Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja

Saziv: Saziv 2022 - 2023

Predsednik: Milenko Jovanov

Datum početka rada: 05.08.2022.

"Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja:

- donosi opšte i pojedinačne akte kojima se uređuju pitanja statusnog i materijalnog položaja, prava i dužnosti narodnih poslanika i funkcionera koje bira Narodna skupština, u skladu sa zakonom, i daje mišljenje za obavljanje druge javne funkcije ovih lica;

- podnosi predlog kodeksa ponašanja narodnih poslanika;

- podnosi predlog akta o izgledu i upotrebi amblema, oznaka i drugih simbola i obeležja Narodne skupštine;

- donosi akt o postupanju s aktima koji se podnose u elektronskom obliku, aktima koji se smatraju tajnom, stenografskim beleškama i daje saglasnost na akt o kancelarijskom i elektronskom kancelarijskom poslovanju;

- donosi akt o unutrašnjem redu u zgradi Narodne skupštine, rasporedu sedenja narodnih poslanika i drugih lica u sali za sednice Narodne skupštine, kao i akt o korišćenju prostora oko zgrade i službenih vozila;

- donosi akt o akreditaciji i uslovima za rad predstavnika sredstava javnog informisanja u Narodnoj skupštini;

- donosi akt o radnom angažovanju konsultanata u poslaničkim grupama u Narodnoj skupštini i o naknadi troškova za angažovanje naučnika i stručnjaka u radu Narodne skupštine;

- podnosi predlog odluke o organizaciji i radu Službe Narodne skupštine;

- daje saglasnost na pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Službi Narodne skupštine;

- donosi akte o obrazovanju konkursne i žalbene komisije;

- vrši postavljenja u Službi Narodne skupštine, na predlog generalnog sekretara Narodne skupštine, i donosi rešenja o platama generalnog sekretara i zamenika generalnog sekretara Narodne skupštine, kao i državnih službenika na položaju, odnosno postavljenih lica u Službi Narodne skupštine;

- utvrđuje skupštinski budžet, stara se o pravilnosti korišćenja sredstava iz skupštinskog budžeta i vrši kontrolu rashoda, u skladu sa zakonom i ovim poslovnikom, o čemu podnosi godišnji izveštaj Narodnoj skupštini;

- donosi akt o evidentiranjui movine i drugim pitanjima od značaja za upravljanje imovinom Narodne skupštine;

- razmatra primedbe na zapisnik sa sednice Narodne skupštine i o tome podnosi izveštaj Narodnoj skupštini.

Odbor razmatra:

- razloge prestanka mandata i predloge za potvrđivanje mandata narodnih poslanika, o čemu podnosi izveštaj Narodnoj skupštini;

- pitanja uspostavljanja ili ukidanja imuniteta narodnog poslanika i drugih izabranih lica, u skladu s Ustavom i zakonom, i o tome Narodnoj skupštini podnosi predlog odluke;

- zahteve za odobravanje lišavanja slobode javnog tužioca, zamenika javnog tužioca i člana Državnog veća tužilaca, i o tome donosi odluku.

Odbor obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i ovim poslovnikom.

Odbor ima 17 članova."

*Član 65. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije

Članovi odbora

Miroslav Aleksić
Narodni pokret Srbije
Član
Stefan Jovanović
Narodna stranka
Zamenik

Sandra Božić
Srpska napredna stranka
Član
Dragana Radinović
Srpska napredna stranka
Zamenik

Radovan Arežina
Socijalistička partija Srbije
Član
Dunja Simonović Bratić
Socijalistička partija Srbije
Zamenik

Milenko Jovanov
Srpska napredna stranka
Predsednik
Ljubomir Marić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Đorđe Komlenski
Pokret socijalista
Član
Danijela Vujičić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Nikola Dragićević
Srpska stranka Zavetnici
Član
Dragana Miljanić
Srpska stranka Zavetnici
Zamenik

Aleksandar Marković
Srpska napredna stranka
Član
Bojan Torbica
Pokret socijalista
Zamenik

Veroljub Matić
Srpska napredna stranka
Član
Svetozar Vujačić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Vojislav Mihailović
Pokret obnove Kraljevine Srbije
Član
Zoran Stojanović
Nova Demokratska stranka Srbije
Zamenik

Ana Miljanić
Srpska napredna stranka
Član
Milosav Milojević
Srpska napredna stranka
Zamenik

Aleksandar Mirković
Srpska napredna stranka
Član
Andrijana Vasić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Uglješa Mrdić
Srpska napredna stranka
Član
Biljana Ilić-Stošić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Boško Obradović
Srpski pokret Dveri
Član
Radmila Vasić
Srpski pokret Dveri
Zamenik

Dragana Rakić
Demokratska stranka
Član
Srđan Milivojević
Demokratska stranka
Zamenik

Vesna Ivković
Socijalistička partija Srbije
Član
Snežana Paunović
Socijalistička partija Srbije
Zamenik

Života Starčević
Jedinstvena Srbija
Zamenik predsednika
Vojislav Vujić
Jedinstvena Srbija
Zamenik

Janko Veselinović
Stranka slobode i pravde
Član
Slaviša Ristić
Stranka slobode i pravde
ZamenikPoslednji put ažurirano: 05.08.2022, 10:51

Whoops, looks like something went wrong.