Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja , 27.12.2016.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/321-16

4. dan rada

27.12.2016

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 00:00

 • TAGOVI

 • Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja (2016)
 • Dan za glasanje o tačkama 16 do 27 dnevnog reda Sedme sednice Drugog redovnog zasedanja (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmeni Zakona o uređenju sudova (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o javnoj svojini (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o preuzimanju obaveza akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija „HIP – Petrohemija” Pančevo prema privrednom društvu„NIS” a.d. Novi Sad (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Carinskog zakona (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o proceniteljima vrednosti nepokretnosti (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopuni Zakona o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Dan za glasanje o tačkama 1 do 15 dnevnog reda Sedme sednice Drugog redovnog zasedanja (2016)
 • ZAKONI

 • Zakon o proceniteljima vrednosti nepokretnosti
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o javnoj svojini
 • Zakon o izmeni zakona o uređenju sudova
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala
 • Zakon o izmenama i dopunama Carinskog zakona
 • Zakon o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Drugi programski zajam za razvoj i restrukturiranje državnih preduzeća) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Dodatno finansiranje za Projekat autoput Koridor 10) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat izgradnje autoputa E-763 (deonica Surčin-Obrenovac) između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo finansija, kao Zajmoprimca i kineske Export-Import ba
 • Zakon o preuzimanju obaveza akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija “HIP-Petrohemija” Pančevo prema privrednom društvu “Naftna industrija Srbije” a.d. Novi Sad i pretvaranju tih obaveza u javni dug Repu
 • Zakon o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima
 • Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • OBRAĆANJA

  ...
  Demokratska stranka Srbije

  Milan Lapčević

  Samostalni poslanici
  Povreda Poslovnika. Članovi 41. do 44, čl. od 70. do 81. i čl. od 124. do 127.
  Pitanje za predsednicu parlamenta, da nam objasni, kako je moguće, a obrazložiću u čemu je povreda Poslovnika… Ovi članovi, koje sam citirao, se odnose na formiranje stalnih radnih tela u Skupštini Srbije, na način odlučivanja u tim stalnim radnim telima i na njihovu nadležnost.
  Radna tela Narodne skupštine su odbor…
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Izričem vam opomenu zbog zloupotrebe Poslovnika.
  Reč ima narodni poslanik Goran Ćirić, po amandmanu.
  ...
  Demokratska stranka

  Goran Ćirić

  Poslanička grupa Demokratska stranka
  Poštovana predsednice parlamenta, dakle, vi ste očigledno u dvostrukoj ulozi. Malopre mi niste dali pravo na repliku kada je poslanik SPS jasno, pred svima nama ovde, pomenuo DS i govorio u vezi ovog amandmana koji smo dali. Ovde se radi o odlaganju rokova i uređenja platnih razreda za ljude koji rade u bezbednosti, u Ministarstvu unutrašnjih poslova, u Vojsci i, naravno, govorili stalno o neizbežnim temama, dvehiljadita godina, kao prekretnica. Kao da smo imali državu koja je perfektno funkcionisala do 2000. godine, u kojoj je sve bilo rešeno, pa i ova oblast bezbednosti, Vojske, a onda se 2000. godine uništila ta sjajna država, došli su neki ljudi koji su je uništili.
  Reći ću vam par podataka koji govore upravo suprotno. Ovde sede neki ministri koji su bili na ovoj drugoj strani, posle 2000. godine. Bruto društveni proizvod 2000. godine, koji je nasledila tadašnja Vlada, iznosio je oko 7,5 milijardi evra. Sedam i po milijardi evra, a danas iznosi 34 milijarde evra.
  Dakle, ukupan javni dug u BDP je učestvovao sa 202%. Da li je to ta sjajna situacija i ta sjajna privreda u kojoj su svi ovi ljudi i u Vojsci i u policiji i u drugoj oblasti, o kojima se ovde radi u amandmanu, bili u tako sjajnom statusu?
  Kada koristite ovo pravo iz klupe, i kada govorite o tome i ako mi uđemo sa vama u duel na ovaj način, gledajući se ravno u oči, onda promenite svoju ulogu, naravno popnete se gore, ne dozvoljavate nama, ako uđemo u sukob mišljenja ili duel, sukob mišljenja, na jedan pristojan način, da onda dođete na mesto predsedavajućeg i ne dozvoljavate pravo poslanicima opozicije na ono što im pripada po Poslovniku, a to je replika, jer je bilo jasno svima nama u sali, sem vama, a mislim da bi trebali da zadržite korektan odnos prema svakom poslaniku u ovoj sali.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Neću opomenu, nego nisam spomenula ni jednu stranku, apsolutno ni jednu. Slobodno možemo da polemišemo, vratiću se ja.
  Neđo Jovanović po amandmanu. Izvolite.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Neđo Jovanović

