Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 06.12.2018.

8. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/301-18

8. dan rada

06.12.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:15 do 18:00

 • ZAKONI

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vodama
 • Carinski zakon
 • Zakon o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije o saradnji u oblasti kulture, umetnosti, mladih, sporta i medija
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Projekat tehničko-putničke stanice (TPS) Zemun - faza 2) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o obezbeđenju Republici Srbiji koncesionalnog zajma Narodne Republike Kine
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o državnom koncesionalnom zajmu za Projekat izgradnje obilaznice oko Beograda na autoputu E70/E75, deonica: most preko reke Save kod Ostružnice - Bubanj Potok (Sektori 4, 5 i 6) između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između strana potpisnica Konvencije o policijskoj saradnji u jugoistočnoj Evropi o automatskoj razmeni DNK podataka, daktiloskopskih podataka i podataka o registrovanim vozilima, sa Sporazumom o sprovođenju Sporazuma između
 • Zakon o izmenama i dopuni Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama
 • Zakon o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima
 • Zakon o Fondu za nauku Republike Srbije
 • Zakon o davanju garancije R. Srbije u korist Banca Intesa a.d. Beograd, za izmirenje obaveza Javnog preduzeća "Srbijagas" Novi Sad po osnovu Ugovora o kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac - Brus - Kopaonik - Raška - Novi Pazar - Tutin (II
 • Zakon o davanju garancije R. Srbije u korist Societe General Banke Srbije a.d. Beograd, Komercijalne banke a.d. Beograd, Banke Poštanska štedionica a.d. Beograd, OTP banke Srbija a.d. Novi Sad i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad po zaduženju JP "Srbijagas"
 • Zakon o izmeni i dopunama Zakona o privrednim društvima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova
 • Zakon o dopuni Zakona o komunalnim delatnostima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o patentima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • Zakon o izmeni Zakona o republičkim administrativnim taksama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu
 • Zakon o sticanju prava svojine na zemljištu, objektima i vodovima Rudarsko-topioničarskog basena RTB Bor d.o.o, Bor
 • Zakon o potvrđivanju Aneksa broj 1 Finansijskog ugovora Železnička pruga Niš - Dimitrovgrad od 31. januara 2018. godine, između Republike Srbije i Evropske investicione banke
 • Zakon o carinskoj službi
 • Zakon o izmenama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o duvanu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
 • Zakon o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru
 • Zakon o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama
 • Zakon o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbije, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o platama državnih službenika i nameštenika
 • Zakon o izmeni Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru
 • Zakon o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu
 • Zakon o izmenama Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ulaganjima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i pribavljanja dokumentacije radi realizacije izgradnje sistema za transport prirodnog gasa „Južni tok"
 • Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Na član 135. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Slavica Živković, Muamer Bačevac, Ivan Bauer, Predrag Jelenković, Jasmina Karanac, Milena Baćanin, Branimir Jovanović, Milorad Mijatović, Nataša Mihailović Vacić i Vladimir Marinković.
  Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Reč ima koleginica Slavica Živković. Izvolite.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Slavica Živković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije
  Zahvaljujem, gospodine predsedavajući.

  U članu 135. stav 1. Predloga zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, reči „ostvareni prihod od obavljanja te aktivnosti“, zamenjuje se rečima „količina zagađenja, odnosno stepen negativnog uticaja na životnu sredinu, koja nastaje obavljanjem aktivnosti“.

  Stav 2. briše se. Da bi se obezbedilo ostvarivanje ciljeva, uvođenje naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine, smanjenje ili eliminisanje zagađenja, potrebno je da osnovica naknade bude neposredno povezana sa emisijom zagađenja koju obveznik stvara svojim aktivnostima.

  To obezbeđuje da veći i ukupan iznos naknade plaćaju obveznici koji više zagađuju životnu sredinu. Ukoliko bi ostalo predloženo rešenje, moglo bi se desiti da povećanim obimom prodaje, ostvareno uz smanjenje emisije zagađenja vodi većem fiskalnom opterećenju proizvodnih preduzeća.

  Pored toga, oporezivanje ukupnog prihoda, što u suštini predstavlja predloženo rešenje, je u uporednoj praksi potpuno napušteno kao veoma loše i snažno. Oporezivanje ukupnog prihoda u osnovi predstavlja istovremeno oporezivanje i dobiti i troškova proizvodnje.

