Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja , 27.12.2016.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/321-16

4. dan rada

27.12.2016

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 00:00

 • TAGOVI

 • Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja (2016)
 • Dan za glasanje o tačkama 16 do 27 dnevnog reda Sedme sednice Drugog redovnog zasedanja (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmeni Zakona o uređenju sudova (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o javnoj svojini (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o preuzimanju obaveza akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija „HIP – Petrohemija” Pančevo prema privrednom društvu„NIS” a.d. Novi Sad (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Carinskog zakona (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o proceniteljima vrednosti nepokretnosti (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopuni Zakona o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Dan za glasanje o tačkama 1 do 15 dnevnog reda Sedme sednice Drugog redovnog zasedanja (2016)
 • ZAKONI

 • Zakon o proceniteljima vrednosti nepokretnosti
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o javnoj svojini
 • Zakon o izmeni zakona o uređenju sudova
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala
 • Zakon o izmenama i dopunama Carinskog zakona
 • Zakon o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Drugi programski zajam za razvoj i restrukturiranje državnih preduzeća) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Dodatno finansiranje za Projekat autoput Koridor 10) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat izgradnje autoputa E-763 (deonica Surčin-Obrenovac) između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo finansija, kao Zajmoprimca i kineske Export-Import ba
 • Zakon o preuzimanju obaveza akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija “HIP-Petrohemija” Pančevo prema privrednom društvu “Naftna industrija Srbije” a.d. Novi Sad i pretvaranju tih obaveza u javni dug Repu
 • Zakon o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima
 • Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • OBRAĆANJA

  ...
  Narodna seljačka stranka

  Marijan Rističević

  Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
  Zahvaljujem.
  Samo da ovo sportsko društvo – bežanija izađe i da me ne ometaju.
  Dame i gospodo narodni poslanici, smatram da amandman treba odbiti iz dva razloga. Amandman su između ostalog predložile dve ekonomske gromade, Rodni i moj kolega poljoprivrednik. Prvi je govorio o partokratiji iako je u sred ministarstva osnivao partiju, a osnivači su bili njegovi najbliži saradnici, pa kada je on govorio o partokratiji to je za mene previše dirljivo.
  Drugi je rekao da je sitnica pet miliona dinara. Za njega možda jeste sitnica jer je čovek navikao da od države za jedan vinograd, sasvim mali uzme za jedno popodne 62,5 miliona dinara i to su dva ključna razloga zbog čega ovaj amandman ne treba prihvatiti. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Ministar Antić.

  Aleksandar Antić

  Zahvaljujem.
  Koleginica Ana Brnabić će imati puno prilika da iskomentariše sve ove amandmane koji su otprilike slični – briše se, tako da ću dati samo dva komentara na diskusije prethodnika, koje su vezane za moj sektor.
  Pre svega kada su „Elektromreže Srbije“ u pitanju, reč je o jednom od najboljih preduzeća koje je u protekle četiri godine po raznim osnovama – dividende, porezi, doprinosi, u budžet Republike Srbije uplatilo oko 197 miliona evra.
  Javno preduzeće, odnosno sada Akcionarsko društvo „Elektromreža Srbije“ je i ove godine poslovalo izuzetno dobro. Svoje je dividende uplatilo u budžet Srbije, pet miliona dinara koji su uplaćeni za lečenje bolesne dece su samo jedan od, da kažem, znakova ili signala da je reč o jednoj društveno odgovornoj firmi i mislim da to treba pozdraviti, a ne izvrgavati bilo kakvoj ironiji.
  Kada je u pitanju „Elektroprivreda Srbije“, EPS obezbeđuje neophodnu količinu električne energije za građane Srbije. Kolega Đurišić to vrlo dobro zna. Postoji jedan ogroman broj dana u godini u kojima EPS izvozi struju, postoji jedan broj dana kada je i uvozi.
  Ono što je ključno je da je neto efekat ove godine plus 55 miliona evra, a to je 85% iznad plana i reč je o jednoj od boljih godina. Ove godine proizvodnja električne energije je 1,4% preko plana i 2,47% preko ostvarenja u 2015. godini.
  Mi uglja imamo dovoljno. U ovom trenutku na deponijama imamo milion i 550.000 tona uglja.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Vreme. Hvala.

