Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 06.12.2018.

8. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/301-18

8. dan rada

06.12.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:15 do 18:00

 • ZAKONI

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vodama
 • Carinski zakon
 • Zakon o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije o saradnji u oblasti kulture, umetnosti, mladih, sporta i medija
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Projekat tehničko-putničke stanice (TPS) Zemun - faza 2) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o obezbeđenju Republici Srbiji koncesionalnog zajma Narodne Republike Kine
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o državnom koncesionalnom zajmu za Projekat izgradnje obilaznice oko Beograda na autoputu E70/E75, deonica: most preko reke Save kod Ostružnice - Bubanj Potok (Sektori 4, 5 i 6) između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između strana potpisnica Konvencije o policijskoj saradnji u jugoistočnoj Evropi o automatskoj razmeni DNK podataka, daktiloskopskih podataka i podataka o registrovanim vozilima, sa Sporazumom o sprovođenju Sporazuma između
 • Zakon o izmenama i dopuni Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama
 • Zakon o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima
 • Zakon o Fondu za nauku Republike Srbije
 • Zakon o davanju garancije R. Srbije u korist Banca Intesa a.d. Beograd, za izmirenje obaveza Javnog preduzeća "Srbijagas" Novi Sad po osnovu Ugovora o kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac - Brus - Kopaonik - Raška - Novi Pazar - Tutin (II
 • Zakon o davanju garancije R. Srbije u korist Societe General Banke Srbije a.d. Beograd, Komercijalne banke a.d. Beograd, Banke Poštanska štedionica a.d. Beograd, OTP banke Srbija a.d. Novi Sad i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad po zaduženju JP "Srbijagas"
 • Zakon o izmeni i dopunama Zakona o privrednim društvima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova
 • Zakon o dopuni Zakona o komunalnim delatnostima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o patentima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • Zakon o izmeni Zakona o republičkim administrativnim taksama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu
 • Zakon o sticanju prava svojine na zemljištu, objektima i vodovima Rudarsko-topioničarskog basena RTB Bor d.o.o, Bor
 • Zakon o potvrđivanju Aneksa broj 1 Finansijskog ugovora Železnička pruga Niš - Dimitrovgrad od 31. januara 2018. godine, između Republike Srbije i Evropske investicione banke
 • Zakon o carinskoj službi
 • Zakon o izmenama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o duvanu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
 • Zakon o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru
 • Zakon o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama
 • Zakon o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbije, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o platama državnih službenika i nameštenika
 • Zakon o izmeni Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru
 • Zakon o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu
 • Zakon o izmenama Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ulaganjima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i pribavljanja dokumentacije radi realizacije izgradnje sistema za transport prirodnog gasa „Južni tok"
 • Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Milan Knežević

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Poštovana predsednice, uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, podneo sam amandman na član 4. Predloga zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja.

  Zbog građana da kažemo da baš taj član 4. u prvom stavu kaže da za uspostavljanje i vođenje jedinstvene baze i drugih poslova utvrđenih ovim zakonom Vlada osniva Centralni registar obaveznog socijalno osiguranja, tako da u ovom članu se definiše Vlada kao osnivač i, što sam i u prethodnim amandmanima govorio, da su sredstva za njegov rad već bila obezbeđena u budžetu 2018. godine.

  Ali, hteo bih nešto da kažem. Malopre je koleginica Jasmina Obradović čitala sa kojim zakašnjenjem je prethodna vlast, odnosno žuti, sa kojim kalendarskim zakašnjenjima su usvajali budžet, ali trebala je još da pomene, jer ona zna, ovde ima i nekih kolega poslanika koji su dugogodišnji, da od 2007. do 2012. godine nije bilo godine da nije bilo rebalansa budžeta.

  Ovi mladi poslanici sede i sigurno i nisu prisustvovali rebalansu budžeta, a za vreme prethodne vlasti nije bilo godine, u junu se donese budžet, u septembru i oktobru smo imali rebalans budžeta. Naravno, to je sve bio dokaz njihove katastrofalne ekonomske, privredne politike, pljačkaških privatizacija.

