Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja , 27.12.2016.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/321-16

4. dan rada

27.12.2016

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 00:00

 • TAGOVI

 • Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja (2016)
 • Dan za glasanje o tačkama 16 do 27 dnevnog reda Sedme sednice Drugog redovnog zasedanja (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmeni Zakona o uređenju sudova (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o javnoj svojini (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o preuzimanju obaveza akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija „HIP – Petrohemija” Pančevo prema privrednom društvu„NIS” a.d. Novi Sad (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Carinskog zakona (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o proceniteljima vrednosti nepokretnosti (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopuni Zakona o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Dan za glasanje o tačkama 1 do 15 dnevnog reda Sedme sednice Drugog redovnog zasedanja (2016)
 • ZAKONI

 • Zakon o proceniteljima vrednosti nepokretnosti
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o javnoj svojini
 • Zakon o izmeni zakona o uređenju sudova
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala
 • Zakon o izmenama i dopunama Carinskog zakona
 • Zakon o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Drugi programski zajam za razvoj i restrukturiranje državnih preduzeća) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Dodatno finansiranje za Projekat autoput Koridor 10) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat izgradnje autoputa E-763 (deonica Surčin-Obrenovac) između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo finansija, kao Zajmoprimca i kineske Export-Import ba
 • Zakon o preuzimanju obaveza akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija “HIP-Petrohemija” Pančevo prema privrednom društvu “Naftna industrija Srbije” a.d. Novi Sad i pretvaranju tih obaveza u javni dug Repu
 • Zakon o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima
 • Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • OBRAĆANJA

  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Đorđe Milićević

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Miroslava Stanković Đuričić.
  Na član 163. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo odbacio je ovaj amandman, a odbačeni amandmani ne mogu biti predmet rasprave i o njima se ne glasa. Član 163. stav 4. Poslovnika o radu Narodne skupštine.
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i o pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, u pojedinostima i u celini.
  Prelazimo na 12. tačku dnevnog reda - Predlog zakona o izmenama i dopunama Carinskog zakona.
  Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.
  Pisanim putem amandman na član 41. povukli su narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nataša Jovanović.
  Primili ste izveštaje odbora.
  Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Na član 1. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nemanja Šarović i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 2. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Aleksandra Belačić, zajedno narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojčić, Marija Janjušević, mr Ivan Kostić, Dragan Vesović i prof. Miladin Ševarlić i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe DS.
  Reč ima narodna poslanica Vjerica Radeta. Izvolite.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Vjerica Radeta

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Ovaj Predlog zakona o izmenama i dopunama Carinskog zakona, četvrti po redu, takođe je iznuđen od strane Evropske komisije. Sami ste tako napisali da je to razlog zbog kojeg donosite ovaj zakon, a onda ste objašnjavali zašto ste ga predložili po hitnom postupku. Kažete - da bi se Carinski zakon uskladio sa drugim propisima koji su od uticaja na postupanja carinskih organa, kao što su Zakon o prekršajima, Zakon o inspekcijskom nadzoru, Zakon o zaštiti podataka ličnosti i drugi.
  I sad čovek da ne poveruje da je moguće da je u pravnom saobraćaju u Srbiji bio Carinski zakon koji nije bio u skladu sa Zakonom o prekršajima, o inspekcijskom nadzoru, o zaštiti podataka o ličnosti. Da smo vam mi slučajno rekli da vam je zakon u koliziji sa ovim zakonima koje sam nabrojala, vi bi skakali u oči, mi ne podnosimo što ste vi napredni, što ste vi uspešni, itd, a kada vi to kažete onda ne zna čovek kako da reaguje. Ko nam garantuje da i ovo što nam danas predlažete, što ste dobili kao nalog EU, odnosno Evropske komisije, kao što ste napisali, da to nije u suprotnosti sa drugim pravnim aktima, sa drugim zakonima. Daj Bože da je u skladu sa Ustavom Republike Srbije, s obzirom da vama nije strano ni da predložite i ovde usvojite neustavne zakone.
  Dakle, ove primedbe su mogle biti iznete uz svaki drugi član koji ovde menjate, a ovaj mi je drugi po redu nekako bio najpriličniji.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Đorđe Milićević

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem, koleginice.
  Na član 3. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Dubravko Bojić, zajedno narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, mr Ivan Kostić, dr Dragan Vesović i prof. dr Miladin Ševarlić i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 4. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Miljan Damjanović, zajedno narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, mr Ivan Kostić, dr Dragan Vesović i prof. dr Miladin Ševarlić i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 5. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Božidar Delić, zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe Dveri i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 6. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nataša Jovanović, zajedno narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, mr Ivan Kostić, dr Dragan Vesović i prof. dr Miladin Ševarlić i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe DS.
  Reč ima narodni poslanik Zoran Krasić. Izvolite.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Zoran Krasić

