Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 06.12.2018.

8. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/301-18

8. dan rada

06.12.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:15 do 18:00

 • ZAKONI

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vodama
 • Carinski zakon
 • Zakon o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije o saradnji u oblasti kulture, umetnosti, mladih, sporta i medija
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Projekat tehničko-putničke stanice (TPS) Zemun - faza 2) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o obezbeđenju Republici Srbiji koncesionalnog zajma Narodne Republike Kine
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o državnom koncesionalnom zajmu za Projekat izgradnje obilaznice oko Beograda na autoputu E70/E75, deonica: most preko reke Save kod Ostružnice - Bubanj Potok (Sektori 4, 5 i 6) između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između strana potpisnica Konvencije o policijskoj saradnji u jugoistočnoj Evropi o automatskoj razmeni DNK podataka, daktiloskopskih podataka i podataka o registrovanim vozilima, sa Sporazumom o sprovođenju Sporazuma između
 • Zakon o izmenama i dopuni Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama
 • Zakon o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima
 • Zakon o Fondu za nauku Republike Srbije
 • Zakon o davanju garancije R. Srbije u korist Banca Intesa a.d. Beograd, za izmirenje obaveza Javnog preduzeća "Srbijagas" Novi Sad po osnovu Ugovora o kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac - Brus - Kopaonik - Raška - Novi Pazar - Tutin (II
 • Zakon o davanju garancije R. Srbije u korist Societe General Banke Srbije a.d. Beograd, Komercijalne banke a.d. Beograd, Banke Poštanska štedionica a.d. Beograd, OTP banke Srbija a.d. Novi Sad i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad po zaduženju JP "Srbijagas"
 • Zakon o izmeni i dopunama Zakona o privrednim društvima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova
 • Zakon o dopuni Zakona o komunalnim delatnostima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o patentima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • Zakon o izmeni Zakona o republičkim administrativnim taksama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu
 • Zakon o sticanju prava svojine na zemljištu, objektima i vodovima Rudarsko-topioničarskog basena RTB Bor d.o.o, Bor
 • Zakon o potvrđivanju Aneksa broj 1 Finansijskog ugovora Železnička pruga Niš - Dimitrovgrad od 31. januara 2018. godine, između Republike Srbije i Evropske investicione banke
 • Zakon o carinskoj službi
 • Zakon o izmenama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o duvanu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
 • Zakon o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru
 • Zakon o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama
 • Zakon o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbije, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o platama državnih službenika i nameštenika
 • Zakon o izmeni Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru
 • Zakon o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu
 • Zakon o izmenama Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ulaganjima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i pribavljanja dokumentacije radi realizacije izgradnje sistema za transport prirodnog gasa „Južni tok"
 • Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu
 • OBRAĆANJA

  Zoran Đorđević

  Prihvatamo amandman.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Hvala, ministre Đorđeviću.
  Na član 75. amandman je podneo narodni poslanik Neđo Jovanović.
  Vlada i o Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Na član 79. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.
  Na član 85. amandman su podneli poslanici stranke Savez vojvođanskih Mađara.
  Vlada i o Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i celini.
  Prelazimo na 37. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLATAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA
  Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.
  Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
  Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Na član 1. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Vjerica Radeta i zajedno narodni poslanici SDS.
  Na član 2. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Ružica Nikolić i zajedno narodni poslanici SDS.
  Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.
  Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
  Na član 3. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Sreto Perić i zajedno narodni poslanici SDS.
  Na član 4. amandmane su zajedno podneli narodni poslanici SDS.
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i pojedinostima Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i celini.
  Prelazimo na 38. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE
  Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.
  Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
  Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS.
  Na član 2. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Vjerica Radeta i zajedno poslanici SDS.
  Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS.
  Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS.
  Na član 5. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Nataša Sp. Jovanović i zajedno poslanici SDS.
  Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS.
  Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS.
  Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS.
  Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS.
  Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS.
  Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS.
  Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS.
  Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS.
  Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS.
  Na član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS.
  Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS.
  Na član 17. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS.
  Na član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS.
  Na član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS.
