Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 28.11.2018.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/301-18

2. dan rada

28.11.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 18:20

 • ZAKONI

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vodama
 • Carinski zakon
 • Zakon o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije o saradnji u oblasti kulture, umetnosti, mladih, sporta i medija
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Projekat tehničko-putničke stanice (TPS) Zemun - faza 2) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o obezbeđenju Republici Srbiji koncesionalnog zajma Narodne Republike Kine
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o državnom koncesionalnom zajmu za Projekat izgradnje obilaznice oko Beograda na autoputu E70/E75, deonica: most preko reke Save kod Ostružnice - Bubanj Potok (Sektori 4, 5 i 6) između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između strana potpisnica Konvencije o policijskoj saradnji u jugoistočnoj Evropi o automatskoj razmeni DNK podataka, daktiloskopskih podataka i podataka o registrovanim vozilima, sa Sporazumom o sprovođenju Sporazuma između
 • Zakon o izmenama i dopuni Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama
 • Zakon o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima
 • Zakon o Fondu za nauku Republike Srbije
 • Zakon o davanju garancije R. Srbije u korist Banca Intesa a.d. Beograd, za izmirenje obaveza Javnog preduzeća "Srbijagas" Novi Sad po osnovu Ugovora o kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac - Brus - Kopaonik - Raška - Novi Pazar - Tutin (II
 • Zakon o davanju garancije R. Srbije u korist Societe General Banke Srbije a.d. Beograd, Komercijalne banke a.d. Beograd, Banke Poštanska štedionica a.d. Beograd, OTP banke Srbija a.d. Novi Sad i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad po zaduženju JP "Srbijagas"
 • Zakon o izmeni i dopunama Zakona o privrednim društvima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova
 • Zakon o dopuni Zakona o komunalnim delatnostima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o patentima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • Zakon o izmeni Zakona o republičkim administrativnim taksama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu
 • Zakon o sticanju prava svojine na zemljištu, objektima i vodovima Rudarsko-topioničarskog basena RTB Bor d.o.o, Bor
 • Zakon o potvrđivanju Aneksa broj 1 Finansijskog ugovora Železnička pruga Niš - Dimitrovgrad od 31. januara 2018. godine, između Republike Srbije i Evropske investicione banke
 • Zakon o carinskoj službi
 • Zakon o izmenama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o duvanu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
 • Zakon o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru
 • Zakon o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama
 • Zakon o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbije, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o platama državnih službenika i nameštenika
 • Zakon o izmeni Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru
 • Zakon o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu
 • Zakon o izmenama Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ulaganjima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i pribavljanja dokumentacije radi realizacije izgradnje sistema za transport prirodnog gasa „Južni tok"
 • Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Izmene pojedinih rashoda bez promene ukupnih rashoda Finansijskog plana Regulatornog tela za elektronske medije za 2018. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2018. godinu
 • Odluka o prestanku funkcije člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
 • Odluka o izboru zamenika javnog tužioca
 • Odluka o prestanku funkcije predsednika Vrhovnog kasacionog suda
 • Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju
 • Odluka o izboru predsednika sudova
 • Odluka o davanju saglasnosti na akta Zaštitnika građana
 • Autentično tumačenje odredbe člana 22. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS", broj 18/16)
 • Autentično tumačenje odredaba člana 37. st. 1-3, stav 4. tačka 4) i člana 147. Zakona o radu („Službeni glasnik RS" br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17- US i 113/17)
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2018. godinu
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Izričem vam opomenu, gospodine Obradoviću.
  Molim vas da ocene budžeta i svakog drugog zakona držite u okvirima pristojnosti.
  Izvolite.
  ...
  Dveri

