Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja , 27.12.2016.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/321-16

4. dan rada

27.12.2016

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 00:00

 • TAGOVI

 • Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja (2016)
 • Dan za glasanje o tačkama 16 do 27 dnevnog reda Sedme sednice Drugog redovnog zasedanja (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmeni Zakona o uređenju sudova (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o javnoj svojini (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o preuzimanju obaveza akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija „HIP – Petrohemija” Pančevo prema privrednom društvu„NIS” a.d. Novi Sad (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Carinskog zakona (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o proceniteljima vrednosti nepokretnosti (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopuni Zakona o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Dan za glasanje o tačkama 1 do 15 dnevnog reda Sedme sednice Drugog redovnog zasedanja (2016)
 • ZAKONI

 • Zakon o proceniteljima vrednosti nepokretnosti
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o javnoj svojini
 • Zakon o izmeni zakona o uređenju sudova
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala
 • Zakon o izmenama i dopunama Carinskog zakona
 • Zakon o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Drugi programski zajam za razvoj i restrukturiranje državnih preduzeća) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Dodatno finansiranje za Projekat autoput Koridor 10) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat izgradnje autoputa E-763 (deonica Surčin-Obrenovac) između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo finansija, kao Zajmoprimca i kineske Export-Import ba
 • Zakon o preuzimanju obaveza akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija “HIP-Petrohemija” Pančevo prema privrednom društvu “Naftna industrija Srbije” a.d. Novi Sad i pretvaranju tih obaveza u javni dug Repu
 • Zakon o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima
 • Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • OBRAĆANJA

  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Đorđe Milićević

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Vi zaista nemate volju da govorite po amandmanu.
  Da vas podsetim još jednom, pošto izgleda moram.
  Amandman glasi: član 2. menja se i glasi - ovaj Zakon stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom Glasniku RS“.
  Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona, u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
  Prelazimo na 4. tačku dnevnog reda – Predlog zakona o izmeni Zakona o uređenju sudova.
  Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta, mg Marko Milenković, Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, mg Ivan Kostić, dr Dragan Vesović, prof. dr Miladin Ševarlić, mg Aleksandra Jerkov, Goran Ćirić, Radoslav Milojičić, Goran Ješić, Balša Božović, Maja Videnović, Nataša Vučković, Tomislav Žigmanov, Vesna Marjanović, Dušan Petrović, Veroljub Stevanović, Branka Stamenković, Zoran Živković, Gordana Čomić, Dejan Šulkić, Milan Lapčević, Gorica Gajić, Aleksandra Čabraja, Sreto Perić, Milorad Mirčić, LJiljana Mihajlović i dr Vladimir Orlić.
  Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, kao i mišljenja predlagača narodnog poslanika dr Aleksandra Martinovića, o podnetim amandmanima.
  Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Na član 1. amandmane, u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i mg Marko Milenković, zajedno narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, mg Ivan Kostić, dr Dragan Vesović i prof. dr Miladin Ševarlić, zajedno narodni poslanici mg Aleksandra Jerkov, Goran Ćirić, Radoslav Milojičić, Goran Ješić, Balša Božović, Maja Videnović, Nataša Vučković, Tomislav Žigmanov, Vesna Marjanović, Dušan Petrović i Veroljub Stevanović, zajedno narodni poslanici Dejan Šulkić, Milan Lapčević i Gorica Gajić, narodni poslanik Aleksandra Čabraja, narodni poslanik Branka Stamenković i narodni poslanik Zoran Živković.
  Reč ima narodni poslanik Marko Milenković. Izvolite.