  Ovaj budžet za 2019. godinu jasno pokazuje da se želi da se nastavi sa bržim rastom, sa bržim podizanjem životnog standarda građana, da se obezbedi egzistencijalna i socijalna sigurnost svakog građanina naše Srbije. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Hvala.
  Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Igor Bečić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Ana Čarapić.
  Da li neko želi reč? (Da.)
  Reč ima narodni poslanik Ana Čarapić. Izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Ana Čarapić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Zahvaljujem, predsednice.

  Poštovani ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, u prethodne četiri godine Vlada Aleksandra Vučića i Vlada Ane Brnabić su zaista mnogo učinile za dobrobit građana Srbije. O tome svedoče brojni rezultati, a to su: suficit u budžetu tri godine za redom, za prvih deset meseci imamo suficit od 68 milijardi dinara. Zatim, smanjenje javnog duga sa 77% BDP na 54,1%, koliko iznosi u ovom momentu sa tendencijom velikih smanjenja. Zatim, imamo privredni rast najveći u regionu, treći u Evropi. Za prvih devet meseci privredni rast iznosi 4,9%, prema zvaničnim podacima Republičkog zavoda statistiku. Zatim smo uspeli da zaposlimo 370 hiljada radnika, izgradimo infrastrukturu itd, itd. Čitav jedan dan mi ne bi bio dovoljan, ni meni, ni mojim kolegama da iznesemo sve ono što je naša Vlada uradila u prethodne četiri godine.

  Kao neko ko dolazi iz Topličkog okruga, kao neko ko dolazi iz Kuršumlije, raduje me činjenica da je budžetom za 2019. godinu predviđena izgradnja autoputa E-80 i to deonica Niš – Pločnik. Uveliko se radi na početku realizacije i izgradnje autoputa i mogu sasvim sigurno da kažem da će, nakon izgradnje autoputa, u potpunosti biti promenjena slika Topličkog okruga i kada je u pitanju poljoprivreda, i kada je u pitanju privreda i turizam i trgovina.

  Dakle, sve ono što radi naša Vlada je u funkciji najboljih interesa građana Srbije i u funkciji rasta i razvoja naše države na ravnim osnovama. Zahvaljujem.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Poštovani poslanici, vreme po članu 158. stav 4. smo upravo iskoristili.

  Na član 4. amandman je podneo poslanik Veroljub Arsić.

  Na član 4. amandman je podnela poslanica Ana Karadžić.

  Da, mogu da se javljaju oni koji imaju preostalog vremena.

  Na član 4. amandman je podnela poslanica Aleksandra Jevtić.

  Na član 4. amandman je podneo poslanik Duško Tarbuk.

  Na član 4. amandman je podneo poslanik Bojan Torbica.

  Na član 4. amandman je podnela poslanica Sonja Vlahović.

  Na član 4. amandman je podneo poslanik Đorđe Komlenski.

  Na član 4. amandman je podneo poslanik Mladen Lukić.

  Na član 4. amandman je podneo poslanik Nenad Mitrović.

  Na član 4. amandman je podneo poslanik Veroljub Matić.

  Na član 4. amandman je podneo poslanik Marijan Rističević.

  Na član 4. amandman je podneo poslanik Žarko Bogatinović.

  Na član 4. amandman je podneo poslanik Nikola Jolović.

  Na član 4. amandman je podnela poslanica Dubravka Filipovski.

  Samo da se zamenimo, neko drugih da nastavi.

  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Na član 4. amandman je podneo poslanik Nikola Jolović.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Na član 4. amandman je podnela poslanik Dubravka Filipovski.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Na član 4. amandman je podnela poslanik Desanka Repac.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Na član 4. amandman je podneo poslanik Jovica Jevtić.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Na član 4. amandman je podnela poslanik Olivera Pešić.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Na član 4. amandman je podneo poslanik Srbislav Filipović.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Na član 4. amandman je podneo poslanik Zoran Bojanić.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Na član 4. amandman je podneo poslanik Marko Atlagić.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Na član 4. amandman je podneo poslanik Živan Đurišić.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Na član 4. amandman je podnela poslanik Stanislava Janjošević.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Na član 4. amandman je podnela poslanik Studenka Kovačević.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Na član 4. amandman je podnela poslanik Tanja Tomašević Damnjanović.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Svetlana Nikolić Pavlović.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Olivera Ognjanović.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Miodrag Linta.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Maja Mačužić Puzić.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Dragan Veljković.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Majkić.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik LJibuška Lakatoš.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Radovan Jančić.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Petković.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Radmilo Kostić.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Milan Krivokapić.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Radoslav Cokić.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Slaviša Bulatović.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Vera Jovanović.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik LJubica Mrdaković Todorović.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Orlić.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Zvonimir Đokić.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Zvonimir Stević.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Na član 6. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Na član 12. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe DS.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Na član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe DS.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Na član 22. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Na član 23. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Na član 24. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Na član 26. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe DS.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Na član 40. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Na član 40. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Na član 49. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.

