Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 28.11.2018.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/301-18

2. dan rada

28.11.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 18:20

 • ZAKONI

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vodama
 • Carinski zakon
 • Zakon o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije o saradnji u oblasti kulture, umetnosti, mladih, sporta i medija
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Projekat tehničko-putničke stanice (TPS) Zemun - faza 2) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o obezbeđenju Republici Srbiji koncesionalnog zajma Narodne Republike Kine
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o državnom koncesionalnom zajmu za Projekat izgradnje obilaznice oko Beograda na autoputu E70/E75, deonica: most preko reke Save kod Ostružnice - Bubanj Potok (Sektori 4, 5 i 6) između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između strana potpisnica Konvencije o policijskoj saradnji u jugoistočnoj Evropi o automatskoj razmeni DNK podataka, daktiloskopskih podataka i podataka o registrovanim vozilima, sa Sporazumom o sprovođenju Sporazuma između
 • Zakon o izmenama i dopuni Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama
 • Zakon o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima
 • Zakon o Fondu za nauku Republike Srbije
 • Zakon o davanju garancije R. Srbije u korist Banca Intesa a.d. Beograd, za izmirenje obaveza Javnog preduzeća "Srbijagas" Novi Sad po osnovu Ugovora o kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac - Brus - Kopaonik - Raška - Novi Pazar - Tutin (II
 • Zakon o davanju garancije R. Srbije u korist Societe General Banke Srbije a.d. Beograd, Komercijalne banke a.d. Beograd, Banke Poštanska štedionica a.d. Beograd, OTP banke Srbija a.d. Novi Sad i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad po zaduženju JP "Srbijagas"
 • Zakon o izmeni i dopunama Zakona o privrednim društvima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova
 • Zakon o dopuni Zakona o komunalnim delatnostima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o patentima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • Zakon o izmeni Zakona o republičkim administrativnim taksama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu
 • Zakon o sticanju prava svojine na zemljištu, objektima i vodovima Rudarsko-topioničarskog basena RTB Bor d.o.o, Bor
 • Zakon o potvrđivanju Aneksa broj 1 Finansijskog ugovora Železnička pruga Niš - Dimitrovgrad od 31. januara 2018. godine, između Republike Srbije i Evropske investicione banke
 • Zakon o carinskoj službi
 • Zakon o izmenama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o duvanu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
 • Zakon o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru
 • Zakon o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama
 • Zakon o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbije, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o platama državnih službenika i nameštenika
 • Zakon o izmeni Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru
 • Zakon o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu
 • Zakon o izmenama Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ulaganjima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i pribavljanja dokumentacije radi realizacije izgradnje sistema za transport prirodnog gasa „Južni tok"
 • Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Izmene pojedinih rashoda bez promene ukupnih rashoda Finansijskog plana Regulatornog tela za elektronske medije za 2018. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2018. godinu
 • Odluka o prestanku funkcije člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
 • Odluka o izboru zamenika javnog tužioca
 • Odluka o prestanku funkcije predsednika Vrhovnog kasacionog suda
 • Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju
 • Odluka o izboru predsednika sudova
 • Odluka o davanju saglasnosti na akta Zaštitnika građana
 • Autentično tumačenje odredbe člana 22. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS", broj 18/16)
 • Autentično tumačenje odredaba člana 37. st. 1-3, stav 4. tačka 4) i člana 147. Zakona o radu („Službeni glasnik RS" br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17- US i 113/17)
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2018. godinu
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem.
  (Boško Obradović: Replika.)
  Nemate pravo na repliku, kolega.
  Reč ima narodni poslanik Vojislav Šešelj. Izvolite.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Vojislav Šešelj

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Dame i gospodo narodni poslanici, vi ste danas iz parlamentarne većine oborili sopstveni rekord, šezdeset dve tačke dnevnog reda u raspravi ste spojili u jednu. To vam jača efikasnost rada. Formalno ćete sve izglasati, pa će ispasti da je demokratski odluka donesena. Ali, izvetrio je duh demokratije iz ove Skupštine. Nema to nigde u svetu. Jednog dana će se pisati o ovom skupštinskom sazivu gde je bilo moguće 62. tačke dnevnog reda, uključujući zakon o budžetu, objediniti u raspravi. I, rasprava se zapravo kvalitetno ne može voditi, umesto što je jedan stručnjak danas rekao, mesec dana da se vodi rasprava samo o budžetu. Da se do tančina pretrese budžet.

