Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 06.12.2018.

8. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/301-18

8. dan rada

06.12.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:15 do 18:00

 • ZAKONI

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vodama
 • Carinski zakon
 • Zakon o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije o saradnji u oblasti kulture, umetnosti, mladih, sporta i medija
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Projekat tehničko-putničke stanice (TPS) Zemun - faza 2) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o obezbeđenju Republici Srbiji koncesionalnog zajma Narodne Republike Kine
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o državnom koncesionalnom zajmu za Projekat izgradnje obilaznice oko Beograda na autoputu E70/E75, deonica: most preko reke Save kod Ostružnice - Bubanj Potok (Sektori 4, 5 i 6) između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između strana potpisnica Konvencije o policijskoj saradnji u jugoistočnoj Evropi o automatskoj razmeni DNK podataka, daktiloskopskih podataka i podataka o registrovanim vozilima, sa Sporazumom o sprovođenju Sporazuma između
 • Zakon o izmenama i dopuni Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama
 • Zakon o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima
 • Zakon o Fondu za nauku Republike Srbije
 • Zakon o davanju garancije R. Srbije u korist Banca Intesa a.d. Beograd, za izmirenje obaveza Javnog preduzeća "Srbijagas" Novi Sad po osnovu Ugovora o kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac - Brus - Kopaonik - Raška - Novi Pazar - Tutin (II
 • Zakon o davanju garancije R. Srbije u korist Societe General Banke Srbije a.d. Beograd, Komercijalne banke a.d. Beograd, Banke Poštanska štedionica a.d. Beograd, OTP banke Srbija a.d. Novi Sad i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad po zaduženju JP "Srbijagas"
 • Zakon o izmeni i dopunama Zakona o privrednim društvima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova
 • Zakon o dopuni Zakona o komunalnim delatnostima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o patentima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • Zakon o izmeni Zakona o republičkim administrativnim taksama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu
 • Zakon o sticanju prava svojine na zemljištu, objektima i vodovima Rudarsko-topioničarskog basena RTB Bor d.o.o, Bor
 • Zakon o potvrđivanju Aneksa broj 1 Finansijskog ugovora Železnička pruga Niš - Dimitrovgrad od 31. januara 2018. godine, između Republike Srbije i Evropske investicione banke
 • Zakon o carinskoj službi
 • Zakon o izmenama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o duvanu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
 • Zakon o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru
 • Zakon o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama
 • Zakon o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbije, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o platama državnih službenika i nameštenika
 • Zakon o izmeni Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru
 • Zakon o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu
 • Zakon o izmenama Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ulaganjima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i pribavljanja dokumentacije radi realizacije izgradnje sistema za transport prirodnog gasa „Južni tok"
 • Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska radikalna stranka

  Sreto Perić

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Gospodine ministre, ovde smo mogli da čujemo da je ovaj Predlog zakona o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja reformski zakon.

  Kamo sreće da je tako, vi bi onda zaista bili čovek koji nema nikakvih problema. Ovde u ovom zakonu, po njegovoj prirodi i suštini ne može da bude ništa reformsko, pogotovo što ste i način finansiranja, pa, kažete dobrovoljni priloga i ostalo, to je potpuno besmisleno, učešće članova upravnog odbora bez naknade, pa ove nema ništa bez naknade i to nije tačno, ali bi trebalo već da date odgovor. Ja sam prvog dana, kada smo počeli da raspravljamo o pojedinostima na ovaj zakon, vas pitao - da li vi planirate, to bi već bile određene reforme, da smanjite obaveze kada su u pitanju porezi i doprinosi na poslodavce u Srbiji?

  Čuli smo ovde više puta da su potpuno u istom statusu strani i domaći investitori. To naprosto nije tačno kada je u pitanju praksa. To nije tačno, mnogo lakše do dozvola dolaze strani investitori, nego što je to kod domaćih investitora. Motiv da ostanu dalje, da se više i ozbiljnije bore imaju domaći investitori. Ne znači da ne treba pokloniti određenu pažnju i stranim investitorima.

  Zatim, ovde se veliča smanjenje poreza i doprinosa kod zaposlenih sa 63% na 62%, kao da je to sada neka tektonska promena koja će doneti neko značajno poboljšanje i za zaposlene i za poslodavce. To nije ništa, vi morate vrlo ozbiljno da razmišljate u ovom pravcu i da u toku sledeće godine, ne čekajući budžet za 2020. godinu, predložite neka nova rešenja.