  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i celini.

  Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.

  Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.

  Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima. Carinskog zakona.

  Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav LJubenović.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Marina Ristić.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Na član 5. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Na član 5. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Na član 6. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Na član 8. amandman je podnela narodni poslanik Marina Ristić.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Na član 10. amandman je podneo narodni poslanik Božidar Delić.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Na član 10. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Na član 13. amandman je podneo narodni poslanik Momčilo Mandić.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Na član 13. amandman je podnela narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Na član 14. amandman je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Na član 15. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.

  Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatili su amandmana.

  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom republike Srbije.

  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Na član 15. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Na član 15. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav LJubenović.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Na član 15. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Na član 15. amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Na član 15. amandman je podnela narodni poslanik LJiljana Mihajlović.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Na naslov iznad člana 16. amandman je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Na član 45. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Na član 119. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Na član 206. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Na član 209. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Na član 267. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Na član 269. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Tomić.

  Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatili su amandmana.

  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom republike Srbije.

  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Na član 270. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Tomić.

  Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatili su amandmana.

  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom republike Srbije.

  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Na član 271. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Tomić.

  Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatili su amandmana.

  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom republike Srbije.

  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.

  Da li neko želi reč?

  (Nataša Sp. Jovanović: Poslovnik.)

  Po Poslovniku?

  Izvolite koleginice Jovanović.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Nataša (Spasoja) Jovanović

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka

  ospodine Arsiću, javljam se po članu 27.

  Zaista vas molim da povremeno uradite ono što smo vam govorili na svim prethodnim sednicama. Dakle, kada krenete da, mi smo u direktnom televizijskom prenosu, da saopštavate da niko ne želi reči, to nije tačno. Mi smo pokušali da vam objasnimo da treba da promenite taj vaš sinopsis, jer to zaista vređa dostojanstvo svih narodnih poslanika koji su podneli amandmane na predlog carinskog zakona. Sada mi ne možemo, ni kolega Šarović, kojeg sada čitate, niti koleginica Radeta, niko od nas, da kažemo ključne stvari vezane za ovaj zakon.

  Gospodine Mali, mi imamo situaciju da mi kao narodni poslanici, a to smo tražili od dr Nebojše Stefanovića, ministra unutrašnjih poslova, ne možemo da dobijemo izveštaj od nadležnih organa da li je Rasim LJajić, kao potpredsednik Vlade… (Isključen mikrofon.)
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Koleginice Jovanović, kao i do sada, nisam prekršio nijednu odredbu Poslovnika.
  Znači, predsednica Skupštine gospođa Maja Gojković je obavestila da prestaje pravo u skladu sa članom 158.
  (Nataša Sp. Jovanović: Nisam iskoristila povredu Poslovnika.)
  Iskoristili ste.
  Zahvaljujem.
  Da li još neko želi reč? (Ne)
  Na član 272. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandra Tomić.
  Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na naslov iznad člana 280. i član 280. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
  Prelazimo na 4. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2019. GODINU, SA PREDLOGOM ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA 2019. GODINU, PREDLOGOM ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2019. GODINU, PREDLOGOM ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2019. GODINU I PREDLOGOM ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA ZA 2019. GODINU
  Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.
  Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, saglasno članu 163. stavu 2. Poslovnika Narodne skupštine, odbacio je amandmane narodnih poslanika: Zorana Živkovića na naziv Glave 1, na naziv Glave 2, na član 8. i na naziv Glave 3, Tatjane Macure, Vladimira Đurića, Aleksandra Stevanovića, Nenada Božića i LJupke Mihajlovske na član 1, Aleksandre Jerkov na članove 1. i 5, Sonje Pavlović na član 5, Milana Lapčevića na član 8, Radoslava Milojičića na član 8, Jovana Jovanovića na član 8, Aleksandre Čabraja na član 8, Dejana Radenkovića na član 8, Gorice Gajić na član 8, Dušana Petrovića i Veroljuba Stevanovića na član 36. Predloga zakona.
  Odbačeni amandmani ne mogu biti predmet rasprave i o njima se ne glasa.
  Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stavu 4. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Na naslov Predloga zakona amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč?
  Koleginice Radeta, izvolite.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Vjerica Radeta

