Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja , 27.12.2016.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/321-16

4. dan rada

27.12.2016

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 00:00

 • TAGOVI

 • Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja (2016)
 • Dan za glasanje o tačkama 16 do 27 dnevnog reda Sedme sednice Drugog redovnog zasedanja (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmeni Zakona o uređenju sudova (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o javnoj svojini (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o preuzimanju obaveza akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija „HIP – Petrohemija” Pančevo prema privrednom društvu„NIS” a.d. Novi Sad (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Carinskog zakona (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o proceniteljima vrednosti nepokretnosti (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopuni Zakona o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Dan za glasanje o tačkama 1 do 15 dnevnog reda Sedme sednice Drugog redovnog zasedanja (2016)
 • ZAKONI

 • Zakon o proceniteljima vrednosti nepokretnosti
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o javnoj svojini
 • Zakon o izmeni zakona o uređenju sudova
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala
 • Zakon o izmenama i dopunama Carinskog zakona
 • Zakon o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Drugi programski zajam za razvoj i restrukturiranje državnih preduzeća) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Dodatno finansiranje za Projekat autoput Koridor 10) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat izgradnje autoputa E-763 (deonica Surčin-Obrenovac) između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo finansija, kao Zajmoprimca i kineske Export-Import ba
 • Zakon o preuzimanju obaveza akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija “HIP-Petrohemija” Pančevo prema privrednom društvu “Naftna industrija Srbije” a.d. Novi Sad i pretvaranju tih obaveza u javni dug Repu
 • Zakon o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima
 • Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Sedme sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini.
  Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 113 narodnih poslanika.
  Radi utvrđivanja broja poslanika prisutnih u sali, molim da ubacite svoje kartice u poslaničke jedinice.
  Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 119 narodni poslanik i da imamo uslove za nastavak rada.
  Poštovani narodni poslanici saglasno članu 27. i članu 87. stavovi 2. i 3. Poslovnika, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18,00 časova, zbog potrebe pristupimo i izglasamo predloge zakona koje smo juče i danas raspravljali.
  Obaveštavam vas da se jedino javila po Poslovniku poslanica Milena Bićanin da neće biti tu.
  Poštovani poslani pošto su se stekli uslovi, predlažem da konstatujem potvrđivanje mandata narodnom poslaniku u Narodnoj skupštini za upražnjeno poslaničko mesto kako bismo omogućili njeno učešće u radu Narodne skupštine.
  Uručen vam je Odluka RIK o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini.
  Takođe, vam je uručen Izveštaj Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, koji je utvrdio da su se stekli uslovi za potvrđivanje mandata narodnom poslaniku sa predlogom da Narodna skupština, shodno članu 27. stav 5. zakona, konstatuje potvrđivanje mandata narodnoj poslanici Ivani Dinić, izabranoj sa Izborne liste Ivica Dačić – SPS, JS – Dragan Marković Palma.
  Na osnovu Odluke RIK i Izveštaja i predloga nadležnog odbora, a shodno članu 27. stav 5. Zakona o izboru narodnih poslanika, konstatujem potvrđivanje mandata narodnoj poslanici Ivani Dinić.
  Poštovana narodna poslanice, vi ste već tu, pozivam vas da u skladu sa članom 17. Zakona o Narodnoj skupštini, položite zakletvu.
  “ZAKLINjEM SE DA ĆU DUŽNOST NARODNOG POSLANIKA OBAVLjATI PREDANO, POŠTENO, SAVESNO I VERNO USTAVU, BRANITI LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA I GRAĐANSKE SLOBODE I PO NAJBOLjEM ZNANjU I UMEĆU SLUŽITI GRAĐANIMA SRBIJE, ISTINI I PRAVDI”.
  Molim narodnu poslanicu da potpiše tekst zakletve.
  Čestitam vam u svoje ime i u ime svih poslanika i poslanica i želim vam uspeha u našem daljem zajedničkom radu.
  Pošto je Narodna skupština završila raspravu o svim tačkama dnevnog reda ove sednice, imajući u vidu da je već prethodno glasala o tačkama od 16. do 27. dnevnog reda, saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem sredu, 28. decembar 2016. godine, sa početkom u 12,10 časova, kao dan za glasanje o preostalim tačkama dnevnog reda Sedme sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini.
  Poštovani poslanici pre nego što pređemo na odlučivanje, potrebno je da utvrdimo postojanje kvoruma za glasanje.
  Molim da ubacite identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
  Konstatujem da je primenom elektronskom sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 138 narodnih poslanika i da imamo uslove za naš današnji rad.
  Stavljam na glasanje PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU, U NAČELU
  Zaključujem glasanje: za – 138, protiv – pet, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Na član 1. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Nikola Savić, poslanička grupa Socijaldemokratska stranka Narodni pokret Srbije, poslanička grupa DS, narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanici Dejan Šulkić, Milan Lapčević i Gorica Gajić i narodni poslanik Saša Radulović.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 1. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – nema, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 1. amandman je podnelo pet narodnih poslanika Poslaničke grupe Socijaldemokrata Vojvodine – Zelena stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – nema, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 2. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Krasić, Milorad Mirčić i Miroslava Nikolić Đuričić, pet narodnih poslanika Poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije, 11 narodnih poslanika Poslaničke grupe Demokratska stranka, narodni poslanik Zoran Živković i narodni poslanik Saša Radulović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – sedam, protiv – nema, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 2. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika Poslaničke grupe „Dveri“.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – devet, protiv – nema, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – nema, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – devet, protiv – nema, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 3. amandman, u istovetnom tekstu, podnelo je pet narodnih poslanika Poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije, 11 narodnih poslanika Poslaničke grupe Demokratska stranka, narodni poslanik Zoran Živković i narodni poslanik Saša Radulović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – sedam, protiv – nema, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – nema, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 139, protiv – tri, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, u celini.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 139, protiv – devet, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru.
  Stavljam na glasanje PREDLOG ZAKONA O IZMENI ZAKONA O JAVNIM MEDIJSKIM SERVISIMA, u načelu.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 143, protiv – osam, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Na član 1. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Branka Stamenković, narodni poslanik Zoran Živković, zajedno narodni poslanici Nataša Jovanović, Vjerica Radeta i Aleksandra Belačić i 11 narodnih poslanika Poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – nema, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik dr Ana Stevanović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – nema, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 1. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika Poslaničke grupe „Dveri“.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – nema, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 1. amandman je podnelo pet narodnih poslanika Poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – nema, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dejan Šulkić, Milan Lapčević i Gorica Gajić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – nema, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – nema, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 2. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Branka Stamenković, narodni poslanik Zoran Živković, zajedno narodni poslanici Nemanja Šarović, Vjerica Radeta i Dubravko Bojić i 11 narodnih poslanika Poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – nema, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za –niko, protiv – nema, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 2. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika Poslaničke grupe „Dveri“.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – nema, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 141, protiv – pet, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima, u celini.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 143, protiv – devet, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima.