  Ja bih usput obavestio i koleginicu Karanac, ona nije u toku, naše jedna politička meta, a to je Rasim LJajić….(Isključen mikrofon.)
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Hvala puno. Čuli smo. Hvala.
  I svima je jasno.
  Na član 4. amandman je podnela poslanica Vesna Nikolić Vukajlović.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Vesna Nikolić-Vukajlović

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Hvala.

  Lično smatram, a u ime svih srpskih radikala, da prenesem ovde gospodi u Narodnoj skupštini, da kažem da pojedinci pre nego što izgovore ime Vojislav Šešelj treba da se duboko poklone. Toliko za sada.

  Dalje, što se tiče fiskalne kontrole i što se tiče budžeta za 2019. godinu očekivali smo, gospodine ministre, Siniša Mali, da ćete vi uvesti nova fiskalna pravila koja će tačno odrediti proceduru kontrole i kažnjavanja političara ukoliko dođe do neodgovornog vođenja javnih finansija. Vi to niste uradili, tako da ste sada kako ste projektovali budžet za 2019. godinu jasno opredelili sredstva, tako da najveći deo javnih sredstava nije namenjen opštoj populaciji, nego različitim interesnim grupacijama koje mogu samo dovesti do vašeg političkog jačanja. To nije dobro niti za sada, niti za budućnost naše zemlje, niti za demokratiju, niti za princip na kojem treba da gradimo buduće društvo.

  Još nešto da vam kažem, ako je tačno, a znamo svi da ste oporezovali u ovoj Srbiji sve moguće i nemoguće što se tiče imovine i bilo čega što se tiče naših građana, i sada vaš budžet pune svi građani, a vi ste našli za shodno da kupujete gondolu u Beogradu iz budžeta Republike Srbije, i da tu gondolu kupuje i onaj iz Brusa, i onaj iz Kruševca, i onaj iz istočne i zapadne Srbije itd, a da pritom nema od čega da plati račune, a da je morao da plati porez jer ste mu na silu uzeli i izveli iz štale zadnju kravu. To nije u redu i o tome niste vodili računa.

  Bez jasne državne strategije vi ste stavili mogućnost da imate diskreciona prava da možete raspolagati sredstvima, a ne možete raspolagati ovako sredstima.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Hvala. Vreme.
  Ministre, hoćete li vi? Jeste li se javili?

  Siniša Mali

  Izvinjavam se.
  Uvaženi poslanici, u vezi prethodnog komentara, ja se ne slažem da je 0,75% i ukidanje doprinosa za nezaposlenost na teret poslodavca mala i zanemarljiva mera, s obzirom da ona građane Srbije košta 12 milijardi dinara. Ako je nekome 100 miliona evra malo, to je jedan par rukava, a sa druge strane mislim da je to ozbiljna mera koju treba sagledati na dva načina. Prvi, da je to prvi put, ja mislim, u istoriji da se dešava da Vlada Republike Srbije izlazi sa konkretnom merom smanjenja opterećenja zarade i da smo nekoliko puta rekli, ja ću to ponoviti danas pred vama, da je to samo prvi korak. Ukoliko budu ekonomski rezultati dobri i 2019. godine i 2020. godine mi ćemo gledati da dalje nastavimo da smanjujemo opterećenje na zarade u Republici Srbiji kako bi našu privredu učinili još atraktivnijom i još konkurentnijom.
  Sa druge strane, ovu meru treba sagledati u sklopu jednog seta mera koji se donosi zajedno sa predloženim budžetom za 2019. godinu. Imate veliki broj poreskih olakšica koje će dodatno umanjiti troškove poslovanja kako stranih tako i domaćih firmi. Vi pravite tu razliku, ja ih ne pravim. Sve te firme zapošljavaju našu radnu snagu, zapošljavaju naše radnike, plaćaju poreze, doprinose u našoj zemlji, pune naš budžet, tako da sa te strane razliku ne pravim, osim mera i seta poreskih podsticaja, osim smanjenja doprinosa za nezaposlenost na teret poslodavaca koja se aplicira na sva preduzeća u Srbiji.
  Imate naravno Zakon o naknadama koji dodatno umanjuje te parafiskalne namete opet za sva preduzeća u našoj zemlji i smatram da je to pravi i jedini ispravni pristup kada se govori o razvoju naše ekonomije u narednom periodu da sa jasnom porukom da idemo ka smanjenju opterećenja naše privrede.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Hvala. Vreme.
  Na član 4. amandman je podnela poslanica Ivana Nikolić. Izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Ivana Nikolić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Hvala uvažena predsednice.

