Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 28.11.2018.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/301-18

2. dan rada

28.11.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 18:20

 • ZAKONI

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vodama
 • Carinski zakon
 • Zakon o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije o saradnji u oblasti kulture, umetnosti, mladih, sporta i medija
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Projekat tehničko-putničke stanice (TPS) Zemun - faza 2) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o obezbeđenju Republici Srbiji koncesionalnog zajma Narodne Republike Kine
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o državnom koncesionalnom zajmu za Projekat izgradnje obilaznice oko Beograda na autoputu E70/E75, deonica: most preko reke Save kod Ostružnice - Bubanj Potok (Sektori 4, 5 i 6) između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između strana potpisnica Konvencije o policijskoj saradnji u jugoistočnoj Evropi o automatskoj razmeni DNK podataka, daktiloskopskih podataka i podataka o registrovanim vozilima, sa Sporazumom o sprovođenju Sporazuma između
 • Zakon o izmenama i dopuni Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama
 • Zakon o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima
 • Zakon o Fondu za nauku Republike Srbije
 • Zakon o davanju garancije R. Srbije u korist Banca Intesa a.d. Beograd, za izmirenje obaveza Javnog preduzeća "Srbijagas" Novi Sad po osnovu Ugovora o kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac - Brus - Kopaonik - Raška - Novi Pazar - Tutin (II
 • Zakon o davanju garancije R. Srbije u korist Societe General Banke Srbije a.d. Beograd, Komercijalne banke a.d. Beograd, Banke Poštanska štedionica a.d. Beograd, OTP banke Srbija a.d. Novi Sad i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad po zaduženju JP "Srbijagas"
 • Zakon o izmeni i dopunama Zakona o privrednim društvima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova
 • Zakon o dopuni Zakona o komunalnim delatnostima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o patentima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • Zakon o izmeni Zakona o republičkim administrativnim taksama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu
 • Zakon o sticanju prava svojine na zemljištu, objektima i vodovima Rudarsko-topioničarskog basena RTB Bor d.o.o, Bor
 • Zakon o potvrđivanju Aneksa broj 1 Finansijskog ugovora Železnička pruga Niš - Dimitrovgrad od 31. januara 2018. godine, između Republike Srbije i Evropske investicione banke
 • Zakon o carinskoj službi
 • Zakon o izmenama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o duvanu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
 • Zakon o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru
 • Zakon o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama
 • Zakon o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbije, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o platama državnih službenika i nameštenika
 • Zakon o izmeni Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru
 • Zakon o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu
 • Zakon o izmenama Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ulaganjima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i pribavljanja dokumentacije radi realizacije izgradnje sistema za transport prirodnog gasa „Južni tok"
 • Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Izmene pojedinih rashoda bez promene ukupnih rashoda Finansijskog plana Regulatornog tela za elektronske medije za 2018. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2018. godinu
 • Odluka o prestanku funkcije člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
 • Odluka o izboru zamenika javnog tužioca
 • Odluka o prestanku funkcije predsednika Vrhovnog kasacionog suda
 • Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju
 • Odluka o izboru predsednika sudova
 • Odluka o davanju saglasnosti na akta Zaštitnika građana
 • Autentično tumačenje odredbe člana 22. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS", broj 18/16)
 • Autentično tumačenje odredaba člana 37. st. 1-3, stav 4. tačka 4) i člana 147. Zakona o radu („Službeni glasnik RS" br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17- US i 113/17)
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2018. godinu
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Kolega Marinkoviću, privodite kraju.
  Da li želite da se Skupština izjasni u danu za glasanje?
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije
  Tražiću da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje. Uz to, molim vas da nastavite da vodite sednicu kako ne bi imali jednu ozbiljnu krizu ovde u parlamentu, jer će doći do mogućnosti da se ovde… kao što se od prethodnog govornika opstruira rad parlamenta, to i mi sada… (Isključen mikrofon.)
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Pravo na repliku, narodni poslanik Milorad Mijatović.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Milorad Mijatović

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije
  Ne, ja želim da diskutujem kao ovlašćeni.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Nastavite, kolega Mijatoviću.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Milorad Mijatović

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije
  Hvala.