  Stavljam na glasanje PREDLOG ZAKONA O IZMENI ZAKONA O IZMENI ZAKONA O PRIVREMENOM UREĐIVANjU NAČINA NAPLATE TAKSE ZA JAVNI MEDIJSKI SERVIS, u načelu.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 142, protiv – osam, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Pošto je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu, prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Na član 1. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Nataša Jovanović, Vjerica Radeta i Petar Jojić, sedam narodnih poslanika Poslaničke grupe „Dveri“, 11 narodnih poslanika Poslaničke grupe Demokratska stranka i zajedno narodni poslanici Dejan Šulkić, Milan Lapčević i Gorica Gajić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – nema, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik dr Ana Stevanović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za –tri, protiv – nema, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 1. amandman je podnelo pet narodnih poslanika Poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – nema, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za –niko, protiv – nema, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 2. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Nemanja Šarović, Zoran Krasić i Tomislav Ljubenović, 11 narodnih poslanika Poslaničke grupe Demokratska stranka, sedam narodnih poslanika Poslaničke grupe „Dveri“ i zajedno narodni poslanici Dejan Šulkić, Milan Lapčević i Gorica Gajić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – nema, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – nema, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 142, protiv – sedam, uzdržan – jedan.
  Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za Javni medijski servis, u celini.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 140, protiv – sedam, uzdržan – jedan.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za Javni medijski servis.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni Zakona o uređenju sudova, u načelu.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 139, protiv – šest, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Na član 1. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Marko Milenković, narodni poslanici poslaničke grupe Dveri, narodni poslanici poslaničke grupe DS, zajedno narodni poslanici Dejan Šulkić, Milan Lapčević i Gorica Gajić, narodni poslanik Aleksandra Čabraja, narodni poslanik Branka Stamenković i narodni poslanik Zoran Živković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – jedan, uzdržanih nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen ovaj amandman.
  Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen ovaj amandman.
  Na član 2. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Sreto Perić, Vjerica Radeta i Milorad Mirčić, narodni poslanici poslaničke grupe Dveri, narodni poslanici poslaničke grupe DS, narodni poslanik Branka Stamenković i narodni poslanik Zoran Živković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 141, protiv – četiri, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni Zakona o uređenju sudova, u celini.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 143, protiv – pet, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmeni Zakona o uređenju sudova.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala, u načelu.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 142, protiv – tri, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Na član 1. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Vesna Nikolić Vukajlović, poslanici poslaničke grupe Dveri i poslanici poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen ovaj amandman.
  Na član 1. amandman, sa ispravkom, podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen ovaj amandman.
  Na član 2. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Jovo Ostojić, poslanici poslaničke grupe Dveri i poslanici poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen ovaj amandman.
  Na član 3. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Sreto Perić, poslanici poslaničke grupe Dveri i poslanici poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen ovaj amandman.
  Na član 4. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Marina Ristić, poslanici poslaničke grupe Dveri i poslanici poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen ovaj amandman.
  Na član 5. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nikola Savić, poslanici poslaničke grupe Dveri i poslanici poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen ovaj amandman.
  Na član 6. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Miroslava Stanković Đuričić, poslanici poslaničke grupe Dveri i poslanici poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen ovaj amandman.
  Na član 7. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nemanja Šarović, poslanici poslaničke grupe Dveri i poslanici poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen ovaj amandman.
  Na član 8. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Aleksandra Belačić, poslanici poslaničke grupe Dveri i poslanici poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen ovaj amandman.
  Na član 9. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Dubravko Bojić, poslanici poslaničke grupe Dveri i poslanici poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen ovaj amandman.
  Na član 10. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Miljan Damjanović, poslanici poslaničke grupe Dveri i poslanici poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen ovaj amandman.
  Na član 11. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Božidar Delić, poslanici poslaničke grupe Dveri i poslanici poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen ovaj amandman.
  Na član 12. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nataša Jovanović, poslanici poslaničke grupe Dveri i poslanici poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen ovaj amandman.
  Na član 13. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Petar Jojić, poslanici poslaničke grupe Dveri i poslanici poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen ovaj amandman.
  Na član 14. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Tomislav Ljubenović, poslanici poslaničke grupe Dveri i poslanici poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen ovaj amandman.
  Na član 15. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Momčilo Mandić, poslanici poslaničke grupe Dveri i poslanici poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen ovaj amandman.
  Na član 16. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Marko Milenković, poslanici poslaničke grupe Dveri i poslanici poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen ovaj amandman.
  Na član 17. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Milorad Mirčić, poslanička grupa Dveri i poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dvoje, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 18. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Ljiljana Mihajlović, poslanička grupa Dveri i poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dvoje, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 19. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Vesna Nikolić Vukajlović, poslanička grupa Dveri i poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dvoje, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 20. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Jovo Ostojić, poslanička grupa Dveri i poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – troje, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 21. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Sreto Perić, poslanička grupa Dveri i poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dvoje, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala, u celini.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 139, protiv – četvoro, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava, u celini.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 139, protiv – četvoro, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog zakona u načelu.
  Prelazimo na amandmane.
  Na član 1. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nikola Savić, poslanička grupa Dveri i poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 2. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Miroslava Stanković Đuričić, poslanička grupa Dveri i poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 3. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nemanja Šarović, poslanička grupa Dveri i poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 4. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Aleksandra Belačić, poslanička grupa Dveri i poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 5. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Dubravko Bojić, poslanička grupa Dveri i poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 5. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 6. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Miljan Damjanović, poslanička grupa Dveri i poslanička grupa DS, poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 7. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Božidar Delić, poslanička grupa Dveri i poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 8. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nataša Jovanović, poslanička grupa Dveri i poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 9. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Petar Jojić, poslanička grupa Dveri i poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 10. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Tomislav Ljubenović, poslanička grupa Dveri i poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 11. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Momčilo Mandić, poslanička grupa Dveri i poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 12. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Marko Milenković, poslanička grupa Dveri i poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 13. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Milorad Mirčić, poslanička grupa Dveri i poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 14. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Ljiljana Mihajlović, poslanička grupa Dveri i poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 15. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Vesna Nikolić Vukajlović, poslanička grupa Dveri i poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 16. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Jovo Ostojić, poslanička grupa Dveri i poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 17. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Sreto Perić, poslanička grupa Dveri i poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 18. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Marina Ristić, poslanička grupa Dveri i poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 19. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nikola Savić, poslanička grupa Dveri i poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 20. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Miroslava Stanković Đuričić, poslanička grupa Dveri i poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 21. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nemanja Šarović, poslanička grupa Dveri i poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 22. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Aleksandra Belačić, poslanička grupa Dveri i poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 23. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Dubravko Bojić, poslanička grupa Dveri i DS.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Nije prihvaćen amandman.
  Na član 24. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Miljan Damjanović, poslanička grupa Dveri i DS.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Nije prihvaćen amandman.
  Na član 25. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Božidar Delić, poslanička grupa Dveri i DS.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Nije prihvaćen amandman.
