Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja , 27.12.2016.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/321-16

4. dan rada

27.12.2016

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 00:00

 • TAGOVI

 • Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja (2016)
 • Dan za glasanje o tačkama 16 do 27 dnevnog reda Sedme sednice Drugog redovnog zasedanja (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmeni Zakona o uređenju sudova (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o javnoj svojini (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o preuzimanju obaveza akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija „HIP – Petrohemija” Pančevo prema privrednom društvu„NIS” a.d. Novi Sad (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Carinskog zakona (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o proceniteljima vrednosti nepokretnosti (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopuni Zakona o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Dan za glasanje o tačkama 1 do 15 dnevnog reda Sedme sednice Drugog redovnog zasedanja (2016)
 • ZAKONI

 • Zakon o proceniteljima vrednosti nepokretnosti
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o javnoj svojini
 • Zakon o izmeni zakona o uređenju sudova
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala
 • Zakon o izmenama i dopunama Carinskog zakona
 • Zakon o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Drugi programski zajam za razvoj i restrukturiranje državnih preduzeća) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Dodatno finansiranje za Projekat autoput Koridor 10) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat izgradnje autoputa E-763 (deonica Surčin-Obrenovac) između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo finansija, kao Zajmoprimca i kineske Export-Import ba
 • Zakon o preuzimanju obaveza akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija “HIP-Petrohemija” Pančevo prema privrednom društvu “Naftna industrija Srbije” a.d. Novi Sad i pretvaranju tih obaveza u javni dug Repu
 • Zakon o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima
 • Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • OBRAĆANJA

  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Idemo dalje. Zatvaramo krug replika. Vi ste izazvali replike.
  Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
  Prelazimo na tačku 13. – PREDLOG ZAKONA O PROCENITELJIMA VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI
  Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici i izveštaje Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
  Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Na Glavu 1, naziv člana 1. i član 1. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, i zajedno narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 1. amandman u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Aleksandra Belačić, zajedno sa ispravkom narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, mr Ivan Kostić, dr Dragan Vesović i prof. dr Miladin Ševarlić, i narodni poslanik Branka Stamenković.
  Reč ima narodni poslanik Zoran Krasić.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Zoran Krasić

  Da ne bih ponavljao načelnu raspravu, mi smo stvarno amandmanima obuhvatili sve članove ovog Predloga zakona, sa ciljem da vas ubedimo, ako je to moguće, nezavisno od naloga koji je došao iz EU da mora ovakav zakon da se donese, jer mi smatramo da ovakav zakon uopšte nije potreban.
  Pazite, u naslovu zakona kaže da je ovo Predlog zakona o proceniteljima vrednosti nepokretnosti. To bi isto bilo kao kada bi se donosio sada zakon o proceniteljima vrednosti polovnih automobila.
  To vam deluje smešno i besmisleno. U uslovima kada je Srbija rekla da je tržišna ekonomija osnovni oblik ekonomskog razmišljanja, gde postoji sukob ponuda i potražnje ili susret ili poljubac ponude i potražnje na tržištu, nametati neke koji treba da budu na jednoj i na drugoj strani arbitri je sa gledišta tržišta neprihvatljivo. To je jedan od razloga.
  Drugi mnogo krupniji razlog jeste polje primene gde treba da se pokažu ovi dilberi, i oni treba da se pokažu u dve, tri oblasti, ali sve te oblasti su privatnog karaktera, pogotovo ona tačka 1. iz člana 3.
  Ja mislim da mi idemo u nešto što je nedozvoljeno mešanje. Mi nemamo potrebe da se mešamo na tržištu povodom ovih stvari, ali pošto je pri kraju, a imamo dosta amandmana, ja ću pokušati da iznesem naše osnovne teze i da pokušam da vas ubedim da povučete ovaj Predlog zakona.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Reč ima narodni poslanik Srđan Nogo.
  ...
  Dveri

