Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 28.11.2018.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/301-18

2. dan rada

28.11.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 18:20

 • ZAKONI

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vodama
 • Carinski zakon
 • Zakon o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije o saradnji u oblasti kulture, umetnosti, mladih, sporta i medija
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Projekat tehničko-putničke stanice (TPS) Zemun - faza 2) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o obezbeđenju Republici Srbiji koncesionalnog zajma Narodne Republike Kine
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o državnom koncesionalnom zajmu za Projekat izgradnje obilaznice oko Beograda na autoputu E70/E75, deonica: most preko reke Save kod Ostružnice - Bubanj Potok (Sektori 4, 5 i 6) između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između strana potpisnica Konvencije o policijskoj saradnji u jugoistočnoj Evropi o automatskoj razmeni DNK podataka, daktiloskopskih podataka i podataka o registrovanim vozilima, sa Sporazumom o sprovođenju Sporazuma između
 • Zakon o izmenama i dopuni Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama
 • Zakon o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima
 • Zakon o Fondu za nauku Republike Srbije
 • Zakon o davanju garancije R. Srbije u korist Banca Intesa a.d. Beograd, za izmirenje obaveza Javnog preduzeća "Srbijagas" Novi Sad po osnovu Ugovora o kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac - Brus - Kopaonik - Raška - Novi Pazar - Tutin (II
 • Zakon o davanju garancije R. Srbije u korist Societe General Banke Srbije a.d. Beograd, Komercijalne banke a.d. Beograd, Banke Poštanska štedionica a.d. Beograd, OTP banke Srbija a.d. Novi Sad i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad po zaduženju JP "Srbijagas"
 • Zakon o izmeni i dopunama Zakona o privrednim društvima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova
 • Zakon o dopuni Zakona o komunalnim delatnostima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o patentima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • Zakon o izmeni Zakona o republičkim administrativnim taksama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu
 • Zakon o sticanju prava svojine na zemljištu, objektima i vodovima Rudarsko-topioničarskog basena RTB Bor d.o.o, Bor
 • Zakon o potvrđivanju Aneksa broj 1 Finansijskog ugovora Železnička pruga Niš - Dimitrovgrad od 31. januara 2018. godine, između Republike Srbije i Evropske investicione banke
 • Zakon o carinskoj službi
 • Zakon o izmenama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o duvanu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
 • Zakon o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru
 • Zakon o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama
 • Zakon o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbije, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o platama državnih službenika i nameštenika
 • Zakon o izmeni Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru
 • Zakon o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu
 • Zakon o izmenama Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ulaganjima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i pribavljanja dokumentacije radi realizacije izgradnje sistema za transport prirodnog gasa „Južni tok"
 • Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Izmene pojedinih rashoda bez promene ukupnih rashoda Finansijskog plana Regulatornog tela za elektronske medije za 2018. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2018. godinu
 • Odluka o prestanku funkcije člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
 • Odluka o izboru zamenika javnog tužioca
 • Odluka o prestanku funkcije predsednika Vrhovnog kasacionog suda
 • Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju
 • Odluka o izboru predsednika sudova
 • Odluka o davanju saglasnosti na akta Zaštitnika građana
 • Autentično tumačenje odredbe člana 22. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS", broj 18/16)
 • Autentično tumačenje odredaba člana 37. st. 1-3, stav 4. tačka 4) i člana 147. Zakona o radu („Službeni glasnik RS" br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17- US i 113/17)
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2018. godinu
 • OBRAĆANJA

  ...
  Liberalno demokratska partija

  Čedomir Jovanović

  Poslanička grupa Liberalno demokratska partija - SDA Sandžaka
  Hvala.
  (Neđo Jovanović: Replika.)
  Narodni poslanik Neđo Jovanović. Izvolite.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Neđo Jovanović

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
  Zahvaljujem se, predsedavajući.

  Javio sam se za repliku već nakon prethodnog govora gospodina Jovanovića, ali, nažalost, došlo je do prekida sednice i pauze.

  Replika je jednostavna, imajući u vidu da je iznet niz netačnih podataka i navoda, naročito kada se radi o tzv. pljačkaškim privatizacijama, pa ću ja morati da ukažem na činjenice koje niko ne može da dovede u sumnju.

  Prva, od 2001. godine do 2009. godine u Srbiju je uneto ni manje ni više, nego 128 milijardi dolara stranih investicija za kupovinu domaćih preduzeća. Gde su te pare? Gde su se te pare pojavile u bilo kom finansijskom toku ili tokovima Republike Srbije?

