DRUGA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA, 17.11.1998.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

DRUGA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA

1. dan rada

17.11.1998

Sednicu je otvorio: Dragan Tomić

Sednica je trajala od 10:20 do 19:00

 • TAGOVI

 • Druga sednica Drugog redovnog zasedanja (1998)
 • Utvrđivanje dnevnog reda (Druga sednica Drugog redovnog zasedanja)
 • Izbor i razrešenje nosilaca pravosudnih funkcija (jedinstveni pretres) (1998)
 • Glasanje o izboru i razrešenju nosilaca pravosudnih funkcija (jedinstven pretres) (1998)
 • Predlog zakona o prometu nepokretnosti (načela) (1998)
 • Predlog zakona o prometu nepokretnosti (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o prometu nepokretnosti (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o kontroli_utvrđivanju i naplati javnih prihoda (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o kontroli_utvrđivanju i naplati javnih prihoda (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o kontroli_utvrđivanju i naplati javnih prihoda (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeća (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeća (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeća (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama i porezu na promet (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (pojedinosti) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama i porezu na promet (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama i porezu na promet (u celini) (1998)
 • Predlog za razrešene ministara u Vladi Republike Srbije (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama i naknadama (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama i naknadama (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunam Zakona o administrativnim taksama (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama i naknadama (pojedinosti) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunam Zakona o administrativnim taksama (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunam Zakona o administrativnim taksama (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima (pojedinosti) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanju zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu (načela) (1998)
 • OBRAĆANJA

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Molim vas, ovde je Predlog odluke o izmeni Odluke o broju sudija... Molim vas, nemojte proširivati diskusiju na druge teme.
  ...
  Liga socijaldemokrata Vojvodine

  Nenad Čanak

  Nije proširivanje teme, nego je pitanje proširivanja broja sudija, jer očigledno je u pitanju, verovatno je reč o zabranama koje slede, kao što je zabrana vožnje kola sa crnogorskim tablicama, dobija se opet, Srbija se opet otcepljuje od Jugoslavije. Ja hoću da kažem kada se radi o Kosovu kontroliše se 50%...

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Gospodine Čanak, molim vas, nemojte koristiti govornicu za političke govore.
  Ima reč narodni poslanik Nebojša Leković.

  Nebojša Leković

  Pošto sam predsednik Odbora za pravosuđe, da kažem da je Odbor imao u vidu, kada je birao sudije, pre svega kvalitet i stručnost, a vodilo se računa i o nacionalnoj zastupljenosti i, konkretno u Sandžaku, gde smo za predsednika Suda predložili da ova skupština izabere Nuriju Rožajca. Mi znamo da ova država mora...       

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Molim vas, radi se o odluci o broju sudija... nemojte govoriti.

  Nebojša Leković

  Uzrok je verovatno što se nisu javili na konkurs kada je reč o albanskoj narodnosti. Inače, ukoliko bude takvih slučajeva i ako ljudi budu kvalitetni i imali dobre rezultate, nijedan od njih neće izostati i neće imati razloga da se ne izabere.

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Da li se još ko od narodnih poslanika javlja za reč. (niko) Pošto se niko više ne javlja za reč, zaključujem jedinstveni pretres i prelazimo na odlučivanje. Molim narodne poslanike da postave svoje kartice u poslaničke jedinice.
  Imamo kvorum.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmeni odluke o broju sudija i sudija porotnika u sudovima.
  Za 184 poslanika, protiv je 18, 15 uzdržano, a 13 narodnih poslanika nije glasalo. Ukupno je 230 narodnih poslanika prisutno.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog odluke.
  Predlažem da se o svim predlozima odluka o izboru i razrešenju nosilaca pravosudnih funkacija obavi jedinstven pretres, s tim da se Narodna skuština o svakom predlogu posebno izjasni.
  Molim narodne poslanike da radi utvrđivanja kvoruma ubace svoje kartice u poslaničke jedinice.
  Da ne bude zabune, glasamo o ovom mom predlogu.
  Imamo kvorum. Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Za 172, 8 protiv, 12 uzdržanih, a nije glasalo 27 narodnih poslanika. Ukupno je prisutno 290 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila većinom glasova, ovaj predlog.
  Saglasno članu 156. otvaram jedinstven pretres o predlozima odluka o izboru i razrešenju nosilaca pravosudnih funkcija.
  Da li predstavnik predlagača želi reč. (ne želi)
  Da li neko od narodnih poslanika želi reč?
  Ima reč narodni poslanik Milan Miković, šef poslaničkog kluba Srpskog pokreta obnove.