  Boško Obradović

  Poslanička grupa Dveri
  Poštovani predsedavajući, možda vi niste čitali čuveni kultni strip Alan Ford, ali svako ko ga je čitao on zna šta znači kada nekoga uporedite sa Superhikom koji je bio poznat po tome što je otimao od siromašnih i davao bogatima.
  Niste mi dozvolili da dovršim šta sam pod tim mislio. Gospodin Siniša Mali, aktuelni ministar finansija će me odlično razumeti.
  Dakle, kako je aktuelna vlast stabilizovala finansijske prilike u Srbiji, kako je konsolidovala državnu kasu? Tako što je opljačkala sopstveni narod. Smanjiti plate i penzije, povećati poreze, takse, akcize, povećati porez na imovinu, povećati cenu goriva u Srbiji i tako lepo uzmete od svoga naroda i stavite u državnu kasu, a onda iz te državne kase dajete svojim prijateljima iz stranih multinacionalnih kompanija koji dolaze u Srbiju i subvencionišete sa narodnim državnim parama svako njihovo novootvoreno radno mesto.
  Na taj način oštećeni su pre svega penzioneri. Dakle, 850 hiljada njih koji su opljačkani za četiri godine za 850 miliona evra. Oštećeni su zaposleni u javnom sektoru koji su takođe opljačkani zbog smanjenja plata. Oštećeni su poljoprivrednici kojima su smanjene subvencije sa 14 na četiri hiljade dinara i koji nemaju regresirano dizel gorivo tj. plaćaju najskuplje dizel gorivo u Evropi, a to im je osnovno sredstvo za rad u poljoprivredi. Naravno, oštećena je i država Srbija ovom rasprodajom naših prirodnih i privrednih bogatstava jer ovo je prva vlast koja prodaje i rudna bogatstva i poljoprivredno zemljište i rečne tokove, izvore čiste pijaće vode i to je nešto što je zaista apsolutno nedopustivo.
  Ono što ja danas ovde želim da kažem i da tako nastupim za svaku stvar koju budem kritikovao aktuelnu vlast, ja ću ponuditi i rešenje šta bi Srpski pokret Dveri i šta bi Savez za Srbiju, kao najveća opoziciona grupacija u ovom trenutku u Srbiji, uradila da smo trenutno na vlasti.
  Što se tiče penzionera, Dveri i Savez za Srbiju nadoknadiće im sve što im je opljačkano u prethodne četiri godine za vreme važenja privremenog načina isplate penzija. Dakle, penzioneri mogu da budu spokojni, buduća vlast koja dolazi posle pada Aleksandra Vučića sa vlasti, na čelu sa Dverima i Savezom za Srbiju nadoknadiće im ono što im je SNS opljačkala, a radi se, da podsetim, o 850 miliona evra i opljačkanih 850 hiljada penzionera.
  Što se tiče poljoprivrednika, povećaćemo subvencije za poljoprivrednu proizvodnju i sve ono što ova vlast daje stranim firmama mi ćemo preusmeriti u podršku domaćoj privredi i poljoprivredi. I to vam se obavezujem u ime Srpskog pokreta Dveri i Saveza za Srbiju u celini.
  Takođe ćemo smanjiti akcize na gorivo, jer je nedopustiva ova pljačka građana Srbije sa ovako nenormalnom cenom goriva, gde akciza čini 55% cene goriva, što znači da država može da utiče na cenu goriva, ali neće. Država hoće da nastavi sa pljačkom svojih građana.
  Ono što takođe ovde želim da istaknem jeste da ćemo mi nacionalizovati sve ono što je opljačkano od ovog naroda burazerskim šemama i kombinacijama sa vašim prijateljima iz stranih kompanija, kojima budzašto prodajete RTB Bor ili PKB ili Aerodrom Beograd i sve to mora biti vraćeno državi Srbiji, a oni će biti pravedno obeštećeni. Sve ono što su uložili biće im vraćeno, ali neće moći da gazduju srpskim prirodnim i privrednim bogatstvima, to će moći da gazduje samo država Srbija i to će moći da bude u vlasništvu isključivo građana Srbije.
  Ono što posebno želim da naglasim jesu upravo domaći privrednici koje ste vi zaboravili. Nigde ih apsolutno vi niti pominjete, niti primećujete da milion ljudi u Srbiji radi u malim i srednjim preduzećima, da neki poslodavci ovde imaju ogromne obaveze prema državi, da su porezi na zarade nenormalno veliki i da vi dajete sve za strane kompanije, a veoma malo ili gotovo ništa domaćem privredniku.