  Pošto je SDPS partija koja gleda u budućnost, ja se obraćam zbog građana Srbije. Ja se neću vraćati u prošlost.

  Stranka o kojoj malo bilo reči, samo minutu, je stranka prošlosti. NJen lider Vojislav Šešelj je pluskvamperfekat i, samim tim, nemamo šta o tome da govorimo. Ja ću se vratiti na budžet.

  Budžet je nešto o čemu danas raspravljamo, a raspravljamo o jednom budžetu koji je za nas vrlo značajan i vrlo bitan.

  Postigli smo dobar rezultat u finansijskoj konsolidaciji. Ne dobar rezultat, mogu reći izvanredan rezultat. Zašto izvanredan rezultat? Uredili smo finansije. Srbija ima uređene finansije. To je veoma važno da građani Srbije znaju.

  (Narodni poslanik Vojislav Šešelj dobacuje s mesta.)

  (Narodni poslanik Muamer Bačevac dobacuje s mesta.)

  Molim vas, smirite ih.

  (Vjerica Radeta: Čovek nema koncentraciju.)

  (Vojislav Šešelj: Nemaš koncentraciju? )
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Molim kolege da omoguće kolege da omoguće kolegi Mijatoviću da nastavi svoju diskusiju.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Milorad Mijatović

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije
  Za vas sam uvek imao koncentracije i imaću je zauvek. Uvek sam vas pobeđivao, i u Sarajevu i ovde.

  Ja govorim o stabilnosti budžeta. Budžet je planiran tako da na prihodnoj strani i rashodnoj strani ima stabilnost, što znači sredstva su planirana realno, konzervativno i Srbija nema više iznenađenja. Ne može se desiti da Srbija dođe u situaciju da iskoči neki dug, da iskoči nešto što nije bilo predviđeno, što znači Srbija postaje jedna uređena zemlja, okrenuta budućnosti.

  Dalje, ovaj budžet je uravnotežen što znači tačno se zna gde će se šta potrošiti, ne može da se desi disbalans, ne može da se desi da se pojavi budžetski deficit.

  Mi imamo iskustva sa budžetskim deficitom. Da vam kažem, znate kada je bilo 6,6% deficita BDP, kada se radilo o stotinama miliona, a mi u poslednje tri godine imamo suficit, što je veoma važno, što je veoma bitno. U ovom budžetu koji smo planirali, mi imamo situaciju da planiramo deficit od 0,5%.

  Godine 2015. kada sam govorio o budžetu tada sam jasno stavio do znanja, ako postignemo 0,5% tada će to biti istorijski uspeh, em imamo procenjeno 0,5% budžetskog deficita, što je za zemlju kao što je Srbija, njenu ekonomsku snagu, sasvim normalno i što omogućava da idemo dalje.

  Međutim, ja smatram da je postići uspeh u finansijskoj konsolidaciji lakše nego to sačuvati. Zašto? Pa, zbog činjenice da kada imate više sredstava, više sredstava za potrošnju, tada se nalazite u situaciji da rastu apetiti. Svi traže veće plate, svi traže veće penzije, svi hoće nove autoputeve, svi hoće nove železnice, dakle javljaju se oni čiji apetiti jačaju.

  Zato, ova vlast za koju ja ne sumnjam i ova pozicija u kojoj se nalazimo, da ćemo uvek dobiti izbore, zato što se ponašamo domaćinski, zato što trošimo ono što smo zaradili, to znači ne razbacujemo se sa državnim parama, već o svakom dinaru vodimo računa. To je ono što nas karakteriše i to je ono što građani Srbije znaju i veruju.

  Ovaj budžet ima i značajnu socijalnu dimenziju. Zašto? Pa, vodimo računa da povećamo standard. Evo, na primer sama činjenica da se povećavaju plate i da će te plate biti povećavane od 7% do 12%. Za plate u ovoj godini daćemo više 33 milijarde dinara, ali zapamtite to su one pare koje su zarađene u ovoj godini i koje će biti zarađene u sledećoj godini.

  Mi ne pozajmljujemo, mi nemamo populističku politiku koja će biti u situaciji da se narodu daje više sredstava da bi se dobili glasovi, ne. Mi smo građanima Srbije rekli da idemo u finansijsku konsolidaciju, da idemo u težak period, ali ćemo kada dođe vreme zaista to vratiti, što se i vidi.