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Evo, štedelo se ovo vreme da bismo imali i par minuta da, pre svega, skrenemo pažnju javnosti da je sreće i da je bilo dobre volje i prave parlamentarne demokratije od strane skupštinske većine, zapravo bi Zakon o budžetu bio osnovna tema i ključna tema ove sednice. Ali, evo, mi smo podneli ravno 100 amandmana na Zakon o budžetu, ali nažalost, neće biti prilike da govorimo o njima, nego ovako uopšte nekoliko ključnih stvari koje su od izuzetnog značaja, opet ponavljam, pre svega, radi javnosti.

  Mi ovde imamo kompletan pregled trošenja budžetskih sredstava, odnosno prikaz na šta se sve troše budžetska sredstva, ne znam, tu su ministarstva, agencije, koje su potpuno nepotrebne, pogotovo, recimo, Agencija za borbu protiv korupcije, zato što se istovremeno finansira i Savet za borbu protiv korupcije, i to ste nasledili od onih žutih i uporno, samo da biste smestili svoje ljude i na jedno i na drugo mesto, uporno to finansirate, Fiskalni savet, da nas neko pita što njih plaćate, ne znamo, Razvojna agencija Srbije, šta ta Agencija radi, gde nas razvija, niko živi ne zna. Onda, imamo 24 uprave sa 26 policijskih i šest poreskih uprava, pa onda tu imate, ne znam, Upravu i za agrarna plaćanja i za poljoprivredno zemljište. Dakle, samo ste uprave, agencije…

  E, ključno pitanje, ministre Siniša Mali - zbog čega finansirate Upravu za brzi odgovor? Šta je to uopšte u zemlji Srbiji? Da li to uopšte postoji osim u budžetu, osim što nekome dajete pare na ime toga što ste nekad u kampanji obećavali Agenciju za brze odgovore?

  Pa, imamo 10 zavoda, sedam direkcija, dva sekretarijata, 28 fondova, pa od 20 ustanova i 41 ustanova kulture, pa šest centara, 12 nekakvih ostalih organizacija, pa 13 kancelarija. Pa, poštovani građani Srbije, dobro vi izlazite na kraj šta se sve ovde finansira. Pa, 39 republičkih, javnih i državnih preduzeća, pa 21 preduzeće, pa 207, dobro, zdravstvenih ustanova, to je u redu, treba i više, to nije sporno. Takođe, 1984 obrazovne ustanove, ni to nije sporno, samo je sporno što zatvarate sporne ustanove, a ne što ih zaista finansirate. I, imamo finansiranje 20 saveta nacionalnih manjina i informisanje, 12, informisanje i kultura nacionalnih manjina.

  Naravno da mi nemamo ništa protiv postojanja saveta nacionalnih manjina i nemamo ništa protiv da se ti saveti finansiraju iz budžeta Republike Srbije, naprotiv. Ali, saveti nacionalnih manjina moraju da poštuju Ustav Republike Srbije, kao što to radi bunjevačka nacionalna manjina, mađarska, rusinska, da ne nabrajam, slovačka, vlaška, romska, sve ove koje se ovde finansiraju u okviru ovih 20 nacionalnih manjina.

