DRUGA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA, 17.11.1998.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

DRUGA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA

1. dan rada

17.11.1998

Sednicu je otvorio: Dragan Tomić

Sednica je trajala od 10:20 do 19:00

 • TAGOVI

 • Druga sednica Drugog redovnog zasedanja (1998)
 • Utvrđivanje dnevnog reda (Druga sednica Drugog redovnog zasedanja)
 • Izbor i razrešenje nosilaca pravosudnih funkcija (jedinstveni pretres) (1998)
 • Glasanje o izboru i razrešenju nosilaca pravosudnih funkcija (jedinstven pretres) (1998)
 • Predlog zakona o prometu nepokretnosti (načela) (1998)
 • Predlog zakona o prometu nepokretnosti (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o prometu nepokretnosti (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o kontroli_utvrđivanju i naplati javnih prihoda (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o kontroli_utvrđivanju i naplati javnih prihoda (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o kontroli_utvrđivanju i naplati javnih prihoda (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeća (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeća (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeća (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama i porezu na promet (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (pojedinosti) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama i porezu na promet (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama i porezu na promet (u celini) (1998)
 • Predlog za razrešene ministara u Vladi Republike Srbije (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama i naknadama (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama i naknadama (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunam Zakona o administrativnim taksama (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama i naknadama (pojedinosti) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunam Zakona o administrativnim taksama (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunam Zakona o administrativnim taksama (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima (pojedinosti) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanju zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu (načela) (1998)
 • OBRAĆANJA

  Nebojša Atanacković

  Poštovane kolege narodni poslanici, poštovano predsedništvo, poštovani predsedniče, iskoristiću ovo obraćanje da uz komentar ovog zakona o porezu na dobit preduzeća dam i određeni komentar ukupnog paketa zakona koji nam je ponuđen.

  Moj ukupan odnos prema ovom paketu zakona je pozitivan. Smatram da se učinio jedan korak napred u nekim stvarima. Međutim, još uvek ima stvari koje smo možda mogli da promenimo i da taj paket bude primereniji situaciji u kojoj se nalazimo.

  Kod ovoga bih istakao i određeno razumevanje koje je pokazala Vlada kod usvajanja određenih sugestija, takođe i Odbor za finansije, a kod komentara ovog zakona reći ću neke stvari koje su pozitivne i u svakom slučaju u to spada smanjenje stope sa 25 na 20%, što samo po sebi znači određenu stimulaciju. S druge strane, cenim to što se određenim odredbama Zakona uspelo i mislim da će se uspeti u praksi da se proširi poreska osnovica, a takođe i značajno da se popravi efikasnost kontrole privrednih subjekata.

  Međutim, još nešto, cenim da je Vlada želela da napokon i kroz porez na dobit preduzeća na neki način, u stvari na svaki način, poveća i učešće ovog poreza u ukupnom finansiranju društva. Međutim, smatram da se to moglo postići i na neki drugačiji način, a ne putem oporezivanja osnovnih sredstava. Kao što znamo, ulaganja u osnovna sredstva bila su 100% oslobođena, a sada samo 50%, što mi se čini da inače u uslovima nedovoljnih investicija može da na značajan način umanji interes privrednih subjekata ka investicijama u osnovna sredstva.

  Drugo, bez obzira što bi se možda mogli prihvatiti argumenti koji su dati, da imamo dovoljno preduzeća iz oblasti trgovine, bankarstva, osiguranja itd. odnosno da oni predstavljaju 70% od ukupnog broja preduzeća, mislim da sa jednom promenom uslova privređivanja i u ovim oblastima jednostavno menjamo uslove privređivanja, a da možda to nije bilo neophodno.

  Zaista treba istaći da privredni subjeti moraju napokon doći do jedne sigurnosti, a na ovaj način, ovakvim izmenama ne doprinosi se tome i uvek postoji pretpostavka da bi se sledeće godine u redu ovih koji su ove godine obuhvaćeni ovakvim izuzećem mogli naći i neki drugi.

  Na kraju, rekao bih još i o jednoj stvari koja mi se takođe ne sviđa, a to je da ne tretiramo na isti način ulaganja stranih lica, tako da je to nešto što je u svemu ovome, u ukupnim povredama možda najozbiljnija povreda nekih opredeljenja. Zaista ne vidim, u stvari vidim razlog da nismo mogli da promenimo uslove privređivanja stranim ulagačima, jer imamo određena druga obećanja i nastojanja da se to ne menja, ali isto tako to najbolje pokazuje da menjamo uslove privređivanja domaćim subjektima i ovo sve drugo podržava, ali vrlo mi je teško da prihvatim da treba da oporezujemo osnovna sredstva.

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem. Da li se još neko javlja za reč? (ne javlja)

  Zaključujem načelni pretres.

  Molim narodne poslanike da, radi utvrđenja kvoruma, postave svoje kartice u poslaničke jedinice.