  Ovde se zapravo ništa neće do tančina pretresti i nije ni moguće da se to uradi. Mi ni ove godine nismo videli završni račun budžeta. Šest godina vaše vlasti, ni jedne godine nije razmatran završni račun, nije ni usvajan. Naravno, vi imate izgovor da devet godina dosmanlijska vlast nije podnosila završni račun budžeta. Ali, jel vama dosmanlijska vlast primer za ugled? O tome se radi. Vi se možete stalno pozivati – nisu oni, nećemo ni mi. Jel to nešto na šta se možete ugledati? Jel to nešto za poređenje? Ne bi smelo da bude.

  Najavljivana je rekonstrukcija Vlade mesecima, pa je rečeno – kad se to desi, pa kad se to desi, pa kad se to desi. I, evo, uđosmo u donošenje budžeta za 2019. godinu i još nema rekonstrukcije. Da li je to pametno? Jel bilo mnogo bolje da se izvrši rekonstrukcija Vlade, pa onda da se pravi budžet?

  Pronose se glasine, neka štampa o tome piše da se mogu vanredni izbori očekivati na proleće. Nećete vi valjda na te nove izbore izaći sa Vladom u čijem će sastavu biti Rasim LJajić, Zorana Mihajlović, Zlatibor Lončar i još njih troje, četvoro. Da li je to pametan potez. Da li se s njima može na izbore? Meni kao pozicionaru je drago što ćete vi sa njima na izbore, kako sada stvari stoje, a vama će se obiti o glavu.

  Mi imamo tu mnogo tih stavki budžetskih koje su nedorečene, koje su nepotpune. Imamo finansiranje svega i svačega, ali nemamo sve precizno navedeno. Dakle, dosta je to redigovano u odnosu na ranije zakone o budžetu. Vi ste dolaskom na vlast pre šest godina imali obimniji, da li je tako Nataša ti se sećaš toga, ja sam bio na službenom putu. Borio sam se da dobijem jednu titulu najznačajniju titulu u životu, pa sam uspeo da je dobijem.

  I, sada ste počeli da opštim stavkama prikrivate pojedinačna budžetska davanja. Vi između ostalog planirate finansiranje Saveta nacionalnih manjina, manjinskih saveta. To je u redu, ali možete li baš svaki manjinski savet da formirate. Možete li da ga finansirate. Možete li da finansirate Bošnjački manjinski savet u kome je predsednik Esad DŽudže. Esad DŽudže koji se zalaže za dalje cepanje i deljenje Srbije i objavljuje mapu tog cepanja i uvek je bio protiv Srbije kao države, uvek je imao neprijateljske pozicije u pogledu opstanka Srbije i njenog teritorijalnog integriteta i suvereniteta. Naravno, Srbija je demokratska država, pa može dozvoliti da se verbalno i takve ideje iznose, ali može li Srbija kao država finansirati takve ideje i mogu li Srbi dozvoliti da Rasim LJajić ostane potpredsednik Vlade i ministar trgovine i telekomunikacija iako je uz njegovu podršku izabran Esad DŽudža za predsednika Bošnjačkog nacionalnog saveta.

  Za njega je glasala organizacija „Vakat je“ politička organizacija, iza koje direktno stoji Rasim LJajić, i u kampanji je to pokazivao. Govorio je stalno mi, mi, mi na svim njihovim skupovima.

  Nema, dakle, nikakve sumnje da on direktno iza toga stoji. Na stranu to što je ranije bilo, na pištolj i nož, sa Sulejmanom Ugljaninom, što su se međusobno optuživali za ubistva i Rasim LJajić da je naručivao ubistva nekih ljudi koji su bili Ugljaninovi, da su neka ubistva izvršena.

  Svega je toga bilo na ovim televizijama čiji su urednici Muslimani, ili čiji su vlasnici Muslimani. Možete mnogo toga da nađete na internetu, da vam ja ne govorim pojedinosti.

  Može li, dakle, da se taj Nacionalni savet dok ima ovakvog predsednika, finansira iz državnog budžeta?