  Na član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS.
  Na član 21. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS.
  Na član 22. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS.
  Na član 23. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS.
  Na član 24. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Sreto Perić i zajedno narodni poslanici SDS.
  Na član 25. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS.
  Na član 26. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS.
  Na član 27. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS.
  Na član 28. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Ružica Nikolić i zajedno narodni poslanici SDS.
  Na član 29. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS.
  Na član 30. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS.
  Na član 31. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS.
  Na član 32. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS.
  Na član 33. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS.
  Na član 34. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS.
  Na član 35. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS.
  Na član 36. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Aleksandar Šešelj i zajedno narodni poslanici SDS.
  Na član 37. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS.
  Na član 38. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS.
  Na član 39. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS.
  Na član 40. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS.
  Na član 40. amandman je podneo narodni poslanik Neđo Jovanović.
  Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Na član 41. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS.
  Na član 42. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Na član 43. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Na član 44. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Na član 45. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Na član 46. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Na član 47. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Na član 48. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Na član 49. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Na član 50. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Na član 51. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Na član 52. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Na član 53. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Na član 54. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Na član 54. amandman je podneo narodni poslanik Neđo Jovanović.
  Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman.
  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Na član 55. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
  Prelazimo na 39. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O PLATAMA SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA U ORGANIMA AUTONOMNE POKRAJINE I JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE
  Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.
  Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
  Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Na član 1. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Vjerica Radeta i narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Na član 2. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Ružica Nikolić i narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Na član 3. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović i narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
  Prelazimo na 40. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENI ZAKONA O NAČINU ODREĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU
  Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.
  Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
  Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Na član 1. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Vjerica Radeta i narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Na član 2. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Nataša Jovanović i narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
  Prelazimo na 41. tačku dnevnog reda - PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O ZAPOSLENIMA U JAVNIM SLUŽBAMA
  Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.
  Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
  Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Na član 1. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Vjerica Radeta i narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Na član 2. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Nataša Jovanović i narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Na član 3. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Ružica Nikolić i narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Na član 4. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Sreto Perić i narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
  Prelazimo na 42. tačku dnevnog reda - PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU
  Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.
  Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
  Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Na član 1. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Vjerica Radeta i narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Na član 2. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Nataša Jovanović i narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Na član 3. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Ružica Nikolić i narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
  Prelazimo na 43. tačku dnevnog reda - PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM AGENCIJAMA I DRUGIM ORGANIZACIJAMA KOJE JE OSNOVALA REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA ILI JEDEINICA LOKALNE SAMOUPRAVE
  Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.
  Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
  Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Na član 1. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Vjerica Radeta i narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Na član 2. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Ružica Nikolić i narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Na član 3. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Sreto Perić i narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
  Prelazimo na 44. tačku dnevnog reda - PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O INSPEKCIJSKOM NADZORU
  Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.
  Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
  Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
  Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.
  Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Neđo Jovanović.
  Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman.
  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Na član 6. amandman sa ispravkom je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
  Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
  Na član 17. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.
  Na član 22. amandman je podneo narodni poslanik Neđo Jovanović.
  Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman.
  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Na član 26. amandman je podneo narodni poslanik Neđo Jovanović.
  Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman.
  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Amandman kojim se posle člana 36. dodaje novi član 36a, podneo je narodni poslanik Neđo Jovanović.
  Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman.
  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i celini.
  Prelazimo na 45. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VODAMA
  Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.
  Primili ste izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
  Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Na naslov Predloga zakona amandman je podnela Aleksandra Belačić.
  Na naslov Predloga zakona amandman je podneo Filip Stojanović.
  Na naslov Predloga zakona amandman je podneo Božidar Delić.
  Na naslov Predloga zakona amandman je podneo Momčilo Mandić.
  Na naslov Predloga zakona amandman je podnela LJiljana Mihajlović.
  Na naslov Predloga zakona amandman je podnela Vesna Nikolić Vukajlović.
  Na naslov Predloga zakona amandman je podneo Miljan Damjanović.
  Na naslov Predloga zakona amandman je podneo Nemanja Šarović.