  Srđan Nogo

  Poslanička grupa Dveri
  Nema potrebe da se bojite davanja reči poslanicima opozicije. Tu smo, ne bežimo nigde od rasprave, i celu noć smo tu. Tu su i poslanici SRS, tako da ne govorite istinu.
  Brisanje ovog člana zato što je u suprotnosti sa nekim drugim zakonima, smatrate, znači, da procena vrednosti nepokretnosti se može vršiti samo u skladu sa ovim zakonom i da je obavezna. Vidite, ova je odredba u suprotnosti sa zakonskim propisima npr. sa Zakonom o stečaju koji predviđa da se u slučaju procene stečajne mase može angažovati sudski veštak ili sa Zakonom o sudskim veštacima, na osnovu koga postupaju sudski veštaci. Tako da, u postupcima kada se traži njihova procena nepokretnosti. Tako da, mi smatramo da ovo niste dobro osmislili, odnosno samom obrazloženju zakona vi govorite da ovaj zakon donosite zbog banaka. Ja sam to postavljao pitanje uporno – dokle više da se izlazi u korist bankama? Ja sam se obradovao kad sam video da ćete doneti jedan ovakav zakon. Međutim, kada sam video obrazloženje i kada sam video samu sadržinu, moram priznati da sam bio razočaran.
  Evo u ovom članu 1, isključivo jednu takvu odredbu predviđate, morali biste malo da usaglasite ostale zakonske norme, i da usaglasite ovaj zakonski predlog. Sada se postavlja pitanje – zašto vi ovo donosite? Naterala vas je banka, možda vas je naterao američki ambasador. Banke i američki ambasador su vas verovatno naterali da ovo donesete, jer kako drugačije objasniti činjenicu, na koju vi ne odgovarate, a to je da 35.000 evra Vučić mesečno plaća Montgomerija, osam godina mu plaća reket. Zašto?
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Moram na ovo da vas isključim.
  Reč ima narodni poslanik Veroljub Arsić.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Videli su to. Znate, imaju jako dobre izviđače, pionire, šta li već ovi iz Dveri, pa vide šta radi Aleksandar Vučić. Mene zaista oduševljava kako oni to začas preklope nešto, kako to njima odgovara i kako bi to njima zvučalo.
  Imali smo u poslednjih četiri ili pet godina stečaj dve banke. Obe su bile državne. Jedna je Agrobanka, a druga je Razvojna banka Vojvodine. Šta se javlja kao problem? Prvo, država garantuje za sve uloge do 50.000 evra. Iz budžeta Srbije, nadam se da sluša kolega predavanje iz ekonomije, se tih 50.000 evra isplaćuje. Zašto moramo da isplatimo iz budžeta? Zato što su sudski procenitelji i procenitelji banke naduvavali imovinu koja se stavljala pod teret da bi neka ekipa podizala kredite koje nikada neće da vrati.
  Sada neko kaže da je to zbog banaka. Ne, to je zbog građana Srbije. Znači, isključivo zbog građana Srbije. Banka može plasmanom loših kredita da dovede u opasnost i sebe i Republiku Srbiju koja je izdala dozvolu za rad i koja će da pokriva sve njene gubitke do 50.000 evra.
  (Srđan Nogo, s mesta: Šta radi Jorgovanka Tabaković?)
  Nije Jorgovanka Tabaković procenitelj. Znači, Centralna banka je obavestila da se na svake tri godine radi procena vrednosti imovine koja je pod teretom. Da li imate nešto protiv? Nemojte tako.
  Mene iznenađuju pravnici koji žele da se država umeša u obligacioni odnos između dve stranke. Što ne kažu kako su to uradili, recimo, za te kredite u švajcarskim francima, u Mađarskoj. Jeste, Mađarska je otkupila dug jer je imala para. Mi ih nemamo, ali kao što vidite mi smo pravna država i pošto ne možemo kao Skupština da ulazio u obligacioni odnos između dve stranke u postupku, može da uđe sud, što i radi, i to je tačno. Ne mešamo se mi u obligacioni odnos.
  (Srđan Nogo, s mesta: Narodna banka?)
  Ne može ni Centralna banka. Ne može. Jedini koji može da se meša u obligacioni odnos jeste sud. Nemojte da izmišljate. Kako ste dobili tu diplomu?
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Hvala.
  Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na naziv člana 2. i član 2. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i zajedno narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 2. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Nemanja Šarović, Nataša Jovanović i Dubravko Bojić, zajedno narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, mr Ivan Kostić, dr Dragan Vesović i prof. dr Miladin Ševarlić i narodni poslanik Branka Stamenković.
  Reč ima narodni poslanik Srđan Nogo.
  ...
  Dveri

  Srđan Nogo

  Poslanička grupa Dveri
  Banka ima pravo na glavnicu i kamatu. Ne govorite istinu. Šalite se sa prezaduženim ljudima, kao što se šalite sa penzionerima. Znate, smanjenje penzija je ozbiljna stvar i ja se ne bih sa tim šalio i ne bih se šalio sa ljudima koji su prezaduženi kod banaka.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Reč ima narodni poslanik Veroljub Arsić.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Ne šalim se ni ja, ali se ne bavim populizmom radi sticanja glasova. Imali smo ovde izmene i dopune Zakona o korisnicima finansijskih usluga. Doterali smo do maksimuma koliko je to mogla država da interveniše na onaj način na koji ima pravo Skupština. Nemojte da pričate da može Centralna banka da se umeša. Nema pravo. Centralna banka vodi računa o zakonitosti poslovanja banaka, njenoj likvidnosti i bonitetu koji ta banka ima na našem tržištu. Znači, o tome vodi računa. U obligacioni odnos između dve stranke ni država, ni banka ne mogu da se mešaju, nego samo sud. Meni zaista nije jasno šta vi hoćete od nas.
  Jedino što država može da se umeša jeste da otkupi dugove građana, ali onda ne možete od jednih, već morate od svih. Imamo li mi para za tako nešto? Nemamo. Nemojte da izmišljate.
  Još jedna stvar. Pazite, 2012. godine kamata na kredite u dinarima je bila između 32 i 36%, a danas je 10%, sa deviznom klauzulom od 12 do 15%, danas je 7,5%, bez obezbeđenja, a onda kažete kako smo mi smanjili plate i penzije. Nismo svima smanjili penzije. Nekima su veće nego ikada, i to je otprilike milion i 200.000 ljudi, ali sada – da li je bolje da imamo kamate sa 30% ili 35% na dinarske uloge, da imamo na deviznu klauzulu 12 do 15%, da imamo inflaciju 10 do 12%, da zadužujemo državu ili kroz sva ta smanjenja kamata koje je trpelo stanovništvo sada ostaje njima. Znači, svakom građaninu koji je imao kredit, makar 100.000 dinara, 20.000 dinara ostaje njemu za njegove potrebe. Ko tu ekonomsku logiku ne razume, ne može ni da razume zašto je SNS …
  (Zoran Krasić, s mesta: Vreme.)
  Vreme je odlično napolju, gospodine Krasiću.
  … Zašto je SNS i pored svih nepopularnih mera pobedila sa apsolutnom većinom na izborima koji su održani pre samo šest ili sedam meseci. Rezultat se računa, ne obećanja i ne demagogija. Vi se time bavite.