Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 28.11.2018.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/301-18

2. dan rada

28.11.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 18:20

 • ZAKONI

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vodama
 • Carinski zakon
 • Zakon o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije o saradnji u oblasti kulture, umetnosti, mladih, sporta i medija
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Projekat tehničko-putničke stanice (TPS) Zemun - faza 2) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o obezbeđenju Republici Srbiji koncesionalnog zajma Narodne Republike Kine
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o državnom koncesionalnom zajmu za Projekat izgradnje obilaznice oko Beograda na autoputu E70/E75, deonica: most preko reke Save kod Ostružnice - Bubanj Potok (Sektori 4, 5 i 6) između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između strana potpisnica Konvencije o policijskoj saradnji u jugoistočnoj Evropi o automatskoj razmeni DNK podataka, daktiloskopskih podataka i podataka o registrovanim vozilima, sa Sporazumom o sprovođenju Sporazuma između
 • Zakon o izmenama i dopuni Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama
 • Zakon o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima
 • Zakon o Fondu za nauku Republike Srbije
 • Zakon o davanju garancije R. Srbije u korist Banca Intesa a.d. Beograd, za izmirenje obaveza Javnog preduzeća "Srbijagas" Novi Sad po osnovu Ugovora o kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac - Brus - Kopaonik - Raška - Novi Pazar - Tutin (II
 • Zakon o davanju garancije R. Srbije u korist Societe General Banke Srbije a.d. Beograd, Komercijalne banke a.d. Beograd, Banke Poštanska štedionica a.d. Beograd, OTP banke Srbija a.d. Novi Sad i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad po zaduženju JP "Srbijagas"
 • Zakon o izmeni i dopunama Zakona o privrednim društvima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova
 • Zakon o dopuni Zakona o komunalnim delatnostima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o patentima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • Zakon o izmeni Zakona o republičkim administrativnim taksama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu
 • Zakon o sticanju prava svojine na zemljištu, objektima i vodovima Rudarsko-topioničarskog basena RTB Bor d.o.o, Bor
 • Zakon o potvrđivanju Aneksa broj 1 Finansijskog ugovora Železnička pruga Niš - Dimitrovgrad od 31. januara 2018. godine, između Republike Srbije i Evropske investicione banke
 • Zakon o carinskoj službi
 • Zakon o izmenama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o duvanu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
 • Zakon o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru
 • Zakon o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama
 • Zakon o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbije, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o platama državnih službenika i nameštenika
 • Zakon o izmeni Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru
 • Zakon o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu
 • Zakon o izmenama Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ulaganjima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i pribavljanja dokumentacije radi realizacije izgradnje sistema za transport prirodnog gasa „Južni tok"
 • Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Izmene pojedinih rashoda bez promene ukupnih rashoda Finansijskog plana Regulatornog tela za elektronske medije za 2018. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2018. godinu
 • Odluka o prestanku funkcije člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
 • Odluka o izboru zamenika javnog tužioca
 • Odluka o prestanku funkcije predsednika Vrhovnog kasacionog suda
 • Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju
 • Odluka o izboru predsednika sudova
 • Odluka o davanju saglasnosti na akta Zaštitnika građana
 • Autentično tumačenje odredbe člana 22. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS", broj 18/16)
 • Autentično tumačenje odredaba člana 37. st. 1-3, stav 4. tačka 4) i člana 147. Zakona o radu („Službeni glasnik RS" br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17- US i 113/17)
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2018. godinu
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Vreme. Hvala.
  Imam tri prijavljena, Milorad Mijatović prvi, replika.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Milorad Mijatović

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije
  Naravno, više ne vidim svrhu ove polemike koja je ovde nastala. Znam da ova partija sa moje desne strane želi to, upravo se u takvim situacijama najbolje snalazi, u haosu, neredu, ali ovo je jedna druga Srbija na koju izgleda nisu navikli. Nisu navikli da je ovo jedna uređena zemlja gde se poštuju zakoni, gde se zna šta ko radi i gde se ide napred.