  Mogla je da bude mnogo značajnija smanjenje zarada zaposlenih, tj. poreza i doprinosa na zarade zaposlenih, mogla je da bude mnogo veća podrška i kroz subvencije i kroz poreske olakšice i kroz izvozne garancije, i kroz povoljne kredite domaćoj privredi i domaćoj poljoprivredi, a ne da u prvi plan imate isključivo stranog investitora koji je ovde zaštićen kao beli medved.
  Podsetiću vas da je nedavno jedan vaš veliki prijatelj, strani investitor, nemačka kompanija „Serfud“ iz Smedereva pobegla iz Srbije tako što je zatvorila svoj pogon u Smederevu, koji je inače izgrađen sredstvima grada Smedereva koje je uzelo kredit od 300 miliona dinara da bi izgradilo halu ovoj nemačkoj kompaniji. Lično Aleksandar Vučić je uručio ključeve ovoj nemačkoj kompaniji, ali ga sada nema kada je ova nemačka kompanija pobegla iz Smedereva, a da nije ispunila svoje ugovorne obaveze. Bila je obavezna da zaposli 300 ljudi. Nikada nije zaposlila 300 ljudi. Zaposlila je prvo 65 ljudi, pa pala na 25 ljudi, koji su na kraju izbačeni na ulicu, javljeno im je preko „viber“ grupe da firma više ne postoji i da je katanac stavljen na firmu „Serfud“ u Smederevu. Nisam video Aleksandra Vučića da dođe na zatvaranje ove nemačke kompanije, kao što je bio na otvaranju.
  Da ne bude da o svemu ovome govorim samo ja kao opozicioni kritičar vlasti, nego da vidimo šta o svemu kaže Fiskalni savet. To je interesantno. Evo, da počnemo od ključne konstatacije Fiskalnog saveta. Budžetski proces se i dalje narušava, ne usvaja se završni račun budžeta i krši se budžetski kalendar. Ključna konstatacija Fiskalnog saveta – već godinama unazad javnost nema nikakvu informaciju o tome na koji način su budžetom planirana sredstva zaista i potrošena. Zamislite, dakle, vi ne podnosite završni račun budžeta. građani Srbije ne znaju kako su potrošene narodne pare koje ste planirali budžetu.
  Dalje, Fiskalni savet podržava ono što su Dveri ovde kritikovale – da je besmisleno da Vlada odlučuje o smanjenju i povećanju penzija i da penzije po zakonu moraju biti usklađene sa rastom troškova života na godišnjem nivou. Znači i tu smo bili u pravu, i to potvrđuje Fiskalni savet u svojoj analizi ovog budžeta.
  Najvažnija stvar koju potvrđuje Fiskalni savet, a suština je svega što vam govorim o ekonomiji već dve i po godine ovde u Domu Narodne skupštine Republike Srbije. Kaže Fiskalni savet u svom rezimeu – predloženi budžet za 2019. godinu ne predviđa dovoljno efikasne mere za potrebno ubrzanje privrednog rasta. Dakle, u vašem budžetu nema mera za ubrzanje privrednog rasta u Srbiji i to je suština čitave ove priče.
  Ja bih želeo tu da naglasim još jedan komentar koji je dao Fiskalni savet, mislim da je značajan, zato sam ga i obeležio. Kaže Fiskalni savet, jedna od najvećih zamerki za predlog budžeta za 2019. godinu je to što nije prepoznao potrebu za povećanjem javnih investicija u zaštitu životne sredine. Krupna stvar, evo zbog čega.
  Višedecenijski nedovoljno ulaganje Srbije još uvek se ne raspolaže ni osnovom strukturom u ovoj oblasti. Otpadne vode se ne pričišćavaju ni u najvećim gradovima, poput Beograda ili Novog Sada, gotovo da nema deponija otpada koje zadovoljavaju sanitarne standarde. Skoro polovina javnih vodovoda nema ispravnu vodu za piće, a približno dva i po miliona građana živi u oblastima sa prekomerno zagađenim vazduhom opasnim po zdravlje. Dakle, koja je uloga Fiskalnog saveta, ako ga ni u čemu ne slušate i ne uvažavate njegove ovakve dragocene savete.
