Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 06.12.2018.

8. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/301-18

8. dan rada

06.12.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:15 do 18:00

 • ZAKONI

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vodama
 • Carinski zakon
 • Zakon o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije o saradnji u oblasti kulture, umetnosti, mladih, sporta i medija
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Projekat tehničko-putničke stanice (TPS) Zemun - faza 2) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o obezbeđenju Republici Srbiji koncesionalnog zajma Narodne Republike Kine
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o državnom koncesionalnom zajmu za Projekat izgradnje obilaznice oko Beograda na autoputu E70/E75, deonica: most preko reke Save kod Ostružnice - Bubanj Potok (Sektori 4, 5 i 6) između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između strana potpisnica Konvencije o policijskoj saradnji u jugoistočnoj Evropi o automatskoj razmeni DNK podataka, daktiloskopskih podataka i podataka o registrovanim vozilima, sa Sporazumom o sprovođenju Sporazuma između
 • Zakon o izmenama i dopuni Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama
 • Zakon o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima
 • Zakon o Fondu za nauku Republike Srbije
 • Zakon o davanju garancije R. Srbije u korist Banca Intesa a.d. Beograd, za izmirenje obaveza Javnog preduzeća "Srbijagas" Novi Sad po osnovu Ugovora o kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac - Brus - Kopaonik - Raška - Novi Pazar - Tutin (II
 • Zakon o davanju garancije R. Srbije u korist Societe General Banke Srbije a.d. Beograd, Komercijalne banke a.d. Beograd, Banke Poštanska štedionica a.d. Beograd, OTP banke Srbija a.d. Novi Sad i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad po zaduženju JP "Srbijagas"
 • Zakon o izmeni i dopunama Zakona o privrednim društvima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova
 • Zakon o dopuni Zakona o komunalnim delatnostima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o patentima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • Zakon o izmeni Zakona o republičkim administrativnim taksama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu
 • Zakon o sticanju prava svojine na zemljištu, objektima i vodovima Rudarsko-topioničarskog basena RTB Bor d.o.o, Bor
 • Zakon o potvrđivanju Aneksa broj 1 Finansijskog ugovora Železnička pruga Niš - Dimitrovgrad od 31. januara 2018. godine, između Republike Srbije i Evropske investicione banke
 • Zakon o carinskoj službi
 • Zakon o izmenama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o duvanu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
 • Zakon o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru
 • Zakon o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama
 • Zakon o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbije, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o platama državnih službenika i nameštenika
 • Zakon o izmeni Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru
 • Zakon o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu
 • Zakon o izmenama Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ulaganjima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i pribavljanja dokumentacije radi realizacije izgradnje sistema za transport prirodnog gasa „Južni tok"
 • Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska radikalna stranka

  Vjerica Radeta

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Želim kroz ovaj amandman da vam kažem da sebi previše dopuštate. Mi u poslaničkoj grupi, hvala na pitanju, nemamo problema, a i da imamo vi sa tog mesta ne možete takve poruke da nam šaljete.

  Vi se takmičite u vašoj poslaničkoj grupi ko će više, „Druže Tito mi ti se kunemo“ itd, i to se već smučilo građanima Srbije, ali to je vaša stvar. Mi vam to ne bismo pomenuli da se vi sad niste zakačili i nije vam prvi put. Gospodine Arsiću, nemojte da budete bezobrazni. Znate kakvi smo mi.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Ostavite to sad.
  Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Marina Ristić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  (Aleksandar Šešelj: Po Poslovniku.)
  Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.
  Da li neko želi reč?
  Kolega Stojanović, izvolite.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Filip Stojanović

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministri sa saradnicima, podneo sam amandman na član 4. Predloga zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja.

  Amandman koji sam predložio na Predlog ovog zakona da se u odredbama ovog zakona podstiče sveukupni razvoj Republike Srbije sa posebnim osvrtom na efikasnost ustanova socijalne zaštite.

  Oblast socijalne zaštite je usmerena ka poboljšanju socijalnog statusa građana na ličnom, porodičnom i socijalnom planu. Socijalnom zaštitom obezbeđuje se određeni nivo svakog građanina kroz različite ustanove socijalne zaštite, koji trebaju da imaju cilj ostvarivanja prava, pružanja usluga u oblasti socijalne zaštite.

  Međutim, ovim predlogom zakona nije moguće da se utiče na efikasnije finansiranje sistema socijalne zaštite. Zato je i cilj amandmana koji smo podneli, a koji niste prihvatili, bio poboljšanje rada efikasnosti ustanova socijalne zaštite.

  Postavljam pitanje ministru pravde, da mi odgovori, da li je javni tužilac u Novom Pazaru pokrenuo krivični postupak protiv Sulejmana Ugljanina, koji je izjavio da je Srbija fašistička država, što predstavlja krivično delo za koje je propisana kazna zatvora 15 godina, a Ugljanin je u koaliciji sa potpredsednikom Vlade Srbije Rasimom LJajićem? Zahvaljujem.

  (Aleksandar Šešelj: Po Poslovniku.)
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Hvala.
  Po Poslovniku, izvolite.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Aleksandar Šešelj

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Hvala vam.

  Član 107. Malopre je brutalno narušeno dostojanstvo Narodne skupštine. Znate, kada jedna gospođa ovde kaže kako nas zanima ministar finansija zato što je kod njega državna kasa, a inače je neprekidno u vlasti tj. stranka 18 godina u svim mogućim koalicijama, nikada samostalno nisu izašli na izbore i mnogo me zanima ko će od tih poslanika da ostane u toj stranci kada više ne bude na vlasti? Baš me interesuje šta je njihovo vezivno tkivo, to što njih povezuje, s konca i konopca?