  Na član 26. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nataša Jovanović, poslanička grupa Dveri i DS.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 27. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, poslanička grupa Dveri i 12 poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 138, protiv – jedan, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o javnoj svojini, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 139, protiv – jedan, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Skupština usvojila Predlog zakona, u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Na član 1. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Momčilo Mandić, poslanička grupa Dveri, poslanička grupa SDS, NPS, DS, narodni poslanici Zoran Živković i Branka Stamenković.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 2. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i mr Mrko Milenković, poslanička grupa Dveri, poslanička grupa SDS, NPS, DS, narodni poslanici Zoran Živković i Branka Stamenković.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 2. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe LSDV – Zelena stranka.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 2. amandman su podneli narodni poslanici Dejan Šulkić, Milan Lapčević i Gorica Gajić.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 3. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Milorad Mirčić, poslanička grupa Dveri, poslanička grupa SDS, NPS, DS, narodni poslanici Zoran Živković i Branka Stamenković.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o javnoj svojini, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 138, protiv – jedan, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Skupština usvojila Predlog zakona izmeni i dopuni Zakona o javnoj svojini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 138, protiv – jedan, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Skupština usvojila Predlog zakona, u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Na član 1. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, poslanička grupa Dveri, narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Vesna Nikolić Vukajlović, poslanička grupa SDS, NPS i poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 1. amandman je podnela poslanička grupa Dosta je bilo.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 2. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Jovo Ostojić i poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 2. amandman je podnela poslanička grupa Dosta je bilo.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 3. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Sreto Perić i poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 3. amandman je podnela poslanička grupa Dosta je bilo.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 3. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Marina Ristić i poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 4. amandman je podnela poslanička grupa Dveri.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 4. amandman je podnela poslanička grupa Dosta je bilo.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 4. amandman je podnela poslanička grupa SDS, NPS.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Marija Janjušević.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 5. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nikola Savić i poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 6. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Miroslava Stanković Đuričić i poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 6. amandman je podnela poslanička grupa Dosta je bilo.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 6. amandman je podnela poslanička grupa SDS, NPS.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 7. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nemanja Šarović, poslanička grupa SDS, NPS i poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje.
  Glasanju nije pristupio niko od 140 poslanika.
  Nije prihvaćen amandman.
  Na član 7. amandman je podnela poslanička grupa Dosta je bilo.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje.
  Glasanju nije pristupio niko od 140 poslanika.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milan Lapčević, Gorica Gajić i Dejan Šulkić.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje.
  Glasanju nije pristupio niko od 140 poslanika.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 8. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, poslanička grupa Dveri, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Aleksandra Belačić, poslanička grupa SDS, NPS i poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje.
  Glasanju nije pristupio niko od 140 poslanika.
  Nije prihvaćen amandman.
  Na član 8. amandman je podnela poslanička grupa Dosta je bilo.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju od 140 poslanika.
  Na član 9. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Dubravko Bojić i poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje – od 140 poslanika niko nije pristupio glasanju.
  Na član 9. amandman je podnela poslanička grupa Dosta je bilo.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
  Na član 10. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Miljan Damjanović i poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju od prisutnih.
  Na član 10. amandman je podnela poslanička grupa Dosta je bilo.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
  Na član 11. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Božidar Delić i poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 11. amandman je podnela poslanička grupa Dosta je bilo.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje : za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 11. amandman je podnela poslanička grupa Dveri.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje – nije pristupio niko glasanju od 139 prisutnih.
  Na član 11. amandman je podnela Marija Janjušević.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje – nije pristupio niko glasanju od 139 prisutnih.
  Na član 12. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nataša Jovanović i poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje – od 140 poslanika niko nije pristupio glasanju.
  Na član 12. amandman je podnela poslanička grupa Dosta je bilo. Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko od 140 prisutnih.
  Na član 13. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Petar Jojić i poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje – od 140 poslanika niko nije pristupio glasanju.
  Na član 13. amandman je podnela poslanička grupa Dosta je bilo. Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko od 140 prisutnih.
  Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milan Lapčević, Gorica Gajić i Dejan Šulkić.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko od 140 prisutnih.
  Na član 14. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Tomislav Ljubenović i poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje – od 140 poslanika niko nije pristupio glasanju.
  Na član 14. amandman je podnela poslanička grupa Dosta je bilo. Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje – od 140 poslanika niko nije pristupio glasanju.
  Na član 15. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Momčilo Mandić i poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje – od 139 poslanika niko nije pristupio glasanju.
  Na član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milan Lapčević, Gorica Gajić i Dejan Šulkić.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko od 139 prisutnih.
  Na član 15. amandman je podnela poslanička grupa Dosta je bilo. Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko od 139 prisutnih.
  Na član 15. amandman je podnela poslanička grupa Dveri.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje – nije pristupio niko glasanju od 139 prisutnih.
  Nije prihvaćen amandman.
  Na član 15. amandman je podnela Marija Janjušević.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje – nije pristupio niko glasanju od 139 prisutnih.
  Na član 15. amandman je podneo Dragan Vesović.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje – nije pristupio niko glasanju od 140 prisutnih.
  Na član 15. amandman je podneo prof. dr Miladin Ševarlić.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje – nije pristupio niko glasanju od 140 prisutnih.
  Na član 16. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Marko Milenković i poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje – od 140 poslanika niko nije pristupio glasanju.
  Na član 16. amandman je podnela poslanička grupa Dosta je bilo. Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko od 140 prisutnih.

  Na član 17. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Milorad Mirčić i poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje – od 139 poslanika niko nije pristupio glasanju.
  Na član 17. amandman je podnela poslanička grupa Dosta je bilo. Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko od 140 prisutnih.
  Na član 18. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Ljiljana Mihajlović i poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje – od 140 poslanika niko nije pristupio glasanju.
  Na član 18. amandman je podnela poslanička grupa Dosta je bilo. Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko od 142 prisutnih.
  Na član 19. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Vesna Nikolić Vukajlović i poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje – od 142 poslanika niko nije pristupio glasanju.
  Na član 19. amandman je podnela poslanička grupa Dosta je bilo. Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko od 142 prisutnih.
  Na član 20. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Jovo Ostojić i poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje – od 142 poslanika niko nije pristupio glasanju.
  Na član 20. amandman je podnela poslanička grupa Dosta je bilo. Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko od 141 prisutnog.
  Na član 21. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Sreto Perić i poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko od 141 prisutnog.
  Na član 22. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Marina Ristić i poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko od 141 prisutnog.
  Na član 23. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nikola Savić i poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko od 141 prisutnog.
  Na član 24. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, poslanička grupa Dveri i zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Miroslava Stanković Đuričić i poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje – nije glasao niko od 141 prisutnog.
  Na član 25. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Nemanja Šarović i Poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam da od 141 prisutnog narodnog poslanika, niko nije pristupio glasanju.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 25. amandman je podnela Poslanička grupa „Dosta je bilo“.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam da od 141 prisutnog narodnog poslanika, niko nije pristupio glasanju.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 25. amandman je podnela Poslanička grupa Dveri.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam da od 141 prisutnog narodnog poslanika, niko nije pristupio glasanju.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 25. amandman je podnela narodni poslanik Marija Janjušević.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam da od 141 prisutnog narodnog poslanika, niko nije pristupio glasanju.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 25. amandman je podneo narodni poslanik Dragan Vesović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam da od 141 prisutnog narodnog poslanika, niko nije pristupio glasanju.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 25. amandman je podneo narodni poslanik Miladin Ševarlić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam da od 141 prisutnog narodnog poslanika, niko nije pristupio glasanju.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 26. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, Poslanička grupa Dveri, Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Aleksandra Belačić i Poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam da od 141 prisutnog narodnog poslanika, niko nije pristupio glasanju.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 27. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović i Poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam da od 141 prisutnog narodnog poslanika, niko nije pristupio glasanju.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 132, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo devet narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama, u celini.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 133, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, u načelu.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 134, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo sedam narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
  Pošto je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu, prelazimo na amandmane.