  Imamo kvorum.

  Stavljam na glasanje Predlog zakona u načelu.

  Za 143, protiv 30, četiri uzdržana, nije glasalo 7, ukupno su prisutna 184 narodna poslanika.

  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog zakona u načelu.

  Otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.

  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Milan Miković.

  Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor smatra da se amandman može prihvatiti.

  Da li neko želi reč?

  Ima reč narodni poslanik Milan Miković.

  Milan Miković

  Ja sam veći deo toga rekao, ali ipak ima još jedna stvar na koju je nužno ukazati, a to je ta odredba koju imamo u osnovnom zakonu, koja nam ukazuje na to da ti izdaci na reklamu i propagandu nije nešto izmišljeno i nije nešto nekontrolisano. Rekao sam vam malo pre, za rashode  propagande se priznaju samo oni pokloni i drugi rashodi koji služe direktnoj ili indirektnoj promociji poslovanja poreskog obveznika.

  Prema tome, to je objektivna stvar, ali u sledećem stavu se kaže: "Ako se propaganda obavlja putem davanja poklona za koji nije dokumentovan primalac ili čiji je primalac povezano lice u smislu člana 57. ovog zakona, ti rashodi ne priznaju se u poreskom bilansu". Prema tome, i onda kada je bilo govora o tome koji procenat treba da bude, i tada je zakonom predviđeno da budu obezbeđene garancije da to neće ići u drugom pravcu.

  Mislim da jedna stvar koja je postojala, jedna stvar koja je bila precizno određena, jedna stvar koja se dobro pokazala i jedna stvar koja proizilazi iz iskustva naših organizacija, privrednih organizacija, nesumnjivo ne treba da bude menjana, nego treba da bude ispoštovana.

  Ako dozvolite, imam još jedan amandman, pa da na njega ukažem. Ja sam predložio brisanje člana 22. i ukazao sam tu na dve stvari.

  Jedna stvar je da je ovaj zakon u suprotnosti sa Zakonom o prekršajima i to u bitnome.

  Druga stvar na koju bih hteo da ukažem je tačka 1. koja se menja u okviru ovog člana, pa se kaže: "Ako poreski obveznik ne obračuna i ne naplati porez po odbitku na dividendu, kamate autorske naknade i druge prihode, kazniće se". Međutim, morate da pogledate tekst, imate ga u materijalu koji smo dobili. Ne radi se da "naplati" nego ako ne plati porez po odbitku na dividende. To stoji izričito u ovom tekstu i potpuno je pogrešno sada uneto u ovaj novi Predlog zakona.

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem. Da li još neko želi reč? (ne želi)

  Molim narodne poslanike da radi utvrđenja kvoruma postave svoje kartice u poslaničke jedinice.

  Imamo kvorum.

  Stavljam na glasanje amandman.

  Za 41, 139 protiv, niko se nije uzdržao, 6 nije glasalo, prisutno je 186.

  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

  Na član 16., stav 3., amandman je podnela narodni poslanik Sanja Čeković.

  Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor smatra da se amandman može prihvatiti.

  Da li neko želi reč? (ne želi)

  Molim narodne poslanike da postave svoje kartice u poslaničke jedinice.

  Imamo kvorum.

  Stavljam na glasanje amandman.

  Za 42, 140 protiv, niko nije uzdržan, dva nisu glasala, prisutno je 184 narodna poslanika.

  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

  Član 22., amandman je podneo narodni poslanik Milan Miković.

  Vlada, Odbor za finansije i Zakonodavni odbor nisu prihvatili amandman.

  Da li neko želi reč? (ne želi)

  Molim narodne poslanike da postave svoje kartice u poslaničke jedinice.

  Imamo kvorum.

  Stavljam na glasanje amandman.

  Za 44, 140 je bilo protiv, niko se nije uzdržao, jedan narodni poslanik nije glasao, prisutno je 185 narodnih poslanika.

  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

  Da li još neko želi reč o Predlogu zakona u pojedinostima? (ne želi)

  Pošto se niko ne javlja za reč, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.

  Molim narodne poslanike da radi utvrđivanja kvoruma ubace svoje kartice u poslaničke jedinice.

  Imamo kvoruma.

  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeća u celini.

  Za 143, 40 protiv, niko uzdržan, tri nisu glasala, prisutno je 186 narodnih poslanika.

  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeća.

  Prelazimo na 6. tačku dnevnog reda: - PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

  Primili ste Predlog zakona koji je podnela Vlada Republike Srbije.

  Primili ste izveštaje Odbora za finansije i Zakonodavnog odbora, koji su ga prihvatili u načelu i u pojedinostima.

  Otvaram načelni pretres.

  Da li neko od narodnih poslanika želi reč? (želi)

  Reč ima narodni poslanik Sanja Čeković.

  Sanja Čeković

  Samo kratko. Ovaj zakon imao je nameru, to sam videla iz obrazloženja, da zaradu našim ljudima koji rade u inostranstvu prizna u visini zarade koju bi ostvarili da su radili u zemlji.