  Dakle, jedini razlog bavljenja politikom, pripadnicima te stranke, bar onim na najvišim mestima, funkcionerima, jeste samo koristoljublje, samo lični interes. To možemo da vidimo na mnogo primera. Pre svega, ljudi koji su izabrani sa liste DS su napravili Vladu sa naprednjacima kao da ništa nije bilo, sami ne bi mogli da sakupe ni potpise a ne da izađu na izbore.

  Dakle, o tim ljudima mi pričamo. Znate šta, mi se bavimo politikom iz ideala. Dva puta nismo prešli cenzus i ostali smo svi na okupu zato što nas ne vezuje to. Ima nešto više valjda u politici osim mandata, nadzornih i upravnih odbora i onim čime se vi rukovodite.

  Znate kada jedna stranka izađe na izbore na jednoj listi i sa potpuno drugim napravi Vladu, napravi preokret od 180 stepeni, ja ne znam čime bih to mogao da nazovem, osim političkom prostitucijom. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Ovo nije bila povreda Poslovnika. Ovo je bila zloupotreba povrede Poslovnika, jer niste ni član rekli koji sam povredila.
  (Aleksandar Šešelj: Rekao sam odmah član 107.)
  Dobro. Član 107. se više puta ponavljao.
  (Aleksandar Šešelj: Niste me čuli.)
  Niste u pravu.
  Na član 4. amandman je podnela narodna poslanica Marija Janjušević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Srđan Nogo.
  Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav LJubenović.
  Da li želi reč?
  Izvolite.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Tomislav Ljubenović

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Hvala, predsedavajuća.

  Amandmanom na član 4. Predloga zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja koje je podnela poslanička grupa SRS predloženo je da se izmeni navedeni član u stavu 3. koji se odnosi na sedište Centralnog registra. Ono što je značajno, napomenuto je, predlagač u obrazloženju navodi da Centralni registar jeste elektronski vođena baza podataka zasnovana po visokim standardima i performansama, te se podrazumevaju nadležnosti u pogledu vođenja registra za posebna, izabrana, imenovana, postavljena i angažovana lica. Kod korisnika javnih sredstava se obezbeđuje automatizam u pogledu unosa podataka i unakrsnih kontrola, a u sve u cilju poboljšanja kvaliteta podataka zaposlenih lica, korisnicima javnih sredstava, kao i boljem planiranju u budžetska sredstva. Da li će zaista tako biti? Predstavnici SRS će redovno pratiti. U okviru vremena koje nam stoji na raspolaganju ćemo o tome govoriti i građanima Srbije.

  Nakon navoda predsednika SRS dr Vojislava Šešelja o delima Rasima LJajića, Vlada nije preduzela ništa, ništa nije preduzeto i nakon dešavanja prilikom izbora za nacionalne savete i upozorenja narodnih poslanika SRS da Rasim LJajić podržava grupu „Vakat je“ i da je u koaliciji sa Sulejmanom Ugljaninom koji za državu Srbiju iznosi najgore optužbe. Taj isti Rasim LJajić je potpredsednik Vlade Republike Srbije i stvari koje on podržava su nedopustive i zato on više ne bi smeo da ostane na tom mestu. Sadašnja vlast Republike Srbije bi morala ozbiljno time da se pozabavi, a ne da ignoriše upozorenja SRS.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
  (Milorad Mijatović: Po Poslovniku.)
  Poslovnik?
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Milorad Mijatović

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije
  Član 27. Znate, ova polemika koja postoji i koja je već danima ovde opterećuje ovaj parlament. Moram da kažem da ćemo mi govoriti samo istinu i to je ono što krasi ovu stranku. Sve ovo što govore ovi ljudi sa desne strane nas puno ne dotiče. Građanima Srbije je jasno šta je istina.

  Koliko su nezahvalni sasvim je jasno. Znate, kada niko nije hteo da upiše nevladinu organizaciju, komitet za odbranu Vojislava Šešelja, to je hrabro uradio Rasim LJajić. To je ta vrsta nezahvalnosti.

  Dalje, i još dalje, jako mi je drago što se javljam, vi ste opozicije, pa dobro je kada se na jednu opozicionu stranku javlja neko iz pozicije. To ću i dalje činiti i uvek ćemo činiti argumentima, činjenicama, a vas upozoravamo da se vi držite činjenica, istine i argumenata.

  Ja sam rekao za vašeg lidera da poštujem njegovu titulu doktora nauka, što je istina, on je doktor nauka i to poštujem, a vi govorite istinu, mi ćemo stati iza onoga što kažete. Ovako, dok ste opozicija mi ćemo vas napadati svim dozvoljenim političkim sredstvima, nikada ne pretimo, samo političkim sredstvima u ovom parlamentu. Ovaj parlament i služi za rasprave i treba da raspravljamo o svim stvarima. Ja bih zaista molio da se malo upristojimo, da ne upadamo u reč govorniku. Prema tome, nemojte izmišljati. Govorite istinu, poštovaćemo vas. Hvala predsednice.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Hvala, idemo dalje.
  Na član 4. amandman je podnela poslanica Vesna Nikolić Vukajlović.
  Izvolite.
  (Vjerica Radeta: Sreto Perić nije govorio po amandmanu.)
  Sreto Perić, pa Vesna.