Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 06.12.2018.

8. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/301-18

8. dan rada

06.12.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:15 do 18:00

 • ZAKONI

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vodama
 • Carinski zakon
 • Zakon o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije o saradnji u oblasti kulture, umetnosti, mladih, sporta i medija
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Projekat tehničko-putničke stanice (TPS) Zemun - faza 2) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o obezbeđenju Republici Srbiji koncesionalnog zajma Narodne Republike Kine
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o državnom koncesionalnom zajmu za Projekat izgradnje obilaznice oko Beograda na autoputu E70/E75, deonica: most preko reke Save kod Ostružnice - Bubanj Potok (Sektori 4, 5 i 6) između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između strana potpisnica Konvencije o policijskoj saradnji u jugoistočnoj Evropi o automatskoj razmeni DNK podataka, daktiloskopskih podataka i podataka o registrovanim vozilima, sa Sporazumom o sprovođenju Sporazuma između
 • Zakon o izmenama i dopuni Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama
 • Zakon o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima
 • Zakon o Fondu za nauku Republike Srbije
 • Zakon o davanju garancije R. Srbije u korist Banca Intesa a.d. Beograd, za izmirenje obaveza Javnog preduzeća "Srbijagas" Novi Sad po osnovu Ugovora o kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac - Brus - Kopaonik - Raška - Novi Pazar - Tutin (II
 • Zakon o davanju garancije R. Srbije u korist Societe General Banke Srbije a.d. Beograd, Komercijalne banke a.d. Beograd, Banke Poštanska štedionica a.d. Beograd, OTP banke Srbija a.d. Novi Sad i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad po zaduženju JP "Srbijagas"
 • Zakon o izmeni i dopunama Zakona o privrednim društvima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova
 • Zakon o dopuni Zakona o komunalnim delatnostima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o patentima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • Zakon o izmeni Zakona o republičkim administrativnim taksama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu
 • Zakon o sticanju prava svojine na zemljištu, objektima i vodovima Rudarsko-topioničarskog basena RTB Bor d.o.o, Bor
 • Zakon o potvrđivanju Aneksa broj 1 Finansijskog ugovora Železnička pruga Niš - Dimitrovgrad od 31. januara 2018. godine, između Republike Srbije i Evropske investicione banke
 • Zakon o carinskoj službi
 • Zakon o izmenama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o duvanu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
 • Zakon o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru
 • Zakon o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama
 • Zakon o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbije, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o platama državnih službenika i nameštenika
 • Zakon o izmeni Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru
 • Zakon o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu
 • Zakon o izmenama Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ulaganjima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i pribavljanja dokumentacije radi realizacije izgradnje sistema za transport prirodnog gasa „Južni tok"
 • Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska radikalna stranka

  Aleksandar Šešelj

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Hvala vam.

  Član 107. Malopre je brutalno narušeno dostojanstvo Narodne skupštine. Znate, kada jedna gospođa ovde kaže kako nas zanima ministar finansija zato što je kod njega državna kasa, a inače je neprekidno u vlasti tj. stranka 18 godina u svim mogućim koalicijama, nikada samostalno nisu izašli na izbore i mnogo me zanima ko će od tih poslanika da ostane u toj stranci kada više ne bude na vlasti? Baš me interesuje šta je njihovo vezivno tkivo, to što njih povezuje, s konca i konopca?

  Dakle, jedini razlog bavljenja politikom, pripadnicima te stranke, bar onim na najvišim mestima, funkcionerima, jeste samo koristoljublje, samo lični interes. To možemo da vidimo na mnogo primera. Pre svega, ljudi koji su izabrani sa liste DS su napravili Vladu sa naprednjacima kao da ništa nije bilo, sami ne bi mogli da sakupe ni potpise a ne da izađu na izbore.

  Dakle, o tim ljudima mi pričamo. Znate šta, mi se bavimo politikom iz ideala. Dva puta nismo prešli cenzus i ostali smo svi na okupu zato što nas ne vezuje to. Ima nešto više valjda u politici osim mandata, nadzornih i upravnih odbora i onim čime se vi rukovodite.

