Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 06.12.2018.

8. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/301-18

8. dan rada

06.12.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:15 do 18:00

 • ZAKONI

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vodama
 • Carinski zakon
 • Zakon o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije o saradnji u oblasti kulture, umetnosti, mladih, sporta i medija
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Projekat tehničko-putničke stanice (TPS) Zemun - faza 2) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o obezbeđenju Republici Srbiji koncesionalnog zajma Narodne Republike Kine
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o državnom koncesionalnom zajmu za Projekat izgradnje obilaznice oko Beograda na autoputu E70/E75, deonica: most preko reke Save kod Ostružnice - Bubanj Potok (Sektori 4, 5 i 6) između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između strana potpisnica Konvencije o policijskoj saradnji u jugoistočnoj Evropi o automatskoj razmeni DNK podataka, daktiloskopskih podataka i podataka o registrovanim vozilima, sa Sporazumom o sprovođenju Sporazuma između
 • Zakon o izmenama i dopuni Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama
 • Zakon o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima
 • Zakon o Fondu za nauku Republike Srbije
 • Zakon o davanju garancije R. Srbije u korist Banca Intesa a.d. Beograd, za izmirenje obaveza Javnog preduzeća "Srbijagas" Novi Sad po osnovu Ugovora o kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac - Brus - Kopaonik - Raška - Novi Pazar - Tutin (II
 • Zakon o davanju garancije R. Srbije u korist Societe General Banke Srbije a.d. Beograd, Komercijalne banke a.d. Beograd, Banke Poštanska štedionica a.d. Beograd, OTP banke Srbija a.d. Novi Sad i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad po zaduženju JP "Srbijagas"
 • Zakon o izmeni i dopunama Zakona o privrednim društvima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova
 • Zakon o dopuni Zakona o komunalnim delatnostima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o patentima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • Zakon o izmeni Zakona o republičkim administrativnim taksama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu
 • Zakon o sticanju prava svojine na zemljištu, objektima i vodovima Rudarsko-topioničarskog basena RTB Bor d.o.o, Bor
 • Zakon o potvrđivanju Aneksa broj 1 Finansijskog ugovora Železnička pruga Niš - Dimitrovgrad od 31. januara 2018. godine, između Republike Srbije i Evropske investicione banke
 • Zakon o carinskoj službi
 • Zakon o izmenama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o duvanu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
 • Zakon o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru
 • Zakon o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama
 • Zakon o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbije, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o platama državnih službenika i nameštenika
 • Zakon o izmeni Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru
 • Zakon o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu
 • Zakon o izmenama Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ulaganjima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i pribavljanja dokumentacije radi realizacije izgradnje sistema za transport prirodnog gasa „Južni tok"
 • Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Koleginice…
  Na član 4. amandman je podneo narodni posalnik Dubravko Bojić.
  Da li neko želi reč? (Da)
  Izvolite kolega Bojiću.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Dubravko Bojić

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Dame i gospodo narodni poslanici, sumirajući svoju priču na amandmane na ovaj predlog zakona, samo ću se u jednoj rečenici nadovezati na moj prethodni amandman, a koji se odnosi na saradnju čoveka i mašine.

  Ovde se postavlja logično pitanje – koliko će se mentalitet poslodavca i osiguranika upodobiti procedurama savremenog informatičkog sistema?

  Da ne bude da mi poslanici SRS samo napadamo i kritikujemo, ja ću ovde istaći jedan dobar primer, a to je član 34. ovog Predloga zakona, koji govori da se podaci uneti u jedinstvenu bazu ne mogu brisati i da se čuvaju tajno. Kao što vidite, nemamo nikad problem da budemo maksimalno objektivni kritičari.

  Uvažene kolege narodni poslanici, evo, pri samom smo kraju ove maratonske, objedinjene rasprave, o pravoj poplavi zakonskih predloga, među kojima je i Predlog zakona o budžetu, svakako najvažniji zakon svake Vlade za godinu za koju se donosi. Ja postavljam jedno pitanje – da li smo ovakvom raspravom unapredili i poboljšali neki od ovih zakonskih predloga? Ja mislim da nismo. Da li smo doprineli njihovom poboljšanju i unapređenju? Odgovor je isti, ja mislim da nismo. I, u ovom kontekstu, moram da pohvalim predsedavajuće, i gospodina Arsića i Vladu Marinkovića, da su bili tolerantni i dozvolili narodnim poslanicima da se ne drže striktno amandmana, da mogu reći koju reč o budžetu, čime su, koliko-toliko, upriličili ovu raspravu.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem, kolega.
  Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
  Kolega Šešelj, izvolite.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Aleksandar Šešelj

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Dame i gospodo narodni poslanici, pre svega, moram da razjasnim jednu stvar. Srpski radikali se bave Rasimom LJajićem isključivo zato što smo ga uhvatili u kriminalu. I zbog toga je on politička meta, i to znači to.

  Moram da vas nešto naučim, iako ste vi ovde mnogo duže nego ja, ali izgleda stvarno ne znate ništa.

