poresku relaksaciju. Smatramo da to apsolutno treba da bude jedan od instrumenata podsticaja, koji treba dati Vladi kao mogućnost, da bi rešavala tekuće probleme, vezane za programe prestrukturiranja koji su pred njom. Zalažem se da se to zadrži.

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem. Da li se još neko javlja za reč? (ne)
  Molim narodne poslanike da radi utvrđivanja kvoruma postave kartice u poslaničke jedinice.
  Imamo kvorum.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Za 42, protiv 156, niko nije uzdržan, 6 nije glasalo, 204 narodna poslanika prisutno u sali.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 17. admandman je podneo Odbor za finansije. Pošto su Vlada i Zakonodavni odbor prihvatili ovaj amandman, konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Na član 17, stav 2. amandman je podneo narodni poslanik Nebojša Leković.
  Vlada nije prihvatila ovaj amandman, jer je prihvatila amandman Odbora za finansije, kojim se predlaže brisanje ovog člana, a koji je postao sastavni deo Predloga zakona.
  Odbor za finansije nije prihvatio ovaj amandman.
  Zakonodavni odbor smatra da je ovaj amandman pravno moguć.
  Da li neko želi reč? Ima reč narodni poslanik Nebojša Leković.

  Nebojša Leković

  Suština ovog amandmana je da pri kupovini putničkog automobila on dobije status osnovnog sredstva, odnosno opreme. Time bi dobili da pravna lica plaćaju 2% poreza na promet, a ne kao do sada 23+4%, već koliko ide procenata poreza. Time bi dobili oživljavanje proizvodnje, a time i poboljšanje položaja jednog od navećih industrijskih giganata u Srbiji , "Zastave", i rešavanje veoma ozbiljnog socijalnog problema velikog broja zaposlenih. Moram reći da je za razvojne programe grupe "Zastava" na direktan ili indirektan način  vezano oko 250.000 ljudi u Srbiji. Zatim, rast kupovine, odnosno prometa putničkih automobila. Naporedo sa oživljavanjem proizvodnje treba imati u vidu i oživljavanje svih pratećih elemenata koji se odnose na servisiranje, izradu i prodaju rezervnih delova i slično.
  Bez ulaženja u dalje analize, dovoljno je samo pretpostaviti da se, s obzirom na povoljnu cenu "Zastavinih" vozila, može očekivati kupovina od oko 2.000 putničkih automobila mesečno. Moram napomenuti ovde da oporavak jedne automobilske industrije u svetu nije išao bez osmišljene pomoći države u kojoj se nalazi. Uz ono da smo usvojili Predlog zakona o dokapitalizaciji grupe "Zastava", koji je podnela poslanička grupa Nove demokratije,za pet godina od januara uzeli bi petsto miliona maraka. S tim bi uspeli da revitalizujemo razvojni program grupe "Zastava" i sigurno bi rešili pre svega Kragujevac, a samim tim i dobar deo Srbije, kao neposredno žarište najvećeg socijalnog nezadovoljstva u državi. Hvala.

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem. Da li se još neko javlja za reč. Ima reč ministar finansija Borislav Milačić.

  Borislav Milačić

  Previše se pojavljujem, ali ipak da kažem i ovo ne može da ostane bez odgovora, jer ili se ne zna ili se pravimo da ne znamo. U kojoj meri Vlada Republike Srbije autoindustriju Srbije, čiji je nosilac "Zastava", sagledava, utvrđuje programe i postavlja realne ciljeve prema grupi "Zastava" i prema autoindustriji i realna sredstva kojima potpomaže da se ta stvar reši.
  Šta se ovde traži? Ovde se traži da se na automobile ne plaća odgovarajući porez na promet, nego da praktično ne bude poreza na promet kod automobila koji se nabavljaju od stranih firmi. Lepo zvuči, ali mislim da bi to dodatno porušilo sve perspektive "Zastave" u ovoj našoj situaciji. Zašto to da ne kažemo, i na uvozne automobile se ne bi plaćao taj porez na promet. Ako gledamo Zakon, Zakon ne pravi tu nikakvu razliku, ali ono što vi niste primetili upravo vezano za prethodni amandman i član, mi u cilju podsticanja i prestruktuiranja određenih delatnosti smo predvideli pravo da smanjimo stopu za 50% i pošto je amandman usvojen, znači ovlašćenje Vlade ima i time da pomogne autoindustriji Srbije da dobije odgovarajući poreski podsticaj u delu prodaje.
  Naravno, Vlada je ove godine odvojila preko 500 miliona dinara para da bi održala proces konsolidacije i period traženja strateškog partnera u okviru povećanog proizvodnog zadatka. "Zastava" ima zadatak da u ovom drugom delu godine proizvede preko sedam i po hiljada automobila. Direkcija za robne rezerve je ugovorila kupovinu odgovarajućih automobila.
  Mislim da je u ovom delu potpuno neumesno po pitanju autoindustrije praviti amandmane koji bi u suštini omogućili da se dobije dodatna nelojalna konkurencija, uzak prostor, koji proizvođači automobila imaju na domaćem tržištu iz poznatog razloga, a za koji se nadam da smo sada zatvorili, izgubili i time bi im se onemogućila ta tržišnost programa.
  Vlada sigurno čvrsto stoji iza toga da je kompleks "Zastave" i autoindustrije "Zastave", kao i program metalaca jedan od bitnih privrednih programa koje konkretnim sredstvima, ne pričom potpomaže i podržava da bi se ostvario zadatak koji stoji na ostvarivanju rasta društvenog proizvoda i u tim delatnostima.
  U tom smislu predlažem da se ne prihvati amandman koji je poslanik dao.