  Na član 1. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Božidar Delić, Poslanička grupa Dveri i Poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 2. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nataša Jovanović, Poslanička grupa Dveri i Poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam da glasanju nije pristupio nijedan od poslanika.
  Na član 3. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Petar Jojić i Poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 3. amandman je podnela Poslanička grupa Dveri.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam da glasanju nije pristupio niko od prisutnih poslanika.
  Na član 4. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Tomislav Ljubenović i Poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam da glasanju nije pristupio nijedan poslanik.
  Na član 5. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Momčilo Mandić, Poslanička grupa Dveri i Poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam da glasanju nije pristupio nijedan poslanik od prisutnih poslanika.
  Na član 6. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Marko Milenković, Poslanička grupa Dveri i Poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam da glasanju nije pristupio niko od prisutnih poslanika.
  Na član 6. amandman je podnela Poslanička grupa Liga socijaldemokrata Vojvodine – Zelena stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 6. amandman je podnela Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 7. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Milorad Mirčić, Poslanička grupa Dveri i Poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam da nije glasalo 142 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 8. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Ljiljana Mihajlović, Poslanička grupa Dveri i Poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam da glasanju nije pristupio nijedan od poslanika.
  Na član 9. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Vesna Nikolić Vukajlović, Poslanička grupa Dveri, Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka i poslanici Dejan Šulkić, Milan Lapčević i Gorica Gajić i Poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

  Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam da glasanju nije pristupio nijedan poslanik.
  Na član 10. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Jovo Ostojić, Poslanička grupa Dveri, Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije, zajedno narodni poslanici Milan Lapčević, Gorica Gajić i Dejan Šulkić i Poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 10. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam da niko nije od prisutnih poslanika pristupio glasanju.
  Na član 11. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Sreto Perić, Poslanička grupa Dveri i Poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam da glasanju nije pristupio nijedan poslanik.
  Na član 12. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Marina Ristić, Poslanička grupa Dveri, Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije i Poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 13. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nikola Savić i Poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam da niko nije pristupio glasanju od narodnih poslanika.
  Na član 13. Amandman je podnela Poslanička grupa Dveri.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam da niko od poslanika nije pristupio glasanju.
  Na član 14. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Miroslav Stanković Đuričić, Poslanička grupa Dveri i Poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam da glasanju nije pristupio niko od poslanika.
  Na član 14. amandman je podnela Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 15. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su Zoran Živković, Saša Radulović, zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nemanja Šarović, poslanička grupa Dveri i poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje amandmane.
  Zaključujem glasanje: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Poslaniče Zukorliću, molim vas proverite samo da li je poslanik Jahjaga ostavio karticu ili malo izvukao. Molim vas izvucite. Hvala vam.
  Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
  Zaključujem glasanje: za – 133, protiv – dva, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 132, protiv – dva, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu dodatu vrednost.
  Stavljam na glasanje PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI, U NAČELU
  Zaključujem glasanje: za – 132, protiv – jedan, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Prelazimo na amandmane.
  Na član 1. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Dubravko Bojić, poslanička grupa Dveri i poslanička grupa DS, Zoran Živković i Saša Radulović.
  Stavljam na glasanje amandmane.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Na član 2. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Miljan Damjanović, poslanička grupa Dveri i poslanička grupa DS, Zoran Živković i Saša Radulović.
  Stavljam na glasanje amandmane.
  Zaključujem glasanje: za – nije pristupio glasanju ni jedan poslanik.
  Na član 3. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Božidar Delić, poslanička grupa Dveri i poslanička grupa DS, Zoran Živković i Saša Radulović.
  Stavljam na glasanje amandmane.
  Zaključujem glasanje: za – nije pristupio glasanju ni jedan poslanik.
  Na član 4. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nataša Jovanović, poslanička grupa DS, Zoran Živković i Saša Radulović.
  Stavljam na glasanje amandmane.
  Zaključujem glasanje: za – nije pristupio glasanju ni jedan poslanik.
  Na član 4. amandman je podnela poslanička grupa Dveri.
  Stavljam na glasanje amandmane.
  Zaključujem glasanje: niko od poslanika nije pristupio glasanju.
  Na član 5. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Petar Jojić, poslanička grupa Dveri i poslanička grupa DS, Zoran Živković i Saša Radulović.
  Stavljam na glasanje amandmane.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Na član 6. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Tomislav Ljubenović, poslanička grupa Dveri i poslanička grupa DS, Zoran Živković i Saša Radulović.
  Stavljam na glasanje amandmane.
  Zaključujem glasanje: niko od poslanika nije pristupio glasanju.
  Na član 7. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Momčilo Mandić, poslanička grupa Dveri, poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije, poslanička grupa DS, Aleksandra Čabraja, Zoran Živković i Saša Radulović.
  Stavljam na glasanje amandmane.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Na član 8. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Marko Milenković, poslanička grupa Dveri i poslanička grupa DS, Zoran Živković i Saša Radulović.
  Stavljam na glasanje amandmane.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Na član 9. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Milorad Mirčić, poslanička grupa Dveri i poslanička grupa DS, Zoran Živković i Saša Radulović.
  Stavljam na glasanje amandmane.
  Zaključujem glasanje: niko od poslanika prisutnih nije pristupio glasanju.
  Na član 10. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Ljiljana Mihajlović, poslanička grupa Dveri i poslanička grupa DS, Zoran Živković i Saša Radulović.
  Stavljam na glasanje amandmane.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Na član 11. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Vesna Nikolić Vukajlović, poslanička grupa Dveri i poslanička grupa DS, Zoran Živković i Saša Radulović.
  Stavljam na glasanje amandmane.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Na član 12. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Jovo Ostojić, poslanička grupa Dveri i poslanička grupa DS, Zoran Živković i Saša Radulović.
  Stavljam na glasanje amandmane.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Na član 13. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Sreto Perić, poslanička grupa Dveri i poslanička grupa DS, Zoran Živković i Saša Radulović.
  Stavljam na glasanje amandmane.
  Zaključujem glasanje: niko od poslanika nije pristupio glasanju.
  Na član 14. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Marina Ristić, poslanička grupa Dveri i poslanička grupa DS, Zoran Živković i Saša Radulović.
  Stavljam na glasanje amandmane.
  Zaključujem glasanje: niko od poslanika nije pristupio glasanju.
  Na član 15. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nikola Savić, poslanička grupa Dveri i poslanička grupa DS, Zoran Živković i Saša Radulović.
  Stavljam na glasanje amandmane.
  Zaključujem glasanje: niko od poslanika nije pristupio glasanju.
