Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja

Saziv: Saziv 2016 - 2020

Predsednik: Aleksandar Martinović

Datum početka rada: 03.06.2016.

Datum prestanka rada: 03.08.2020.

Kontakt: 011/3200-610

"Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja:

- donosi opšte i pojedinačne akte kojima se uređuju pitanja statusnog i materijalnog položaja, prava i dužnosti narodnih poslanika i funkcionera koje bira Narodna skupština, u skladu sa zakonom, i daje mišljenje za obavljanje druge javne funkcije ovih lica;

- podnosi predlog kodeksa ponašanja narodnih poslanika;

- podnosi predlog akta o izgledu i upotrebi amblema, oznaka i drugih simbola i obeležja Narodne skupštine;

- donosi akt o postupanju s aktima koji se podnose u elektronskom obliku, aktima koji se smatraju tajnom, stenografskim beleškama i daje saglasnost na akt o kancelarijskom i elektronskom kancelarijskom poslovanju;

- donosi akt o unutrašnjem redu u zgradi Narodne skupštine, rasporedu sedenja narodnih poslanika i drugih lica u sali za sednice Narodne skupštine, kao i akt o korišćenju prostora oko zgrade i službenih vozila;

- donosi akt o akreditaciji i uslovima za rad predstavnika sredstava javnog informisanja u Narodnoj skupštini;

- donosi akt o radnom angažovanju konsultanata u poslaničkim grupama u Narodnoj skupštini i o naknadi troškova za angažovanje naučnika i stručnjaka u radu Narodne skupštine;

- podnosi predlog odluke o organizaciji i radu Službe Narodne skupštine;

- daje saglasnost na pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Službi Narodne skupštine;

- donosi akte o obrazovanju konkursne i žalbene komisije;

- vrši postavljenja u Službi Narodne skupštine, na predlog generalnog sekretara Narodne skupštine, i donosi rešenja o platama generalnog sekretara i zamenika generalnog sekretara Narodne skupštine, kao i državnih službenika na položaju, odnosno postavljenih lica u Službi Narodne skupštine;

- utvrđuje skupštinski budžet, stara se o pravilnosti korišćenja sredstava iz skupštinskog budžeta i vrši kontrolu rashoda, u skladu sa zakonom i ovim poslovnikom, o čemu podnosi godišnji izveštaj Narodnoj skupštini;

- donosi akt o evidentiranjui movine i drugim pitanjima od značaja za upravljanje imovinom Narodne skupštine;

- razmatra primedbe na zapisnik sa sednice Narodne skupštine i o tome podnosi izveštaj Narodnoj skupštini.

Odbor razmatra:

- razloge prestanka mandata i predloge za potvrđivanje mandata narodnih poslanika, o čemu podnosi izveštaj Narodnoj skupštini;

- pitanja uspostavljanja ili ukidanja imuniteta narodnog poslanika i drugih izabranih lica, u skladu s Ustavom i zakonom, i o tome Narodnoj skupštini podnosi predlog odluke;

- zahteve za odobravanje lišavanja slobode javnog tužioca, zamenika javnog tužioca i člana Državnog veća tužilaca, i o tome donosi odluku.

Odbor obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i ovim poslovnikom.

Odbor ima 17 članova."

*Član 66. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije

Članovi odbora

Aleksandar Martinović
Srpska napredna stranka
Predsednik
Biljana Pantić Pilja
Srpska napredna stranka
Zamenik

Žarko Bogatinović
Srpska napredna stranka
Zamenik

Tatjana Macura
Srpska napredna stranka
Član
Vladimir Đurić
Stranka moderne Srbije
Zamenik

Goran Ćirić
Demokratska stranka
Član
Aleksandra Jerkov
Liga socijaldemokrata Vojvodine
Demokratska stranka
Zamenik

Branimir Jovanović
Socijaldemokratska partija Srbije
Član
Slavica Živković
Socijaldemokratska partija Srbije
Zamenik


Marko Zeljug
Srpska napredna stranka
Član
Jelena Mijatović
Srpska napredna stranka
Zamenik

Dušica Stojković
Srpska napredna stranka
Član
Goran Nikolić Odžaci
Srpska napredna stranka
Zamenik

Dragana Barišić
Srpska napredna stranka
Član
Katarina Rakić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Momo Čolaković
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda
Član
Borisav Kovačević
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda
Zamenik

Nemanja Šarović
Srpska radikalna stranka
Član
Vjerica Radeta
Srpska radikalna stranka
Zamenik


Nenad Konstantinović
Socijaldemokratska stranka
Zamenik predsednika

Petar Petrović
Jedinstvena Srbija
Član
Vojislav Vujić
Jedinstvena Srbija
Zamenik

Veroljub Matić
Srpska napredna stranka
Član
Sandra Božić
Srpska napredna stranka
Zamenik

Vojislav Šešelj
Srpska radikalna stranka
Član
Milorad Mirčić
Srpska radikalna stranka
Zamenik

Đorđe Milićević
Socijalistička partija Srbije
Član
Stefana Miladinović
Socijalistička partija Srbije
Zamenik

Nenad Čanak
Liga socijaldemokrata Vojvodine
Član
Nenad Milić
Demokratska stranka
Liberalno demokratska partija
Zamenik

Darko Laketić
Srpska napredna stranka
Član
Vera Jovanović
Srpska napredna stranka
Zamenik


Aleksandar Marković
Srpska napredna stranka
ČlanMarko Đurišić
Socijaldemokratska stranka
Član

Poslednji put ažurirano: 23.10.2020, 11:44