  Još jednom želim da naglasim da je jako dobro što je Vlada prepoznala našu želju i našu nameru da ovim našim amandmanima uspemo da koliko je to bilo moguće damo svoj doprinos što stabilnijem privrednom ambijentu u Republici Srbiji i predvidivosti određivanja naknada za privredna društva, kao i fizička, u Republici Srbiji. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem
  Na član 246. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 247. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 276. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Slavica Živković, Muamer Bačevac, Ivan Bauer, Predrag Jelenković, Jasmina Karanac, Milena Bićanin, Branimir Jovanović, Milorad Mijatović, Nataša Mihailović Vacić i Vladimir Marinković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 279. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na prilog člana 6. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Tomić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na prilog 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Slavica Živković, Muamer Bačevac, Ivan Bauer, Predrag Jelenković, Jasmina Karanac, Milena Bićanin, Branimir Jovanović, Milorad Mijatović, Nataša Mihailović Vacić i Vladimir Marinković
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na prilog 6. amandman je podneo narodni poslanik Neđo Jovanović.
  Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatili su ovaj amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i celini.
  Prelazimo na 22. tačku dnevnog reda – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava.
  Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.
  Primili ste izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
  Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stavu 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Martinović.
  Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatili su ovaj amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Stefana Miladinović i Aleksandra Tomić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i pojedinostima Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i celini.
  Prelazimo na 23. tačku dnevnog reda – Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist banke „Inteza“ a.d. Beograd za izmirivanje obaveza JP „Srbijagas“ Novi Sad, po osnovu Ugovora o kreditu za izgradnju razvojnog gasovoda Aleksandrovac-Brus-Kopaonik-Raška-Novi Pazar-Tutin (III faza)
  Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.
  Primili ste izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
  Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona, u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i pojedinostima Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i celini.
  Prelazimo na 24. tačku dnevnog reda – Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Societe Generale banke Srbija a.d. beograd, Komercijalne banke a.d. Beograd, Banke „Poštanska štedionica“ a.d. Beograd, OTP banke Srbija a.d. Novi Sad i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad po zaduženju JP „Srbijagas“ Novi Sad, po osnovu Ugovora o kreditu za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu, a s obzirom na to da na Predlog zakona nisu podneti amandmani, Narodna skupština će, saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, u danu za glasanje odlučivati samo o Predlogu zakona u celini.
  Prelazimo na 26. tačku dnevnog reda – Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o privrednim društvima.
  Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.
  Primili ste izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
  Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Na član 1. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Vjerica Radeta i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 3. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Ružica Nikolić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 4. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Sreto Perić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 5. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Vjerica Radeta i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 6. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Natapa Sp. Jovanović i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 7. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Ružica Nikolić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona, u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i pojedinostima Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i celini.
  Prelazimo na 27. tačku dnevnog reda – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju.
  Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.
  Primili ste izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
  Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 6. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav LJubenović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 10. amandman je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.
  Da li neko želi reč?
  Na član 11. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
  Prelazimo na 28. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ULAGANJIMA
  Primili ste amandmane koji su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.
  Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
  Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stavu 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Na član 1. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Vjerica Radeta i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 2. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Nataša Jovanović i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 3. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Ružica Nikolić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Katarina Rakić.
  Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 4. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Sreto Perić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 5. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Aleksandar Šešelj i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 6. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Nikola Savić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 7. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Aleksandra Belačić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 8. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Dubravko Bojić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 9. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Miljan Damjanović i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 9. amandman je podnela narodni poslanik Katarina Rakić.
  Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 10. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Božidar Delić i zajedno Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović i Goran Bogdanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 11. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Despotović i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 12. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Petar Jojić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 13. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Tomislav LJubenović i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 14. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Momčilo Mandić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 15. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Milorad Mirčić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 16. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici LJiljana Mihajlović i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 17. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Vesna Nikolić Vukajlović i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 18. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marina Ristić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 19. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Filip Stojanović i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 20. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Nemanja Šarović i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 21. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Vjerica Radeta i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 22. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Nataša Jovanović i zajedno Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
  Prelazimo na 29. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKIM TAKSAMA
  Primili ste amandmane koji su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.
  Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
  Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stavu 3. Poslovnika Narodne skupštine otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Na član 1. amandman, sa ispravkom, podnela je narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
  Prelazimo na 30. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADNOM VREMENU POSADE I VOZILA U DRUMSKOM PREVOZU I TAHOGRAFIMA
  Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.
  Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
  Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 1. amandman, sa ispravkom, podnela je narodni poslanik Katarina Rakić.
  Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatio je amandman sa ispravkom.
  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman sa ispravkom u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Molim predstavnika predlagača da se izjasni o amandmanu sa ispravkom.
  Reč ima ministar gospodin Siniša Mali.