  Ali, mi, dame i gospodo, i poštovani građani Srbije, iz budžeta Republike Srbije finansiramo i bošnjačku nacionalnu manjinu, odnosno njihov savet, zapravo finansiramo, finansirate, iz budžeta Republike Srbije Esada DŽudžu, Sulejmana Ugljanina i njihovog mentora i njihovo vezivno tkivo Rasima LJajića. I to jeste problem. Esad DŽudža, čim mu je Rasim LJajić pomogao da postane predsednik tog Bošnjačkog nacionalnog saveta, on je na društvenim mrežama i u nekim medijima, gde mu je to bilo omogućeno, pokazao kako to izgleda rasparčana Republika Srbija u režiji LJajića, DŽudže i ovog Sulejmana Ugljanina.

  Sulejman Ugljanin je, dok su bili u kampanji, govorio da je država Srbija fašistička tvorevina i govorio – mi ćemo je zajedno uništiti, misleći na tu njegovu sada koaliciju Vakat, koju je organizovao Rasim LJajić. I to je ozbiljan problem. Mi smo pokušali, skrećući pažnju na ovakvo ponašanje Rasima LJajića, da pozovemo i predsednika države i ministre, njegove kolege, još uvek, i predsednika Vlade, da preuzmu nešto da ga za početak bar eliminišu iz Vlade Republike Srbije. Niko ne reaguje.

  Pitali smo ministra policije, tražili smo od njega da se informiše i dogovori sa direktorom policije, koji ima mnoge informacije koje smo mi ovde iznosili. Niko ne reaguje. Sada pozivamo i Zagorku Dolovac, vreme je da se javni tužilac probudi iz zimskog sna. Ne može se trpeti da neko bude potpredsednik Vlade, da traži rasparčavanje Srbije, da pokazuje na kartama kako će to da izgleda, da prihvata da je Srbija fašistička tvorevina, da mu se, malopre niste dali da Nataša završi zato što je pomenula carinu i Rasima LJajića, da njegovi kamioni se puštaju zna se na kojim carinskim prelazima, zna se šta prevoze u Srbiju, gospodine Siniša Mali. Em zavlače ruku građanima u džep zato što ne pune budžet, pa to moraju drugi poreski obveznici, em u Srbiju dovoze drogu i ostala nedozvoljena sredstva.

  Dakle, to vam je potpredsednik Vlade, vrištite koliko god hoćete i mi insistiramo, gospodine Arsiću, insistiramo da Zagorka Dolovac…

  (Jasmina Karanac: O čemu vi pričate?)

  Ne možete vi ovo, nemojte me prekidati, ne možete vi da presudite, mogu samo nadležni organi MUP i nadležni državni tužilac i insistiramo da se tim pozabave, inače ćemo mi morati ovde da se bavimo njima na način na koji to treba da rade narodni poslanici. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Reč ima narodni poslanik Milorad Mijatović, replika. Izvolite.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Milorad Mijatović

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije
  Obraćam se građanima Srbije. Već danima, danima objašnjavam kako SRS izmišlja afere, iznosi laži, iznosi neistine. Ona to čini stalno i znamo zbog čega, jer su unajmljeni, dobili su pare da to rade.

  Dobro, mi se borimo istinom, kao što sam rekao. Vi zaista ste ovoj stranci opozicija, ali ćemo vam uvek odgovarati… Oni su opozicija nama, a znam zašto, zato što vas boli istina. Vas boli istina iz prostog razloga, jer vaš rečnik je takav, eliminacija, čujte, eliminacija, meta. To je vaš rečnik od devedesetih godina, tako stalno idete i zato ste naneli veoma veliku nesreću srpskom narodu, ali nije bitno zato.

  Hoću da kažem o čemu se ovde radi. Stalno se spominje Nacionalni savet Bošnjaka. Gospodo, nacionalni saveti imaju jasno svoju funkciju i pustite da rade u skladu sa zakonima države Srbije i da se finansiraju u skladu sa zakonima države. Ako ne rade u skladu sa zakonom, država ima instrumente kako da reaguje i samim tim nemojte poturati ono što nije istina. To zaista nije istina. Neće niko da kaže da je Rasim LJajić faktor mira, on zaista čini sve da ovaj deo Raške oblasti, Sandžaka, zaista bude faktor mira. Nacionalni savet Bošnjaka će to i dalje biti i nemojte se vi brinuti. Pustite Bošnjake da se brinu šta i kako da rade.