Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja , 27.12.2016.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/321-16

4. dan rada

27.12.2016

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 00:00

 • TAGOVI

 • Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja (2016)
 • Dan za glasanje o tačkama 16 do 27 dnevnog reda Sedme sednice Drugog redovnog zasedanja (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmeni Zakona o uređenju sudova (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o javnoj svojini (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o preuzimanju obaveza akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija „HIP – Petrohemija” Pančevo prema privrednom društvu„NIS” a.d. Novi Sad (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Carinskog zakona (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o proceniteljima vrednosti nepokretnosti (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopuni Zakona o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Dan za glasanje o tačkama 1 do 15 dnevnog reda Sedme sednice Drugog redovnog zasedanja (2016)
 • ZAKONI

 • Zakon o proceniteljima vrednosti nepokretnosti
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o javnoj svojini
 • Zakon o izmeni zakona o uređenju sudova
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala
 • Zakon o izmenama i dopunama Carinskog zakona
 • Zakon o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Drugi programski zajam za razvoj i restrukturiranje državnih preduzeća) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Dodatno finansiranje za Projekat autoput Koridor 10) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat izgradnje autoputa E-763 (deonica Surčin-Obrenovac) između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo finansija, kao Zajmoprimca i kineske Export-Import ba
 • Zakon o preuzimanju obaveza akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija “HIP-Petrohemija” Pančevo prema privrednom društvu “Naftna industrija Srbije” a.d. Novi Sad i pretvaranju tih obaveza u javni dug Repu
 • Zakon o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima
 • Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • OBRAĆANJA

  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Na član 27. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Miljan Damjanović.
  Na osnovu člana 163. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo odbacio je ovaj amandman, a odbačeni amandmani ne mogu biti predmet rasprave i o njima se ne glasa.
  Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, u pojedinostima i u celini.
  Prelazimo na 9. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST
  Primili ste amandmane i primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
  Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Na član 1. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Božidar Delić, zajedno narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, mr Ivan Kostić, dr Dragan Vesović i prof. dr Miladin Ševarlić i zajedno narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Goran Ćirić, Radoslav Milojičić, Goran Ješić, Balša Božović, Maja Videnović, Nataša Vučković, Tomislav Žigmanov, Vesna Marjanović, Dušan Petrović i Veroljub Stevanović.
  Reč ima narodni poslanik Vjerica Radeta.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Vjerica Radeta

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Čitajući razloge za donošenje ovog zakona, o kojom smo sada počeli raspravu, nekako mi dođe žao vas iz Vlade šta vi zapravo morate da trpite i ovde da prenosite na skupštinsku većinu.
  Osnovni razlozi, kažete, za donošenje ovog zakona, problemi koje bi zakon trebalo da reši, odnosno ciljevi koji se zakonom postižu su dalje usaglašavanje sa propisima EU, koji uređuju oblast itd.
  Dakle, vi sve što radite, radite po nalogu EU. Da li je moguće da vam oni bar kažu da uradite neki zakon koji će potrajati bar do prolećnih dana? Neverovatno je, svaki čas menjate zakone. Oni okom, vi skokom. Dajte nešto malo u interesu građana Srbije, pustite tu EU. Niti će Srbija ući u EU, niti će EU uskoro biti. Gledajte od čega se živi i od čega narod živi.
  Šta ste predvideli u ovom članu čije smo brisanje mi tražili? Ovde se govori o poreskim obveznicima, strancima koji imaju sedište u Republici Srbiji. Sada, između ostalog, zašto vi menjate zakon? Kaže – smatra se da obveznik obavlja delatnost i kada je vrši u okviru poslovne jedinice, pisalo je, a vi kažete u okviru stalne poslovne jedinice.
  Pošto pre nije pisalo privremene, znači podrazumevalo se da je stalna. Šta vam sada recimo znači ova izmena? Tek da bi nešto napisali, tek da bi eto mi imali čime da se bavimo ovde. Stalnom poslovnom jedinicom iz ovih prethodnih stavova smatra se organizacioni deo pravnog lica …
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Vreme.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Vjerica Radeta

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Vreme? Dobro, ima vremena, duga je noć. Hvala.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Hvala puno.
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  ...
  Narodna seljačka stranka