  Siniša Mali

  | Ministar finansija
  Prihvatamo amandman.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Konstatujem da je ovaj amandman sa ispravkom postao sastavni deo Predloga zakona.
  Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Katarina Rakić.
  Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman.
  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Katarina Rakić.
  Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman.
  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 6. amandman je podnela narodni poslanik Katarina Rakić.
  Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman.
  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 12. amandman je podnela narodni poslanik Katarina Rakić.
  Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman.
  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 16. amandman je podnela narodni poslanik Katarina Rakić.
  Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman.
  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 17. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 19. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Sreto Perić i Ružica Nikolić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 24. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 26. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 30. amandman je podnela narodni poslanik Katarina Rakić.
  Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman.
  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 41. amandman je podnela narodni poslanik Katarina Rakić.
  Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman.
  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
  Prelazimo na 31. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O KOMUNALNIM DELATNOSTIMA
  Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.
  Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
  Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
  Prelazimo na 32. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSTUPKU UPISA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI I VODOVA
  Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.
  Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
  Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Na član 1. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Vjerica Radeta i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 2. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Nataša Jovanović i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 2. amandman sa ispravkom podneo je narodni poslanik Đorđe Komlenski.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 3. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Ružica Nikolić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 3. amandman sa ispravkom podneo je narodni poslanik Đorđe Komlenski.
  Da li neko želi reč?
  Izvolite, kolega Komlenski.
  ...
  Pokret socijalista

  Đorđe Komlenski

  Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
  Amandman na član 3. je podnet iz razloga što treba da dovede u ravnopravnu situaciju sve građane Republike Srbije.

  Ja mislim da je ovaj amandman čak i prihvaćen na sednici Odbora za prostorno planiranje, ako ne grešim, nisam imao vremena da to proverim, kao i prethodni amandman koji sam podneo na član 2. Nisam proveravao u zapisnicima, ali, radi se o sledećoj stvari.

  Ako se već zakonodavac opredelio da se izvrši zabeležba, da se upis prava svojine vrši po ugovorima koji su zaključeni pre 1. septembra 2014. godine i da ta vrsta zabeležbe može od strane stranke koja je zainteresovana da bude izbrisana, ukoliko dostavi odgovarajuću potvrdu od nadležnog suda, amandman koji sam ja predložio je uperen na to, da se spreči mogućnost da zbog toga što sud ne poseduje arhivu i dokaze o nečemu, ne može da trpi stranka.

  Naime, imamo situaciju da je arhiva obrenovačkog suda, zaključno sa otprilike 2013. godinom potpuno uništena. Građani Obrenovca ne mogu nikada pribaviti potvrdu da su ugovor zaključili, overili, pre ovog vremenskog perioda. Čak i da nije slučaj Obrenovca, da je slučaj da arhive i suda ne postoji dokaz o presudi, o ugovoru, o bilo čemu, nije greška stranke, greška i odgovornost je državnog organa koji je dužan da o tome trajno čuva podatke i dokaze.

  Razlog i opravdanje koji se kažu da je moguće da se pojave falsifikovani ugovori nije posao niti katastra, niti nekog drugog da procenjuje da li se radi o neispravnim ugovorima. Zna se šta je obaveza bilo kog državnog organa ili zaposlenog u državnim organima, ako postoji sumnja da nešto nije overeno u skladu sa zakonom i nije podobno, dužan je da podnese odgovarajuću krivičnu prijavu na osnovu čega će nadležni organi to da rade i da utvrđuju.