  Da ne zaboravimo, 128 milijardi dolara podrazumeva 13 hiljada dolara po stanovniku.

  Sledeća činjenica koju, takođe, niko ne može da dovede u sumnju, 2.400 privatizacija, gospodine Jovanoviću, je sprovedeno.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Bez ličnog obraćanja, kolega.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Neđo Jovanović

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
  Izvinite.
  Dakle, od tih 2.400 privatizacija, 620 privatizacija je raskinuto. Šta to znači? Odgovor države na sistemsku pljačku jeste bio raskid privatizacije. Ko će „Magnohromu“ da vrati radijatore? Ko će „Magnohromu“ da vrati mašine? Ko će „Magnohrom“ da vrati u ono stanje u kom je bio pre pljačkaške privatizacije kada su braća Indijci došli i pokupili sve, do pisoara? Ko će to da vrati? Ko će da nadoknadi štetne posledice koje su se pojavile od tih privatizacija?
  Podsećanja radi, čovek koji je bio direktor „CES Mekona“, konsultantske firme za sve privatizacije, je postao premijer.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Privodite kraju.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Neđo Jovanović

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
  Završavam u poslednjoj rečenici.
  (Čedomir Jovanović: Vi ste ga izabrali.)
  Nije tačno, nego to je vaš premijer koga ste ostavili na mesto direktora „CES Mekona“, a istovremeno ga odredili za premijera.
  (Čedomir Jovanović: Ja sam bio protiv njega.)
  Dobro. Zahvaljujem se.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem, kolega Jovanoviću.
  Reč ima ministar gospodin Antić.

  Aleksandar Antić

  Dame i gospodo narodni poslanici, gospodin Jovanović se javio za, pretpostavljam, repliku da bi mi replicirao na temu „Azotare“ i o svemu govorio, osim o „Azotari“, gde su podaci i činjenice koje sam ja izneo apsolutno tačne i proverljive.
  Godine 2006. „Azotara“ je, u skladu sa tim genijalnim zakonima, privatizovana za 11 miliona i nešto evra, da bi…
  (Čedomir Jovanović: Čija Vlada?)
  U skladu sa sjajnim Zakonom o privatizaciji… da bi nakon toga samo jedna od linija, gle, ona ključna – Karbamid 2, bila mimo saglasnosti i mimo bilo kakve ekonomske logike prodata za 32 miliona i nakon toga „Azotara“ devastirana, jer, defakto, uzeta joj je duša, uzeta je ključna linija i nakon toga je ona krenula u ponor.
  Umesto da polemišemo na tu temu, mi sada polemišemo na neku drugu temu i sada se vrši jedna potpuna zamena teze. Ja zaista ne posmatram kroz ružičaste naočare period i sve vreme u kome je SPS bila na vlasti. To je vreme prepuno različitih izazova, dobrih odluka, nažalost i loših, uspona i padova. Nisam ja hvalio vreme u kome je SPS bila na vlasti kao idealno vreme i lupao se u grudi kako je u to vreme bilo sve sjajno, već naprotiv. Nama se nameće ovde teza da ovo što ova Vlada radi je kontinuitet nekih dobrih poteza koji su krenuli u periodu posle 2000. godine. Vezano je i za Zakon o privatizaciji, vezano je i za Zakon o radu.
  Ja apsolutno odgovorno kažem i ponavljam još jedanput, apsolutno to ne stoji i najveća sreća za ovo društvo je što ova Vlada ima potpuni diskontinuitet sa tom jednom katastrofalnom politikom koja je razorila privredu i ekonomiju Srbije.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem.
  (Čedomir Jovanović: Replika.)
  Nemate pravo na repliku kolega Jovanoviću.
  (Čedomir Jovanović: Neću više, samo da završim ovo.)
  Žao mi je, ako bih sada mimo pravila vama dao pravo.
  (Čedomir Jovanović: Poslovnik, član 107.)
  Po poslovniku, član 107.
  Izvolite.
  ...
  Liberalno demokratska partija

  Čedomir Jovanović

  Poslanička grupa Liberalno demokratska partija - SDA Sandžaka
  Neću zloupotrebljavati Poslovnik, završiću ovde. Mislim da mi je bilo potrebno 10 sekundi samo da odgovorim i time ne bi bilo prostora uopšte za polemiku.

  Pominjete predsednika Vlade vašeg, Mirko Cvetković je vaš predsednik Vlade, izabrali ste ga ovde u Skupštini…(Isključen mikrofon)