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem. Narodni poslanik Nebojša Leković ponovo traži reč.

  Nebojša Leković

  Izgleda da se mi ministre nismo razumeli. Odnosi se samo na vozila domaće proizvodnje, što znači da, ako zastavin auto košta sedam hiljada maraka, uz 2% poreza, ne bi plaćao ostalo i znači da se država odriče svog dela od 25% poreza, što bi podstaklo proizvodnju auta u "Zastavi". Nema veze nikakva nelojalna konkurencija. Morate imati na umu da 18 hiljada radnika u Kragujevcu prima po 300,00 dinara i da je na prinudnom odmoru.

  Borislav Milačić

  Znači, mi kroz poreske zakone, pošto su morali da budu kompatibilni sa zakonima u svetu, ne možemo praviti razlike između proizvoda, ali smo baš zato tražili da imamo pravo smanjivanja stopa radi grana i delatnosti koje se restruktuiraju po programima Vlade. "Zastava" je na tom putu. Time obezbeđujemo razliku u poreskom tretmanu. Ne možemo napisati da se za domaće automobile plaća stopa 2%, a da se za uvozne automobile plaća stopa od 26%. To jednostavno nije moguće, ali smo napisali zato pravo da se porez za proizvode koji su od interesa za Republiku i u programu su restruktuiranja može prepoloviti. To će biti poreska stimulacija za cenovnu nekonkurentnost.
  Što se tiče dotacija, iz tih para koje ćemo da uberemo, a naročito iz onih drugih koje ćemo ubrati, kao što smo uradili ove godine, mi ćemo grupaciji "Zastava" konkretno podržati programe koji će morati da imaju njihov poslovni plan proizvodnje i koji će imati zadatak nalaženja strateškog partnera.
  Mislimo da je u ovoj godini to program koji je dobio najveću podršku Vlade. Konkretno, to su pored agrarnog budžeta, kao globalne cifre, najveći program koji je podržan od strane Vlade, sa najvećim iznosom sredstava je "Zastava". Na trećem mestu su programi poljomehanizacije. U tom delu ne treba da bude zabune. Znači, mi poreskom stimulacijom u prometu stvaramo cenovnu konkurentnost na domaćem tržištu.
  Podržavamo program i dajemo realne pare za program, ali na bazi proizvodnog plana koji "Zastava" ostvaruje. U tom domenu mislim da će Vlada u narednom periodu voditi svoju politiku.

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem. Da li se još neko od narodnih poslanika javlja za reč? (ne)

  Molim narodne poslanike da, radi utvrđenja kvoruma, ubace svoje kartice u poslaničke jedinice. Imamo kvorum.

  Stavljam na glasanje amandman.

  Za je glasalo 27, protiv 165, deset uzdržanih, nije glasalo pet, ukupno je prisutno 207 narodnih poslanika.

  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

  Na član 17. amandman je podneo Zoran Nikolić, narodni poslanik. Odustaje.

  Na član 18. amandman je podneo Odbor za finansije. Pošto su Vlada i Zakonodavni odbor prihvatili ovaj amandman, konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.

  Na član 19. amandman je podneo narodni poslanik Milan Miković.

  Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je ovaj amandman pravno moguć.

  Da li neko želi reč? (ne želi)

  Molim narodne poslanike da postave svoje kartice u poslaničke jedinice.

  Imamo kvorum.

  Stavljam na glasanje amandman.

  Za 40, protiv 163, nema uzdržanih, dva nisu glasala, ukupno je prisutno 205 narodnih poslanika.

  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

  Na član 22. stav 4. amandman je podneo narodni poslanik Milan Miković.

  Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je ovaj amandman pravno moguć.

  Da li neko želi reč? (ne želi)

  Molim narodne poslanike da postave svoje kartice u poslaničke jedinice. Imamo kvorum.