  Dakle, Siniša Mali, tj. ministar, koliko mi se čini, prvi put predlaže i sad brani budžet u Narodnoj skupštini. Naravno da će biti povoda za napade ukoliko sledeće godine uhvatimo neke nedozvoljene radnje ili afere povodom ovog budžeta, i to je prirodno, i to sve stranke u Skupštini treba da rade. Videćemo kako će da protekne prva godina, tj. sledeća godina ministrovanja Siniše Malog.

  Znate, imamo mnogo nepotrebnih troškova. Mi pričamo o budžetu i ekonomskim reformama, a trošimo pare na razne stvari, mogu slobodno da kažem, nepotrebno.

  Srpski radikali se oduvek zalažu za ukidanje AP Vojvodine. Mislimo da je to jedan korak ka novom separatizmu u Republici Srbiji. Ogromne pare se slivaju u nepotrebnu administraciju AP Vojvodine, što je isto tako i apsurdno, budući da pored AP Vojvodine i AP Kosova i Metohije, mi u stvari imamo asimetriju u upravnom sistemu Republike Srbije, budući da imamo dve pokrajine i jedan region koji nema nikakav status. Kome je to potreba?

  Isto tako, finansiramo Savet nacionalnih manjina, koji se bavi separatizmom, a ne samo što se finansira, nemam ništa protiv tradicije, kulture svih nacionalnih zajednica u Srbiji, to treba da se promoviše, ali ne može separatizam da se promoviše. To morate da rešite u vašoj Vladi sa svojim koalicionim partnerima.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Po Poslovniku, koleginica Karanac. Izvolite.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Jasmina Karanac

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije
  Zahvaljujem, predsedavajući.

  Reklamiram član 108. Ne moram da ga citiram, svi dobro znate šta taj član znači. Prethodni govornik je ovde rekao da je mislio da je njihova koleginica rekla da je Rasim LJajić politička meta.

  Ne, gospodo, ona je jasno rekla da je Rasim LJajić meta Vojislava Šešelja. Možda su oni mislili da je Rasim LJajić politička meta, ali su isto tako rekli da će Siniša Mali biti sledeća meta, sigurno. Možda oni misle da će Siniša Mali biti finansijska meta zato što je kod njega državna kasa. Pošto Rasim LJajić nije hteo da bude finansijska meta i nije vam dao novac za to što govorite, pa sada u to uvlačite i ministra finansija. E, neće vam to poći za rukom.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem.
  (Aleksandar Šešelj: Po Poslovniku!)
  Sada određujem pauzu u trajanju od pet minuta, a u skladu sa članom 112.
  (Posle pauze.)
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Dragan Vesović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Boško Obradović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Ivan Kostić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
  Da li neko želi reč?
  Izvolite, kolega Despotoviću.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Zoran Despotović

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine ministre, u vašem uvodnom izlaganju o budžetu za 2019. godinu vidimo da su vam puna usta bila o suficitu. Najavljujete određena sredstva za subvencije u privredi i poljoprivredi. Ali, nažalost, dolazim iz krajeva gde ste svojim potezima i političkim odlukama uništili poljoprivrednike i obične seljake.

  Mi srpski radikali u ovom visokom domu smo glas običnog čoveka, seljaka, ljudi koji bi trebalo dostojanstveno da žive od svog rada. Mi se ne stidimo tih ljudi, čak naprotiv, svom snagom se borimo za njihove interese i interese svih građana Srbije.

  Dve godine za redom uništavate ljude koji se bave proizvodnjom maline, kupine, jabuke, šljive i slično. Stali ste otvoreno na stranu tajkuna, kršili sopstvene zakone, a znamo da je zakonom zabranjen monopol na tržištu. Otkupne cene koje ste određivali dovele su do toga da ljudi dignu ruke od onog posla kojim se ceo život bave. Recimo, cena otkupne maline je 70 dinara, kupine 14, jabuke 5, šljive 13 itd.

  Pitaju se poljoprivredni proizvođači šta da rade. Da li sve da unište, ali kažu da ne mogu da žive od poljoprivredne penzije koja je nažalost 11.000 dinara. Šta je sa subvencijama u stočarstvu za 2018. godinu? Ni 50% nije isplaćeno. Šta je sa subvencionisanim naftnim derivatima za poljoprivrednike? Šta je sa atarskim putevima? Gde je bolji život? Jedino „Bolji život“ možemo videti na RTS-u u režiji Mihajila Vukobratovića, po ko zna koji put.

  Neću da pominjem ni Sulja ni Rasima, s obzirom, kako reče gospođa Gojković, da je njihova politička uloga minorna u Srbiji, ali ako je pola istine ono što smo čuli u ovom visokom Domu, mislim da je vakat da Rasim LJajić podnese ostavku. Hvala.

  (Aleksandar Šešelj: Po Poslovniku.)
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Kolega Šešelj, upravo je govorio vaš narodni poslanik, ja ga nisam prekidao, pa prema tome, nikako nisam mogao da prekršim Poslovnik, a to što vi imate jedni s drugima rešite u okviru vašeg poslaničkog kluba. Žao mi je.
  Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.
  Da li neko želi reč?
  Koleginice Radeta, izvolite.