  Prema tome, cilj ovog amandmana je bio da se u ravnopravan položaj, barem čak i u ovoj situaciji kada se vrši upis i zabeležba, dovedu svi građani Republike Srbije i da ne mogu da trpe štetne posledice koje su mogle da nastanu ili dejstvom više sile ili neažurnošću i neodgovornošću državnih organa. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem, kolega Komlenski.
  Na član 4. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Sreto Perić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski.
  Da li neko želi reč? (Da)
  Izvolite.
  ...
  Pokret socijalista

  Đorđe Komlenski

  Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
  Ista je situacija kao i oko prethodnog amandmana.

  Radi se o amandmanu kojim je predloženo da se javni beležnici obavežu da pored sve ostale neophodne dokumentacije za upis prava svojine dostave i dokaz da su neophodne takse koje su propisane od strane katastra budu uplaćene i dokaz o tome bude zajedno dostavljen, sa svom ostalom dokumentacijom.

  Mislim da je ovo amandman koji apsolutno ide u korist i građana, a i samog katastra, jer ne bi bilo situacije da građani naknadno moraju da odlaze u katastar, proveravaju koliki iznos takse treba da plate, dostavljaju to retroaktivno, odnosno da katastar opterećujemo dodatnim poslom koji je do sada morao da radi, a to je da pisanim putem obaveštava građane kakav je iznos takse, koliki i da čak zbog promene adresa koje nastaju posle toga ili nekih drugih problema dolazi do nepotrebnih postupaka prinudne naplate, a to nije u cilju niti katastra, niti građana koji žele da posao koji se zove upis prava svojine završe u jednom postupku. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Na član 5. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Aleksandar Šešelj i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 6. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Nikola Savić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 6. amandman je podnela narodni poslanik Katarina Rakić.
  Vlada i nadležni odbor prihvatili su amandman, te konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Na član 7. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Milorad Mirčić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 8. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Aleksandra Belačić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
  Prelazimo na 33. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O FONDU ZA NAUKU REPUBLIKE SRBIJE
  Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.
  Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
  Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Slobodni poslanici.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 10. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 12. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 14. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Samostalni poslanici.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 15. amandman je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Samostalni poslanici.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Samostalni poslanici.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 19. amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 28. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Prelazimo na 34. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PATENTIMA
  Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
  Da li neko želi reč?
  Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč?
  Na član 6. amandman, sa ispravkom, podnela je narodni poslanik Nataša Jovanović.
  Na član 8. amandman, sa ispravkom, podneo je narodni poslanik Milorad Mirčić.
  Na član 61. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
  Na član 62. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
  Prelazimo na 35. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O PRIVREMENOM UREĐIVANJU NAČINA NAPLATE TAKSE ZA JAVNI MEDIJSKI SERVIS
  Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.
  Primili ste izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.
  Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Na član 1. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Vjerica Radeta i zajedno poslanici Kluba samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč?
  Na član 2. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno dr Sanda Rašković Ivić, dr Dijana Vukomanović i Đorđe Vukadinović i zajedno poslanici Kluba samostalnih poslanika.
  Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
  Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Sonja Pavlović, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja i Zoran Živković.
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
  Prelazimo na 36. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA
  Primili ste amandmane koji su podneli narodni poslanici.
  Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, saglasno članu 163. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine odbacio je amandman narodnog poslanika Ružice Nikolić na član 93. Odbačeni amandmani ne mogu biti predmet rasprave i o njima se ne glasa.
  Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Slobodni poslanici.
  Na član 3. amandman, sa ispravkom, podnela je Nataša Jovanović.
  Na član 4. amandman je podnela Ružica Nikolić.
  Na član 6. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Sreto Perić i zajedno Slobodni poslanici.
  Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
  Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Slobodni poslanici.
  Na član 11. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
  Na član 28. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Na član 30. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Balint Pastor, Elvira Kovač, Arpad Fremond i Zoltan Pek.
  Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Na član 31. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Na član 32. amandman je podnela Vjerica Radeta.
  Na član 32. amandman su zajedno podneli narodni poslanici stranke Savez vojvođanskih Mađara.
  Vlada i o Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Na član 35. amandman je podneo Neđo Jovanović.
  Vlada i o Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Na član 35. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Na član 36. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Na član 37. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Na član 46. amandman je podneo Neđo Jovanović.
  Vlada i o Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Na član 54. amandman je podneo Sreto Perić.
  Na član 61. amandman je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.
  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Molim predstavnika predlagača da se izjasni o amandmanu.
  Izvolite ministre Đorđeviću.