  Mi ovde govorimo o budžetu. Želim da se nastavi priča o budžetu, a ne o prošlosti. Prošlost je iza nas i zaista nećemo o njoj govoriti. Neću ni odgovarati na one proste izraze koji se ovde govore. Mogu da kažem da ova partija koja je podržavala jednog sudionika u izborima u Sandžaku je izgubila, pa šta se ljutite, izgubili ste, vi ste muftija Zukorlića podržavali, izgubili ste, šta vam mogu.

  Mogu za vas da kažem još nešto dalje, vi ste najamnička partija. Ako želite neke poslove da se urade, daju vam se pare, jedino što ste se ovde prevarili, a to je da niste uradili posao. Sada se vadite. Pa znate, nije majka sina karala što se kockao, već zato što se vadio, a vi se sada vadite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Određujem po članu 112. pauzu od pet minuta da bi prešli da raspravljamo dalje o budžetu.
  Nema više replika, mislim da smo dosta pričali o ovoj temi.
  (Posle pauze.)
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Možemo da nastavimo.
  Reč ima poslanik Miroslav Aleksić.
  ...
  Narodna stranka

  Miroslav Aleksić

  Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka
  Zahvaljujem predsednice.

  Ovako izgleda novogodišnji poklon koji ste pripremili građanima Srbije i svaka od ovih preko 3.500 strana ovde, ovog poklona koji ste pripremili građanima Srbije, uređuje njihove živote i uređivaće u narednoj 2019. godini, a raspravljaćemo u jednoj objedinjenoj raspravi sa 62 tačke dnevnog reda, 40 zakona od kojih svega tri nisu po hitnom postupku, 1.761 član ukupno.

  Kako čuh malopre, neke koji kažu, da je neke 2010. godine neko imao i više tačaka na sednici, da, samo je zaboravio da kaže da nikada sve tačke nisu bile objedinjene sa budžetom u jednu tačku dnevnog reda, već u 14 različitih rasprava i sednica je trajala tri meseca, za razliku od vaših koje traju po nedelju ili dve dana. Sa jednim jedinim ciljem, a to je da se prikrije istina od građana Republike Srbije. Ovo je ponižavanje njih, nije ovo ponižavanje nas koji smo opozicioni poslanici u Skupštini, nego građana Republike Srbije čiji ste vi ovde predstavnici i trebate da zastupate njihov interes.

  Takođe, predsednice parlamenta, moram da izrazim nezadovoljstvo zato što je Siniša Mali, ministar finansija, napustio parlament. Ne znam koji to on važniji posao danas ima, nego kada je rasprava u načelu o Zakonu o budžetu i setu zakona iz oblasti finansija i ekonomije, pa je otišao nekim drugim poslom verovatno i neće biti tu da sa nama polemiše o tome i da odgovara na pitanja koja ćemo postaviti u ime građana Republike Srbije. Tako da bi možda i bolje bilo da prekinete sednicu pa da sutra nastavimo, ako se on udostoji pa da se vrati ovde u ovaj parlament.

  Što se tiče stanja u državi, prioriteti jedne države su prva stvar u ozbiljnim društvima uz dijagnozu trenutne situacije, kako bi se napravila strategija šta treba raditi u jednom društvu. Naravno, to nikada nije bilo svojstveno vašoj vlasti. Sedam godina vladate Srbijom i dan danas ne znate šta su problemi u Srbiji. Niste ni u ovom budžetu definisali ključne probleme, ne bavite se problemom demografije, ni obrazovanja kao dva ključna problema u ovom društvu, a da ne govorimo o reformi političkog i ekonomskog sistema.

  Naravno, ono što je odlika vaše vladavine je da ste razorili sistem institucija, da ste razorili vladavinu zakona i prava jer vam to ne odgovara, odgovara vam samo moć političara, onih koji su na vlasti, a ne poštovanje zakona i ne funkcionisanje ozbiljnih i nezavisnih institucija. Zato, jedno od ključnih stvari koja proizilazi iz ovog budžeta jeste da će on nastaviti sa korupcijom u velikim razmerama u Republici Srbiji, da će se birokratija, koju ste obećavali da ćete rešiti, nastaviti, nastaviće da opterećuje građane Srbije.