  Milan Miković

  Gospodine predsedniče, dame i gospodo, nekoliko dana smo pažljivo pokušavali u Odboru za pravosuđe da ocenimo koji su to kandidati koji su konkurisali i da bi trebalo da budu birani na ove pravosudne funkcije. Danas to činimo delimično jer je Republički javni tužilac našao da još uvek njegov predlog ne može da bude kompletan i da postoje ozbiljni razlozi zbog kojih danas, u ovoj situaciji, ne može konačno da se odluči.
  Ja bih ukazao, pre svega, na nekoliko stvari. Sudovi su nezavisni, kako piše u Ustavu, sudije su nezavisne i mi moramo, naš je osnovni posao i zadatak da im omogućimo da na taj način obavljaju svoju funkciju i da na taj način štite slobodu i pravo građana.
  U takvoj situaciji suočili smo se sa činjenicom da je na nekoliko mesta došlo do nesporazuma i do različitih stavova o tome ko bi na najbolji mogući način mogao da udovolji pozivu sudije i, nesumnjivo, licu koje i te kako ima velika prava i velika ovlašćenja da donosi odluke od kojih zavise sudbine porodica i ljudi pojedinaca.
  Da se ne bi zadržavali, jer svi stojimo na tom stanovištu i da ne smemo od toga da odstupimo, izneo bih u naše ime nekoliko predloga da se jedan broj ponuđenih kandidata ne izabere.
  Pre svega, u pitanju je novi predlog za novog predsednika Privrednog suda u Beogradu. To je gospođa Arežina, koja je predložena, kako smo uspeli da čujemo, u poslednjem trenutku, jer je u toku poslednjeg dana stigao taj predlog, i koja je bila jedini kandidat.
  Mislim da u ovom pogledu nije sproveden postupak onako kao što treba, jer većina sudija Privrednog suda u Beogradu, koji su jedini imali pravo da konkurišu za to mesto, nije znala i nije bila upoznata da gospodin Prostran Čedomir, dosadašnji predsednik Privrednog suda u Beogradu, treba da bude biran za predsednika Višeg privrednog suda u Beogradu. I u takvoj situaciji smo se suočili s činjenicom da nam je rečeno da postoji samo jedan kandidat. Pre nekoliko meseci za isto mesto bio je raspisan konkurs i tada je bilo pet kandidata koji su se prijavili na taj konkurs. Zapravo, kod izbora predsednika i nema konkursa, faktički iz reda sudija se može izabrati jedno lice za predsednika, ali, ako ništa drugo, mora da postoji bar obaveštenje svakome od tih sudija da može da konkuriše za ovako nešto.
  Privredni sud u Beogradu nije nevažan sud. Bojim se da je jedan od najvažnijih u našem sistemu pravosuđa, zbog toga što odlučuje o najvećem broju sporova, o najtežim sporovima, jer je vezano za sve ono što se odvija u Beogradu i okolini, te odluke ostavljaju ne samo na radnike pojedinih preduzeća, nego i na čitavo društvo ogroman broj posledica, ponekada i teških posledica i u takvoj situaciji je izuzetno važno i ko će se nalaziti na čelu tog suda.
  Moram da vam kažem da smo prošli put imali i taj podatak, da su konsultovane sudije Privrednog suda u Beogradu i da od njih pedesetak ili ne znam koliko ih je bilo, svega su se dve sudije izjasnile za ovo lice koje se sad predlaže za predsednika toga suda.
  Prema tome, situacija je bila takva, bili smo suočeni sa činjenicom da je tada traženo privremeno rešenje gospodinu Prostranu. U ovoj situaciji molim vas da ovo pitanje ozbiljno razmotrite. Ja vas molim da ocenite da li možemo i smemo da za jednu takvu funkciju izaberemo kandidata koji je u pravosuđu od 1992. godine, a sudija Privrednog suda od 1994. godine. Očigledno da ni po broju godina, ni po svom iskustvu u ovom slučaju ne bismo zadovoljavali one kriterijume koje tražimo i kod opštinskih sudova i tamo gde se radi o daleko manjim ovlašćenjima predsednika suda.
