DRUGA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA, 17.11.1998.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

DRUGA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA

1. dan rada

17.11.1998

Sednicu je otvorio: Dragan Tomić

Sednica je trajala od 10:20 do 19:00

 • TAGOVI

 • Druga sednica Drugog redovnog zasedanja (1998)
 • Utvrđivanje dnevnog reda (Druga sednica Drugog redovnog zasedanja)
 • Izbor i razrešenje nosilaca pravosudnih funkcija (jedinstveni pretres) (1998)
 • Glasanje o izboru i razrešenju nosilaca pravosudnih funkcija (jedinstven pretres) (1998)
 • Predlog zakona o prometu nepokretnosti (načela) (1998)
 • Predlog zakona o prometu nepokretnosti (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o prometu nepokretnosti (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o kontroli_utvrđivanju i naplati javnih prihoda (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o kontroli_utvrđivanju i naplati javnih prihoda (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o kontroli_utvrđivanju i naplati javnih prihoda (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeća (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeća (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeća (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama i porezu na promet (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (pojedinosti) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama i porezu na promet (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama i porezu na promet (u celini) (1998)
 • Predlog za razrešene ministara u Vladi Republike Srbije (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama i naknadama (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama i naknadama (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunam Zakona o administrativnim taksama (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama i naknadama (pojedinosti) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunam Zakona o administrativnim taksama (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunam Zakona o administrativnim taksama (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima (pojedinosti) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanju zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu (načela) (1998)
 • OBRAĆANJA

  Tihomir Marjanović

  Gospodine predsedniče, dame i gospodo poslanici, prvo da kažem da mi je drago da su Vlada i Odbor za finansije prihvatili prethodni amandman, što je znak da se poslanici Srpskog pokreta obnove uvek trude da daju poboljšanje i kvalitet.
  A sada bih nešto rekao oko ovog amandmana na član 17.
  Smatram da bi Skupština trebalo da prihvati ovaj amandman, jer je po meni budžet pre svega skupštinski, a ne vladin akt i raspored sredstava utvrđuje Skupština, a Vlada samo izuzetno preko korektivne pozicije "tekuća budžetska rezerva". Po meni, skupštinsko je pravo da vrši rebalans budžeta. Ukoliko se prihvati predloženi član 17. od strane Vlade, uz već predstojeći član 48. Zakona, Skupština nikada neće biti u prilici da vrši rebalans republičkog budžeta.Po meni Vlada faktički ovim članom uzima sebi za pravo da raspolaže ukupnim budžetom, slično kao kad bi u opštinama izvršni odbori raspolagali budžetom opština, umesto tekućom budžetskom rezervom. Nešto slično je narodni poslanik Miković malo pre u načelnoj raspravi komentarisao.

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Da li se još neko od narodnih poslanika javlja za reč? (niko)
  Molim narodne poslanike da, radi utvrđivanja kvoruma, postave svoje kartice u poslaničke jedinice. Imamo kvorum.
  Stavljam na glasanje amandman. Za 43, 159 je protiv, niko uzdržan, nisu glasala tri narodna poslanika, ukupno je 205 prisutno.
  Konstatujem da Narodna Skupština nije prihvatila ovaj amdnaman.
  Na član 29. amandman su podneli narodni poslanici Vojislav Mihailović i Sanja Čeković.
  Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
  Zakonodavni odbor smatra da se ovaj amandman može prihvatiti.
  Da li neko želi reč? (ne želi)
  Molim narodne poslanike da postave svoje kartice u poslaničke jedinice. Imamo kvorum.
  Stavljam na glasanje amandman. Za 42, 155 protiv, niko uzdržan, četiri poslanika nisu glasala, ukupno je prisutan 201 narodni poslanik.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 30. amandman je podnela Vlada Republike Srbije.
  Pošto je Odbor za finansije prihvatio ovaj amandman, konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li još neko želi reč o Predlogu zakona u pojedinostima? (ne želi)
  Pošto se niko ne javlja za reč, zaključujem pretres zakona u pojedinostima.
  Molim narodne poslanike da postave svoje kartice u poslaničke jedinice. Imamo kvorum.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima u celini.
  Za 185, protiv 5, uzdržanih 5, nije glasalo 5, ukupno je prisutno 200 poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim prihodima i javnim rashodima.
  Prelazimo na 4. tačku dnevnog reda: - PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KONTROLI, UTVRĐIVANjU I NAPLATI JAVNIH PRIHODA
  Primili ste Predlog zakona koji je podnela Vlada Republike Srbije.
  Primili ste izveštaj Odbora za finansije i Zakonodavnog odbora, koji su prihvatili Predlog zakona u načelu i u pojedinostima.
  Otvaram načelni pretres.
  Da li predstavnik predlagača želi reč? (ne)
  Da li neko od narodnih poslanika želi reč?
  Ima reč narodni poslanik Sanja Čeković.