  Aleksandar Antić

  Jedini problem koji imamo, kolega Đurišiću, je izuzetno nizak nivo Dunava i Đerdap nam loše …
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Hvala.
  (Marko Đurišić, s mesta: Replika. Rekao je – Đurišiću, dva puta.)
  Na to baš ne, na nizak nivo Dunava. To što je on rekao vaše ime, to je nešto lepo. Nema ništa uvredljivo u vašem imenu.
  Na član 1. amandman su zajedno podneli poslanici poslaničke grupe Dveri.
  Izvolite.
  Boško Obradović.
  ...
  Dveri

  Boško Obradović

  Poslanička grupa Dveri
  Poštovana predsedavajuća, poštovane kolege narodni poslanici, poštovani građani Srbije, pomaže Bog svima.
  Ja bih želeo da ukažem na ideju ovog amandmana Srpskog pokreta Dveri, koji naravno pokušava da ispravi određene nedostatke koje konstantno u našem državnom sistemu izaziva aktuelna vlast. Prvi problem jeste zašto nema ovog zakona o uređenju plata u državnoj upravi, već morate sada da produžavate rok kada ćete taj zakon uopšte doneti i ispraviti to što ste nesposobni da na vreme uradite ono što ste planirali?
  Dakle, ni pet godina vlasti SNS nije bilo dovoljno da uredite ne samo platne razrede nego uopšte ovaj sistem plata u javnom sektoru. Ne znam da li vam treba još koliko godina ili decenija da biste počeli da uređujete stvari. Mada, za deo toga, za platne razrede predsednik Vlade je rekao ovde u Narodnoj skupštini da on to ne može da uradi ili ne ume da uradi, što i dalje govori o tome da prosvetni radnici kao najobrazovaniji sloj stanovništva u ovoj državi ima ispod-prosečne plate u odnosu na prosek plata u Srbiji.
  Sada opet kažete da ćete nešto da uradite za narednih šest meseci. Ali naslušali smo se mi vaših predizbornih obećanja od kojih nikada ništa nije bilo. Mi vas pitamo nešto drugo – da li ćete vi da uradite ono što mi ovde predlažemo vama, a to je analiza zaposlenih u javnom sektoru? Koliko je stranačkog zapošljavanja? Koliko je zaposlenih naprednjaka u „Telekomu“, EPS, državnoj administraciji, u lokalnoj samoupravi?
  Tek kada se uradi ta analiza, može da se uređuje sistem plata u Srbiji. Dok nema te analize jasno je da vi želite da zadržite stranački parazitski sistem i da dalje zapošljavate naprednjake po ugovorima o privremenim i povremenim poslovima uprkos zabrani zapošljavanja.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Hvala.
  Reč ima Branislav Nedimović.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Branislav Nedimović

  | Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
  Poštovana predsedavajuća, poštovani gospodo narodni poslanici, mislim da je jako važno još nekoliko stvari podvući.
  Pre svega Zakona o platama u javnom sektoru je donet. Ovde se odlaže donošenje dva akta. Jedan se odnosi na plate koje su na lokalnom nivou, a drugi u javnim službama. To je prva stvar. Znači, Zakon o platama u javnom sektoru postoji.
  Druga stvar, koja je jako važna, potpuno je gotov, ako ste bili tu tokom rasprave u načelu i o tome smo pričali, 7. decembra javna rasprava vezana za Zakon o platama na lokalnom nivou. Predstavnici sindikata su tražili da se još jedan sastanak održi i zbog toga se prolongira ovaj rok. Mislim da je jako važno što je uvažen apel sindikata i mislim da će stranke socijaldemokratske orijentacije to razumeti zašto smo u ovom delu napravili ovaj iskorak.
  Što se tiče Zakona o platama u javnim službama, isto tako posao je uveliko započet i mogu samo da vas obavestim da u prethodnom periodu, od kako je počela racionalizacija radnih mesta na lokalnom nivou, sedam i po hiljada radnih mesta je ugašeno na lokalnom nivou. Mislim da je to jako važno reći iz jednog prostog razloga, da ne bi došlo do zamene teza. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Hvala.
  Poslanik Radulović po amandmanu.