  Na naslov Predloga zakona amandman je podneo Milorad Mirčić.
  Na naslov Predloga zakona amandman je podneo Petar Jojić.
  Na naslov Predloga zakona amandman je podnela Marina Ristić.
  Na naslov Predloga zakona amandman je podneo Dubravko Bojić.
  Na naslov Predloga zakona amandman je podneo Zoran Despotović.
  Na naslov Predloga zakona amandman je podneo Tomislav LJubenović.
  Na naslov Predloga zakona amandman je podneo Nikola Savić.
  Na naslov Predloga zakona amandman je podneo Aleksandar Šešelj.
  Na naslov Predloga zakona amandman je podneo Sreto Perić.
  Na naslov Predloga zakona amandman je podnela Ružica Nikolić.
  Na naslov Predloga zakona amandman je podnela Nataša Sp. Jovanović.
  Na naslov Predloga zakona amandman je podnela Vjerica Radeta.
  Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Na član 1. amandman je podnela Vjerica radeta.
  Na član 1. amandman je podneo Momčilo Mandić.
  Na član 1. amandman je podneo Božidar Delić.
  Na član 1. amandman je podneo Tomislav LJubenović.
  Na član 1. amandman je podneo Nikola Savić.
  Na član 1. amandman je podneo Dubravko Bojić.
  Na član 1. amandman je podneo Zoran Despotović.
  Na član 1. amandman je podneo Milorad Mirčić.
  Na član 1. amandman je podnela Aleksandra Belačić.
  Na član 1. amandman je podneo Sreto Perić.
  Na član 1. amandman je podneo Aleksandar Šešelj.
  Na član 1. amandman je podnela Ružica Nikolić.
  Na član 1. amandman je podneo Filip Stojanović.
  Na član 1. amandman je podnela Nataša Sp. Jovanović.
  Na član 1. amandman je podnela Vesna Nikolić Vukajlović.
  Na član 1. amandman je podnela LJiljana Mihajlović.
  Na član 1. amandman je podneo Miljan Damjanović.
  Na član 1. amandman je podneo Nemanja Šarović.
  Na član 1. amandman je podnela Marina Ristić.
  Na član 1. amandman je podneo Petar Jojić.
  Na član 2. amandman su zajedno podneli poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Na član 2. amandman je podneo Milovan Drecun.
  Vlada i Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u Skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Na član 2. amandman je podnela Vjerica Radeta.
  Na član 2. amandman je podnela Nataša Sp Jovanović.
  Na član 2. amandman je podneo Zoran Despotović.
  Na član 2. amandman je podneo Momčilo Mandić.
  Na član 2. amandman je podneo Dubravko Bojić.
  Na član 2. amandman je podnela Ružica Nikolić.
  Na član 2. amandman je podneo Sreto Perić.
  Na član 2. amandman je podneo Aleksandar Šešelj.
  Na član 2. amandman je podneo Milorad Mirčić.
  Na član 2. amandman je podneo Nemanja Šarović.
  Na član 2. amandman je podneo Miljan Damjanović.
  Na član 2. amandman je podnela Aleksandra Belačić.
  Na član 2. amandman je podnela Vesna Nikolić Vukajlović.
  Na član 2. amandman je podneo Tomislav LJubenović.
  Na član 2. amandman je podneo Nikola Savić.
  Na član 2. amandman je podnela LJiljana Mihajlović.
  Na član 2. amandman je podnela Marina Ristić.
  Na član 2. amandman je podneo Petar Jojić.
  Na član 2. amandman je podneo Filip Stojanović.
  Na član 2. amandman je podneo Božidar Delić.
  Na član 3. amandman su zajedno podneli poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Na član 3. amandman je podneo Sreto Perić.
  Na član 3. amandman je podnela Ružica Nikolić.
  Na član 3. amandman je podnela Nataša Sp. Jovanović.
  Na član 3. amandman je podnela Vjerica Radeta.
  Na član 3. amandman je podneo Petar Jojić.
  Na član 3. amandman je podneo Zoran Despotović.