  Dakle, dajemo 33 milijarde više za plate i to dajemo upravo vodeći računa o socijalnim elementima onim kategorijama koje su i najteže prošle. Odmah da kažem da je veoma dobro što medicinskim tehničarima dajemo 12% veću platu, lekarima 10%, prosveti 9%, vojsci i policiji 9%, carina i poreska uprava 8,5%, 5%, itd. To je nešto što je veoma značajno.

  Znači, obećali smo kada se stvore uslovi da će te plate biti vraćene na nivo koji su bile, a ne samo vraćene na taj nivo, već te plate će biti i povećane u skladu sa ekonomskom moći zemlje.

  Isto tako moram da pozdravim i jednu situaciju koja je vrlo značajna, o kojoj je takođe danas bilo razgovora ovde u našem Parlamentu, a to je minimalna cena rada. Znate, ta minimalna cena rada koja je znatno povećana, ona je negde od 2012. godine bila 102 dinara. Godine 2019. biće 155 dinara ili veća za 52%. To je znak da Vlada Republike Srbije i te kako vodi računa o onim kategorijama koje teško žive i koje se nalaze u teškoj situaciji.

  SDPS upravo je ta partija koja se upravo zalaže za takve elemente da svi imaju jednake šanse da mogu da žive. Meni je posebno drago u ime SDPS što su ovi dogovori napravljeni putem socijalnog dijaloga, što je prisutni ministar upravo u tome učestvovao i stigli smo do ove prosečne zarade, ove minimalne plate od 27.000 dinara.

  Odmah da vam kažem, sa tim se ne zadovoljavamo. Minimalna plata treba da bude jednaka minimalnoj potrošačkoj korpi. Ta minimalna potrošačka korpa iznosi 26.871 dinar, ali to je cilj kojem težimo. Ne može se sve odjednom. Pristalice smo stava korak po korak i da postignemo. Kao što kada smo 2014. godine krenuli u finansijsku konsolidaciju, niko od nas nije verovao da ćemo doći u ovu situaciju da imamo sredstva, da imamo budžetski deficit od 0,5%, pa smo 2018. godine to postigli.

  Ja zato verujem i verujem ovoj našoj Vladi, našoj vladajućoj poziciji da ćemo moći u narednom periodu zaista doći do ove cene, minimalne cene rada koja će omogućiti da bude jednaka minimalnoj potrošačkoj korpi.

  Uvek ćete imati, gospodine ministre, podršku SDPS da u dogovoru sa sindikatima dođete do bolje i veće cene rada, jer veća cena rada ne samo u javnom sektoru, već povećava plate i u privatnom sektoru i samim tim omogućava da građani Srbije bolje i kvalitetnije žive i da imamo bolji životni standard.

  Kada sam već kod plata, želim da kažem još jednu stvar, nisam oduševljen što nisu usvojeni platni razredi. Ipak, godinu 2019. smatram prelaznom godinom. Drugim rečima, godina koja još omogućava da u potpunosti utvrdimo osnove koje smo postigli u finansijskoj konsolidaciji, ali zato nadležnom ministru zaista upućujem jasnu poruku, očekujem da će platni razredi zaživeti 2020. godine od 1. januara 2020. godine i to će za nas biti jedan značajan reformski potez i to vrlo značajan reformski potez koji će omogućiti da se uvede red u platama u javnoj administraciji.

  To je veoma dobro jer mi imamo sada jedan raspon koji je od 1 do 7. Neko kaže – da, to je veliki raspon. Nije. Nama trebaju kvalitetni kadrovi. Kvalitetni kadrovi treba da budu plaćeni, taj raspon može i treba da bude i znatno veći, veći nego što je 1,7. Po mojoj proceni, a po proceni Fiskalnog saveta, može da bude jedan na prema 1,12.

  Još nešto, ja se zalažem za socijalne karte i socijalnu politiku. Drugim rečima, mi nemamo još uvek socijalne karte. Stalno se govori – da, napravićemo ih. Ako hoćemo da imamo adekvatnu socijalnu politiku, tada moramo znati u kakvom stanju se svi nalaze, svaka porodica, a ne da nam se dešava da neko je u stanju socijalne potrebe a ima značajnu imovinu i on koristi instrumente države da bi bolje živeo.