  Ceneći da su se ti ljudi koji su otišli da rade u inostranstvu, odvojili od svoje porodice, da rade težak posao i da na tom poslu zarađuju mnogo više nego što bi zaradili u zemlji, poštujem što smo hteli ovim zakonom da im priznamo neku zaradu, ali smatram da u vremenu kada se budu opredelili ili kada budu morali da odu u penziju, da će biti oštećeni jer njihovu osnovicu za penzijsko i invalidsko osiguranje činiće mnogo manja zarada nego što su je oni zaradili. Hvala.

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Hvala. Reč ima ministar finansija Borislav Milačić.

  Borislav Milačić

  Da ne bude nesporazuma oko toga da li neko više voli, a neko manje voli građevinare.

  Upravo na bazi zahteva Udruženja građevinara, zbog objektivnih razloga koje svi dobro znamo da im se neuredno isplaćuje ono što inače zarađuju napolju, a to što dobiju da jednim delom moraju potrošiti zbog većih troškova koji su tamo napolju nego ovde kod nas, uvažili smo ovaj njihov zahtev i ovim regulisali da oni imaju obaveze prema socijalnim fondovima, o tome se radi, u visini plate koju bi primali u zemlji.

  Naravno da svaki građevinar koji je dobio i zaradio dobro, a zainteresovan je da ostvari veća prava u penzionom sistemu, može doplatiti koliko mu mila volja i bićemo mu zahvalni s obzirom na probleme koje imamo u penzionom fondu.

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem.

  Da li se još neko javlja za reč? (niko)

  Zaključujem načelni pretres.

  Molim narodne poslanike da postave svoje kartice u poslaničke jedinice.

  Stavljam na glasanje Predlog zakona u načelu, pošto imamo kvorum.

  Za 161, sedam protiv, 11 uzdržanih, sedam nije glasalo, prisutno je 186 narodnih poslanika.

  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog zakona u načelu.

  Otvaram pretres o Predlogu zakona u pojedinostima.

  Da li neko želi reč o Predlogu zakona u pojedinostima? (ne)

  Pošto se niko ne javlja za reč, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.

  Molim narodne poslanike da postave svoje kartice u poslaničke jedinice.

  Imamo kvorum.

  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana u celini.

  Za 165, jedan protiv, deset uzdržanih, sedam nije glasalo, 183 je prisutno.

  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana.

  Prelazimo na 7. tačku dnevnog reda: - PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA I POREZU NA PROMET

  Primili ste Predlog zakona koji je podnela Vlada Republike Srbije.

  Primili ste amandmane narodnih poslanika: Nebojše Lekovića, Zorana Nikolića, Dragomira Radovanovića, Živote Cvetkovića, Milana Božića, Aleksandra Milutinovića, Sanje Čeković, Bojane Ristić, Milana Mikovića, Ištvana Išpanoviča i amandmane Odbora za finansije.

  Primili ste mišljenje Vlade Republike Srbije o podnetim amandmanima. Primili ste izveštaje Zakondavnog odbora i Odbora za finansije.

  Na sednici Zakonodavnog odbora narodni poslanik Ištvan Išpanovič odustao je od svog amandmana na član 19.

  Na sednici Zakonodavnog odbora mišljenje je izdvojio narodni poslanik Milan Miković.

  Otvaram načelni pretres.

  Da li predstavnik predlagača želi reč? (ne)

  Da li narodni poslanik koji je izdvojio mišljenje želi reč?

  Ima reč narodni poslanik Milan Miković.

  Milan Miković

  Gospodine predsedniče, dame i gospodo, Predlog zakona je u suprotnosti sa odredbama Zakona o osnovama poreskog sistema koji važi, saveznog zakona koji važi iz 1996. godine. Isti predlog zakona je u suprotnosti sa odredbama novog Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama poreskog sistema koji se nalazi pred Saveznom skupštinom.

  Na sednici Odbora između ostalog se konstatovalo da ovaj predlog zakona, posebno sa ovim izmenama, koje smo u toku razmatranja ovog zakona na neki način saznali da će biti prihvaćene, nije u saglasnosti ni sa onim podacima koje smo mi iz novina saznali o dogovoru između ministara finansija Srbije i Crne Gore.

  U takvoj situaciji ovog trenutka se suočavamo sa zakonom ili predlaže nam se da usvojimo zakon koji će biti u suprotnosti sa postojećim saveznim zakonom, sa saveznim zakonom koji je u procesu usvajanja ili pred Saveznom skupštinom i u suprotnosti sa onim što je, navodno, dogovoreno između dva ministra finansija. Možemo i takav zakon da donesemo. Da li treba da donesemo takav zakon koji je u suprotnosti? Mislim da ne treba.

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem.

  Ima reč ministar finansija Borislav Milačić.

  Whoops, looks like something went wrong.