  I pored ovog predloga da se ne izabere ovaj kandidat, jer samo to možemo predložiti, mi ne možemo predložiti novog kandidata, osporavamo još izbor gospodina Desimira Milenkovića za predsednika Opštinskog suda u Jagodini, o njemu smo i ranije govorili, gospodina Radomira Gojkovića za predsednika Okružnog suda u Peći, gospođe Bojane Trboljevac za predsednika suda u Leposaviću, gospodina Milorada Antića za predsednika suda u Gnjilanu, zatim za sudiju Opštinskog suda u Požegi gospodina Varničića i za dva kandidata u Okružnom sudu u Požarevcu, ovog trenutka nemam imena, imam prezimena - gospođu Arizanović i gospođu Miljević. Odmah da vam kažem zašto.
  Za tri predsednika koji se nalaze na Kosovu imaju daleko bolje kandidate nego ovi koji su predloženi.
  (na upadicu iz sale)
  Ne možemo da biramo drugog, mi možemo ovog da izaberemo ili da ga ne izaberemo. Ne može umesto ovoga da Skupština odlučuje - biće neko drugi. Iz tih razloga ukazujem da ima boljih kandidata po rezulatima, ako hoćete možemo da navodimo i da čitamo rezultate, ali se bojim da za to nemamo vremena u 10 minuta koliko mi je ostavljeno.
  Prema tome, u odnosu na gospodina Antića iz Gnjilana i ranije je ovde bilo govora i u tom sudu su se izjasnili da ima pet kandidata za takvu jednu funkciju, ravnopravnih pet kandidata - tako su i predloženi. Međutim, gospodin Antić, ne upuštajući se u bilo šta drugo, treba da bude u mestu starešina, gde je jedno vreme i bio starešina, u kome je njegov brat javni tužilac, u kome je njegov kum opštinski javni tužilac i iz tih razloga postoje rezerve da li treba taj krug srodnika proširivati na najodgovornije funkcije koje postoje tamo.
  Za gospodina Varničića iz Požege, nakon što je o svemu razmatrao Odbor za pravosuđe, došlo se do nekih podataka, nekih naknadnih podataka, koje Odbor nije imao u vidu, a koji su se odnosili na situaciju u vezi gospodina Varničića i obavljanje njegovih funkcija, mislim da je u opštini, u pogledu kojih su vođeni i krivični postupci.
  I još jedno posebno pitanje - ko su ova dva kandidata iz Požarevca. Predložena je gospođa Milica Arizanović, sudija, ja ću vam pročitati njen rezultat: za tri godine ima 50% potvrđenih odluka i 40% ukinutih odluka, kao i 9% preinačenih odluka. Prema tome, 50% je ono što predstavlja rezultat njenog rada.
  Postoji jedan drugi kandidat, čije smo rezultate pročitali, na koje smo ukazali na Odboru, koji ima 71% potvrđenih odluka i 24% ukinutih odluka.To je Savić Mirjana.
  (Na primedbu ministra Stojiljkovića)
  To je naš predlog, ovog trenutka to je moj predlog.
  Prema tome, u takvoj jednoj situaciji mi možemo napraviti jednu malu razliku - ako je jednog trenutka malo bolji ili malo slabiji, ali ovog trenutka ta je razlika prevelika. Radi se o izboru sudija za Okružni sud, prema tome, u mnogo čemu sud koji nekada donosi i konačnu odluku. Mi smo tu osporili dve ličnosti. Jedna je gospođa Arizanović i druga je gospođa Danica Miljević.
  (predsednik opominje govornika da je vreme proteklo)
  Evo, završavam, Danica Miljević je u sudu radila samo kao pripravnik i stručni saradnik i od 1981. godine bila je u Javnom tužilaštvu. Mislim da, kada je u pitanju izbor za drugostepeni sud u ovakvom jednom postupku, očigledno za nekoga ko dolazi iz druge struke po pravilu nikada do sada se nije stavljala prednost takvom kandidatu i takav kandidat birao.
  Iz tih razloga zamolio bih da glasamo pojedinačno o svim osporenim kandidatima.