  Podneli smo ovaj amandman da bi samo skrenuli pažnju da mangupski način, jer se poziva predlagač na Zakon o opštem upravnom postupku koji više ne postoji u pravnom prometu, a ne pozivaju se na važeći zakon iz 2016. godine kada definišu ko je drugostepeni organ i ko odlučuje o žalbi. Znači, predlagač ne zna koji je zakon na snazi, koji je zakon u primeni, ali predlagač ne zna još jednu stvar. I kod poreskih propisa i kod ovih carinskih propisa i prvostepeni i drugostepeni postupak se nalazio, ako mogu tako da kažem, kod poreske uprave i kod uprave carina samo zbog efikasnosti i zbog potrebe učesnika u postupku. Ovako ste drugostepeni postupak preselili u Beograd. Izgubićete efikasnost, i te kako ćete izgubiti efikasnost.
  Pošto znam sa kim imam posla, samo se plašim šta će biti po upravnim sporovima, šta će tek tu da se dešava. Nadam se da još nešto malo ostalo čestitih sudija u upravnom sudu.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Đorđe Milićević

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Na član 7. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Petar Jojić, zajedno narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, mr Ivan Kostić, dr Dragan Vesović i prof. dr Miladin Ševarlić i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe DS.
  Reč ima narodni poslanik Vjerica Radeta. Izvolite.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Vjerica Radeta

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Ovo je član koji se zapravo odnosi na član 19. osnovnog zakona, a član 19. govori o obavezujućem obaveštenju, o svrstavanju robe i poreklu robe. I onda je to naravno detaljno razrađeno na zahtev carinskog organa, radi primene OES odnosno OEP u carinskom postupku, lice kome je izdato obavezujuće obaveštenje mora da dokaže, pa onda kažu šta, i tako dalje, lice kome je izdato obavezujuće obaveštenje koje je prestalo da važi na osnovu stava 8. ovog člana može da koristi to obaveštenje šest meseci od dana prestanka njegove važnosti i tako dalje, da ne čitam sve to, prosto nema se vremena toliko. Obavezujuće obaveštenje pod uslovima propisanim u stavu 9. i 10. ovog člana može se upotrebiti isključivo za određene potrebe, ali se briše poslednji stav ovog člana koji kaže - protiv odluke iz stava 1. ovog člana, podnosilac zahteva može izjaviti žalbu ministarstvu.
  I sad, pitamo, zašto ste ovo brisali? Da li to znači da ova odluka iz tog prvog stava je prvostepena i pravosnažna i izvršna i konačna, da nema mogućnosti da se uloži žalba na takvu odluku. Nekako nam to nije logično, a nije bogami ni u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku i zato smo predložili da se ovaj član briše i tako bismo uradili i da nismo brisali ceo zakon, a predložili smo u suštini brisanje celog zakona, zato to ste valjda, pošto ste dva puta menjali ovaj zakon, više ispunili sve zahteve EU, nećete svakih mesec dana da menjate zakone.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Đorđe Milićević

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Na član 8. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, narodni poslanik Saša Radulović, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Tomislav LJubenović, zajedno narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, mr Ivan Kostić, dr Dragan Vesović i prof. dr Miladin Ševarlić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.
  Reč ima narodni poslanik Vjerica Radeta. Izvolite.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Vjerica Radeta

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Ovo se odnosi na član 21. i na naknadu na usluge carinskog organa. Cela promena ovog člana 21. je slično nešto onome što smo danas pričali kada smo pričali o RTS-u, nije pretplata nego taksa, a sada nije naknada nego opet taksa.
  Ne razumemo zašto za tako banalne stvari menjate propise, a ništa se suštinski nije promenilo. Da li se ovo što se plaća za usluge carinskog organa zove taksa ili naknada, apsolutno je nevažno. Mnogo je važnije ko to plaća, pod kojim uslovima, koliko se plaća, tako da mislimo da nije trebalo dirati ni u ovaj član.
  Doduše, ovde ste brisali i poslednji stav člana 21. gde ste rekli da Upravi Carina pripadaju naknade po osnovu obavljanja usluga iz stava 2. ovog člana, kao i prethodni po osnovu obavljanja delatnosti po osnovu ugovora. Ako ste to sada brisali, onda pitamo - iz kojih razloga i zbog čega Upravi Carina više ne pripadaju te naknade, odnosno kome pripadaju? Te naknade postoje pa postoje, naplaćuju se pa se naplaćuju. Kome? Sve direktno u budžet? Sve, od penzija do carina, od plata, samo da se puni budžet, da izgleda naduvano i napunjeno a u suštini nikakve vajde od toga. Hvala.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Đorđe Milićević

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Reč ima predlagač amandmana, narodni poslanik Srđan Nogo. Izvolite.
  ...
  Dveri

  Srđan Nogo

  Poslanička grupa Dveri
  I te kako velika stvar zameniti naknadu i taksu. U suštini, po građane Srbije je to isto. Mora da se plati, ali bitno je obrazloženje. A u obrazloženju imamo da je to usklađivanje sa propisima EU, što je nacionalni interes Republike Srbije. Takse su nacionalni interes Republike Srbije zato što se usklađujemo sa EU.
  Da li postoji bilo šta što nije u interesu EU i bilo šta što ćemo mi uraditi kao javni interes Srbije, a da nema veze sa EU, jer 16 godina smo na tom putu u EU i taj naš javni interes bi se mogao svesti na ovo - jedno 600, 700.000 ljudi manje, 800.000 ljudi bez posla, desetine milijardi evra smo opljačkani i katastrofa i razaranje gore i od sankcija i od rata. Tako da, apsolutno EU nema alternativu, i taj naš interes od EU sačuvaj nas bože, ja ne znam da li nam se išta gore u životu desilo od tog puta u EU.