  Što se korupcije tiče, došli ste na vlast sa pričom o borbi protiv korupcije, danas na žalost ministra finansija nema da mi odgovori šta je preduzeo do sada i šta će preduzeti da se Srbija skine sa crne liste FATFA, jedina zemlja u Evropi osumnjičena za pranje novca i finansiranje terorizma, to je njegov resor. Da ne govorim o onome što je GREKO rekao o rastu korupcije u Srbiji, jer ni jednu od preporuka od 2015. godine niste primenili.

  Naravno i u ovom budžetu će nastaviti da se bahate javna preduzeća i sve to na teret građana Republike Srbije, jer sedam godina pogrešne ekonomske politike je stvorilo katastrofalne rezultate po građane Republike Srbije, jer vaša politika je svih sedam godina i nastaviće se u 2019. godini da uzimate pare i novac od građana Srbije, da trpate u centralnu kasu i da onda te novce trošite besmisleno, na razno-razne projekte koji imaju za cilj ili vaše bogaćenje kroz koruptivne projekte, ili političku kampanju za kupovinu glasova i vaš opstanak na vlasti.

  S toga je i ovaj budžet koji ste predložili, predizborni budžet i daleko je od tog, kako je rekao Siniša Mali, dominantno razvojnog karaktera jer ovde nema razvoja izuzev političkog razvoja gde ćete se dodvoravati građanima u pojedinim stavkama iz ovog budžeta.

  Vaša pogrešna ekonomska politika koju vodite sedam godina dovela je do toga da su Srbi danas, gospodo, jedan od najsiromašnijih naroda u Evropi. Ako niste znali, dva puta su Srbi siromašniji od Hrvata, tri puta od Mađara i Hrvata, a čak pet puta od Slovenaca i Čeha. To je zato što i danas u Srbiji naši radnici zaposleni primaju gotovo najniže zarade u Evropi. Reći ću vam da i ovo vaše povećanje predizborno koje ste predvideli je toliko malo da se srpski radnici neće ni malo osetiti bolje u odnosu na one koji rade u zemljama u okruženju. Danas su plate u Sloveniji 1.082 evra, u Hrvatskoj 843 evra, u Mađarskoj 703, u Rumuniji 535, Crnoj Gori 512, BiH 448, u Srbiji septembarska plata kako reče Zavod za statistiku pre neki dan 405 evra, samo Makedonija sa 393 je ispod nas. Toliko o vašim ekonomskim uspesima.

  Dalje, kaže predsednik Aleksandar Vučić na vašem partijskom glasilu Pink televizije pre neki dan, pozivajući se na navode Agencije CIA, možete misliti, Aleksandar Vučić se poziva na izveštaj Agencije CIA i kaže da u svom najnovijem izveštaju u zemljama sveta da su glavni faktori za povoljni privredni rast i ekonomske reforme Srbija njene strateška lokacija, jeftina i kvalifikovana radna snaga i sporazum o spoljnoj trgovini sa EU. Ali, zaboravi da nastavi šta još kaže taj izveštaj CIA na koga se on poziva, a to je da je nezaposlenost u Srbiji sa 16% daleko iznad proseka EU, da nedostaje implementacija strukturnih reformi i da je izuzetno spora, da je udel javnog duga u BDP 2017. godine iznosio 71%, a ne kako kažu podaci Ministarstva finansija 61,5%, da strukturne reforme javnih preduzeća izostaju, strateška reforma javnog sektora i naravno najveći izazov je to što je neefikasni sudski sistem izuzetno visok nivo korupcije i stanovništvo koje ubrzano stari. To je zaboravio da kaže predsednik Aleksandar Vučić, kad se pozivao na taj izveštaj.

  Zbog svega toga iz Srbije nam je za šest godina naše vladavine 600 hiljada ljudi otišlo. Otišli su u ozbiljne zemlje, organizovane zemlje u kojima se bolje živi, gde postoji vladavina prava i zakona ljudske slobode, gde ljudi mogu da budu pristojno plaćeni od svog rada.

  Kada govorite o rastu BDP i posebno mi je žao što ovde nema gospodina Siniše Malog ministra finansija, reći ću vam da smo i po BDP-u na začelju i Evrope i regiona i BDP Republike Srbije je po ovom izveštaju CIA na koji se poziva Aleksandar Vučić tu negde na nivou sa Obalom Slonovače, Kongom, Turkmenistanom, daleko iza Hrvatske, Bugarske, Mađarske i Rumunije. To su takođe vrlo važni podaci.