  Takođe je Fiskalni savet rekao tamo da niste imali hrabrosti da donesete platne razrede, da ste to ponovo odložili, ali mi smo navikli da vi ne ispunjavate vaša predizborna i bilo koja druga obećanja. Ono što posebno želim da naglasim se tiče cene goriva, najbolnije teme zbog koje, evo ceo Pariz gori, jer građani Francuske se bune protiv pljačke koju njihova Vlada čini na ceni goriva. Evo šta ste vi uradili sa akcizama na naftne derivate u 2019. godini. Povećavate ih za 23 miliona. Povećanje akciza na naftne derivate za sledeću godinu povećana je čak 100 miliona evra u odnosu na 2017. godinu i 200 miliona evra u odnosu na 2016. godinu.
  Sa druge strane, novih 15 milijardi dinara naših para dajete stranim investitorima, ponovo „Fijat“, ponovo „Teklas“, ponovo „DŽonson elektrik“, ponovo „Leoni“, ponovo „Er Srbija“. Dakle, i dalje građani Srbije finansiraju vaše strane kompanije, zbog čega, ako oni posluju u plusu? Zbog čega ako oni dobro rade u Srbiji? što mi više dajemo njima naše pare? Što naše pare iz budžeta ne damo našim privrednicima i poljoprivrednicima? To je pitanje na koje vi ovde već šest godina nemate odgovor.
  Sa druge strane, naravno, trpi porodica u Srbiji, trpe prava korisnika iz oblasti zaštite porodice i dece, 11 miliona evra manje nego što je ministar ovde najavio prilikom donošenja Zakona o finansijskog podršci porodici sa decom. Jedanaest miliona evra manje dajete za prava korisnika iz oblasti zaštite porodice i dece.
  Da budem precizan kako izgleda vaša budžetska struktura. Ovako, u odnosu na prethodnu, tj. sadašnju 2018. godinu, u budžetu za 2019. godinu predvideli ste 40% više za vas, za Vladu Republike Srbije, 84% više para za generalni sekretarijat Vlade, 18% više para za Kabinet predsednika Vlade, 72% više para za avio službu Vlade, 160% para više u sledećoj godini za sudove zbog penala i lošeg rada korumpiranog pravosuđa u Srbiji, 18,2% više za BIA, 7% više za rashode za korišćenje usluga i roba i verovali ili ne, takođe 2,8 milijarde više za usluge po ugovoru, gde ćete naravno zapošljavati vaše partijske vojnike.
  Naravno, ima tu i smanjenja, smanjili ste budžetski fond za restituciju za 50%, smanjili ste izdavanja za Upravu za saradnju sa Srbima u regionu i rasejanju za 5%, smanjili ste sredstva Agenciji za borbu protiv korupcije za 30%, što je ispravno, oni inače ništa ne rade.
  Da vidimo dalje, sada tek pravite registar zaposlenih u Ministarstvu finansija, 425 miliona. Vađenje potonule nemačke flote iz Drugog svetskog rata 178 miliona. Gondola u Beogradu 862 miliona, kapitalni projekti BIA 389 miliona. Rekonstrukcija dve vile, vile Mir i još jedne u Beogradu, valjda za Vučića, Nikolića i ostale iz SNS 53 miliona dinara. jedino što podržavam su izdvajanja za nove zatvorske jedinice u Zabeli, Sremskoj Mitrovici, Okružnom zatvoru u Beogradu i novi zatvor u Kragujevcu. Ima potrebe za tim, posebno kada vi padnete sa vlasti i kada budemo ispitivali vašu odgovornost, kriminal i korupciju i kada kao Savez za Srbiju na vlasti, a Dveri vam to obećavaju, donesemo zakon o ispitivanju porekla imovine svih nosilaca funkcija, od 1990. godine do danas.
  Koliko se sećam, deset puta je Aleksandar Vučić obećavao donošenje zakona o ispitivanju porekla imovine i šest godina ga nema. Moram da prenesem građanima Srbije jednu genijalnu stvar koju sam pre neki dan video na televiziji. Pogledam ja program jedne od naših televizijskih stanica, vidim jedno poznato mi lice, ali ne mogu da se setim odakle znam čoveka. Vidim obilazi neka poljoprivredna domaćinstva, razgovara sa poljoprivrednicima, dolazi na neku tribinu, obraća se građanima u prepunoj sali, kad ono, setim se, Miroslav Mišković čoveče. Miroslav Mišković sa članom predsedništva SNS Boškom Ničićem, govori o poljoprivredi u Zaječaru, a posle vidim Aleksandar Vučić u emisiji „Oko“ na RTS, kaže – pa, naravno, pitao me je Boško Ničić i ja sam mu rekao kako da ne, zašto da ne, Miroslav Mišković ima pravo da vodi kampanju SNS u gradu Zaječaru.