  Ministar je takođe obećao socijalne karte, a ja držim to obećanje i uvek ću vas podsećati kada će biti gotove socijalne karte. Ja bih želeo da govorim nešto malo o penzijama.

  Pozdravljamo odluku da se ukine Zakon o smanjivanju penzija. To je, zaista, vrlo velik rezultat. Gospodin Čolaković i ja smo se za to zalagali još krajem 2017. godine. On je ukinut krajem septembra i, molim vas, predsedavajući, da umirite, ja ne mogu da govorim.

  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Molim kolege da dopuste kolegi Mijatoviću da završi svoje izlaganje i da budu malo tiši. Nastavite, kolega Mijatoviću.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Milorad Mijatović

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije

  Ja govorim o penzijama, ne govorim o nekim stvarima koje ovi ljudi sa desne strane govore, govoreći o zaštiti srpstva, a više vode računa o svojim džepovima i o svojoj imovini. Ja govorim o ljudima koji žive od penzija, plata, koji nemaju dodatna primanja, koji rade da bi preživeli i izdržavali svoje porodice. Zato insistiram da penzije koje su zaista povećane, penzioneri su to dobili i osetili u svojim džepovima i upravo zbog te činjenice predlažem da se razmisli da 2019. bude takođe prelazna godina, ali da u 2020. imamo jasno naznačeno formulu kako će se usklađivati penzije. Ja neću da govorim kako će da izgleda ta formula, neka se dogovore penzioneri i svi ostali, ali se ne može ostaviti da to bude proizvoljno, već treba uraditi tako da bude jasna i eksplicitna formula, da bi penzioneri mogli da znaju šta ih očekuje u narednom periodu.

  U ovoj zemlji ima milion i 700 penzionera. Oni su izdržali najveći teret i zaslužuju da budu nagrađeni, da imaju ono što su svojim radom zaradili, a to je i njihovo pravo.

  Oko mnogo stvari mogu da govorim, ali, ja ću se sada vratiti na neke druge stvari. Želeo bih da vidim u ovom budžetu, nešto je ministar finansija i rekao – ostvarivanje ciljeva održivog razvoja i ostvarivanje Agende 2030. Vrlo značajna Agenda, o tome sam govorio kad su bili zakoni o zaštiti životne sredine i za to trebaju značajne pare i mnogo sredstava ulagati.

  Govorim o ciljevima održivog razvoja, a osvrnuću se na zaštitu životne sredine. Ministar je rekao da će značajna sredstva biti izdvojena za prečistače vode, za zdrav vazduh, za vodu i to je ono što nas inače očekuje prilikom ulaska u Evropsku uniju.

  Mi smo podneli amandmane. Fokus grupa, koja prati ostvarivanje ciljeva održivog razvoja podnela je amandmane i očekujemo da će se o njima detaljno raspravljati, a to ćemo u pojedinačnoj raspravi i reći.

  Ovo ne govorim samo zato da bi to bila neka manifestacija, već zato što ciljevi održivog razvoja znače i rast privrede, zelene ekonomije. Ako prečišćavamo otpad, to su značajna sredstva, ako pravimo obnovljivu energiju, to je takođe značajan rast društvenog proizvoda, a Srbija mora i treba da ima značajan rast BDP. Veliki je rezultat 4,5%, koji imamo u prvih 10 meseci, do kraja godine 4,2%. Neću da spominjem kad je to bilo minus 3,1%, o tome je bilo govora.

  Srbija ima jednu stabilnost, ide napred i ići će napred. Ali, osim stabilnosti, treba da znamo gde i kako hoćemo da idemo, da se ne vraćamo u prošlost, da nas neki ne vraćaju na neke puteve, tamne puteve, na šta su inače stalno spremni, jer samo u tim tamnim putevima, tamnim vilajetima, mogu da opstanu i da postoje. E, to se više neće desiti. Bolji deo njihove stranke se odvojio i on ide napred i neće ih ništa zaustaviti, ni nas zajedno. Hvala.