Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 06.12.2018.

8. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/301-18

8. dan rada

06.12.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:15 do 18:00

 • ZAKONI

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vodama
 • Carinski zakon
 • Zakon o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije o saradnji u oblasti kulture, umetnosti, mladih, sporta i medija
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Projekat tehničko-putničke stanice (TPS) Zemun - faza 2) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o obezbeđenju Republici Srbiji koncesionalnog zajma Narodne Republike Kine
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o državnom koncesionalnom zajmu za Projekat izgradnje obilaznice oko Beograda na autoputu E70/E75, deonica: most preko reke Save kod Ostružnice - Bubanj Potok (Sektori 4, 5 i 6) između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između strana potpisnica Konvencije o policijskoj saradnji u jugoistočnoj Evropi o automatskoj razmeni DNK podataka, daktiloskopskih podataka i podataka o registrovanim vozilima, sa Sporazumom o sprovođenju Sporazuma između
 • Zakon o izmenama i dopuni Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama
 • Zakon o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima
 • Zakon o Fondu za nauku Republike Srbije
 • Zakon o davanju garancije R. Srbije u korist Banca Intesa a.d. Beograd, za izmirenje obaveza Javnog preduzeća "Srbijagas" Novi Sad po osnovu Ugovora o kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac - Brus - Kopaonik - Raška - Novi Pazar - Tutin (II
 • Zakon o davanju garancije R. Srbije u korist Societe General Banke Srbije a.d. Beograd, Komercijalne banke a.d. Beograd, Banke Poštanska štedionica a.d. Beograd, OTP banke Srbija a.d. Novi Sad i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad po zaduženju JP "Srbijagas"
 • Zakon o izmeni i dopunama Zakona o privrednim društvima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova
 • Zakon o dopuni Zakona o komunalnim delatnostima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o patentima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • Zakon o izmeni Zakona o republičkim administrativnim taksama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu
 • Zakon o sticanju prava svojine na zemljištu, objektima i vodovima Rudarsko-topioničarskog basena RTB Bor d.o.o, Bor
 • Zakon o potvrđivanju Aneksa broj 1 Finansijskog ugovora Železnička pruga Niš - Dimitrovgrad od 31. januara 2018. godine, između Republike Srbije i Evropske investicione banke
 • Zakon o carinskoj službi
 • Zakon o izmenama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o duvanu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
 • Zakon o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru
 • Zakon o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama
 • Zakon o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbije, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o platama državnih službenika i nameštenika
 • Zakon o izmeni Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru
 • Zakon o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu
 • Zakon o izmenama Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ulaganjima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i pribavljanja dokumentacije radi realizacije izgradnje sistema za transport prirodnog gasa „Južni tok"
 • Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Da li još neko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa želi reč? (Ne)
  Nastavljamo pretres u pojedinostima o 1. tački dnevnog reda – PREDLOGU ZAKONA O CENTRALNOM REGISTRU OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA.
  Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da su pozvani da sledeći prisustvuju: Siniša Mali, ministar finansija, Jelena Tanasković, državni sekretar u Ministarstvu finansija, Nebojša Tomić, direktor Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, Mirjana Ćojbašić i Irena Injac, viši savetnici u Sektoru budžeta u Ministarstvu finansija.
  Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Olivera Ognjanović.
  Da li neko želi reč?
  Izvolite, koleginice Ognjanović.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Olivera Ognjanović

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Uređenje Centralnog registra za socijalno osiguranje i podizanje na viši nivo će doprineti podizanju kvaliteta i standarda života građana Srbije.

  U protekla dva dana svi smo mogli da vidimo kako se ponašanju oni koji su ovu zemlju doveli do situacije da je Srbija bila na ivici ekonomske propasti. Budžet za 2019. godinu je pokazatelj da ćemo nastaviti sa reformama koje unapređuju život u Srbiji, a zbog toga svakodnevno trpimo napade, uvrede i pretnje onih koji su nam ostavili teret i dugovanja koja mi vraćamo. Setite se samo onih hiljadu evra koje su nam obećali, svakome od nas, a u stvari su svoje džepove punili do besvesti.

  Svi ovi ciljevi i planovi nisu samo prazna obećanja, jer Srbija danas predstavlja jednu od pet najbrže rastućih ekonomija u Evropi. U svetu nas predstavlja ozbiljna i odgovorna Vlada, na čelu sa predsednikom Vučićem, Vlada koja brine o budućnosti naše zemlje i sa zadovoljstvom mogu reći da sam ponosna na sve postignute rezultate. Zahvaljujem.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Po Poslovniku, narodni poslanik Aleksandar Šešelj. Izvolite.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Aleksandar Šešelj

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Gospodine Arsiću, povređen je član 107, narušeno je grubo dostojanstvo Narodne skupštine.