  Miroslav Mišković, isti onaj sa kojim je nazdravljao Siniša Mali kada su proslavljali godišnjicu firme „Delta holding“, čekajte, isti onaj koga ste optužili da je najveći tajkun, kriminalac i lopov u državi Srbiji, koga ste držali mesecima u zatvoru. Zašto ne izađete sada i kažete – izvinite gospodine Miškoviću, pa mi smo grešili, vi ste mnogo fin čovek, vi bi mogli da budete i ministar u Vladi Aleksandra Vučića i Ane Brnabić, vi biste mogli da nam pomognete da vidimo kako da rešimo srpsku poljoprivredu, kao što sada Miroslav Mišković lično učestvuje u kampanji SNS u Zaječaru zajedno sa gradonačelnikom Boškom Ničićem.
  Na kraju još samo nekoliko važnih napomena. Pre svega, apsolutno nedopustivo povećanje pretplata za RTS i za RT Vojvodinu. Nema razloga da građani Srbije plaćaju da bi svako veče gledali Aleksandra Vučića na javnim medijskim servisima. Takođe, nema razloga da se REM-u omogući bilo kakva dodatna sredstva, jer je REM odavno trebalo da ukine nacionalnu frekvenciju televiziji Pink, da zabrani rijaliti šouove, ali to jednostavno nije uradio i ne vidim zašto bi dobijao dodatna sredstva iz budžeta.
  Naravno, hoću da kažem na kraju, da su drugi zakoni ovde sporni, ima ih puno. Problem restitucije koji ponovo odlažete, zakon o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti bezbednosti gde smo dobili mnogo dopisa, da dovodi u pitanje moratorijum na izgradnju nuklearnih elektrana i odlaganje nuklearnog otpada. Tu su problemi sa zakonom o uvozu i izvozu robe dvostruke namene gde očito omogućavate ponovo vašim stranim partnerima da mogu da uvoze i da rade šta hoće ovde u državi Srbiji. Tu je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini koju još uvek niste potpisali, nemate popis javne imovine.
  Tu su zakoni o stečaju gde i dalje ista stvar funkcioniše, da privilegovani stečajni upravnici, privilegovani stečajni poverioci, privilegovani advokati i advokatske kancelarije rade šta hoće. Imamo primedbe i na Zakon o uslugama, gde je predlog sporan, njime advokaturu prevodite u uslužnu delatnost itd.
  Dakle, mnogo je primedbi, ali kako to sve reći za svaki zakon u 20 sekundi.
  Ono što na kraju mogu da kažem jeste da će Savez za Srbiju i Srpski pokret Dveri raditi sve suprotno. Znači, mi ćemo zabraniti prodaju našeg poljoprivrednog zemljišta, mi ćemo zabraniti uvoz i promet GMO hrane i semena, mi ćemo ukinuti ovaj nepravedni sistem javnih izvršitelja, mi ćemo ove bankarske derikože privesti pozdaniju prava i mi ćemo umesto da budemo super hikovi, kao vi koji pljačkaju siromašne i daju bogatima, dodatno da oporezujemo bogate i ekstra profitere, strane kompanije, tajkune i banke koje deru kožu s leđa građana Srbije.
  Konačno, donećemo zakon o zaštiti prezaduženih porodica, omogućićemo da građani na lokalnim referendumima odlučuju gde će da idu sredstva od poreza na imovinu i na kraju, donećemo zakon o ispitivanju porekla imovine, a prvi čije će poreklo da se ispituje po tom novom zakonu, biće lideri iz Saveza za Srbiju. Pa, prvo poreklo Boška Obradovića, pa Dragana Đilasa, pa Vuka Jeremića i redom onda svih nosilaca javnih funkcija od 1990. godine do danas, da vidimo ko je opljačkao ovaj narod i državu i da onaj ko je opljačkao ovaj narod i državu, nezakonito stekao imovinu, da mu bude oduzeta, pa makar to bili i braća Mali i braća Vučić i Goran Vesić i bilo ko od sadašnjih vodećih ličnosti iz SNS.
  Dakle, vreme je da se podvuče crta i da znamo ko je opljačkao ovaj narod i državu u prethodnih 20 godina. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Reč ima ministar, gospodin Siniša Mali.

