Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja , 27.12.2016.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/321-16

4. dan rada

27.12.2016

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 00:00

 • TAGOVI

 • Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja (2016)
 • Dan za glasanje o tačkama 16 do 27 dnevnog reda Sedme sednice Drugog redovnog zasedanja (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmeni Zakona o uređenju sudova (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o javnoj svojini (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o preuzimanju obaveza akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija „HIP – Petrohemija” Pančevo prema privrednom društvu„NIS” a.d. Novi Sad (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Carinskog zakona (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o proceniteljima vrednosti nepokretnosti (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopuni Zakona o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Dan za glasanje o tačkama 1 do 15 dnevnog reda Sedme sednice Drugog redovnog zasedanja (2016)
 • ZAKONI

 • Zakon o proceniteljima vrednosti nepokretnosti
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o javnoj svojini
 • Zakon o izmeni zakona o uređenju sudova
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala
 • Zakon o izmenama i dopunama Carinskog zakona
 • Zakon o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Drugi programski zajam za razvoj i restrukturiranje državnih preduzeća) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Dodatno finansiranje za Projekat autoput Koridor 10) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat izgradnje autoputa E-763 (deonica Surčin-Obrenovac) između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo finansija, kao Zajmoprimca i kineske Export-Import ba
 • Zakon o preuzimanju obaveza akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija “HIP-Petrohemija” Pančevo prema privrednom društvu “Naftna industrija Srbije” a.d. Novi Sad i pretvaranju tih obaveza u javni dug Repu
 • Zakon o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima
 • Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Nisam povredila Poslovnik, radimo 13 sati. Počeli smo jutros od glasanja. Da, da.
  Na član 27. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su Zoran Živković, Saša Radulović i zajedno poslanici poslaničke grupe Dveri i zajedno poslanička grupa DS.
  Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
  Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o javnoj svojini podneli poslanici.
  Primili ste izveštaje nadležnih odbora,mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
  Pošto je Skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika, otvaram pretres predloga zakona u pojedinosti.
  Na član 1. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Momčilo Mandić, zajedno poslanici poslaničke grupe
  Dveri, zajedno poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović, Zdravko Stanković i zajedno poslanici poslaničke grupe DS.
  Reč ima narodni poslanik Vjerica Radeta.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Vjerica Radeta

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Opet imamo istu situaciju. Opet tražite produženje roka. Mi opet mislimo da ovaj zakon nije trebalo donositi, da je ovo neozbiljno, da ćete vi i posle usvajanja ovog predloga da stavite i ovo kao jedan od usvojenih zakona, kao što ste to radili kada ste donosili ovo što sada menjate.
  Vi kažete da ne prihvatate naš amandman iz razloga što se Predlogom zakona produžava rok za podnošenje zahteva za upis prava javne svojine autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave i svojine javnih preduzeća i društava, kapitala i njihovih zavisnih društava.
  Vi nas niste ubedili da ovaj rok nećete ponovo produžavati jer nemamo obrazloženje zašto je došlo do toga da ovaj rok iz postojećeg zakona nije poštovan.
  Takođe pitanje za Vladu, zašto, kad već znate, ako znate, da ćete morati menjati neki zakon, zašto ne pratite, zašto ne naložite službama, pošto vi sve zakone menjate, svuda produžavate rokove, zašto ne naložite službama da vam to uredno prate pa da ne dođete u vakum kao što smo evo sad sa ovim zakonom, gde su rokovi istekli 6. oktobra 2016. godine, danas je 26. ili koji decembar, 27. decembar. Bar toliko vodite računa, čim donesete, čim Skupština usvoji zakon na vaš predlog, odmah dajte službama i kažite, pošto mi znamo da je ovo zakon reda radi, pošto mi znamo da se ovo neće primenjivati, vodite računa, na vreme nas alarmirajte da nas tamo oni poslanici ne prozivaju da ne vodimo računa i ne radimo svoj posao.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Vreme.
  Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić.
  ...
  Socijaldemokratska stranka

  Marko Đurišić

  Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka
  Naravno, ovo je još jedan u nizu istih zakona, produženje rokova koji su istekli ili treba da isteknu, bez obrazloženja zašto se to desilo i ko je za to odgovoran.
  Ovde konkretno, u ovom zakonu od tri člana, govori se o produženju roka u kojima autonomna pokrajina, jedinice lokalne samouprave, odnosno javna preduzeća i društva kapitala, imaju pravo da do kraja sledeće godine novi rok u kome podnose zahtev za upis prava javne svojine.
  Ponavljamo pitanje na koji nemamo odgovor - koliko je to jedinica lokalne samouprave završilo ovaj posao? O kojem broju jedinica se radi koje nisu to uradile? U obrazloženju zakona nema nijedna jedina analiza u koliko slučajeva će se ovo dešavati, zbog koliko opština, odnosno jedinica lokalne samouprave se ovo radi, koliko javnih preduzeća nije u potpunosti ili nije uopšte ovo uradilo i koliki je posao uradila AP Vojvodina. Bez toga, naravno, ne možete da dobijete našu podršku za produženje ovog roka. Jer, koja je garancija da za godinu dana, ne daj Bože da ova ista Vlada upravlja Srbijom, dođete i tražite novo produženje? Koja je garancija da će se u narednih godinu dana ovaj posao završiti?
  Ništa u ovom zakonu i ne govori o hitnosti. Rečenica koju vi tražite - donošenje ovog zakona po hitnom postupku mogao bi da prouzrokuje štetne posledice po rad organa i organizacija. Koje? Koje štetne posledice? Imovina Republike Srbije, da li će se lokalne samouprave upisati na nju i iskoristiti svoje pravo? U krajnjoj liniji ne pravi nikakvu štetu, sem tim jedinicama lokalne samouprave, odnosno javnim preduzećima. Zato smatram da je bilo bolje da ovakav zakon nikada nije došao na dnevni red Skupštine.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Na član 1. amandman je podneo poslanik Marijan Rističević.
  Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević.
  ...
  Narodna seljačka stranka