  Na član 16. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Miroslava Stanković Đuričić, poslanička grupa Dveri i poslanička grupa DS, Zoran Živković i Saša Radulović.
  Stavljam na glasanje amandmane.
  Zaključujem glasanje: niko od poslanika nije pristupio glasanju.
  Na član 17. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nemanja Šarović, poslanička grupa Dveri i poslanička grupa DS, Zoran Živković i Saša Radulović.
  Stavljam na glasanje amandmane.
  Zaključujem glasanje: niko od poslanika nije pristupio glasanju.
  Na član 18. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Aleksandra Belačić, poslanička grupa Dveri i poslanička grupa DS, Zoran Živković i Saša Radulović.
  Stavljam na glasanje amandmane.
  Zaključujem glasanje: niko od poslanika nije pristupio glasanju.
  Na član 19. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Dubravko Bojić, poslanička grupa Dveri i poslanička grupa DS, Zoran Živković i Saša Radulović.
  Stavljam na glasanje amandmane.
  Zaključujem glasanje: niko od poslanika nije pristupio glasanju.
  Na član 20. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Miljan Damjanović, poslanička grupa Dveri i poslanička grupa DS, Zoran Živković i Saša Radulović.
  Stavljam na glasanje amandmane.
  Zaključujem glasanje: niko od poslanika nije pristupio glasanju.
  Na član 21. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Božidar Delić, poslanička grupa Dveri i poslanička grupa DS, Zoran Živković i Saša Radulović.
  Stavljam na glasanje amandmane.
  Zaključujem glasanje: niko od poslanika nije pristupio glasanju.
  Na član 22. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nataša Jovanović, poslanička grupa Dveri i poslanička grupa DS, Zoran Živković i Saša Radulović.
  Stavljam na glasanje amandmane.
  Zaključujem glasanje: za – niko nije pristupio glasanju.
  Na član 23. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Petar Jojić, poslanička grupa Dveri i poslanička grupa DS, Zoran Živković i Saša Radulović.
  Stavljam na glasanje amandmane.
  Zaključujem glasanje: niko od poslanika nije pristupio glasanju.
  Na član 24. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Tomislav Ljubenović, poslanička grupa Dveri i poslanička grupa DS, Zoran Živković i Saša Radulović.
  Stavljam na glasanje amandmane.
  Zaključujem glasanje: niko od poslanika nije pristupio glasanju.
  Na član 25. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Momčilo Mandić, Poslanička grupa Dveri, Poslanička grupa DS, narodni poslanik Zoran Živković i narodni poslanik Saša Radulović.
  Stavljam na glasanje.
  Niko nije pristupio glasanju.
  Na član 26. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su Poslanička grupa Dveri, Poslanička grupa DS, narodni poslanik Zoran Živković i narodni poslanik Saša Radulović.
  Stavljam na glasanje.
  Niko nije pristupio glasanju.
  Na član 26. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Čabraja.
  Stavljam na glasanje.
  Niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, u celini.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 136, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.
  Stavljam na glasanje PREDLOG ZAKONA O PREUZIMANjU OBAVEZA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PROIZVODNjU PETROHEMIJSKIH PROIZVODA, SIROVINA I HEMIKALIJA „HIP – PETROHEMIJA“, PANČEVO, PREMA PRIVREDNOM DRUŠTVU „NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE“ A.D. NOVI SAD I PRETVARANjU TIH OBAVEZA U JAVNI DUG REPUBLIKE SRBIJE, u načelu.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 136, protiv – tri, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Na član 1. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović i Poslanička grupa Demokratska stranka.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 1. amandman u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanik Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Ljiljana Mihajlović i zajedno narodni poslanici Dejan Šulkić, Milan Lapčević i Gorica Gajić.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Đorđe Milićević

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 2. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović i Poslanička grupa Demokratska stranka.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 143 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 2. amandman u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanik Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Vesna Nikolić Vukajlović i zajedno narodni poslanici Dejan Šulkić, Milan Lapčević i Gorica Gajić.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 143 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 3. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović i Poslanička grupa Demokratska stranka.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 142 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 3. amandman u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanik Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Jovo Ostojić i zajedno narodni poslanici Dejan Šulkić, Milan Lapčević i Gorica Gajić.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 142 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 4. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović i Poslanička grupa Demokratska stranka.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 4. amandman u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanik Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Sreto Perić i zajedno narodni poslanici Dejan Šulkić, Milan Lapčević i Gorica Gajić.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 144 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 5. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović i Poslanička grupa Demokratska stranka.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 142 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 5. amandman u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanik Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Marina Ristić i zajedno narodni poslanici Dejan Šulkić, Milan Lapčević i Gorica Gajić.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 144 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 5. amandman je podnelo pet narodnih poslanika Poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka – Narodni pokret Srbije..
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 143 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim se posle člana 5. dodaju novi čl. 5a. i 5b. podnela je Poslanička grupa Dveri.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 144 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Amandman kojim se posle člana 5. dodaje novi član 5a. podneo je narodni poslanik Miroslav Aleksić.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 143 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 6. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović i Poslanička grupa Demokratska stranka.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 142 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 6. amandman u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanik Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nikola Savić i zajedno narodni poslanici Dejan Šulkić, Milan Lapčević i Gorica Gajić.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 144 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 135, protiv – dva, uzdržanih – nema, nije glasalo sedam narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o preuzimanju obaveza akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija „HIP – Petrohemija“, Pančevo, prema privrednom društvu „Naftna industrija Srbije“ a.d. Novi Sad i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije, u celini.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 140, protiv – tri, uzdržanih – nema, nisu glasala dva narodna poslanika.

  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila ovaj Predlog zakona.