  Siniša Mali

  Hvala lepo.
  Ja bih se osvrnuo na nekoliko komentara koje smo imali priliku da čujemo, pogotovu onih koji su važni, koji se odnose na Fiskalni savet Republike Srbije. Najpre želim da iskoristim priliku da se zahvalim svim članovima Fiskalnog saveta na veoma konstruktivnoj i dobroj saradnji u prethodnom periodu i građane Srbije želim da upoznam sa pravnim rezimeom Fiskalnog saveta vezano za budžet za 2019. godinu.
  Ovaj rezime kaže i citiram – predviđeni nizak fiskalni deficit, odgovarajući je za Srbiju budući da osigurava postignutu makroekonomsku stabilnost, nisku inflaciju i stabilan kurs dinara i u narednoj godini će da dovede do daljeg smanjivanja visokog učešća javnog duga u odnosu na BDP.
  Druga dobra karakteristika predloženog budžeta je u tome što je on kredibilan, odnosno prihodi i rashodi Republike u načelu su realistično planirani. Dalje, Srbija ima uravnoteženi budžet. Za građane Srbije ovo je najvažniji rezime nalaza Fiskalnog saveta, s obzirom na to da mi po prvi put imamo stabilne finansije, treću godinu za redom imamo fiskalni suficit u našem budžetu, imamo stabilnu stopu inflacije, 2,3% međugodišnje inflacije ove godine, u odnosu na 12, 13, 14 koji su bili samo 2013. godine. To je ogromna razlika. Imamo stabilan kurs dinara, u odnosu na evro on se menja, ali menja se na štetu evra, a u korist dinara što se nikada pre nije desilo. Ono što je posebno važno, budžet za 2019. godinu, što kaže Fiskalni savet, je koncipiran tako da nam omogućava dalje smanjenje učešća javnog duga u našem BDP, što je najvažnija ili jedna od najvažnijih karakteristika budžeta za 2019. godinu.
  Po pitanju stopa rasta, malopre sam govorio o tome, mislim da treba da budemo ponosni na ostvarenu stopu rasta za prvih devet meseci ove godine. Dakle, naša privreda je rasla 4,5% ove godine u prvih devet meseci. Malopre sam uporedio i ostale zemlje u okruženju i neke druge zemlje EU, dakle, mi imamo višu stopu rasta nego što imaju oni, što je veoma važno. U budžetu za 2019. godinu upravo kroz povećanje plata i penzija, dakle, kroz povećanje životnog standarda građana Srbije, kroz veliki rast za 30% više javnih investicija u 2019. godini nego u 2018. godini, želimo da podstaknemo dalje povećanje ulaganja u infrastrukturu i s treće strane, kroz smanjenje opterećenja na rad i kroz velike poreske podsticaje.
  To su tri elementa i tri karakteristike našeg budžeta koje treba dodatno da podstakne rast srpske ekonomije. Ono što Fiskalni savet kaže, treba još više da radimo na tome i tu se slažemo, ali samo ove tri mere su već negde oko 220 milijardi su investicije, fiskalno rasterećenje 20, 30 milijardi, smanjenje opterećenja na zarade. Dakle, to su već ogromni koraci napred koji treba da podstaknu našu ekonomiju da bude konkurentnija, atraktivnija i to je za nas prvi korak.
  To je veoma važno napomenuti i čuo sam malopre oko toga da nikada manje, ili da nismo predvideli investicije u zaštitu životne sredine. Želim poslanicima da skrenem pažnju na član 3. Zakona o budžetu, možda niko nije ni video, 200 miliona evra za Ministarstvo za zaštitu životne sredine za izgradnju, ako se ne varam, šezdeset i nešto fabrika za prečišćavanje otpadnih voda. To je upravo ono što nam nedostaje i to je upravo ono što je u budžetu za narednu godinu.
  Na kraju, ako smo čuli izjavu iz stripa „Alan Ford“, ja bih i želeo da završim sa „Alan Fordom“ i da kažem – ako kanite pobediti, nemojte izgubiti. Hvala puno.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Kolega Orliću, vi ste tražili povredu Poslovnika?
  Pravo na repliku, narodni poslanik Aleksandar Martinović.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Aleksandar Martinović