  Na član 3. amandman je podneo Tomislav LJubenović.
  Na član 3. amandman je podneo Nikola Savić.
  Na član 3. amandman je podneo Aleksandar Šešelj.
  Na član 3. amandman je podneo Dubravko Bojić.
  Na član 3. amandman je podnela Marina Ristić.
  Na član 3. amandman je podneo Milorad Mirčić.
  Na član 3. amandman je podneo Nemanja Šarović.
  Na član 3. amandman je podnela Aleksandra Belačić.
  Na član 3. amandman je podneo Filip Stojanović.
  Na član 3. amandman je podneo Božidar Delić.
  Na član 3. amandman je podneo Momčilo Mandić.
  Na član 3. amandman je podnela Vesna Nikolić Vukajlović.
  Na član 3. amandman je podneo Miljan Damjanović.
  Na član 3. amandman je podnela LJiljana Mihajlović.
  Na član 4. amandman su zajedno podneli poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Na član 4. amandman je podnela Nataša Sp. Jovanović.
  Na član 4. amandman je podnela Vjerica Radeta.
  Na član 4. amandman je podneo Sreto Perić.
  Na član 4. amandman je podneo Miljan Damjanović.
  Na član 4. amandman je podneo Nemanja Šarović.
  Na član 4. amandman je podneo Milorad Mirčić.
  Na član 4. amandman je podneo Petar Jojić.
  Na član 4. amandman je podnela Marina Ristić.
  Na član 4. amandman je podneo Dubravko Bojić.
  Na član 4. amandman je podneo Zoran Despotović.
  Na član 4. amandman je podneo Aleksandar Šešelj.
  Na član 4. amandman je podneo Nikola Savić.
  Na član 4. amandman je podneo Tomislav LJubenović.
  Na član 4. amandman je podnela Aleksandra Belačić.
  Na član 4. amandman je podneo Filip Stojanović.
  Na član 4. amandman je podnela Ružica Nikolić.
  Na član 4. amandman je podneo Božidar Delić.
  Na član 4. amandman je podneo Momčilo Mandić.
  Na član 4. amandman je podnela LJiljana Mihajlović.
  Na član 4. amandman je podnela Vesna Nikolić Vukajlović.
  Na član 5. amandman su zajedno podneli poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Na član 5. amandman je podnela Vjerica Radeta.
  Na član 5. amandman je podneo Milorad Mirčić.
  Na član 5. amandman je podneo Sreto Perić.
  Na član 5. amandman je podneo Nikola Savić.
  Na član 5. amandman je podnela Nataša Sp. Jovanović.
  Na član 5. amandman je podnela Ružica Nikolić.
  Na član 6. amandman su zajedno podneli poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Na član 7. amandman su zajedno podneli poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Na član 8. amandman su podneli zajedno poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Na član 9. amandman su podneli zajedno poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Na član 10. amandman su podneli zajedno poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Na član 11. amandman su podneli zajedno poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Na član 11. amandman je podneo Milovan Drecun.
  Vlada i Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u Skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Na član 12. amandman su podneli zajedno poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Na član 13. amandman su podneli zajedno poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Na član 14. amandman su podneli zajedno poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
  Prelazimo na 46. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O RADIJACIONOJ I NUKLEARNOJ SIGURNOSTI I BEZBEDNOSTI
  Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.
  Primili ste izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za zaštitu životne sredine, kao i mišljenje predlagača o podnetim amandmanima.
  Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Na član 1. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Socijaldemokratske stranke i poslanici Kluba samostalnih poslanika.
  Za reč se javlja predlagač, gospođa Maja Gojković. Izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Želim da iskoristim samo svoje pravo da kažem da je na ovaj zakon podnet izuzetno veliki broj amandmana. To je 510 amandmana narodnih poslanika i 25 amandmana Odbora za zaštitu životne sredine.

