Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja , 27.12.2016.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/321-16

4. dan rada

27.12.2016

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 00:00

 • TAGOVI

 • Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja (2016)
 • Dan za glasanje o tačkama 16 do 27 dnevnog reda Sedme sednice Drugog redovnog zasedanja (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmeni Zakona o uređenju sudova (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o javnoj svojini (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o preuzimanju obaveza akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija „HIP – Petrohemija” Pančevo prema privrednom društvu„NIS” a.d. Novi Sad (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Carinskog zakona (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o proceniteljima vrednosti nepokretnosti (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopuni Zakona o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Dan za glasanje o tačkama 1 do 15 dnevnog reda Sedme sednice Drugog redovnog zasedanja (2016)
 • ZAKONI

 • Zakon o proceniteljima vrednosti nepokretnosti
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o javnoj svojini
 • Zakon o izmeni zakona o uređenju sudova
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala
 • Zakon o izmenama i dopunama Carinskog zakona
 • Zakon o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Drugi programski zajam za razvoj i restrukturiranje državnih preduzeća) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Dodatno finansiranje za Projekat autoput Koridor 10) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat izgradnje autoputa E-763 (deonica Surčin-Obrenovac) između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo finansija, kao Zajmoprimca i kineske Export-Import ba
 • Zakon o preuzimanju obaveza akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija “HIP-Petrohemija” Pančevo prema privrednom društvu “Naftna industrija Srbije” a.d. Novi Sad i pretvaranju tih obaveza u javni dug Repu
 • Zakon o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima
 • Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • OBRAĆANJA

  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Đorđe Milićević

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Ja ću je probuditi kao što će Aleksandar Vučić da se uplaši od vas.
  Na član 26. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Čabraja.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 26. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Milorad Mirčić.
  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, na osnovu člana 163. stav 2. Poslovnika, odbacio je ovaj amandman, a odbačeni amandmani, prema stavu 4. istog člana, ne mogu biti predmet rasprave i o njima se ne glasa.
  Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
  Prelazimo na 11. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O PREUZIMANJU OBAVEZA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PROIZVODNJU PETROHEMIJSKIH PROIZVODA, SIROVINA I HEMIKALIJA „HIP-PETROHEMIJA“ PANČEVO PREMA PRIVREDNOM DRUŠTVU „NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE“ A.D. NOVI SAD I PRETVARANJU TIH OBAVEZA U JAVNI DUG REPUBLIKE SRBIJE
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Đorđe Milićević

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.
  Primili ste izveštaje odbora.
  Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Na član 1. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Goran Ćirić, Radoslav Milojičić, Goran Ješić, Balša Božović, Maja Videnović, Nataša Vučković, Tomislav Žigmanov, Vesna Marjanović, Dušan Petrović i Veroljub Stevanović, narodni poslanik Zoran Živković i narodni poslanik Saša Radulović.
  Da li se neko javlja za reč? (Ne.)
  Na član 1. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i LJiljana Mihajlović i zajedno narodni poslanici Dejan Šulkić, Milan Lapčević i Gorica Gajić.
  Reč ima narodni poslanik Zoran Krasić.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Zoran Krasić

  Evo, došli smo i do ovog jedanaestog zakona. Samo da vam skrenem pažnju da je to zakon kojim se uređuje način i dinamika izmirivanja obaveza Republike Srbije. Uopšte ne znamo zašto postoji obaveza Republike Srbije. Onda u nastavku kažete da postoji nešto što ne može da se prebije između akcionara. Sada sa jedne strane imamo akcionara na Petrohemiju, 54,89% vlasnik Republika Srbija i ima 9 miliona 665.000 akcija. Drugi akcionar Fond za razvoj 13,63%, 2 miliona i 400.000 akcija. Treći akcionar 13,38% „Srbijagas“, 2 miliona 355.000 akcija. Sledeći akcionar NIS 12,72%, 2 miliona i 240.000 akcija, „Elektro Vojvodina“ 4,87%, 857.000 akcija, grad Pančevo sa 0,51% 89.000 akcija. Znači, imamo te akcionare koji duguju akcionarima NIS, a tu je 56,15% „Gasprom njeft“, 29,88% Republika Srbija, 13,97% manjinski akcionari. Sada nas neko ubeđuje da Republika sa javnim sredstvima treba da reši privatne probleme akcionara. Isteklo mi je vreme.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Đorđe Milićević