  Sanja Čeković

  Zakon o  kontroli, utvrđivanju i naplati javnih prihoda je zakon neophodan svakoj zemlji, jer javni prihodi koji se naplaćuju moraju se i kontrolisati. Ovim zakonom se utvrđuju kriterijumi i načini, na koje službena lica, koja su određena od Republičke uprave javnih prihoda, vrše tu kontrolu. Nisu sporni kriterijumi i njihovi uslovi rada i nije sporna čak ni tačka, koja te ljude u članu 9. nagrađuje procentom, procenat od 25 povećava se na 50.
  Sporno je što se u praksi mnogo puta pokazalo da ta kontrola nije objektivna, da nije adekvatna i da često ima političku notu. To se osobito primećuje kada se kontrolišu privatna preuzeća i kada su u pitanju društvena preduzeća. Svaka kontrola, kada je objektivna, kada je prava i kada je zastupljena po zakonu, kada se zakon primenjuje, kada se zapisnici poštuju, mora da se podrži. Ali, molim da se vodi računa da i društvene firme za prekršaj, koji je urađen, isti kao i u privatnim firmama, budu jednako kažnjene i jednako blokirani računi, da se tim zakonom predvidi plaćanje doprinosa jednako i jednim i drugim. Za sada iz prakse, iz iskustva dešavalo se da privatne firme budu one, koje podležu ovom zakonu, a društvene firme isključivo zbog političkih opredeljenja direktora budu mimoiđene ovim zakonom.

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Da li se još neko javlja za reč? (ne).
  Zaključujem načelni pretres.
  Molim narodne poslanike da postave svoje kartice u poslaničke jedinice.
  Imamo kvorum.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o kontroli, utvrđivanju i naplati javnih prihoda u načelu.
  Za 180, protiv jedan, uzdržalo se 10, nije glasalo tri, ukupno je prisutno 194 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o kontroli, utvrđivanju i naplati javnih prihoda, u načelu.
  Otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Da li neko želi reč o Predlogu zakona u pojedinostima.
  Ima reč narodni poslanik Milan Miković.

  Milan Miković

  Povodom ovog zakona podneo sam dva amandmana. Odmah moram i da objasnim zašto je to od značaja. Ja sam predložio da se član 1. briše. To je onaj član, u kome se reči "do 5%" zamenjuju rečima "do 3%", a odnosi se na član 14. Zakona, u kome je izričito rečeno da se izdaci za reklamu i propagandu priznaju kao rashod u iznosu do 5% od ukupnog prihoda. Ovu odredbu smo svojevremeno uneli u zakon, jer je tada procenjeno da je to realan procenat, koji bi normalno trebalo da bude priznat kao rashod. Prema tome, niti je bila politika, nego su bili oni ljudi, koji se tim poslom bave i to razumeju i koji su na bazi ljudskog iskustva takvu odredbu predložili i ona je ušla u zakon. Prema tome, nije nešto novo.
  Hteo bih da ukažem na dve stvari. Član 14. treba u celini posmatrati i posebno poslednja dva stava ove odredbe, gde izričito kaže: Kao rashodi propagande u poreskom bilansu priznaju se samo oni pokloni i drugi rashodi, koji služe direktnoj ili indirektnoj promociji poslovanja poreskog obveznika.
  Prema tome, ne sve, nego tačno ono koje služi toj svrsi...

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Gospodine Mikoviću, izvinite, ovaj zakon ima samo 13 članova i nije podnet ni jedan amandman. Da se ne radi o zabuni?

  Milan Miković

  U članu 1. piše: Menja se u članu 14, stav 6, menjaju se reči.

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Ovo je Zakon o kontroli, utvrđivanju i naplati javnih prihoda.

  Dobro, u redu je. Da li se još neko javlja za reč?(ne)

  Pošto se niko ne javlja za reč, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.

  Molim narodne poslanike da postave svoje kartice u poslaničke jedinice.