  Ja sam ovde postavljao juče pitanje ministru unutrašnjih poslova, ministar nije bio, bio je verovatno zauzet. Pa, možda je stvarno bio zauzet, ne sumnjam u to, međutim, juče nisam stigao nešto da vam kažem, što je veoma bitno, danas ću vam reći.

  Naš ministar je naučnik, ministar Nebojša Stefanović je doktor nauka, to je opšte poznata činjenica, i kao doktor nauka, jedne od grane društvenih nauka, normalno bi bilo da redovno prati jedan od najeminentnijih svetskih naučnih časopisa koji se zove „Difens en forin elfes stratedžik polisi“.

  Taj časopis pokazuje, evo npr. člankom Gregorija Koprija, o terorizmu na Balkanu, da je Rasim LJajić, još pre 2004. godine bio predmet obrade svetske nauke, svetske pravne i političke nauke, toliki je njegov značaj u svetskim kriminalnim krugovima, u mafijaškim krugovima.

  Evo šta kaže u tom časopisu – iz dobro pozicioniranih muslimanskih izvora saznaje se da je brat jednog saveznog ministra Srbije i Crne Gore, baziran u Novom Pazaru, grad u južnoj Srbiji i deluje kao ključni čovek u poslu za veliki deo trgovine narkoticima.

  Ti izvori tvrde da drugi članovi kabineta i zvaničnici nižeg ranga, takođe imaju koristi od isplata za reket od narkotika..(isključen mikrofon.)
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Kolega Šešelj, govorimo o budžetu. Molim vas, vratite se na temu dnevnog reda.
  (Vojislav Šešelj: Ovo jeste tema.)
  U kom delu?
  (Vojislav Šešelj: Ovo je tema, u delu gde vi finansirate Bošnjački Nacionalni savet na čijem čelu je Esad DŽudža.)
  Zatražite ponovo reč.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Vojislav Šešelj

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Eto, ubedio sam vas da nisam skrenuo sa teme dnevnog reda. Gde ja da skrenem sa dnevnog reda?

  Dakle, pruža i logistiku za kretanje terorista i oružja. Koliko se puta desilo da naši carinski organi zaplene hladnjače sa govedinom, zaklanom pre 20 i više godina, a koja je stigla preko Albanije, kabinet Rasima LJajića, ministra trgovine, pustite to. Sve je zabeleženo, samo se vi smejte. Ko se poslednji smeje, najslađe se smeje. Ako ja lažem, svetska nauka ne laže. Da li ja imam sa Gregorijem Koprijem nešto? O meni piše svašta, ali ne piše da sam kriminalac, da sam narkomafijaš, da sam lopov, da kradem, da pljačkam itd, ili da radim protiv svoje države.

  (Muamer Bačevac: Ti radiš decenijama, ti radiš konstantno, ti si Srbe isterao sa svojih ognjišta.)

  Dakle, Bačevac, brate Srbije, ćuti malo, bre. Ne dolikuje tebi kao Srbinu da si tako nervozan.

  Imamo mi tu još mnogo raznih argumenata. Dalje se finansira i Savet za borbu protiv korupcije, a i Agencija za borbu protiv korupcije.

  Ja sam pratio rad oba ta tela i do danas nisam shvatio razliku. Zašto mi imamo ta dva tela?

  Imali smo nekada Vericu Barać, bila je na apsolutno različitim ideološkim pozicijama od mojih, ali su je svi cenili zbog ličnog poštenja i zbog toga što je beskompromisno razotkrivala raznorazne korupcionaške afere, pre svega, vezano za dosmanlijski režim. Kada ste vi naprednjaci došli na vlast, Tomislav Nikolić je odmah posthumno odlikovao Vericu Barać. I posle toga, nijednu aferu sa onog spiska od 24 niste priveli kraju, a i vaši neki čelnici režima, uključujući i Tomislava Nikolića upadoše u duboku korupciju.

  Pazite, vi u budžetu ovde imate i stavku, mada je nevešto prikrivate, da se održava i vila državna od 800 kvadrata u kojoj i dalje živi Tomislav Nikolić i to na osnovu Uredbe Vlade Srbije.