  Da bi mogla da pomognem poslanicima da se snađu u ovim mnogobrojnim amandmanima, ja sam unapred dala mišljenje nakon sednice Odbora za zaštitu životne sredine o amandmanima koje sam prihvatila. To su svi amandmani koje je predložio Odbor za zaštitu životne sredine, ali prihvatila sam i amandmane poslanice Ružice Nikolić, kao i amandmane Vjerice Radete i dva amandmana poslanice Gordane Čomić.

  Ostale amandmane nisam mogla da prihvatim, zato što su amandmani, mislim da ih ima 500 u kojima se briše čitav zakon. Bez obzira što su službenici ovde i stručni saradnici lepo to napisali da ne mogu da se prihvate zato što je obrazloženje istovetno i što je to kao stav o Predlogu zakona u celini, to uopšte ne odgovara istini, to nije stav o Predlogu zakona u celini, jer je Predlog zakona izuzetno stručan, radila je Radna grupa sastavljena od naučnika, stručnih lica iz Ministarstva za zaštitu životne sredine, Ministarstva za obrazovanje i nauku, kao i ljudi koji rade u nadležnoj agenciji o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti.

  Naravno, ja sam kao poslanik prihvatila da predložimo ovaj zakon, nego je to u stvari stav o meni lično kao predlagaču, poslaniku koga oni ne podnose. Tako da treba zanemariti to mišljenje da čitav zakon treba izbrisati i prihvatiti moje mišljenje o zaista korisnim amandmanima, kako poslanika tako i Odbora za zaštitu životne sredine. I neću se javljati više u pojedinačnoj raspravi.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Na član 1. amandman je podneo Odbor za zaštitu životne sredine.
  Predlagač je prihvatio ovaj amandman. Nadležni odbori su takođe prihvatili amandman, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Na član 2. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
  Predlagač i nadležni odbori prihvatili su ovaj amandman, pa konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Na član 3. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 4. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 4. amandman je podneo Odbor za zaštitu životne sredine.
  Predlagač je prihvatio ovaj amandman. Nadležni odbori su takođe prihvatili amandman, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 5. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno poslaniče grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 5. amandman je podneo Odbor za zaštitu životne sredine.
  Predlagač je prihvatio ovaj amandman. Nadležni odbori su prihvatili ovaj amandman, pa konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 6. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 7. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 7. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Predlagač je prihvatio ovaj amandman. Nadležni odbori su takođe prihvatili ovaj amandman, pa konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 8. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 9. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 10. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 11. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 12. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 13. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 13. amandman je podneo Odbor za zaštitu životne sredine.
  Predlagač je prihvatio ovaj amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Na član 14. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 15. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 16. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na naslov iznad člana 16. i član 16. amandman je podneo Odbor za zaštitu životne sredine.
  Predlagač je prihvatio ovaj amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Predlagač i nadležni odbori prihvatili su ovaj amandman, pa konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 17. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 17. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 18. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 19. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na naslov iznad člana 19. i član 19. amandman je podneo Odbor za zaštitu životne sredine.
  Predlagač je prihvatio ovaj amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 19. amandman amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Predlagač i nadležni odbori prihvatili su ovaj amandman, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 19. amandman je podnela narodni poslanik Maja Gojković.
  Odbor za zaštitu životne sredine prihvatio je amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 20. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 21. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 22. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 22. amandman je podneo Odbor za zaštitu životne sredine.
  Predlagač je prihvatio amandman. Nadležni odbori su prihvatili amandman, pa konstatujem da je postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 23. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 24. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 25. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 26. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 27. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 28. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 29. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 30. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 31. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 32. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 33. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 34. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 35. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 36. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 37. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 38. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 39. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 40. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 41. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 42. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 43. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 44. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 45. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 46. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 47. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 47. amandman je podneo Odbor za zaštitu životne sredine.
  Predlagač je prihvatio ovaj amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 48. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 49. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 50. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 51. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 52. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 53. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 54. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 55. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 56. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 56. amandman je podneo Odbor za zaštitu životne sredine.
  Predlagač je prihvatio ovaj amandman, a Odbor za Ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je on u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 57. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 58. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 59. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 60. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 61. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 62. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 63. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 64. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 65. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 66. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 67. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 68. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 68. amandman je podneo Odbor za zaštitu životne sredine.