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Na član 2. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničkog kluba DS, narodni poslanik Zoran Živković i narodni poslanik Saša Radulović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 2. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Vesna Nikolić Vukajlović i zajedno narodni poslanici Dejan Šulkić, Milan Lapčević i Gorica Gajić.
  Reč ima narodna poslanica Vjerica Radeta.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Vjerica Radeta

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Predložili smo amandmanom brisanje i ovog člana, zato što nema logike, niti ima opravdanog razloga da Republika Srbija duguje Republici Srbiji, jer tako ispada po ovom što ste vi nama ovde predložili. Suština je da je ovo sve obaveza zapravo poreskih obveznika i da poreski obveznici plaćaju ovaj dug „Petrohemije“. Ali, mi nismo čuli nešto drugo što bi nas interesovalo. Kako je došlo do ovog duga? Ko je odgovoran što se pojavio ovoliki dug?
  Vi ste ovde u obrazloženju za donošenje zakona napisali bogami da je krivo bombardovanje tokom 1999. godine. Naravno, bombardovanje je krivo za mnogo zla koja su se desila u Srbiji. Naravno da su NATO zlikovci i zločinci krivi za mnogo zla što su se desila u Srbiji, ali to su danas vaši prijatelji. Ne znam onda ko su ti koji su odgovorni i krivi zašto je došlo do ovog duga od 1999. godine. Ne kažemo da nije bilo i te, uslovno rečeno, odgovornosti. Bile su sankcije, razumemo to, ali šta se radilo od 2000. godine do dana današnjeg? Jel se taj dug smanjivao, jel se povećavao? Zašto se to pojavljuje opet kao budžetska obaveza, opet obaveza građana Srbije, ponavljam, bez ičije odgovornosti? Vi to jednostavno tako završavate, ne samo „Petrohemiju“, nego i sve drugo pojela maca, budžet će da plati sve obaveze i tako to ide. Bila „Železara“, pa Bor, pa „Petrohemija“, ko god hoće može da arči, narod će da plati.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Đorđe Milićević

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Na član 3. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničkog kluba DS i narodni poslanik Zoran Živković i narodni poslanik Saša Radulović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 3. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Jovo Ostojić i zajedno narodni poslanici Dejan Šulkić, Milan Lapčević i Gorica Gajić.
  Reč ima narodni poslanik Zoran Krasić.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Zoran Krasić

  Član 3. samo kaže da će 105 miliona evra da se obezbedi u budžetu Republike Srbije. Ja ne bih da se vratim u onu načelnu raspravu, ipak je ovo rasprava o amandmanima, ali bih vas zamolio, gospodine Milićeviću, da obavestite sve poslanike, a naročito one koji nisu iz Pančeva, da pre nego što podignu ruku ovi iz Niša razmisle zašto Republika Srbija nije preuzela javni dug za Elektronsku industriju, za „Nisal“, za Mašinsku industriju, zašto nisu preuzete obaveze za „Prvu Petoletku“ iz Trstenika, zašto nisu preuzete obaveza za „Zmaj“, zašto nisu preuzete obaveze za Industriju motora i traktora, zašto nisu preuzete na isti način obaveze i za druga društva, privredne subjekte, gde takođe rade ili su radili ljudi i možda mnogo veći broj ljudi nego što je zaposleno u Petrohemiji Pančevo. Jednostavno, Republika Srbija, kada izdvaja bilo koji dinar za bilo šta, mora da bude otac i majka svima, a ne samo nekima.
  S obzirom na ovu brzinu i na ovaj strateški značaj mene interesuje tamo su u rukovodstvu, svojevremeno, bili neki Koštuničini generali. Sećate se gospodine Nedimoviću, kad ste bili aktivni iz DSS-a ko je vodio „Petrohemiju“? Pa, generalni u penziji. Ko ih je postavio? Pa, nisi ti, nisi se ti ni tada pitao kao što se ni sada ne pitaš. Postavio ih neko. Ko je pravio te dugove? Ko to treba da plati? Za šta treba da plati stanovnik Dimitrovgrada to što je radio neki general u ….?
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Đorđe Milićević