  Siniša Mali govori o nekakvom rastu BDP u ovoj godini koji će biti 4%, kako on kaže nada se i preko toga, samo zaboravi da kaže, da ostale zemlje sa kojima se poredi iz regiona su za razliku od nas imali daleko veći BDP prošle godine i da taj vaš rast kojim se hvalite ove godine se bazira na činjenici da smo imali najmanji rast u Evropi prošle godine 1,8%. Zaboravljate to da kažete građanima Srbije.

  Pa, onda kažete vrlo zanimljivu jednu stvar, pošto nema rasta BDP-a i pošto smo i dalje na začelju da se javni dug smanjuje. Ja ću vas pitati – kako? Kumulativni rast BDP odnosno proizvodnje u Republici Srbiji od 2012. godine do 2017. godine za vreme vaše vladavine je 5,25%. Za isti taj period rast, svetski rast BDP je 23%, četiri puta više u proseku. Kada govorite o rastu u periodu pre 2012. godine vrlo često znate da kažete i da pomenete 2009. godinu i kažete tada je bio negativan minus 3,12%, a što ne pomenete 2008. godinu kada je 5,37%, 2007. Godinu 5,89%. Kad govorite o tome da ćete biti lideri, a Vučić je govorio da ćemo imati najveći rast u Evropi, da ćemo imati rast veći od Nemačke. Zašto ne kažete da smo 2002. godine sa 7% bili prvi u Evropi po rastu BDP. Da smo 2004. godine sa 9,05% rasta imali drugo mesto u Evropi i da je od 2001. do 2012. godine kumulativno 46% porastao BDP Republike Srbije. Za vas je to misaona imenica zato što vodite potpuno pogrešnu ekonomsku politiku.

  Ono što je rezultat pogrešne politike je javni dug. Zadužili ste građane Srbije od 2012. godine do danas za punih devet milijardi evra. Kada ste došli na vlast 2012. godine javni dug je bio 15 milijardi evra, on je danas 24,3 milijarde evra. I, onda kažete u junu mesecu javni dug je 24,4 milijardi evra, je 60,5% BDP. Zadužili ste građane Srbije za novih 800 miliona evra, a onda kažete da je u septembru 24,3 skoro isti iznos apsolutni koliko duguju građani Srbije, 56,7% BDP.

  Dakle, vi nastavljate da izmenom metodologije i falsifikovanje statističkih podataka i lažnim promenama procena BDP za ovu godinu smanjujete statistički procente zaduženja Republike Srbije, odnosno njenih građana jer građani Srbije sve više duguju pod vašom vlašću i vašem režimu. Dakle, i pored ovih devet milijardi koje dugujemo više nego 2012. godine, ukupno 24 milijarde, vi ste i u budžetu za 2019. godinu planirali nova zaduženja.

  Kada govorimo o penzijama, obećali ste penzionerima da će imati ček novi koji će dobiti ove godine posle normalno ukidanja privremenog smanjenja penzija, da će svi imati veće penzije od 8,8 do 13,2 veće penzije. Oni koji su imali više sreće dobili su istu penziju kao 2014. godine pre smanjenja. Oni koji su imali manje sreće dobili su hiljadu ili dve manje. Rugate se penzionerima Srbije. Omalovažavate ih i smejete im se u lice govoreći im o nekakvim povećanjima, a dali ste im u najboljem slučaju istu penziju, a možda i manju. Siniša Mali je govorio da će biti istorijski najveća penzija. Brutalno je slagao penzionere Republike Srbije da pri tome nijednom rečju nije rekao kako će vratiti 800 miliona evra koje je od njih uzeo za ove četiri godine. Ukrao, 800 miliona evra para od penzionera koji su građani Republike Srbije. A i da su porasle penzije za 8,6 to se ne bi osetilo jer u istom periodu za 8,6% su porasle potrošačke cene u Republici Srbiji.

  Dakle, nastavlja se i u ovom budžetu pljačka građana Republike Srbije kroz razna poskupljenja, kroz takse, kroz akcize, a u prethodne tri godine ste samo na akcizama za gorivo koristeći pad cene nafte na svetskom tržištu uzeli od građana Srbije negde oko 220 miliona evra, zato što niste smanjili akcizu onda kada su počele da padaju cene nafte na svetskom tržištu, ali ste podizali, odnosno kada je počela da skače cena nafte na svetskom tržištu, ali ste podizali akcize onda kada je nafta na svetskom tržištu padala.