  Marijan Rističević

  Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
  Ja sam hteo ovo da raspravim sa gospodinom Radulovićem, ali on junački uteče. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Na član 2. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Marko Milenković, zajedno poslanici Poslaničke grupe Dveri, zajedno Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Zdravko Stanković i Nenad Konstantinović, i zajedno Poslanička grupa Demokratska stranka, Zoran Živković i Branka Stamenković.
  Reč ima narodni poslanik Marko Milenković.

  Marko Milenković

  Dame i gospodo narodni poslanici, podnetim amandmanom predlažemo brisanje člana 2, jer je stav SRS da ne postoji nijedan opravdani razlog za bilo kakvu izmenu ovog zakona.
  Ako imate u vidu da je zakon donet 2011. godine, da su izmene vršene 2013, zatim 2014. godine, da predlažete njegove izmene sada, zar ne mislite da je bilo i previše vremena da se ispune zakonom propisane odredbe? Sada ćete se vi verovatno pozvati na navode iz obrazloženja za odnošenje zakona, a to je da veliki broj navedenih subjekata nisu podneli zahteve za upis prava svojine u javnoj evidenciji o nepokretnostima i pravima na njima i time nisu ostvarili pravo na upis svojine, te vam je potrebno da se produže rokovi jer su istekli 6. oktobra 2016. godine.
  Sad pitam ja vas, ako su ti subjekti AP i jedinice lokalne samouprave, koje su uglavnom pod vašom nadležnošću, zašto ih niste naterali da do sada podnesu zahteve za upis prava svojine? Ko je odgovoran? Verovatno niko. Ako penzioner ne plati račun za struku koji prelazi 200 dinara, iznos od 10.000 dinara, vi ćete ići da mu isečete struju, a ovde ćete zbog očiglednih propusta opštinskih funkcionera, po sistemu niko nije kriv, osloboditi krivce.
  Interesantno je da se Vlada u obrazloženju za neprihvatanje ovog amandmana poziva na to da je celishodno da se lokalnim samoupravama omogući zahtev za upis u naknadnom roku. Možda bi razumeli da predlažete produženje roka za dva, tri meseca i da se taj posao koji su bili dužni da urade odradi. Ovako, vi dalje podstičete njihovu neodgovornost, nerad. Izgleda da oni koji vode pokrajinu i lokalne samouprave u Srbiji imaju svakakva prava, dok građani Srbije plaćaju i na mostu i na ćupriji.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Reč ima narodni poslanik Srđan Nogo.
  ...
  Dveri

  Srđan Nogo

  Poslanička grupa Dveri
  Smatramo da je rok od pet godina za upis prava javne svojine od strane AP, odnosno lokalne samouprave sasvim dovoljan i sasvim primeren, te da nema potrebe da se taj rok dalje produžava. Zato smatramo da treba obrisati ovaj član, odnosno da ovaj zakon nije ni bio potreban.
  Postavljamo jedno pitanje – da li je moguće da npr. jedna jedinica lokalne samouprave sa svim resursima sa kojima raspolaže, znači i budžetom i svim što joj stoji na raspolaganju, nije u stanju da za pet godina upiše pravo svojine? To je jedno vrlo zanimljivo pitanje, pogotovo što je u većini lokalnih samouprava identična vlast po vertikali. Kao u Republici, tako sada i na teritoriji AP Vojvodine, a tako i po velikoj većini lokalnih samouprava SNS vrši vlast.
  Ja postavljam pitanje, dokle će građani biti žrtve nesposobnih kadrova koji upravljaju lokalnim samoupravama, koji upravljaju pokrajinskom administracijom? Doduše, pokrajinskom administracijom vi upravljate tek par meseci, pa tu mogu da razumem da ne snosite tu odgovornost, jer je snose neki prethodni koji su tu bili, ali za jedinice lokalne samouprave vi apsolutno snosite odgovornost. Kako je moguće pet godina da ne može da se upiše pravo javne svojine? Zašto stalno produžavanje rokova? Šta rade ti ljudi onda u jedinicama lokalne samouprave?
  Meni je drago da se neki ministri u Vladi slažu sa mnom i klimaju glavom, ali prosto mi moramo da ukažemo ko ne radi odgovorno svoj posao. Hajde da zamenimo, nije sporno, evo, produžimo im taj rok, ali sve koji nisu izvršili obavezu u predviđenom roku hajde da zamenimo, da neko odgovara. Da kažemo – dobro, smenjeni su i razrešeni su ti, ti, ti, i ti, zato što su loše radili svoj posao i zato što smo zbog njih morali da donesemo jedan ovakav zakon. Morali smo da donesemo, jer neko u sistemu države, odnosno lokalne samouprave i pokrajinske administracije nije radio posao i on će odgovarati, a mi smo morali da donesemo zakon zbog njegovog nerada. Kada vi prozovete te ljude zbog nerada, apsolutno zaslužujete aplauz i onda razumem jedan ovakav zakon. Ovako, apsolutno dokle više da traje ta agonija nesposobnih lica? Naravno, ne možete vi za sve da odgovarate, ali moramo da priznamo da sada snosite svu odgovornost za vlast u Srbiji.