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem gospodine Krasiću.
  Po amandmanu narodni poslanik Veroljub Arsić. Izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Dame i gospodo narodni poslanici, ja ne bih da mešam babe i žabe kao što se to maločas radilo. Društveni kapital je društveni kapital ko je u stečaju i restrukturiranju, upravo je bio nabrajan i ne može da se poredi sa državnim kapitalom. E, sad za elektronsku industriju u Nišu, krivite one koji su zaista za to i odgovorni, koji su tako vodili i privatizaciju i stečaj i sve ostalo. Sve važi i za IMT i IMR i sve ostalo.
  Dalje, hajde malo da razmislimo. Kad se govori od tih 105 miliona evra, da li mi to dajemo nekom preduzeću koje ne radi ili koji je gubitaš? Ili mu dajemo vazduha da izmirivanjem ovih obaveza započne ciklus investicija? Znači, neće biti neki problem, za manje od mesec dana imaćemo tačne bilanse „Petrohemije“, a šta ćemo ako ti bilansi pokažu da ima 50 ili 60 milijardi dobiti u 2016. godini? Koliko? Šest milijardi, ja se izvinjavam. To je opet, izračunajte koliko je to u evrima. Znači, ostvaruje dobit. Zašto se preuzima dug? Da bi mogla da započne „Petrohemija“ svoje cikluse, investicije i da poveća proizvodnju i da poveća tu istu dobit. Ništa drugo nije u pitanju. Da li država to poklanja?
  Ne poklanja zato što piše da taj dug mora da se vrati državi. Znači, ne otima se ništa od penzionera, ali najjlakše, najjlepše otimamo od građana, otimamo od ovog, otimamo od onog, pa eto „Sartid“ smo upropastili. Ja sam uvek govorio, ta demagogija govori samo o jednome kad neko kaže upropastili ste „Sartid“ tamo rade radnici, za njih su radnici samo broj. Ništa više. Nemaju ime i prezime. Nemaju porodice. Nemaju ništa, ne postoje. Osim kao broj koji se koristi isključivo u političke svrhe. Isključivo u političke.
  Ako neko misli da je lako posle 12, 13 godina totalnog razaranja kome su pre toga prethodile sankcije i ratni sukobi da sve privredne subjekte može da pokrene za dve, tri, četiri, pet godina, taj živi u nekoj utopiji u nekoj bajci. Nije to ni lak posao, nije jednostavno. Pa, neki ne mogu nijednu fabriku da pokrenu za deset godina, a ovamo dobacujete pa mnogo je pet godina, pa probajte. Hajde kako ćete? Hajde da vidim. Hajde da vidim, lako je da se kaže – napraviće fabriku, a sačuvaće fabriku koja ima dugove, pa prvo mora da isplati te dugove, pa da sačuvate fabriku. Znači tako nemojte ono što ne piše u zakonu, nemojte da predstavljate građanima i da ih plašite. Pogotovo …
  Nemojte da se nervirate. Nema potrebe.
  Ma, možete da se krstite rukama i nogama.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Đorđe Milićević

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Gospodine Arsiću, govorite o amandmanima. Dobili ste reč po osnovu amandmana. Zahvaljujem.

  Povreda Poslovnika, najpre narodni poslanik Nataša Jovanović.