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
  Neću koristiti repliku, naravno.
  Teško je činjenice prikazati kao patetiku. To je nemoguće. Ja sam govorio isključivo jezikom činjenica i nikako drugačije. Nisam ni u kom slučaju doveo ni jednu jedinu stranku u negativan kontekst, naročito ne stranku prethodnog govornika. Govorio sam o činjenicama koje se vezuju za lokalnu samoupravu iz koje ja dolazim.
  Moram da pitam sve nas ovde, pa i građane Srbije koji nas gledaju, sigurno u velikom broju - da li postoji stranka ne od posleratnog perioda nego i pre toga koja je imala imunitet na partijsko zapošljavanje? Da li postoji stranka koja je taj imunitet na bilo koji način smanjivala kako bi se oslobodila partokratije? Da li postoji stranka koja je unazad možda 30, 40 godina bolovala od partokratije? Postoji to mnogo, samo treba da se prepoznaju, a siguran sam da se mnogi u tome prepoznaju.
  Ono što je ovde suštinsko, suštinsko je da nisu krivi ti ljudi koji rade u javnom sektoru, što rade u javnom sektoru, pa gde će da rade? Gde da ih zaposlimo? U koji privredni sektor? U koji privredni subjekt? U koju proizvodnu halu kada su sve opustošene ili uništene? Gde?
  Kada sam govorio o tome da smo zadržali ljude, nismo se bavili činjenicom ko nosi obeležje ove ili one stranke, šta mu piše na čelu, govorio sam istinu. Pa, ista ta DS koja je bila sa nama u koaliciji od 2008. do 2012. godine je takođe štitila neke ljude iz prethodnog perioda.
  Zbog čega govorimo o tome da se vrtimo u začarani krug? Ko je koliko zapošljavao? Pa, svi su zapošljavali i niko od toga ne može da bude amnestiran. To su činjenice.
  Ali, suštinsko pitanje cele ove diskusije jeste - zašto se niko od 2000. godine do 2008. godine, tada nije SPS nigde bila u vladajućim strukturama, nije bavio činjenicama povećanja broja zaposlenih u javnom sektoru? Zašto tada niko nije vršio analize? Zašto niko tada na osnovu dobijenih analiza nije pravio određene programe kako da reši određena pitanja? Ne, nažalost nije. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Reč ima narodni poslanik Srđan Nogo. Izvolite.
  ...
  Dveri