  Kada govorite o poljoprivredi u budžetu, pričate o tome kako ne znam je poveća budžet za 17,4%, 7,6 milijardi je više. Da, to je super, to je bolje nego da nema nikakvog povećanja. To je bolje nego da ima smanjenja, ali je to dragi prijatelji daleko od onoga što treba srpskom agraru i srpskom seljaku.

  Sa ovim povećanjem od 7,6 milijardi samo ćete da im vratite ono što im dugujete. To nije povećanje budžeta za njih, to je da se razdužite, jer im dugujete za podsticaj i subvencije iz 2018. godine, ove koje još niste isplatili i nećete isplatiti do kraja godine.

  Podsetiću vas, 2012. godine kada ste dolazili na vlast šta ste obećali srpskom seljaku. Agrarni budžet će se značajno povećavati i njegova visina treba da iznosi minimalno 5% u 2012. godini, sa minimalnim povećanjem od 1% u svakoj narednoj godini. Da li znate, ministre, koliko je on danas? Opet ispod pet. Zakonom o podsticaju poljoprivrede je definisano da minimum 5% bude iznos agrarnog budžeta. Opet ste ispod pet. Godine 2012. ste obećali da ćete svake godine povećavati za po 1%, a vi ste skinuli i ispod 5%.

  Ali, zato vi imate vaše poljoprivrednike, imate „Tenis“, za koga spremate subvencije, dajete mu zemlju naših paora, imate raznorazne Arape koji desetine hiljada zemljišta po Srbiji uzimaju, kojima ste poklonili „PKB“ za 105 miliona, a paralelno s tim ste investirali u kupovinu kablovske mreže „Kopernikusa“ sa 200 miliona evra. Dakle, više vredi kablovski operater koga vi plaćate nego „PKB“ koga ste prodali za 105 miliona evra, sa 17.000 hektara, 17.000 grla stoke.

  Naravno, ono što dokumentuje to da je ovo predizborni budžet jeste i nivo kapitalnih investicija, svega 100 miliona više za infrastrukturne projekte. Dakle, nema nikakve priče o rastu BDP-a ni u sledećoj godini, zato što ste 46 milijardi opredelili za vojsku i policiju, za njihovu opremu, petinu ukupnih investicija, i to nije sporno, ako treba. Ali, objasnite građanima Srbije konkretno za šta će se ti novci u vojsci utrošiti, pošto svakoga dana u vašim tabloidima slušaju o ratovima, o tenkovima, o raketama, o ko zna čemu. Recite ljudima za šta će se, u koju opremu će se tih 46 milijardi uložiti. Naravno, trpeće zbog toga zdravstvo, školstvo i ekologija.

  Kad govorimo o infrastrukturi, posebno moram da napomenem Moravski koridor, pošto ja živim u tom delu Srbije. U ovom budžetu ste predvideli 800 miliona evra za početak izgradnje Moravskog koridora, auto-puta koji je dugačak 110 kilometara i ide dolinom Morave. Isti taj put 2013. godine, kada je trebalo da se gradi, 500 miliona evra je bila procena CIP-a, a ponuda kineske kompanije investicionog fonda od 530 miliona je odbijena, jer je prevazilazila procenjenu vrednost nabavke.

  Šta se desilo u međuvremenu, pa je cena skočila za 300 miliona? Ista dužina, ista trasa, samo što otprilike neki drugi se bave tim poslom koji se bolje razumeju u procente. Molim vas da mi neko odgovori – šta je poskupelo za 300 miliona evra na Moravskom koridoru, koji je ista trasa, koji je ista dužina, samo je veća para koja treba da se da, ovog puta američkom izvođaču i investitoru „Behtelu“?

  Naravno, predložićemo amandmanom da se jedan deo sredstava iz kancelarije predsednika Nikolića za saradnju sa Kinom i Rusijom prebaci u Fond za Ministarstvo građevine, kako bi mogli da sruše nelegalan objekat na Kopaoniku, za koga očigledno da nemate dovoljno para da ga srušite ili je možda povezan sa ovim vašim vođama koji drže mir, stabilnost i na braniku su otadžbine na Kosovu, kako reče Vučić pre neki dan, pozivajući se na Milana Radojičića kao najvećeg zaštitnika Srba na Kosovu.