  Prelazimo na 12. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA CARINSKOG ZAKONA
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Carinskog zakona, u načelu.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 140, protiv – jedan, uzdržanih – nema, nisu glasala četiri narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
  Na član 1. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nemanja Šarović, Poslanička grupa Dveri i Poslanička grupa Demokratska stranka.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 143 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 2. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Aleksandra Belančić, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – niko, nije glasalo 141 narodni poslanik.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 3. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Dubravko Bojić, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – niko, nije glasalo 143 narodni poslanik.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 4. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Miljan Damjanović, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 142 narodni poslanik.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 5. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Božidar Delić, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 140 narodni poslanik.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 6. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nataša Jovanović, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – niko, nije glasalo 141 narodni poslanik.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 7. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Petar Jojić, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – niko, nije glasalo 142 narodni poslanik.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 8. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik
  Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Tomislav Ljubenović, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – niko, nije glasalo 143 narodni poslanik.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 9. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Momčilo Mandić, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – niko, nije glasalo 142 narodni poslanik.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 10. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i mr Marko Milenković, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – niko, nije glasalo 141 narodni poslanik.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 11. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Milorad Mirčić, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – niko, nije glasalo 142 narodni poslanik.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 12. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Ljiljana Mihajlović, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – niko, nije glasalo 143 narodni poslanik.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 13. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Vesna Nikolić Vukajlović, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – niko, nije glasalo 143 narodni poslanik.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 14. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Jovo Ostojić, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – niko, nije glasalo 143 narodni poslanik.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 15. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Sreto Perić, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – niko, nije glasalo 143 narodni poslanik.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 16. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Marina Ristić, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – niko, nije glasalo 143 narodni poslanik.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 17. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nikola Savić, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – niko, nije glasalo 142 narodni poslanik.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 18. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Miroslava Stanković Đuričić, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – niko, nije glasalo 142 narodni poslanik.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 19. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nemanja Šarović, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – niko, nije glasalo 142 narodni poslanik.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 20. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Aleksandra Belančić, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – niko, nije glasalo 142 narodni poslanik.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 21. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Dubravko Bojić, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – niko, nije glasalo 142 narodni poslanik.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 22. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Miljan Damjanović, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – niko, nije glasalo 141 narodni poslanik.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 23. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Božidar Delić, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – niko, nije glasalo 142 narodni poslanik.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 24. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nataša Jovanović, sedam narodnih poslanik poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 142 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 25. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Petar Jojić, sedam narodnih poslanik poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 26. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Tomislav Ljubenović, sedam narodnih poslanik poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 140 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 27. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Momčilo Mandić, sedam narodnih poslanik poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 28. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Marko Milenković, sedam narodnih poslanik poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 140 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 29. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Milorad Mirčić, sedam narodnih poslanik poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 139 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 30. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Ljiljana Mihajlović, sedam narodnih poslanik poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 142 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 31. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Vesna Nikolić Vukajlović, sedam narodnih poslanik poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 143 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 32. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Jovo Ostojić, zajedno narodni poslanici Srđan Nogo, Zoran Radojičić i dr Dragan Vesović, četiri narodna poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 143 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 33. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Sreto Perić, zajedno narodni poslanici Srđan Nogo, Zoran Radojičić i dr Dragan Vesović, četiri narodna poslanika poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 143 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 34. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Marina Ristić, sedam narodnih poslanik poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 143 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 35. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nikola Savić, sedam narodnih poslanik poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 143 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 36. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Miroslava Stanković Đuričić, sedam narodnih poslanik poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 143 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 37. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nemanja Šarović, sedam narodnih poslanik poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 143 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 38. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Aleksandra Belačić, sedam narodnih poslanik poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 143 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na naziv iznad člana i član 39. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 143 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 39. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Dubravko Bojić i sedam narodnih poslanik poslaničke grupe Dveri.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 143 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na naziv iznad člana i član 40. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 143 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 40. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Miljan Damjanović i sedam narodnih poslanik poslaničke grupe Dveri.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 143 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 41. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Božidar Delić, sedam narodnih poslanik poslaničke grupe Dveri i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 143 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Carinskog zakona, u celini.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 139, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala četiri narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Carinskog zakona.
  Prelazimo na 13. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O PROCENITELjIMA VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o proceniteljima vrednosti nepokretnosti, u načelu.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 137, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo šest narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Na Glavu 1, naziv člana 1. i član 1. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – jedan, uzdržanih – nema, nisu glasala 142 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 1. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Aleksandra Belačić, sedam narodnih poslanika Poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 142 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 1. amandman je podnelo pet narodnih poslanika Poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 142 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na naziv člana 2. i član 2. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika Poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 2. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Nemanja Šarović, Nataša Jovanović i Dubravko Bojić, sedam narodnih poslanika Poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 142 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 2. amandman je podnelo pet narodnih poslanika Poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 142 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 2. amandman je podnelo pet narodnih poslanika Poslaničke grupe Liga socijaldemokrata Vojvodine – Zelena stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 140 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na naziv člana 3. i član 3. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika Poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 142 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 3. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Božidar Delić, sedam narodnih poslanika Poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 142 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 3. amandman je podnelo pet narodnih poslanika Poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 142 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 3. amandman je podnelo pet narodnih poslanika Poslaničke grupe Liga socijaldemokrata Vojvodine – Zelena stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na Glavu II, naziv člana 4. i član 4. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika Poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 142 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 4. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nataša Jovanović, sedam narodnih poslanika Poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 142 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na naziv člana 5. i član 5. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika Poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 143 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 5. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Petar Jojić, sedam narodnih poslanika Poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 142 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na naziv člana 6. i član 6. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika Poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 6. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Tomislav Ljubenović, sedam narodnih poslanika Poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 6. amandman je podnelo pet narodnih poslanika Poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na naziv člana 7. i član 7. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika Poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 7. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Momčilo Mandić, sedam narodnih poslanika Poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na naziv člana 8. i član 8. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika Poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 8. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Marko Milenković, sedam narodnih poslanika Poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 8. amandman je podnelo pet narodnih poslanika Poslaničke grupe Liga socijaldemokrata Vojvodine – Zelena stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 139 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na Glavu III, naziv člana 9. i član 9. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika Poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 9. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Milorad Mirčić, sedam narodnih poslanika Poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Nenad Božić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 140 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 9. amandman je podnelo pet narodnih poslanika Poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 139 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 9. amandman je podnelo pet narodnih poslanika Poslaničke grupe Liga socijaldemokrata Vojvodine – Zelena stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 137 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na naziv člana 10. i član 10. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika Poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 140 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 10. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Ljiljana Mihajlović, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 140 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na naziv člana 11. i član 11. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 140 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 11. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Vesna Nikolić Vujaklović, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 139 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 11. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Liga socijaldemokrata Vojvodine – Zelena stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – troje, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 136 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 11. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 140 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na naziv člana 12. i član 12. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 140 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 12. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Jovo Ostojić, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 140 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 12. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Liga socijaldemokrata Vojvodine – Zelena stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – troje, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 137 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na naziv člana 13. i član 13. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 139 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 13. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Sreto Perić, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 140 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 13. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 140 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 13. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Liga socijaldemokrata Vojvodine – Zelena stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – troje, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 138 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na naziv člana 14. i član 14. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 143 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 14. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Marina Ristić, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 143 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 14. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 143 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na Glavu IV, naziv člana 15. i član 15. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 142 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 15. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nikola Savić, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 143 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na naziv člana 16. i član 16. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 143 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 16. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Miroslava Stanković Đuričić, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 142 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 16. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 141 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na naziv člana 17. i član 17. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 142 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 17. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nemanja Šarović, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 142 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 17. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Liga socijaldemokrata Vojvodine – Zelena stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dvoje, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 140 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na naziv člana 18. i član 18. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 141 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 18. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Aleksandra Belačić, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 140 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na Glavu V, naziv člana 19. i član 19. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 140 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 19. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Dubravko Bojić, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 141 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 19. amandman sa ispravkom podnelo je pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NPS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na naziv člana 20. i član 20. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 143 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 20. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Miljan Damjanović, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasala 144 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 20. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NPS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasala 144 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 20. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe LSDV, Zelena stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na naziv člana 21. i član 21. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 143 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 21. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Božidar Delić, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – jedan, uzdržan – jedan, nije glasalo 142 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na naziv člana 22. i član 22. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – dva, uzdržanih – nema, nije glasalo 142 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 22. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nataša Jovanović, sa ispravkom, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 144 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na naziv člana 23. i član 23. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 23. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Petar Jojić, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 143 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 23. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NPS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasala 143 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na naziv člana 24. i član 24. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 24. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Tomislav Ljubenović, sa ispravkom, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na naziv člana 25. i član 25. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 25. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Momčilo Mandić, sa ispravkom, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 141 narodni poslanik.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 25. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NPS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 142 narodna poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na naziv člana 26. i član 26. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje.