  Srđan Nogo

  Poslanička grupa Dveri
  Po amandmanu, samo što je mnogo toga rečeno, pa bih voleo da pokušamo da se složimo oko dve stvari, a mislim da su to nešto što je zajedničko za sve diskusije što su do sada rečene. Jednu je izrekla predsednica parlamenta, Maja Gojković kao narodni poslanik, a drugu uvaženi prethodni govornik.
  Najpre, prethodni govornik je rekao jednu činjenicu za koju ja mislim da nesporna i da možemo svi da je prihvatimo, a to je da je nažalost privatni sektor u Srbiji u velikom problemu i da je privreda uništena.
  Da ne ulazim u razloge koliko to dugo traje i koje za to kriv, mi možemo reći da nažalost privreda u Srbiji nije na zadovoljavajućem nivou i da zbog toga ne daje mogućnosti ljudima da se zapošljavaju. To je tačno.
  Takođe je tačno da ljudi koji rade u javnom sektoru, pa čak i ako su zaposleni preko političkih stranaka, nisu za to krivi, jer nažalost stranke su odavno postali zavodi za zapošljavanje i ti ljudi ni nemaju izbora i ne možemo ni na njih svaljivati taj teret, ali konstatacija prvog problema jeste da nam je loša privreda i loše nam je stanje u privredi i to je veliki problem Srbije. To svi, ja mislim možemo da prihvatimo.
  Druga stvar. Meni je drago da je predsednica parlamenta podržala našu inicijativu koju smo uputili ka nadležnoj ministarki, da nas upozna sa svim tim analizama, odnosno da vidimo šta možemo uraditi na dve tačke, stanje zaposlenih u državnoj administraciji i lokalnim samoupravama i celokupnom javnom sektoru, svim javnim preduzećima i ustanovama državnim od 5. oktobra 2000. godine, kao i 2012. godine kada SNS preuzima vlast i danas, kao treće neko prolazno vreme, i na osnovu toga možemo da izvršimo neke analize.
  Da ne bi bilo političkog prepucavanja, mislim da su to onda činjenice na osnovu kojih možemo da razgovaramo, ali nas naročito u ovom trenutku zanima stanje u poslednje četiri i po, pet godina iz dva razloga. Prvi razlog jeste da ste već pola decenije na vlasti i sasvim je logično da nas zanima šta radi aktuelna Vlada i kakav je aktuelni trend, a čuli smo da ne dajete odgovore na pitanju ako se smanjuju plate i ako se smanjuje broj zaposlenih, kako rastu izdvajanja u budžetu u nominalnim iznosima za plate zaposlenih?
  Druga stvar. Kada se juče odustali od gonjenja Mlađana Dinkića, specijalni tužilac, koga ste vi postavili, vi ne možete više da se pozivate na period od 5. oktobra 2000. pa do 2012. godine, jer ispada da niko nije kriv za uništavanje privrede i ekonomije ove zemlje i onda je nemoralno da se SNS poziva na nešto što je ona nasledila, jer vi amnestirate Mlađana Dinkića.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Hajmo polako na rokove i na amandman. Molim sve poslanike polako da ipak idemo ka amandmanu.
  Veroljub Arsić kao ovlašćeni po amandmanu.
  (Veroljub Arsić, s mesta: Replika.)
  Po amandmanu. Svi su tražili, svi su pominjali stranke, neću da uđem u to.
  (Veroljub Arsić, s mesta: Spominjao je da SNS ...)
  Svi su to izgovarali jedni drugima. Jako sam skoncentrisana. Molim vas samo.
  (Milan Lapčević i Gorica Gajić, s mesta: Po Poslovniku.)
  Ne, nema. Vi ste izrekli svoju nameru da kažete nešto šta je bilo na odboru. Propustili ste to. Polako.
  Saša Radulović po amandmanu.

  Saša Radulović

  Poslanička grupa Dosta je bilo
  Mi smo u poslaničkoj grupi Dosta je bilo bili prosto oduševljeni izlaganjem poslanice Gojković koja se izgleda posle pet godina setila da bi bilo odlično da imamo analize zaposlenih u javnom sektoru i mi zdušno podržavamo poslanicu Gojković koja se toga setila.
  Naravno, setila se malo politikanski jer je govorila o Vojvodini, ali nećemo joj zameriti. Ona i ne zna kako izgledaju jednaki aršini. Tako da podržavamo taj predlog.
  Molim vas, ministarka i molimo celu Vladu da što pre odgovorite na zahtev poslanice Gojković da nam dostavite te analize zaposlenih u javnom sektoru. Ono što nam je jako bitno je kada govorimo o toj smeni generacija u javnom sektoru godišnje se penzioniše nekih 30 hiljada ljudi, tako da praktično taj partijski kadar upada preko …
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Hajmo po amandmanu. Nisam postavila poslaničko pitanje.