  Znate kada jedna stranka izađe na izbore na jednoj listi i sa potpuno drugim napravi Vladu, napravi preokret od 180 stepeni, ja ne znam čime bih to mogao da nazovem, osim političkom prostitucijom. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Ovo nije bila povreda Poslovnika. Ovo je bila zloupotreba povrede Poslovnika, jer niste ni član rekli koji sam povredila.
  (Aleksandar Šešelj: Rekao sam odmah član 107.)
  Dobro. Član 107. se više puta ponavljao.
  (Aleksandar Šešelj: Niste me čuli.)
  Niste u pravu.
  Na član 4. amandman je podnela narodna poslanica Marija Janjušević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Srđan Nogo.
  Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav LJubenović.
  Da li želi reč?
  Izvolite.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Tomislav Ljubenović

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Hvala, predsedavajuća.

  Amandmanom na član 4. Predloga zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja koje je podnela poslanička grupa SRS predloženo je da se izmeni navedeni član u stavu 3. koji se odnosi na sedište Centralnog registra. Ono što je značajno, napomenuto je, predlagač u obrazloženju navodi da Centralni registar jeste elektronski vođena baza podataka zasnovana po visokim standardima i performansama, te se podrazumevaju nadležnosti u pogledu vođenja registra za posebna, izabrana, imenovana, postavljena i angažovana lica. Kod korisnika javnih sredstava se obezbeđuje automatizam u pogledu unosa podataka i unakrsnih kontrola, a u sve u cilju poboljšanja kvaliteta podataka zaposlenih lica, korisnicima javnih sredstava, kao i boljem planiranju u budžetska sredstva. Da li će zaista tako biti? Predstavnici SRS će redovno pratiti. U okviru vremena koje nam stoji na raspolaganju ćemo o tome govoriti i građanima Srbije.

  Nakon navoda predsednika SRS dr Vojislava Šešelja o delima Rasima LJajića, Vlada nije preduzela ništa, ništa nije preduzeto i nakon dešavanja prilikom izbora za nacionalne savete i upozorenja narodnih poslanika SRS da Rasim LJajić podržava grupu „Vakat je“ i da je u koaliciji sa Sulejmanom Ugljaninom koji za državu Srbiju iznosi najgore optužbe. Taj isti Rasim LJajić je potpredsednik Vlade Republike Srbije i stvari koje on podržava su nedopustive i zato on više ne bi smeo da ostane na tom mestu. Sadašnja vlast Republike Srbije bi morala ozbiljno time da se pozabavi, a ne da ignoriše upozorenja SRS.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
  (Milorad Mijatović: Po Poslovniku.)
  Poslovnik?
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Milorad Mijatović

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije
  Član 27. Znate, ova polemika koja postoji i koja je već danima ovde opterećuje ovaj parlament. Moram da kažem da ćemo mi govoriti samo istinu i to je ono što krasi ovu stranku. Sve ovo što govore ovi ljudi sa desne strane nas puno ne dotiče. Građanima Srbije je jasno šta je istina.

  Koliko su nezahvalni sasvim je jasno. Znate, kada niko nije hteo da upiše nevladinu organizaciju, komitet za odbranu Vojislava Šešelja, to je hrabro uradio Rasim LJajić. To je ta vrsta nezahvalnosti.

  Dalje, i još dalje, jako mi je drago što se javljam, vi ste opozicije, pa dobro je kada se na jednu opozicionu stranku javlja neko iz pozicije. To ću i dalje činiti i uvek ćemo činiti argumentima, činjenicama, a vas upozoravamo da se vi držite činjenica, istine i argumenata.

  Ja sam rekao za vašeg lidera da poštujem njegovu titulu doktora nauka, što je istina, on je doktor nauka i to poštujem, a vi govorite istinu, mi ćemo stati iza onoga što kažete. Ovako, dok ste opozicija mi ćemo vas napadati svim dozvoljenim političkim sredstvima, nikada ne pretimo, samo političkim sredstvima u ovom parlamentu. Ovaj parlament i služi za rasprave i treba da raspravljamo o svim stvarima. Ja bih zaista molio da se malo upristojimo, da ne upadamo u reč govorniku. Prema tome, nemojte izmišljati. Govorite istinu, poštovaćemo vas. Hvala predsednice.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Hvala, idemo dalje.
  Na član 4. amandman je podnela poslanica Vesna Nikolić Vukajlović.
  Izvolite.
  (Vjerica Radeta: Sreto Perić nije govorio po amandmanu.)
  Sreto Perić, pa Vesna.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Sreto Perić

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Gospodine ministre, ovde smo mogli da čujemo da je ovaj Predlog zakona o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja reformski zakon.