  Stavljam na glasanje amandman.

  Za 43, protiv 164, uzdržanih nema, nisu glasala dva, ukupno je prisutno 209 narodnih poslanika.

  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

  Narodni poslanik Sanja Čeković podnela je amandman kojim predlaže dodavanje novog člana 22a.

  Vlada, Odbor za finansije i Zakonodavni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.

  Da li neko želi reč? (ne želi)

  Molim narodne poslanike da postave svoje kartice u poslaničke jedinice. Imamo kvorum.

  Stavljam na glasanje amandman.

  Za 41, protiv 161, uzdržanih nema, nije glasalo šest, ukupno je prisutno 208 narodnih poslanika.

  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

  Na član 23. amandman su podneli narodni poslanici Dragomir Radovanović i Života Cvetković i narodni poslanik Sanja Čeković. Sanja Čeković nije povukla amandman.

  Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.

  Zakonodavni odbor smatra da je ovaj amandman pravno moguć.

  Da li neko želi reč? (ne želi)

  Molim narodne poslanike da radi utvrđenja kvoruma postave svoje kartice u poslaničke jedinice. Imamo kvorum.

  Stavljam na glasanje ovaj amandman.

  Za 42, 160 protiv, niko se nije uzdržao, 5 nije glasalo, prisutno je 207 narodnih poslanika.

  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

  Pošto je sada 17,00 časova, predlažem da se dogovorimo da radimo još dva časa odnosno do 19,00 časova. Dao sam predlog, dajem ga na glasanje.

  Molim narodne poslanike da postave svoje kartice u poslaničke jedinice. Imamo kvorum.

  Stavljam na glasanje ovaj predlog o produženju radnog vremena.

  Za 125, protiv 67, jedan uzdržan, nije glasalo 9, prisutna su 202 narodna poslanika.

  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.

  Nastavljamo sa radom.

  Na član 27. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Nikolić. Narodni poslanik Zoran Nikolić preformulisao je na sednici Zakonodavnog odbora svoj amandman u delu koji se odnosi na tačku 1. novopredloženog stava 2., član 70.

  Pošto su ovako preformulisani amandman narodnog poslanika prihvatili Zakonodavni odbor, Odbor za finansije i predstavnik predlagača na sednici Odbora za finansije, konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.

  Molim vas, sednica nije gotova, budite ljubazni sedite.

  Na član 32, stav 3., amandman je podneo narodni poslanik Milan Miković.

  Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.

  Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.

  Da li neko želi reč? (ne želi)

  Molim narodne poslanike da postave svoje kartice u poslaničke jedinice.

  Imamo kvorum.

  Stavljam na glasanje amandman.

  Za su glasala 22, protiv 142, niko se nije uzdržao, nije glasalo 12 narodnih poslanika, a prisutno je ukupno 176 narodnih poslanika.

  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

  Narodni poslanici Milan Božić, Aleksandar Milutinović, Sanja Čeković i Bojana Ristić podneli su amandman kojim predlažu dodavanje novog člana 33.

  Vlada i Odbor za finansije prihvatili su ovaj amandman. Zakonodavni odbor nije prihvatio ovaj amandman.

  Da li neko želi reč? (ne želi)

  Molim narodne poslanike da radi utvrđenja kvoruma postave svoje kartice u poslaničke jedinice.

  Imamo kvorum.

  Stavljam na glasanje amandman.

  Vlada i Odbor za finansije prihvatili su ovaj amandman, a Zakonodavni odbor nije prihvatio. Čim postoji nesaglasje, molim vas, moralo je da se glasa.

  Molim vas, Zakonodavni odbor je bio protiv.

  Za ovaj amandman glasalo je 165, protiv 25, uzdržala su se dva, nisu glasala četiri, ukupno 196 narodnih poslanika je bilo prisutno. (aplauz)

  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj amandman.

  Da li još neko želi reč o Predlogu zakona u pojedinostima? (ne želi)

  Pošto se niko ne javlja za reč, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.

  Molim narodne poslanike da postave svoje kartice u poslaničke jedinice.

  Imamo kvorum.

  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama i porezu na promet u celini.

  Za je glasalo 183, četiri protiv, četiri uzdržana, šest nije glasalo, prisutno je ukupno 197 poslanika.

  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama i porezu na promet.

  Šef poslaničkog kluba Srpske radikalne stranke traži reč.

  Stevo Dragišić

  Na osnovu člana 50. Poslovnika Narodne skupštine, u ime poslaničke grupe predlažem da se tačka 19., predlog za razrešenje ministra u Vladi i izbor ministra u Vladi Republike Srbije, razmatra kao osma tačka, a ostale tačke razmatraju prema utvrđenom redosledu.