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Da li se još neko javlja za reč?

  Nevena Petković

  Dame i gospodo kolege poslanici, u sklopu priprema za Drugu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u petak 13. novembra  održana je sednica Odbora za pravosuđe. Ovaj odbor dao je predloge za naimenovanje jednog broja sudija i predsednika opštinskih i okružnih sudova u Republici.
  Bila su predložena četiri kandidata, oni su učestvovali na konkursu. To su gospodin Janićijević, gospodin Filipović, gospodin Dražović i gospodin Cvetković.Reč je o Gornjem Milanovcu.
  Dosadašnji vršilac dužnosti predsednika Opštinskog suda u Gornjem Milanovcu, gospodin Janićijević, predložen je u međuvremenu, od strane ovog odbora za sudiju Okružnog suda u Čačku. Time se stvorio prostor i ukazala potreba za imenovanje novog predsednika Opštinskog suda u Gornjem Milanovcu.
  Od tri preostala kandidata koji su učestvovali na konkursu, a to su gospodin Filipović, gospodin Dražović i gospodin Cvetković, Odbor za pravosuđe opredelio se za gospodina Milisava Cvetkovića, dosadašnjeg sudiju Opštinskog suda u Gornjem Milanovcu. Predlog da se donošenje ove odluke odloži za ponedeljak 16. novembar i da se do tada još jednom procene sve reference pojedinih kandidata koje su od značaja za imenovanje na ovu funkciju i njeno obavljanje, odbijen je uz obrazloženje da se odluka o imenovanju predsednika Opštinskog suda u Gornjem Milanovcu dugo kuvala i da će se postupiti onako kako je dogovoreno.
  Budući predsednik Opštinskog suda u Gornjem Milanovcu uživa snažnu podršku SPS i JUL, jer je svojim radom do sada, a naročito obavljajući funkciju predsednika Opštinske izborne komisije učinio sve što je u njegovoj moći da rezultati, koje su ove dve političke partije ostvarile na proteklim izborima, budu što je moguće bolji. Ostali parametri , koji bi trebalo da utiču na donošenje predloga za imenovanje na ovu važnu funkciju, izgleda nisu bili od presudnog značaja za većinu članova Odbora, koju čine predstavnici stranaka SPS, JUL i Srpska radikalna stranka.
  Prema našim programskim načelima, a mislim i prema programskim načelima političkih stranaka, pravosuđe je struka, a ne politika. Stručnost i poštenje moraju biti jedini kriterijumi na osnovu kojih će se postavljati sudije, javni tužioci i javni pravobranioci. Lokalni organi ili bilo koja politička organizacija ne smeju odlučivati ili uticati da li će sudija, javni tužilac ili pravobranilac biti postavljen ili razrešen dužnosti, uskraćen u napredovanju ili premešten pre zakonom određenog vremena. Svi sudovi i tužilaštva moraju biti apsolutno samostalni i nezavisni u odlučivanju, u granicama koje su jedino ustavom, zakonom, savesnošću i poštenjem određene.
  Predlažem, dakle, da ne izaberemo danas dotičnog kandidata, gospodina Milisava Cvetkovića, pošto u Opštinskom sudu u Gornjem Milanovcu postoje bolji kandidati, od kojih su neki dali veliki doprinos u pomoći sudovima na Kosovu, čiji su rezultati bar isto toliko dobri kao i pomenutog gospodina. Hvala.