  Predlagač je prihvatio ovaj amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 69. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 70. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 71. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 72. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 73. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 74. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 74. amandman je podneo Odbor za zaštitu životne sredine.
  Predlagač je prihvatio ovaj amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 75. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 76. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 77. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 78. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 79. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 80. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 81. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 82. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 83. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 84. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 85. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 86. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 87. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 88. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 89. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 90. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 91. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 92. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 93. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 94. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 95. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 96. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 97. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 98. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 99. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 100. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 100. amandman je podneo Odbor za zaštitu životne sredine.
  Predlagač je prihvatio ovaj amandman a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 101. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 102. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 103. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 104. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 105. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 106. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 107. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 108. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 109. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 110. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 111. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 111. amandman je podneo Odbor za zaštitu životne sredine.
  Predlagač je prihvatio ovaj amandman a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 112. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 113. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 114. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 115. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 116. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 117. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 118. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 119. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 120. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 121. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 122. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 123. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 124. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 125. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 126. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 127. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 128. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 129. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 130. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 131. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 132. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 133. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 134. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 135. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 135. amandman je podneo Odbor za zaštitu životne sredine.
  Predlagač je prihvatio ovaj amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 136. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 137. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 138. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 139. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 140. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 141. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 142. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 143. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 144. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 145. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 146. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 147. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 148. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 149. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 150. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 151. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 152. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 153. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 153. amandman je podneo Odbor za zaštitu životne sredine.
  Predlagač je prihvatio ovaj amandman a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 154. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 155. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 156. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 157. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 158. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 159. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 160. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 161. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 162. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 163. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 164. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 165. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 166. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 167. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 168. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 169. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 170. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 171. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 172. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 173. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 174. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 175. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 176. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 177. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 178. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 179. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 180. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 181. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 182. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 183. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 183. amandman je podneo Odbor za zaštitu životne sredine.
  Predlagač je prihvatio ovaj amandman.
  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 184. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 185. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 186. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 187. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 188. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 189. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 190. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 191. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 192. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 193. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 193. amandman je podneo Odbor za zaštitu životne sredine.
  Predlagač je prihvatio ovaj amandman.
  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 194. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 195. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 196. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 197. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 198. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 199. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 200. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 201. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 202. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 203. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 204. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 205. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 206. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 207. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 207. amandman je podneo Odbor za zaštitu životne sredine.
  Predlagač je prihvatio ovaj amandman.
  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 208. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 209. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 210. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 211. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 212. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 213. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 214. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 215. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 215. amandman je podneo Odbor za zaštitu životne sredine.
  Predlagač je prihvatio ovaj amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatraju da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 216. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 216. amandman je podneo Odbor za zaštitu životne sredine.
  Predlagač je prihvatio ovaj amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatraju da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 217. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 218. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč?(Ne.)
  Na član 219. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 220. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 221. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 222. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč?(Ne.)
  Na član 223. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 224. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 225. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 226. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 227. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 228. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 229. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 230. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 231. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 232. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 233. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 233. amandman je podneo Odbor za zaštitu životne sredine.
  Predlagač je prihvatio ovaj amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatraju da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 234. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 235. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 235. amandman je podneo Odbor za zaštitu životne sredine.
  Predlagač je prihvatio ovaj amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatraju da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 236. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 236. amandman je podneo Odbor za zaštitu životne sredine.
  Predlagač je prihvatio ovaj amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatraju da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 237. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 238. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 239. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 240. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 241. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 242. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 243. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 244. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 245. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 246. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 246. amandman je podneo Odbor za zaštitu životne sredine.
  Predlagač je prihvatio ovaj amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatraju da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 247. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 248. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 249. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 249. amandman je podneo Odbor za zaštitu životne sredine.
  Predlagač je prihvatio ovaj amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatraju da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 250. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 250. amandman je podnela narodni poslanik Maja Gojković.
  Odbor za zaštitu životne sredine prihvatio je amandman.