  Čovek uložio milion evra da sebi i svojoj ženi sazida mauzolej u Bajčetini, a ovamo mu država plaća sedam, osam hiljada evra svaki mesec za održavanje državne vile u kojoj on živi.

  Umesto da na toj vili zarađuje, da je nekoj stranoj ambasadi iznajmljuje itd.

  Formirali ste apsolutno nepotreban državni organ, gde je on zaposlio neke svoje prateće elemente, neki organ za saradnju sa Rusijom i Kinom. Nikada ga Aleksandar Vučić nije poveo ni u Rusiju, ni u Kinu kada je išao na važne razgovore i dogovore. To je 53 miliona godišnje, toliko je dostigao iznos. Nemojte to da radite, prestanite sa tim. Imate suviše komotnu većinu u Narodnoj skupštini i smatrate ovakve stvari će proći u Narodnoj skupštini. Hoće, ali u najmanju ruku ne prolaze u istoriji. Ovo će se pamtiti, ovo će se pisati. Više će se o ovome pisti, nego o tome koliko je svaki od vas zaslužan za ispravan rad ministarstva, ako ima takvih zaslužnih. Ja ne znam i nemam na osnovu čega da zaključujem, a nemam ni mogućnosti da dovoljno o tome govorim.

  Vidite, imate Agenciju za restituciju, koja je vratila sve ono što se moglo vratiti. Nikada Narodnoj skupštini nije podnela izveštaj, nikada niko nije istražio koliko su rukvodioci te institucije uzimali mita, uzimali procenat od onih kojima su vraćali nekretnine, a sada došlo na red da se isplaćuje u gotovini. Od čega? Od srpske sirotinje da se finansiraju potomci nekadašnjih tajkuna. Ovde imamo slučaj Darko Šarić uhapšen pre mnogo godina, još u vreme Borisa Tadića i čim je uhapšen krenulo je o razvlačenju njegove imovine.

  Postoji neka Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom, međutim, njega su temeljito opljačkali, sve kuće, sve stanove, bud zašto prodavali nameštaj, razvlačeno je to, sećam se TV snimaka kako je razvlačeno, ne možete da ga osudite, jer nije trgovao drogom na teritoriji Srbije, nego tamo ko zna gde, ako je uopšte. A, ko će mu vraćati ovu imovinu? Hoće li Boris Tadić? Ne, on će se izvući. Vraćaće mu država, to znači, opet će mu vraćati srpska sirotinja.

  Kad je uhapšen Šarić, na tržištu droge u Srbiji nije bilo nikakvih promena. Znači, nije imalo veze sa trgovinom droge u Srbiji.

  Kada je Rasim LJajić postao potpredsednik Vlade, cena droge na tržištu je sve manja. Droga je sve jeftinija. Kada mu je brat poginuo u laboratoriji za proizvodnju heroina, došla je policija da izvrši uviđaj i cela laboratorija je netragom nestala. Nema papira o zapleni laboratorije. To je bila 2004. godina, nije to davno bilo.

  (Narodni poslanik Muamer Bačevac dobacuje s mesta.)

  Ja bih preuzeo da sam bio ovde, nego nisam bio tu.

  Dakle, od kada on vodi te poslove, cena droge je sve niža i niža, jer je siguran, ne može mu niko ništa.

  Svi vi iz Vlade to dobro znate, svi ministri, i pravite se da ne znate. On vam je zbog nečeg potreban. Zbog čega?

  Evo vidite da je pokazao pravo lice izborom Esada DŽudže za predsednika bošnjačkog nacionalnog veća, što znači da vam sledi jedna poveća glavobolja. Sledi vam glavobolja koju ćete sami finansirati.

  Imate vi slučajeve Zorane Mihajlović koja je, prvo, reklamirala greške izgradnji deonice autoputa između Obrenovca i Mionice i bilo je nekih nedostataka i preduzeće „Planum“ je uklonilo sve nedostatke, a posle toga je ona otišla i raskopala celi put, pa stala pred kamere i rekla – mora se sve iz početka, a nije moralo iz početka, da bi se potrošilo novih 10 miliona evra i da bi to dobila da radi firma koja nije došla na osnovu javnog tendera, nego neposrednom pogodbom.