  Niko nije pristupio glasanju.
  Na član 26. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i dr Marko Milenković, sa ispravkom, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje.
  Niko nije pristupio glasanju.
  Na naziv člana 27. i član 27. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje.
  Glasanju nije pristupio ni jedan poslanik.
  Na član 27. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Milorad Mirčić, sa ispravkom, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje.
  Niko nije pristupio glasanju.
  Na član 27. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NPS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje.
  Niko nije pristupio glasanju.
  Na naziv člana 28. i član 28. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje.
  Glasanju nije pristupio ni jedan poslanik.
  Na član 28. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Ljiljana Mihajlović, sa ispravkom, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje.
  Niko od poslanika nije pristupio glasanju.
  Na član 28. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NPS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje.
  Niko od poslanika nije pristupio glasanju.
  Na Glavu 6, naziv člana 29. i član 29. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje.
  Niko od poslanika nije pristupio glasanju.
  Na član 29. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Vesna Nikolić Vukajlović, sa ispravkom, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje.
  Niko od poslanika nije pristupio glasanju.
  Na naziv člana 30. i član 30. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje.
  Niko od poslanika nije pristupio glasanju.
  Na član 30. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Jovo Ostojić, sa ispravkom, sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje.
  Niko od poslanika nije pristupio glasanju.
  Na član 30. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NPS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje.
  Niko od poslanika nije pristupio glasanju.
  Na naziv člana 31. i član 31. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i 12 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje.
  Niko od poslanika nije pristupio glasanju.
  Na član 31. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Sreto Perić i poslanička grupa Dveri i Branka Stamenković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
  Na naziv člana 32. i član 32. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković i poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
  Na član 32. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Marina Ristić i poslanička grupa Dveri i Branka Stamenković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
  Na naziv člana 33. i član 33. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković i poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
  Na član 33. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nikola Sarić i poslanička grupa Dveri i Branka Stamenković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
  Na član 33. amandman je podnela poslanička grupa SDS, NPS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
  Na naziv člana 34. i član 34. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković i poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
  Na član 34. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Miroslava Stanković Đuričić, poslanička grupa Dveri i Branka Stamenković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
  Na Glavu VII, naziv člana 35. i član 35. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković i poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
  Na član 35. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nemanja Šarović i poslanička grupa Dveri i Branka Stamenković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
  Na član 35. amandman je podnela poslanička grupa LSV-ZS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na naziv člana 36. i član 36. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković i poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
  Na član 36. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Aleksandra Belačić i poslanička grupa Dveri i Branka Stamenković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
  Na član 36. amandman je podnela poslanička grupa LSV-ZS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Na član 36. amandman je podnela poslanička grupa SDS, NPS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
  Na naziv člana 37. i član 37. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković i poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
  Na član 37. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Dubravko Bojić i poslanička grupa Dveri i Branka Stamenković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
  Na naziv člana 38. i član 38. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković i poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
  Na član 38. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Miljan Damjanović i poslanička grupa Dveri i Branka Stamenković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
  Na naziv člana 39. i član 39. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković i poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
  Na član 39. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Božidar Delić i poslanička grupa Dveri i Branka Stamenković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
  Na Glavu VIII, naziv člana 40. i član 40. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković i poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
  Na član 40. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nataša Jovanović i poslanička grupa Dveri i Branka Stamenković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
  Na naziv člana 41. i član 41. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković i poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
  Na član 41. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Petar Jojić i poslanička grupa Dveri i Branka Stamenković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
  Na član 41. amandman je podnela poslanička grupa SDS, NPS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
  Na naziv člana 42. i član 42. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković i poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
  Na član 42. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Tomislav Videnović i poslanička grupa Dveri i Branka Stamenković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
  Na član 42. amandman je podnela poslanička grupa SDS, NPS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
  Na naziv člana 43. i član 43. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković i poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
  Na član 43. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Momčilo Mandić i poslanička grupa Dveri i Branka Stamenković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
  Na naziv člana 44. i član 44. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković i poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
  Na član 44. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Marko Milenković i poslanička grupa Dveri i Branka Stamenković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
  Na član 44. amandman je podnela poslanička grupa SDS, NPS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
  Na naziv člana 45. i član 45. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković i poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
  Na član 45. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Milorad Mirčić, poslanička grupa Dveri, poslanička grupa SDS-NPS i Branka Stamenković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
  Na Glavu IX naziv člana 46. i član 46. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković i poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
  Na član 46. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Ljiljana Mihajlović, poslanička grupa Dveri, poslanička grupa SDS-NPS i Branka Stamenković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
  Na član 46. amandman je podnela poslanička grupa SDS, NPS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
  Na naziv člana 47. i član 47. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković i poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
  Na član 47. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Vesna Nikolić Vukajlović, poslanička grupa Dveri, poslanička grupa SDS-NPS i Branka Stamenković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
  Na naziv člana 48. i član 48. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Živković i poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
  Na član 47. amandman u istovetnom tekstu podneli su Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Jovo Ostojić, poslanička grupa Dveri, poslanička grupa SDS-NPS i Branka Stamenković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
  Na član 48. amandman je podnela Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i konstatujem da niko nije pristupio glasanju.
  Na naziv člana 49. i član 49. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i Poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i konstatujem da niko nije pristupio glasanju.
  Na član 49. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Sreto Perić, Poslanička grupa Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i konstatujem da niko nije pristupio glasanju.
  Na naziv člana 50. i član 50. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i Poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i konstatujem da niko nije pristupio glasanju.
  Na član 50. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Marina Ristić, Poslanička grupa Dveri i narodni poslanik Branka Stamenković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i konstatujem da niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o proceniteljima vrednosti nepokretnosti, u celini.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 140, protiv – niko, uzdržanih – jedan.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o proceniteljima vrednosti nepokretnosti.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana, u načelu.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 143, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona u načelu.
  Na član 1. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, Poslanička grupa Dveri, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Petar Jojić i Poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i konstatujem da niko nije pristupio glasanju.
  Na član 2. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, Poslanička grupa Dveri, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Tomislav Ljubenović i Poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i konstatujem da niko nije pristupio glasanju.
  Na član 3. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, Poslanička grupa Dveri, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Marko Milenković i Poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i konstatujem da niko nije pristupio glasanju.
  Na član 4. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, Poslanička grupa Dveri, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Milorad Mirčić i Poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i konstatujem da niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 140, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana, u celini.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 141, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ, u načelu.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 141, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona u načelu.
  Na naziv Glave I i član 1. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i Poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i konstatujem da niko nije pristupio glasanju.
  Na član 1. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Ljiljana Mihajlović i Poslanička grupa Dveri.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i konstatujem da niko nije pristupio glasanju.
  Na član 2. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Vesna Nikolić Vukajlović, Poslanička grupa Dveri i Poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i konstatujem da niko nije pristupio glasanju.