  Imamo kvorum.

  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o kontroli, utvrđivanju i naplati javnih prihoda u celini.

  Za 167, protiv jedan, uzdržalo se 27, nije glasao jedan, ukupno je prisutno 196 narodnih poslanika.

  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o kontroli, utvrđivanju i naplati javnih prihoda.

  Prelazimo na 5. tačku dnevnog reda: - PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT PREDUZEĆA

  Primili ste Predlog zakona, koji je podnela Vlada Republike Srbije.

  Primili ste amandmane, koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici Sanja Čeković i Milan Miković.

  Primili ste izveštaje Odbora za finansije i Zakonodavnog odbora kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.

  Na sednici Zakonodavnog odbora narodni poslanik Milan Miković izdvojio je mišljenje.

  Otvaram načelni pretres.

  Da li predstavnik predlagača želi reč? (ne)

  Da li narodni poslanik, koji je izdvojio mišljenje, želi reč? (ne)

  Da li neko od narodnih poslanika želi reč?

  Ima reč narodni poslanik Sanja Čeković.

  Sanja Čeković

  Zakon o porezu na dobit preduzeća je jako sličan i primio je osnovne elemente Zakona o porezu na dohodak građana, koji smo u ovoj skupštini usvojili juna meseca. Osnovna zamerka ovom zakonu je u nekoliko članova, koje ću ja pročitati i obrazložiti.

  Član 2. kaže: "Ako se ulaganja ne vrše po dugoročnom planu na teret rashoda u poreskom bilansu priznaju se samo stvarni troškovi izvršenih ulaganja, a ne i iznos rezervisanja." Do sada je bilo i rezervisanja, a sada se traže samo stvarni troškovi, znači, oni troškovi koji su ostvareni do 31. decembra. Samim tim ne dozvoljava se mogućnost planiranja i rezervisanja troškova za narednu godinu.

  Član 7. predviđa smanjenje stope sa 25 na 20% i to podrazumeva da će se konačan obračun raditi po stopi od 25%, a akontacija u narednoj godini po 20%.

  U članu 9. oslobađanja poreza na dobit preduzeća sada više nemaju bankarska, tehnička, finansijsko-tehnička i trgovinska preduzeća. Sada se govori o preduzećima i znači ni onu jednu godinu koju su imali sada više nemaju.

  U jednom delu Zakona pravo na oslobađanje nemaju ni oni koji imaju prihod veći od 75 hiljada.

  U članu 11. obvezniku koji izvrši ulaganje u osnovna sredstva u sopstvenu registracionu delatnost, u kupovinu akcija ili udela u postojećem pravnom licu ili u dugoročnim obveznicama javnog zajma umanjuje se poreska osnovica za visinu ulaganja, a najviše do 50%. Prethodni zakon je tu osnovicu umanjivao za 100% i to je bio jedan podsticaj ljudima da ulažu, da privređuju i da kupuju sredstva za rad.

  U članu 60a. na nedovoljno razvijenim područjima predviđamo da se može plaćati porez na dobit i u paušalnom iznosu, samo ne vidimo kategorije koje bi to regulisale.

  Ono što posebno zameram ovom zakonu i zbog čega ću insistirati da se glasa protiv je član 16. koji kaže: "Obveznik poreza dužan je da mesečne akontacije st. 1. i 2. ovog člana uveća za stopu rasta ukupne prihode u odnosu na prethodni mesec." Mi ovde razgovaramo o porezu na dobit. Dobit je kategorija koja ima veze sa prihodima, ali ne samo sa prihodima. Svi dobro znamo da je dobit nešto što se izvodi iz prihoda i rashoda. Znači, ne možemo oporezovati ni jedno preduzeće sa rastom prihoda, a da ne pogledamo rashode. Prihodi rastu, a srazmerno njima rastu i troškovi.

  Primera radi, ako je u pitanju trgovinsko preduzeće i ono ima u jednom mesecu znatno povećanje prihoda, to znači da je ono kupilo robu i da je za tu robu dalo sredstva i da je nabavna vrednost te robe kategorija troška. Prema tome, svako drugo rešenje, rešenje koje bi pojačalo kontrolu Uprave prihoda, koje bi tražilo češće podnošenje poreskih bilansa ja bih prihvatila, a da se oporezujemo po prihodu, to ne može da se prihvati. Hvala.

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem. Ima reč narodni poslanik Nebojša Atanacković.