  Poštovani ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, kako je centralni registar elektronski vođena baza podataka zasnovana na visokim IT standardima i performansama to ukazuje da su naša uprava, naš pravni okvir i društvo spremni za suočavanje sa najsavremenijim načinom rada i naravno sve u interesu pružanja bolje usluge građanima. Upravo tako naš predsednik, gospodin Aleksandar Vučić, Vlada Republike Srbije i odgovorno rukovodstvo, koje sprovodi program SNS, deluju u cilju poboljšanja kvaliteta života građanima, vodeći računa i o vraćanju nagomilanih dugova prethodnog režima, vodeći računa o modernizaciji, o unapređenju i o što boljem ugledu Srbije u svetu. To je realnost.

  Brojke i činjenice vidljive na terenu govore o tome, ali isto tako u Srbiji sa druge strane nažalost imamo delovanje onih koji u nedostatku argumenata i političkih ideja vređaju žene, vređaju predsednicu parlamenta, vrše fizičko nasilje nad ženama i nad onima koji ne misle isto kao oni, odnosno oni koji podržavaju i sprovode politiku SNS. Naša statistika su nova radna mesta, veće penzije, veće plate, novi klinički centri, nove škole, novi kulturni objekti, putevi itd, i sve bolja pozicija Srbije na svetski priznatim listama, dok se njihova statistika meri u izrečenim rečima mržnje, uvreda, u nasilju, što se građanima Srbije naravno ne sviđa i što su oni već nekoliko puta ne prethodnim izborima i potvrdili. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Hvala.
  Na član 4. amandman je podneo poslanik Milija Miletić.
  Da li želite reč? Izvolite.
  ...
  Ujedinjena seljačka stranka

  Milija Miletić

  Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
  Zahvaljujem se predsednice Skupštine.

  Uvaženi ministre, kolege poslanici, ja sam podneo četvrti amandman kojim uvek želim doprinos i akcenat na razvoj nerazvijenih područja, brdsko-planinska područja, na jugoistok Srbije, na seoska područja i mogu da kažem da upošljavanje ljudi i upisa u centralni registar vidi se sve to ide kako treba.

  Mogu da kažem nešto vrlo bitno, kao domaćin i kao čovek. Mi smo do 2012. godine imali kuću, našu zemlju Srbiju, koja je imala problema, gde je temelj bio opterećen, gde je počeo da se urušava, ali, dolaskom nove Vlade, dolaskom predsednika Vučića i svih nas ovde, počeo je temelj da se gradi novi. Sada je izgrađen novi temelj, naše kuće, naše zemlje Srbije.

  Temelj je sada jak i ja sada očekujem da mi svi zajedno u budžetu za 2019. godinu nastavimo da gradimo, da radimo i da normalno naša kuća Srbija bude jaka, snažna i moćna, da stavimo akcenat da se gradi jugoistok Srbije, da stavimo akcenat da gradimo u našim selima, da damo podršku našim ženama koje žive na selu, našim mladim ljudima koji žive na selu, da damo podršku jugoistoku Srbije i normalno, pomoći našim mladim ljudima da se upošljavaju.

  Program Vlade, Ministarstvo finansija, daju veliku šansu kroz budžet za 2019. godinu da se dobiju veće subvencije za jugoistočnu Srbiju, za brdsko-planinska područja, za devastirana područja.

  Izgradnjom železnice, izgradnjom puteva, rešavanjem svih problema u infrastrukturi, to je šansa i mogućnost da se bolje i brže razvija jugoistočna Srbija.

  Uvažene kolege poslanici, ja vas pozivam da podržite moj amandman, da podržite politiku razvoja jugoistoka Srbije i da mi svi zajedno damo još veću i snažniju šansu, mogućnost i podršku predsedniku Srbije da razvijamo jugoistok Srbije i našu celu Srbiju. Hvala još jednom.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Na član 4. amandman je podnela Borka Grubor.
  Izvolite.