  Na član 3. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Sreto Perić, Poslanička grupa Dveri i Poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i konstatujem da niko nije pristupio glasanju.
  Na član 4. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Marina Ristić, Poslanička grupa Dveri i Poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i konstatujem da niko nije pristupio glasanju.
  Na član 4. amandman, sa ispravkom, podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i konstatujem da niko nije pristupio glasanju.
  Na naziv Glave II i član 5. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i Poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i konstatujem da niko nije pristupio glasanju.
  Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nikola Savić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i konstatujem da niko nije pristupio glasanju.
  Na član 5. Amandman je podnelo sedam narodnih poslanika Poslaničke grupe Dveri.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i konstatujem da niko nije pristupio glasanju.
  Na član 5. amandman, sa ispravkom, podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i konstatujem da niko nije pristupio glasanju.
  Na član 6. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Miroslava Stanković Đuričić, Poslanička grupa Dveri i Poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i konstatujem da niko nije pristupio glasanju.
  Na član 7. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nemanja Šarović, Poslanička grupa Dveri i Poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i konstatujem da niko nije pristupio glasanju.
  Na član 8. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Aleksandra Belačić, Poslanička grupa Dveri i Poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i konstatujem da niko nije pristupio glasanju.
  Na naziv Glave III i član 9. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i Poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i konstatujem da niko nije pristupio glasanju.
  Na član 9. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Dubravko Bojić i Poslanička grupa Dveri.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i konstatujem da niko nije pristupio glasanju.
  Na član 10. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Miljan Damjanović, Poslanička grupa Dveri i Poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i konstatujem da niko nije pristupio glasanju.
  Na član 11. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Božidar Delić, Poslanička grupa Dveri i Poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i konstatujem da niko nije pristupio glasanju.
  Na član 12. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nataša Jovanović, Poslanička grupa Dveri i Poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i konstatujem da niko nije pristupio glasanju.
  Na član 13. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Petar Jojić, Poslanička grupa Dveri i Poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i konstatujem da niko nije pristupio glasanju.
  Na član 14. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Tomislav Ljubenović, Poslanička grupa Dveri i Poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i konstatujem da niko nije pristupio glasanju.
  Na član 15. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Momčilo Mandić, Poslanička grupa Dveri i Poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i konstatujem da niko nije pristupio glasanju.
  Na član 16. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Marko Milenković, Poslanička grupa Dveri i Poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i konstatujem da niko nije pristupio glasanju.
  Na član 17. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Milorad Mirčić, Poslanička grupa Dveri i Poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i konstatujem da niko nije pristupio glasanju.
  Na član 18. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Ljiljana Mihajlović, Poslanička grupa Dveri i Poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i konstatujem da niko nije pristupio glasanju.
  Na naziv Glave IV i član 19. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i Poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje i konstatujem da niko nije pristupio glasanju.
  Na član 19 amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Vesna Nikolić Vukajlović, i poslanička grupa Dveri Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Na član 20. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su Zoran Živković, zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Jovo Ostojić, poslanička grupa Dveri i poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: Niko od poslanika nije glasao.
  Na naziv glave 5. i član 21. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su Zoran Živković, i poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: Niko od poslanika nije glasao.
  Na član 21. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Sreto Perić i poslanička grupa Dveri.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: Niko od poslanika nije glasao.
  Na član 22. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su Zoran Živković, poslanička grupa Dveri i poslanička grupa DS.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: Niko od poslanika nije glasao.
  Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
  Zaključujem glasanje: za – 143, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatuje da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 144, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ.
  Narodni poslanik Čedomir Jovanović, na sednici 23. decembra 2016. godine, u 12 časova i 24 minuta, ukazao je na povredu člana 107. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim da odlučite da li je povređen navedeni član.
  Zaključujem glasanje, konstatujem da Narodna skupština je odlučila da nije povređen naveden član, niko nije glasao.
  Narodni poslanik Marinika Tepić, na sednici 23. decembra 2016. godine, u 14 časova i 55 minuta, ukazala je na povredu člana 107. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim da odlučite da li je povređen navedeni član.
  Zaključujem glasanje: za- dva, protiv – jedan, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen naveden član.
  Narodni poslanik Nemanja Šarović, na sednici 27. decembra 2016. godine, u 17 časova i 30 minuta, ukazao je na povredu člana 104. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim da odlučite da li je povređen navedeni član.
  Zaključujem glasanje: Niko nije pristupio glasanju.
  Narodni poslanik Nemanja Šarović, na sednici 27. decembra 2016. godine, u 19 časova i 50 minuta, ukazao je na povredu člana 104. Poslovnika Narodne
  skupštine.
  Molim da odlučite o tome.
  Zaključujem glasanje: Niko nije pristupio glasanju.
  Narodna poslanica Marija Janjušević, na sednici 27. decembra 2016. godine, u 20 časova i 15 minuta, ukazala je na povredu člana 106. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim da odlučite o tome.
  Zaključujem glasanje: Niko nije pristupio glasanju.
  Narodni poslanik Nemanja Šarović, na sednici 27. decembra 2016. godine, u 21 časova i 11 minuta, ukazao je na povredu člana 106. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim da odlučite da li je povređen navedeni član.
  Zaključujem glasanje: Niko nije pristupio glasanju.
  Narodni poslanik Nemanja Šarović, na sednici 27. decembra 2016. godine, u 21 časova i 25 minuta, ukazao je na povredu člana 158. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim da odlučite da li je povređen navedeni član.
  Zaključujem glasanje: Niko nije pristupio glasanju.
  Narodna poslanica Nataša Sp. Jovanović, na sednici 27. decembra 2016. godine, u 21 časova i 38 minuta, ukazala je na povredu člana 27. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim da odlučite o ovoj povredi.
  Zaključujem glasanje: Niko nije pristupio glasanju.
  Narodni poslanik Srđan Nogo, na sednici 28. decembra 2016. godine, u 01 časova i 57 minuta, ukazao je na povredu člana 104. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim da odlučite da li je povređen navedeni član.
  Zaključujem glasanje: Niko nije pristupio glasanju.
  Narodna poslanica Nataša Sp. Jovanović, na sednici 28. decembra 2016. godine, u 02 časova i 10 minuta, ukazala je na povredu člana 27. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim da odlučite o ovoj povredi.
  Zaključujem glasanje: Niko nije pristupio glasanju.
  Narodna poslanica Nataša Sp. Jovanović, na sednici 28. decembra 2016. godine, u 02 časova i 35 minuta, ukazala je na povredu člana 27. i 158. stav 4. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim da odlučite o tome.
  Zaključujem glasanje: Niko nije pristupio glasanju.
  Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda ove sednice, saglasno članu 102. Poslovnika, zaključujem Sedmu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini.
  Molim da saslušamo državnu himnu Republike Srbije.
  Poštovani poslanici, ovim smo završili Drugo redovno zasedanje u 2016. godini.
  Želim da vam se zahvalim na zaista posvećenom radu.
  Vidimo se iduće godine.
  Želim vam srećnu Novu godinu i da provedete praznike sa vama najdražim osobama. Hvala vam puno.