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Gospodin koordinator je govorio o Alan Fordu. Tamo ima jedan lik koji se zove Gumifleks. Ovaj Gumifleks se pretvorio od fašiste u đilasovce. I priča o poreklu imovine, on će da ispita kada dođe na vlast sa svojim kriminalcima i lopovima koji su ojadili Srbiju, onda će on, kaže, da ispita poreklo imovine svih nas iz SNS. Juče je jedan od lidera te vaše nove koalicije odgovarao kao svedok u njujorškom sudu o svojim mafijaškim vezama sa gospodinom Patrikom Hoom, koji je bio svojevremeno ministar unutrašnjih poslova Hongkonga. Po izjavi samog Patrika Hoa, Vuk Jeremić je zaposlen u jednoj firmi, CFC mislim da se zove, gde je za dve godine dobio 660.000 evra.

  Da podsetim gospodina koordinatora kako se obogatio njegov lider Dragan Đilas. Obogatio se na grbači građana Srbije, tako što je ostvario milionske sume u evrima prodajući i trgujući sekundama upravo na RTS-u i upravo na rijaliti programima koje je on doveo u Republiku Srbiju. Tada mu rijaliti programi nisu smetali, zato što je bio suvlasnik jedne od televizija koja je emitovala rijaliti programe.

  Ono što gospodin koordinator neće da prizna, a ja moram da kažem zbog građana Srbije, kada su prijatelji koordinatora bili na vlasti, gospodine Arsiću, ja ću navesti samo jedan primer, to je bila sednica Narodne skupštine od 5. maja 2010. godine, oni koji plaču kako nisu imali dovoljno vremena da pročitaju materijal, predloge zakona itd. Na sednici od 5. maja 2010. godine, prijatelji koordinatora, dakle Dragan Đilas, Vuk Jeremić, Borko Stefanović, Šane Petrović i svi ostali su spojili 94 tačke dnevnog reda, to je bila sednica od 5. maja 2010. godine, vi se, gospodine Arsiću, toga sećate, pa ste imali npr. Zakon o potvrđivanju Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade države Kuvajt, pa do zakona o PIO.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem, kolega Martinoviću.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Aleksandar Martinović

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka

  Tad Draganu Đilasu, Vuku Jeremiću i ostalim lopovima i kriminalcima koji su upropastili Srbiju nije smetalo da spoje 94 tačke dnevnog reda.

  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem se.

  ...
  Srpska napredna stranka

  Aleksandar Martinović

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Tad nisu u Skupštini donosili predloge zakona i pokazivali građanima Srbije koliko moraju da pročitaju materijala. Tad je to bilo super, tad je to bilo evropski, tad je to bilo demokratski.