  Marko Milenković

  Dame i gospodo narodni poslanici, podnetim amandmanom na Predlog zakona o izmeni Zakona o uređenju sudova, predlažemo brisanje člana 1, jer ne postoji ni jedan opravdani razlog da se menja član zakona o izmenama i dopunama ovog zakona iz 2016. godine, koji je odavno u prelaznim i završnim odredbama osnovnog teksta zakona.
  Ako se pročita tekst zakona koji se menja, njega je nemoguće pronaći u zakonu. Ako se pročita pregled odredbe koja se menja, situacija je još komplikovanija, a kada se pročita obrazloženje vidi se da predlagač ima ozbiljne probleme koje ne može da reši ovim Predlogom zakona.
  Ne možete iz godine u godinu da odlažete prelazak nadležnosti iz Ministarstva pravde na VSS i da to odlaganje opravdavate čekanjem konačnog stava Ustavnog suda i odgovora da li je to preuzimanje nadležnosti u skladu sa Ustavom ili nije.
  Zakonodavni procesi iz oblasti uređenja sudova moraju brzo da se rešavaju sistemskim rešenjima, a ne ovako da se problemi guraju pod tepih na godinu dana i da, kao vladajuća većina čekate da ih rešava Ustavni sud. Prepreka je uvek bilo i biće ih. Ko vam brani u koliko je problem već uočen da sednete i napišete kvalitetne i ozbiljne izmene Zakona. Ovako opterećujete efikasnost Narodne skupštine i ponovo ćemo, verovatno za manje od godinu dana raspravljati ponovo o ovom Predlogu zakona.
  Srbija nema vremena da čeka, građani su vam dali poverenje, izabrali su vas da budete vlast i opravdano sada traže bolje uslove za život i nova zaposlenja.
  Ne možete samo da kažete, ovde u obrazloženju, očekujemo da se reši u narednih godinu dana problem ustavnosti prenosa nadležnosti pred Ustavnim sudom. Na medijima kažete da očekujete bolji standard 2018. godine, građani nemaju vremena da vi dalje očekujete. Hvala.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Đorđe Milićević

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem kolega Milenkoviću.
  Na član 1. amandman je podnela narodna poslanica Gordana Čomić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 2. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici …
  (Srđan Nogo, s mesta: Predsedavajući, javio sam se za reč.)
  Ali niste bili u sistemu.
  (Srđan Nogo, s mesta: Javio sam se, naš amandman je bio.)
  Kolega Nogo, pročitao sam amandman na član jedan, jel tako? Mislite na taj amandman u istovetnom tekstu.
  Pitao sam da li neko želi reč, javio se kolega Marko Milenković. Nakon njega niko nije bio u sistemu, verujte mi.
  (Srđan Nogo, s mesta: Javio se kolega iz SRS, pa sam se ja javio.)
  Da ne bi bilo da imamo dvostruke aršine, evo vratićemo.
  Na svoju odgovornost, vratiću, obzirom da se u trenutku prijavio veliki broj narodnih poslanika koji je podneo amandman. Ne želim da vam oduzmem dva minuta, ali niste se prijavili.
  Reč ima narodni poslanik Srđan Nogo.
  ...
  Dveri

  Srđan Nogo

  Poslanička grupa Dveri
  Zanimljivo da svi iz opozicije ispada da se nisu prijavili. Evo sve kolege oko mene kažu da su se prijavile, ali dobro. Nije bitno.
  Da se osvrnemo na ovaj zakonski predlog, odnosno na naše amandmane na isti.
  Mi zahtevamo brisanje i ovog amandmana i povlačenje celog ovog zakonskog predloga. Kao što znate, pravosudni sistem u Srbiji je pod velikim pritiscima i žrtva je, kako politike, ali ne samo političkih pritisaka, nego razni drugi centri utiču na rad pravosuđa i sputavaju ga u njegovoj nezavisnosti i slobodnom obavljanju svoje funkcije, pa tako imamo i finansijske pritiske, pritiske raznih privrednih društava, interesnih pojedinaca. Naravno i pritiske od strane vlasti i političkih stranaka.
  Smatramo da je jedan ovakav zakonski predlog upravo jedan nastavak rđavog kontinuiteta koji vladajuća većina već pet godina sprovodi. To je još jedna stvar koju ste usvojili kao praksu delovanja od nekih ranijih vlasti. Skandalozno je da subjektivni osećaj jednog lica, u ovom slučaju predsednika poslaničke grupe vladajuće većine je dovoljan da se angažuje celokupni zakonodavni mehanizam. Celokupni aparat znači i da mi ovde sedimo i da raspravljamo o ovom predlogu zakona šta bi bilo kada bi bilo, da čekamo odluku Ustavnog suda, prejudiciramo odluku Ustavnog suda, odnosno prejudicira je predlagač. Sada celokupni zakonodavni mehanizam treba da se izjašnjava o ovom predlogu zato što je to volja predsednika poslaničke grupe vladajuće većine.
  Gde ćete veći dokaz mešanja u rad pravosuđa i pravosudnog sistema da narodni poslanik koji je predsednik poslaničke grupe vladajuće većine donosi jedan predlog koji bi trebao da odloži primenu zakona zato što on očekuje da će se nešto desiti u budućnosti i prejudicira kako će Ustavni sud da postupi.
  Mislim da je to skandal i da je to pravi dokaz kako SNS pritiska pravosuđe. Nije to jedini, ima i onih 650 sudija čije ispisnice nismo videli, čuli smo i Đorđevića, šef BIA kako utiče na pravosuđe, evo sada i Martinović koji utiče na pravosuđe.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Đorđe Milićević

