Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja , 27.12.2016.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/321-16

4. dan rada

27.12.2016

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 00:00

 • TAGOVI

 • Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja (2016)
 • Dan za glasanje o tačkama 16 do 27 dnevnog reda Sedme sednice Drugog redovnog zasedanja (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmeni Zakona o uređenju sudova (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o javnoj svojini (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o preuzimanju obaveza akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija „HIP – Petrohemija” Pančevo prema privrednom društvu„NIS” a.d. Novi Sad (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Carinskog zakona (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o proceniteljima vrednosti nepokretnosti (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopuni Zakona o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Dan za glasanje o tačkama 1 do 15 dnevnog reda Sedme sednice Drugog redovnog zasedanja (2016)
 • ZAKONI

 • Zakon o proceniteljima vrednosti nepokretnosti
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o javnoj svojini
 • Zakon o izmeni zakona o uređenju sudova
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala
 • Zakon o izmenama i dopunama Carinskog zakona
 • Zakon o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Drugi programski zajam za razvoj i restrukturiranje državnih preduzeća) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Dodatno finansiranje za Projekat autoput Koridor 10) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat izgradnje autoputa E-763 (deonica Surčin-Obrenovac) između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo finansija, kao Zajmoprimca i kineske Export-Import ba
 • Zakon o preuzimanju obaveza akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija “HIP-Petrohemija” Pančevo prema privrednom društvu “Naftna industrija Srbije” a.d. Novi Sad i pretvaranju tih obaveza u javni dug Repu
 • Zakon o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima
 • Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • OBRAĆANJA

  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Đorđe Milićević

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem, gospodine Krasiću. Vreme.
  Na član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Aleksandra Belačić.
  Na osnovu člana 163. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo odbacio je ovaj amandman, a odbačeni amandmani ne mogu biti predmet rasprave i o njima se ne glasa, član 163. stav 4. Poslovnika.
  Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
  Prelazimo na 10. tačku dnevnog reda.
  Primili ste amandmane koji su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.
  Pisanim putem amandman na član 26. povukli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta, i mr Marko Milenković.
  Primili ste izveštaje Odbora.
  Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Na član 1. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Dubravko Bojić, zajedno narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, mr Ivan Kostić, dr Dragan Vesović i prof. dr Miladin Ševrlić, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Da)
  Reč ima narodni poslanik Zoran Krasić. Izvolite.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Zoran Krasić

  Ovaj uvodni član je vrlo važan, jer pokazuje arhitekturu zašto se ovo menja. Ovo se opet menja zbog nečega, a ja moram da vam skrenem pažnju i kad su se donosili ovi propisi ja sam tada upozoravao predlagača zakona u to vreme kakvi će problemi biti ako se prave dupli poreski organi i koje sve posledice mogu da budu. I tad me nisu slušali, a znam da me i danas vi ne slušate, ali da vam samo skrenem pažnju, vama iz Ministarstva koji ipak nešto i znate. Ova kategorija koju vi koristite u zakonu, a to je izvorni javni prihod jedinice lokalne samouprave, taj termin ne postoji. Zašto ne postoji? Zato što vi ne znate da postoji Zakon o finansiranju lokalne samouprave. On kaže ovako – izvorni prihod.
  Zapamtite, ovo sve što radite je u suprotnosti sa Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi. Izvorni prihod je nešto što pripada jedinici lokalne samouprave. Ona je slobodna i da odredi, slobodna je i da naplati. Ne može da bude drugostepeni organ neka komisija pri Ministarstvu finansija. Ulazite u ono što je lokalna samouprava i što je zagarantovano. To sam ja pričao i onom Dinkiću, nije shvatao, nije želeo da čuje. Ovom promenom, gde drugostepeni postupak iz područnih jedinica vraćate navodno u Ministarstvo finansija, napravićete još veću štetu.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Đorđe Milićević

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem, kolega Krasiću.
  Na član 2. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Miljan Damjanović, zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe Dveri, zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe DS i narodni poslanik Zoran Živković i narodni poslanik Saša Radulović.
  Reč ima narodna poslanica Vjerica Radeta. Izvolite.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Vjerica Radeta