  Jedan od pređašnjih govornika je SRS nazvao najamničkom strankom. Znate, kada se neko bavi politikom iz interesa, kada samo na umu ima koristoljublje, njemu je to onda u svesti, tako da se onda svi bave politikom iz tih razloga. Kada je neko na vlasti 18 godina, u svim mogućim garniturama od 5. oktobra do dan-danas i nije mu teško ni da kritikuje istu tu Vladu 5. oktobra u kojoj su sedeli, dakle, znamo o čemu se radi i o kakvim ljudima. Znate, ako neko može da bude izabran na jednoj izbornoj listi, DS konkretno, a posle toga napravi Vladu sa strankama koje su bile na potpuno suprotnoj izbornoj listi, vi znate da tu nikakve politike, nikakvog morala, nikakve časti nema, da je u pitanju samo interes.

  Komentarišu ostali poslanici izborne rezultate i predviđaju izborne rezultate SRS. Znate, SRS je ponosna što je uvek na republičke izbore izlazila samostalno, a neke stranke nikada nisu učestvovale samostalno, zato što one ne postoje, one su sateliti, one samo popunjavaju mesta u upravnim i nadzornim odborima u ministarstvima zbog svojih ličnih interesa i tako je već 18 godina i nije im važno sa kim su u vlasti. Takva je stranka Rasima LJajića i takva je bila u poslednjih 18 godina.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Kolega Šešelj, smatram da nisam prekršio Poslovnik i navedene odredbe člana 107. Častili ste vi jedni druge dovoljno, tako da i kolega Mijatović ima ista prava kao i vi.
  Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje? (Ne)
  Reč ima kolega Branimir Jovanović, po Poslovniku. Izvolite.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Branimir Jovanović

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije
  Hvala, predsedavajući.

  Povređen je član 108. Poslovnika, stav 1. – o redu na sednici Narodne skupštine stara se predsednik Narodne skupštine.

  Vi ste u prethodnom slučaju morali da prekinete prethodnog govornika zato što je reklamirao povredu Poslovnika, znamo da se povreda Poslovnika reklamira odmah, odnosno neposredno nakon što je učinjena. Prethodna govornica niti je spomenula SDPS, niti je spomenula SRS, niti problem što niko neće u koaliciju nikada sa SRS, pa su zato prinuđeni da uvek sami izlaze na izbore, tako da vas molim da se ubuduće pridržavamo Poslovnika, da budemo dosledni u tome, da bismo mogli da nastavimo nesmetano rad Skupštine.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Otprilike isti odgovor imam i za vas kao i za gospodina Šešelja.
  Da li želite da se u danu za glasanje Skupština izjasni? (Ne)
  Po Poslovniku, narodni poslanik Vjerica Radeta. Izvolite.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Vjerica Radeta

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Javljam se na osnovu člana 32.

  Zaista, Narodna skupština bi trebalo, koliko god mi srpski radikali se zalažemo za maksimalnu slobodu govora u Narodnoj skupštini, koliko god se protivimo bilo kakvom ograničenju i to znate da je naš stav decenijama, mi smo protiv toga da se narodni poslanik ograničava i vremenom i temom, jednostavno ovo je mesto gde narodni poslanici mogu otvoreno da govore.

  Ali, iz Narodne skupštine pozivati na ubistvo kolege narodnog poslanika je apsolutno nedopustivo. Nemojte da se mrštite Arsiću, desilo se to u toku postavljanja poslaničkih pitanja. Ovaj Mijatović, jel se tako zove kolega, je rekao da je Vojislav Šešelj izneo podatak da je Rasim LJajić dogovarao u Američkoj ambasadi njegovu likvidaciju. Ne kaže Mijatović da to nije tačno, već kaže – Vojislav Šešelj koji je politička prošlost, znači, politička je prošlost po proceni Mijatovića i LJajića i može biti likvidiran.

  Dakle, mora se paziti šta se govori ukoliko on, naravno, ne deli mišljenje Rasima LJajića, mada sve više se migolji, pošto mu je jasno da LJajić više neće biti na listi Aleksandra Vučića, neće ni na listi ovih ovamo iz saveza, a verovatno neće Čedo ni kod tebe, tako da, on pokušava polako da se izmigolji odatle, pa dobijamo korisne informacije i od njega što se tiče svega ovoga o Rasimu LJajiću, onda pokušava ovde da se predstavi nekako drugačije.

  Dakle, sve može da kaže, i da smo prošlost i da smo ovakvi i da smo onakvi, ali ne sme i ne može da se dozvoli da on ovde sa ovog mesta potvrđuje da LJajić ugovara ubistvo Vojislava Šešelja i da je po njegovom mišljenju to sasvim u redu jer je Šešelj politička prošlost.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Koleginice Radeta, ja to nisam tako doživeo, a i ako se govori o nekoj političkoj prošlosti, to je u političkom, a ne fizičkom smislu.
  (Vjerica Radeta: Čitaj onda stenogram.)
  Evo, proveriću stenogram, ali toga zaista nije bilo.
  Povreda Poslovnika, narodni poslanik Milorad Mijatović. Izvolite.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Milorad Mijatović

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije
  Replika.