  Marijan Rističević

  Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
  Dame i gospodo narodni poslanici, u cilju efikasnijeg rada, odustajem od diskusije po ovom amandmanu.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Đorđe Milićević

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem kolega Rističeviću.
  Na član 2. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, narodni poslanik Marijan Rističević, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nataša Jovanović, zajedno narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, mr Ivan Kostić, dr Dragan Vesović i prof. dr Miladin Ševarlić i zajedno narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Goran Ćirić, Radoslav Milojičić, Goran Ješić, Balša Božović, Maja Videnović, Nataša Vučković, Tomislav Žigmanov, Vesna Marjanović, Dušan Petrović i Veroljub Stevanović.
  Reč ima narodni poslanik Zoran Krasić. Izvolite.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Zoran Krasić

  Gospodine Milićeviću, dobro jutro, dobro nam došli. Jel ste poranili?
  Ovaj zakon je donet 2005. godine i više puta je menjan, da ne pominjem koliko je puta menjan. Prosto je neverovatno da se sada otvara pitanje poslovne jedinice, stalna poslovna jedinica, stranac koji obavlja delatnost ovde i koji je obveznik plaćanja poreza na dodatu vrednost.
  Prosto je neverovatno da se sada otvara pitanje poslovne jedinice, stalna poslovna jedinica, stranac koji obavlja delatnost ovde i koji je obveznik plaćanja poreza na dodatu vrednost. Zar je moguće da se tek u 2016. godini zaključilo da je ovo potrebno na ovakav način regulisati, imate sedam, osam članova gde nešto menjate, a to sve već postoji. Sve već postoji.
  I samo da vam skrenem pažnju da u proceduri donošenja postoji i zakon Rasima LJajića o poslovnom sedištu nastanjivanju i uslugama, tako nešto, o uslugama. I tamo se kaže da je to krovni zakon, daju se neki uslovi, ali otprilike sistem je svaka firma iz Austrije i firma iz Srbije mi smo braća. Možemo mi tamo da radimo, možete vi da radite, možemo mi da radimo tamo ono što vi kažete, a vi ovde možete da radite šta god hoćete. Bukvalno rečeno. I meni uopšte nije jasno šta ste ovo hteli da postignete?
  Naravno, kasnije ćemo mi da rasčegijamo neke odredbe, nikad vi ne grunete u prvoj odredbi sa nečim, to tamo zavlačite negde u sedmom, osmom članu. Ali, mi smo danas saznali jednu veliku stvar. Da se za neke robe akciza plaća na granici, a za neke da se i kasnije plaća akciza kako se povećava stepen obrade. A za te situacije kada se akciza samo plaća na granici, postoji PDV.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Đorđe Milićević

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Da li još neko želi reč po ovom amandmanu? (Ne.)
  Na član 3. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Petar Jojić. I zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Reč ima narodni poslanik Zoran Krasić. Izvolite.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Zoran Krasić

  Pa kad smo kod ovog člana, ovde promovišete poreskog punomoćnika, ali samo da vam skrenem pažnju. Mi na dnevnom redu imamo i carinski zakonik, izmene i dopune. Tamo ubiste poreskog punomoćnika, tamo njega izbacujete iz zakona. Jel su pod jednim krovom pisani ovi predlozi zakona? Zar je moguće da istog dana u dva različita zakona u jednom definišete taj pojam, ubacujete ga, a on postoji odavno u Zakonu o PDV, a tamo ga brišete u Carinskom zakonu. Eto, vidite šta se radi. Sve što je brzo to je kuso. Ovde se ne vidi sistem, to je najveći problem.
  I da završim onu malopre priču. Znači, propisi o akcizama poznaju mogućnost da se akciza plati samo na granici i da svi oni kasnije u prometu plaćaju samo PDV na ono što su ugradili u konačni proizvod. Nešto drugo je ovde u pitanju, nije ovde borba protiv bitke, nije ovde kako da oporezujete divku kao dodatak kafi. Nešto drugo se tu valja. Mnogo opasnije.
  Samo da znate, u Srbiji je iskustvo kad se ovako nešto radi na ovaj način sa 126 glasova, a verujte mi imam iskustva, upozoravao sam i ranije i oko Zakona o uređenju sudova i da vam ne pričam šta sam sve upozoravao i desilo se baš onako kako sam upozoravao, zapamtite ovde će da rade pištolji. Vi ćete biti krivi kad prorade pištolji.