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Radi se zapravo o članu 3. koji se menja članom 2. koji smo mi želeli da brišemo, a član 3. kaže da, ako ovim zakonom nije drukčije propisano, poreski postupak se sprovodi po načelima i u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak, odnosno u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje inspekcijski nadzor.
  Mi i da nismo bili mišljenja da treba predložiti brisanje svih predloženih članova, svakako bismo predložili brisanje ovog člana, zato što nema potrebe i jedanput sam ovde raspravljala već o supstidijarnoj primeni Zakona o opštem upravnom postupku i prosto je nepotrebno da se u nekom drugom zakonu kaže da će se primenjivati te odredbe koje su, naravno, obavezujuće.
  Vi ne prihvatate naš amandman, zato što kažete da se navedenom izmenom vrši usklađivanje sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru, koji je počeo da se primenjuje 30. aprila 2016. godine. Ako je ovo zaista razlog zbog čega tražite ove izmene, onda pitanje koje smo već postavljali kada su neki drugi predlozi zakona bili u pitanju – šta ste radili od 30. aprila 2016. godine do danas? Da li je u tom periodu postojao pravni vakum? Da li je nadležni državni organ mogao išta da radi u tom periodu?
  Dakle, ako nije ovo što pitam da li je, onda je ovo nepotrebno. Ako insistirate na ovome, onda znači da je država bila u problemu da pola godine nisu mogle funkcionisati određene službe, zato što nije bio upodobljen ovaj član 3. kojim to sada radite.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Đorđe Milićević

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem, koleginice Radeta.
  Na član 3. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Božidar Delić, zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe Dveri, zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe DS, narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović i narodni poslanik Marijan Rističević.
  Reč ima narodna poslanica Vjerica Radeta. Izvolite.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Vjerica Radeta

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Ja jedva nađoh, gledajući ovaj član 11. koji se menja članom 3, šta je to promenjeno, kad ono već u prvom redu - poreska uprava u okviru poslova državne uprave vodi prvostepeni, pa ste onda precrtali - i drugostepeni poreski postupak. To je suština promene ovog člana.
  Mi mislimo i govorili smo i u načelnoj raspravi o tome da to ne bi bilo potrebno čak i da nismo mislili, opet ponavljam, da nam ne treba ovaj zakon. Vi kažete da naš amandman ne bi mogao biti prihvaćen zato što umesto dosadašnjeg drugostepenog poreskog organa obrazovanog pri poreskoj upravi, ta drugostepena nadležnost, nadležnost drugostepenog organa propisuje se Ministarstvu finansija kao nezavisnom organu za rešavanje u drugom stepenu u poreskom postupku.
  Izvinite, ko garantuje i u odnosu na koga je Ministarstvo finansija nezavisno, a u odnosu na koga je poreska uprava bila zavisna. I, opet pitanje da li ste vi trpeli da se radi nešto nezakonito, jer ovo što nam sada objašnjavate pokazujete zapravo da niste radili u skladu sa zakonom, da niste imali nezavisan organ koji je radio kao drugostepeni organ. Onda moramo da se pitamo kako je moguće da je Vujović danas ministar, ako vi sada otkrivate da je u okviru Ministarstva i poreskoj upravi da je rađeno nešto što nije u skladu sa zakonom. Ako nisam u pravu za ovo što sam rekla, onda je izmena ovog zakona i ovog člana, apsolutno nepotrebna i suvišna.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Đorđe Milićević

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem, koleginice Radeta.
  Reč ima podnosilac amandmana narodni poslanik Marijan Rističević. Izvolite.
  ...
  Narodna seljačka stranka

  Marijan Rističević

  Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
  Zahvaljujem.
  Dame i gospodo, s obzirom da je kasno, bolje reći da je rano, ja ću dati moj doprinos i skratiti ovo obrazloženje amandmana. Hvala.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Đorđe Milićević

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Reč ima podnosilac amandmana poslanik Srđan Nogo. Izvolite.
  ...
  Dveri

  Srđan Nogo

  Poslanička grupa Dveri
  Zaista se postavlja pitanje kroz ceo zakon se provejava ta devolutivnost. Znači, da se kao drugostepeni organ više ne uzima poreska uprava već Ministarstvo finansija.
  Kažem, vrlo je zanimljivo kaže Ministarstvo finansija kao nezavisni organ, drugostepeni organ. Kako je to moguće, kada je poreska uprava organ uprave u sastavu Ministarstva finansija. Vrlo je to diskutabilno i zanimljivo. Znači, čemu ta zakonska izmena. Ne vidim da je na neki način bilo kome dodatno zaštićeno pravo, zato što je drugostepeni organ Ministarstva finansija. Moglo je da ostane i onako kako je do sada bilo, ali u najgorem slučaju zašto ne bi svi upravni akti države bili pod upravom suda. Ali, mislim da je ovde poreska uprava kao prethodno rešenje bilo bolje. Ali dobro, vi ste tako izabrali. Možda nalaže EU zaista toliko već kompetentan za EU nisam.