  Naravno, kako izgleda stanje u budžetu najbolje pokazuju pojedine brojke. I dalje se nastavlja sa pogubnom politikom subvencionisanja javnih preduzeća, pa ste Železnici dali novih 14,6 milijardi i u ovom budžetu, kao i prošle godine. Usluge po ugovoru Kabineta premijera povećane za 17,6%, avio-služba Vlade za 72% je povećana, na 500 miliona, verovatno, ovi koji vas voze iz „Pinka“ treba da se plate, mediji 5,3%, 43 miliona je budžet za medije.

  Ali, zato ste Kancelariji za borbu protiv droga smanjili za 22% budžet, za četiri miliona, pa ste onda socijalnu zaštitu smanjili za 15%, to je vaš resor, ministre, za 21 milijardu, pa ste Agenciji za borbu protiv korupcije smanjili budžet za 30,6%, za 111 miliona, pa ste Upravi za javne nabavke smanjili 43%, ili 108 miliona, Ministarstvu privrede za 10%, ili četiri milijarde i, ono što je dobro, smanjili ste i Kancelariji za saradnju sa Rusijom i Kinom za 17,6%, ili osam miliona, ali ste ostavili 41 milion Tomislavu Nikoliću da, pored toplog boravka u predsedničkoj vili u Užičkoj, može da ima i neke novce za džeparac. E, to je loša vest za građane Srbije i to je politika kontinuiteta kojom će oni biti sve siromašniji, a vi na vlasti sve bogatiji.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Vreme.
  Izvolite, Martinoviću, replika.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Aleksandar Martinović

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Gospodin Aleksić je tražio neke odgovore. Evo, ja ću pokušati da mu odgovorim.

  Ovo su reči Edite Tahiri: „Kosovo je samostalna međunarodno priznata država, potvrđena Međunarodnim sudom pravde“. To je posledica vaše politike. To je posledica politike Vuka Jeremića koji je postavio pitanje zahvaljujući kome Srbi danas koji žive na Kosovu i Metohiji imaju ogromne životne probleme.

  Vi danas, gospodine Aleksiću, vodite kampanju, vi koji stalno pričate o slobodi medija, vi koji pričate o diktaturi, vi koji kažete da postoji cenzura u Srbiji od strane Aleksandra Vučića i SNS, vi ste danas izdali saopštenje gde vodite harangu protiv, to piše u vašem saopštenju pa ću da citiram: „Pinka“, „Studija B“, dnevnih novina „Telegraf“, „Informer“, „Alo!“, „Kurir“, „Večernje novosti“ i „Politika“, kao i veb-portala republika.rs i srbijadanas.com, samo zato što su objavili informaciju da je Vuk Jeremić svedok u postupku koji se vodi pred Okružnim sudom u NJujorku u koji je umešana međunarodna korupcionaška banda čiji je sastavni deo Vuk Jeremić. Postupak se vodi protiv njegovog prijatelja i poslovnog partnera Patrika Hoa, koji mu je omogućio enormnu zaradu. Samo u jednoj firmi, CFC, Vuk Jeremić je za dve godine, po svedočenju samog Patrika Hoa, i to je pročitano u postupku pred Okružnim sudom u NJujorku, dobio 660.000 evra. Do dana današnjeg građani Srbije nisu dobili informacije po kom osnovu i zbog čega je katarska ambasada u Berlinu uplatila Vuku Jeremiću iznos od 200.000 evra, do dan-danas građani Srbije nisu dobili informaciju odakle Vuku Jeremiću na računu preko sedam miliona evra.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Hvala, vreme.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Aleksandar Martinović

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka

  Dakle, to su posledice pogubne politike Vuka Jeremića, Dragana Đilasa, Dušana Petrovića i svih onih koji danas predstavljaju tzv. Savez za Srbiju, a ja ću nastaviti dalje, gospođo Gojković, da iznosim kako su i na koji način upropastili srpsku privredu.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Hvala.
  Po Poslovniku, izvolite.