  Kamo sreće da je tako, vi bi onda zaista bili čovek koji nema nikakvih problema. Ovde u ovom zakonu, po njegovoj prirodi i suštini ne može da bude ništa reformsko, pogotovo što ste i način finansiranja, pa, kažete dobrovoljni priloga i ostalo, to je potpuno besmisleno, učešće članova upravnog odbora bez naknade, pa ove nema ništa bez naknade i to nije tačno, ali bi trebalo već da date odgovor. Ja sam prvog dana, kada smo počeli da raspravljamo o pojedinostima na ovaj zakon, vas pitao - da li vi planirate, to bi već bile određene reforme, da smanjite obaveze kada su u pitanju porezi i doprinosi na poslodavce u Srbiji?

  Čuli smo ovde više puta da su potpuno u istom statusu strani i domaći investitori. To naprosto nije tačno kada je u pitanju praksa. To nije tačno, mnogo lakše do dozvola dolaze strani investitori, nego što je to kod domaćih investitora. Motiv da ostanu dalje, da se više i ozbiljnije bore imaju domaći investitori. Ne znači da ne treba pokloniti određenu pažnju i stranim investitorima.

  Zatim, ovde se veliča smanjenje poreza i doprinosa kod zaposlenih sa 63% na 62%, kao da je to sada neka tektonska promena koja će doneti neko značajno poboljšanje i za zaposlene i za poslodavce. To nije ništa, vi morate vrlo ozbiljno da razmišljate u ovom pravcu i da u toku sledeće godine, ne čekajući budžet za 2020. godinu, predložite neka nova rešenja.

  Ja bih usput obavestio i koleginicu Karanac, ona nije u toku, naše jedna politička meta, a to je Rasim LJajić….(Isključen mikrofon.)
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Hvala puno. Čuli smo. Hvala.
  I svima je jasno.
  Na član 4. amandman je podnela poslanica Vesna Nikolić Vukajlović.

  Vesna Nikolić-Vukajlović

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Hvala.

  Lično smatram, a u ime svih srpskih radikala, da prenesem ovde gospodi u Narodnoj skupštini, da kažem da pojedinci pre nego što izgovore ime Vojislav Šešelj treba da se duboko poklone. Toliko za sada.

  Dalje, što se tiče fiskalne kontrole i što se tiče budžeta za 2019. godinu očekivali smo, gospodine ministre, Siniša Mali, da ćete vi uvesti nova fiskalna pravila koja će tačno odrediti proceduru kontrole i kažnjavanja političara ukoliko dođe do neodgovornog vođenja javnih finansija. Vi to niste uradili, tako da ste sada kako ste projektovali budžet za 2019. godinu jasno opredelili sredstva, tako da najveći deo javnih sredstava nije namenjen opštoj populaciji, nego različitim interesnim grupacijama koje mogu samo dovesti do vašeg političkog jačanja. To nije dobro niti za sada, niti za budućnost naše zemlje, niti za demokratiju, niti za princip na kojem treba da gradimo buduće društvo.

  Još nešto da vam kažem, ako je tačno, a znamo svi da ste oporezovali u ovoj Srbiji sve moguće i nemoguće što se tiče imovine i bilo čega što se tiče naših građana, i sada vaš budžet pune svi građani, a vi ste našli za shodno da kupujete gondolu u Beogradu iz budžeta Republike Srbije, i da tu gondolu kupuje i onaj iz Brusa, i onaj iz Kruševca, i onaj iz istočne i zapadne Srbije itd, a da pritom nema od čega da plati račune, a da je morao da plati porez jer ste mu na silu uzeli i izveli iz štale zadnju kravu. To nije u redu i o tome niste vodili računa.

  Bez jasne državne strategije vi ste stavili mogućnost da imate diskreciona prava da možete raspolagati sredstvima, a ne možete raspolagati ovako sredstima.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Hvala. Vreme.
  Ministre, hoćete li vi? Jeste li se javili?