  Ta ista Zorana Mihajlović sklapa sa Amerikancima preliminarni dogovor o izgradnji autoputa od Čačka do Pojata 300 miliona evra skuplje nego što je bila kineska ili azerbejdžanska ponuda, 300 miliona i nećete da vršite rekonstrukciju.

  Imate ministra zdravlja Zlatibora Lončara, koji ogromne pare uzima na osnovu provizije za narudžbe skupocene medicinske opreme. On je skoro sve u Nišu, ovo što je nabavljeno, kupio bez javnog tendera uz ogromne provizije i čak obmanuo javnost u pogledu tehničke prirode nekih od tih objekata.

  Imate ovog ministra Šarčevića, Mladene, nisam te zaboravio, koji kupuje od Hrvata opremu za elektronski dnevnik tri, četiri puta skuplju nego što se može kod nas nabaviti od naših proizvođača, ali nije to tako strašno. Najstrašnije je što on, posle više naših upozorenja, ništa nije uradio da država povrati monopol na izdavanje udžbenika za osnovne i srednje škole kako ne bi udžbenička mafija tu godišnje okretala oko 100 miliona evra. Izdavači iz Hrvatske, iz Nemačke i iz nekih drugih zemalja.

  Imamo mi i ovoga ministra sporta. NJegov jedan od najbližih saradnika je već u zatvoru valjda za nekih milion i nešto evra, možda i dva miliona. Neki akteri su još uhapšeni pored njega zbog fantomske firme Evropske univerzitetske igre 2020. godine u Beogradu, kojoj su uplaćivane pare i netragom nestajale i ministar je još uvek na svojoj funkciji.

  Dakle, imate čitav niz ministara koje ste morali izbaciti iz Vlade, otarasiti ih se, pa onda krenite i na te izbore ako izbore pripremate.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Privodite kraju.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Vojislav Šešelj

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka

  Ovako, s njima usvajati budžet i sa njima na izbore izaći, teško ćete se provesti.

  Nemojte misliti da vam nešto iz stare slave može tu pomoći, jer mnogo je prljavog veša i za nekih od vaših ministara… (Isključen mikrofon.)
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Povreda Poslovnika, narodni poslanik Vladimir Marinković. Izvolite.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije
  Hvala, uvaženi predsedavajući.

  Poštovani ministre, dame i gospodo narodni poslanici, reklamiram povredu Poslovnika, članovi 27, 106. i 108.

  Meni je jasno da je ovo poslednji mandat SRS i da prethodni govornik želi da privuče pažnju, ali mi nije jasno da predsedavajući tokom 20 minuta ne pokuša bar poslovnički, imajući pravo da primeni član 108. ili 109, imajući u vidu da prethodni govornik apsolutno ništa nije govorio o budžetu.

  Ali, ajde što nije govorio o budžetu, ja moram da napomenem to da se naša zemlja danas nalazi u jednoj veoma izazovnoj situaciji, možda situaciji koja nije bila takva u proteklih 20 godina. Naš narod na Kosovu i Metohiji danas nema lekove, naš narod na Kosovu i Metohiji možda za nekoliko dana će biti u takvoj situaciji da nema hranu, da nema vodu, da nema grejanje i u takvoj situaciji ja sam zamišljao da će ljudi iz SRS možda bar simbolično, možda na neki drugi način, meni je zabranjeno pre neki dan, zajedno sa predsednicom Narodne skupštine, od strane kosovskih odnosno albanskih separatista, da uđem na teritoriju Kosova i Metohije…

  (Vojislav Šešelj: Ih, kad je meni zabranjeno!)

  Ali vama nije.

  (Vojislav Šešelj: Kako nije?)

  Vi možete zajedno da pomognete našem narodu da se izbori tamo sa ovakvom situacijom, a možda i da dejstvujete kao četničke jedinice po HBS, po Rosu jedinicama, kako ste to govorili proteklih 20 godina…

  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Kolega Marinkoviću…
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije

  … i da na taj način ugrozite šiptarske separatiste.

  Ja mislim da ovakav jedan vid ponašanja nije na čast nikom, ne samo prethodnom govorniku, ne samo dr Šešelju. Nije nikome u ovoj zemlji.

  Mislim da se Milan Stojadinović, Nikola Pašić prevrću u grobu zbog ovakvog ponašanja.