  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatraju da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i celini.
  Prelazimo na 47. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O STICANJU PRAVA SVOJINE NA ZEMLJIŠTU, OBJEKTIMA I VODOVIMA RUDARSKO-TOPIONIČARSKOG BASENA RTB „BOR“ D.O.O. BOR
  Primili ste amandmane koje su na predlog zakona podneli narodni poslanici.
  Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
  Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Na član 1. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Vjerica Radeta, zajedno Sanda Rašković Ivić i Dijana Vukomanović i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 2. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Nataša Jovanović, zajedno Sanda Rašković Ivić i Đorđe Vukadinović i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 3. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Ružica Nikolić, zajedno Sanda Rašković Ivić i Đorđe Vukadinović i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Dejan Radenković.
  Vlada i nadležni odbori prihvatili su amandman, pa konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Borković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 4. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Sreto Perić, zajedno Sanda Rašković Ivić i Dijana Vukomanović i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 5. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Aleksandar Šešelj, zajedno narodni poslanici Sanda Rašković Ivić i Dijana Vukomanović i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 6. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Nikola Savić, zajedno narodni poslanici Sanda Rašković Ivić i Đorđe Vukadinović i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 7. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Aleksandra Belačić, zajedno narodni poslanici Sanda Rašković Ivić i Dijana Vukomanović i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 7. amandman, sa ispravkom, podneo je narodni poslanik Dejan Radenković.
  Vlada i nadležni odbori prihvatili su ovaj amandman, sa ispravkom, pa konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Borković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 8. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Dubravko Bojić, zajedno narodni poslanici Sanda Rašković Ivić i Dijana Vukomanović i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 9. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Miljan Damjanović, zajedno narodni poslanici Sanda Rašković Ivić i Dijana Vukomanović i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 10. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Božidar Delić, zajedno narodni poslanici Sanda Rašković Ivić i Đorđe Vukadinović i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 11. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Despotović, zajedno narodni poslanici Sanda Rašković Ivić i Đorđe Vukadinović i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 12. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Petar Jojić, zajedno narodni poslanici Sanda Rašković Ivić i Dijana Vukomanović i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 12. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Vukadinović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 12. amandman je podneo narodni poslanik Dejan Radenković.
  Vlada i nadležni odbori prihvatili su ovaj amandman, sa ispravkom, pa konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 12. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Tomislav LJubenović, zajedno narodni poslanici Sanda Rašković Ivić i Dijana Vukomanović i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 14. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Momčilo Mandić, zajedno narodni poslanici Sanda Rašković Ivić i Dijana Vukomanović i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 15. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Milorad Mirčić, zajedno narodni poslanici Sanda Rašković Ivić i Đorđe Vukadinović i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 16. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici LJiljana Mihajlović, zajedno narodni poslanici Sanda Rašković Ivić i Đorđe Vukadinović i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 17. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Vesna Nikolić Vukajlović, zajedno narodni poslanici Sanda Rašković Ivić i Đorđe Vukadinović i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 18. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marina Ristić, zajedno narodni poslanici Sanda Rašković Ivić i Dijana Vukomanović i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 19. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Filip Stojanović, zajedno narodni poslanici Sanda Rašković Ivić i Dijana Vukomanović i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 20. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Nemanja Šarović, zajedno narodni poslanici Sanda Rašković Ivić i Dijana Vukomanović i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
  Prelazimo na 48. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA I POSEBNIM POSTUPCIMA EKSPROPRIJACIJE I PRIBAVLJANJA DOKUMENTACIJE RADI REALIZACIJE IZGRADNJE SISTEMA ZA TRANSPORT PRIRODNOG GASA „JUŽNI TOK“
  Primili ste amandmane koje su na predlog zakona podneli narodni poslanici.
  Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
  Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
  Saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem petak, 7. decembar 2018. godine, sa početkom u 10.00 časova, kao dan za glasanje o tačkama dnevnog reda Četvrte sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini.
  Sa ovim bismo završili sa današnjim radom i nastavljamo u danu za glasanje.