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Predstavnik predlagača, Aleksandar Martinović.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Aleksandar Martinović

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Pre svega, gospodine Milićeviću, mislim da bi konačno bio red da oni koji su podneli amandmane, da govore o tim amandmanima.
  Nemoguće je da koji god zakon da dođe na dnevni red i o kom zakonu da se govori, da se izgovaraju iste rečenice, da se po 50 puta pomene ime predsednika Vlade Aleksandra Vučića, da se kaže 150 puta SNS je uradila ovo ili ono, da se spominje BIA, Aleksandar Đorđević.
  Kakve to veze ima sa ovim amandmanom? Kakve to veze ima se Predlogom zakona? Kakve veze ovaj Predlog zakona i amandmanima koji su podneti na njega, imaju sa nekakvim pritiscima na pravosuđe? Jel vi uopšte znate šta je predmet ovog Predloga zakona?
  Budući da je pokrenut postupak pred Ustavnim sudom za ocenu ustavnosti odredaba Zakona o uređenju sudova, kojima je predviđeno da poslove pravosudne uprave 1. Januara 2017. godine preuzima Visoki savet sudstva od Ministarstva pravde, jel tako, pošto klimate glavom i kažete da je tako, da li znate u čemu se sastoje poslovi pravosudne uprave? Poslovi pravosudne uprave ne sastoje se u rešavanju pojedinačnih sudskih predmeta, to biste trebali da znate. Poslove pravosudne uprave vrši Ministarstvo pravde i oni nikakve veze nemaju sa konkretnim postupanjem bilo kog sudije u bilo kom konkretnom sudskom predmetu. Isključena je mogućnost, kad se vrše poslovi pravosudne uprave, da Ministarstvo pravde ili da bilo koji organ izvršne vlasti na bilo koji način utiče na bilo koji sud u Republici Srbiji.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Đorđe Milićević

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Kolega Martinoviću, vreme.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Aleksandar Martinović

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Samo da izgovorim još dve rečenice.
  (Saša Radulović, s mesta: Prošlo je vreme, ne može)
  Evo, Saša Radulović kaže da je prošlo vreme. Javiću se kasnije.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Đorđe Milićević

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem. Javićete se kasnije.
  Predlagač amandmana ima reč, narodna poslanica Aleksandra Čabraja.

  Aleksandra Čabraja

  Poslanička grupa Dosta je bilo
  Zahvaljujem predsedavajući.
  Najpre, zaista želim da vas uverim da je nemoguće, možda ste vi pogrešili, možda je sistem pogrešio, ali mi smo se zaista javili za reč. Dakle, nadam se da bar to nije sporno.
  Želela bih samo jednu kratku napomenu u vezi sa ovim današnjim tokom sednice. Mi smo spojili ovde 27 tačaka u jednu tačku dnevnog reda. Mi govorimo sada o, recimo, četvrtoj tački dnevnog reda i vidimo da se već troši vreme. Dakle, ostaje veoma malo vremena. Izgleda da mi ovde nećemo progovoriti ni reč, evo, sad govorimo o uređenju sudova, o porezima, o akcizama, o tržištu kapitala, a s obzirom na ovu objedinjenost rasprave, mi nećemo stići ni reč da progovorimo o tome. Toliko o tome.
  Prelazim na amandman. Predložila sam da se ovaj predlog briše, zbog toga što on podrazumeva odlaganje prenošenja nadležnosti sa ministarstva na Visoki savet sudstva. Zbog čega bi se ovo odlagalo? Time se produžava neustavni i dominantni uticaj izvršne vlasti. A na koji način? Pa, čeka se odluka Ustavnog suda. Kako se biraju sudije Ustavnog suda - upravo smo imali ovih dana prilike da vidimo. Dakle, ovde se sve slaže. Sada ćemo produžiti ovaj rok i sačekaćemo neku odluku Ustavnog suda.
  Zašto bismo ovo radili, osim ako neko nema ideju o tome da zna kakva će biti ta odluka? Zahvaljujem.